• Det statliga stödet till huvudmän och skolor behöver riktas till de skolor och huvudmän som är i störst behov av hjälp. (riksrevisionen.se)
 • I skolor där kännedomen om krav och arbetsmetoder är låg är det särskilt viktigt att statens insatser når fram för att främja elevers lika rättigheter samt förebygga kränkande behandling och trakasserier. (riksrevisionen.se)
 • Av dessa är fyra kommunala skolor och en fristående. (gp.se)
 • Att så många fler friskolor än kommunala skolor inte bjuder in politiska partier är djupt oroande. (gp.se)
 • Skillnaden i betygssättning mellan fristående och kommunala skolor kan dock bara förklara en mycket liten del, omkring 1,5 procent, av de totala skillnaderna i betygssättning mellan skolor. (skolverket.se)
 • Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Inom kommunen ska fristående skolor ha samma möjligheter till det extra stödet som kommunala skolor. (ekonomifakta.se)
 • Detta översätts delvis till färre lärare per elev och lärartätheten är nio procent högre i kommunala skolor än i fristående. (ekonomifakta.se)
 • I en nyligen publicerad rapport från Arbetsmiljöverket visade det sig att många skolor i Sverige saknar ett strukturerat förhållningssätt till hantering av sociala och organisatoriska risker. (ki.se)
 • Statistiken visar hur många ansökningar vi har fått in och hur många nya skolor/utbildningar som får starta. (skolinspektionen.se)
 • Nya Moderaterna har exempelvis föreslagit att Skolinspektionen ska få ett nytt uppdrag att genomföra sina granskningar av skolor utifrån elevernas resultat. (riksdagen.se)
 • Detta resultat understryker svårigheterna för lärare att inom befintligt betygssystem hitta en gemensam nivå för betygssättningen mellan olika skolor. (skolverket.se)
 • De anklagas även av flera FN-organ för bombning av skolor avsiktligt fast utan resultat. (nyheter24.se)
 • Framöver kan alla Sigtuna kommuns skolor få sådana team. (unt.se)
 • den måste enligt skollagen vara konfessionsfri i alla svenska skolor. (timbro.se)
 • I likhet med det övriga skolväsendet är det Skolinspektionen som, sedan 1 oktober 2008, har tillsynsansvar för konfessionella skolor. (wikipedia.org)
 • Det hjälper föga att bygga nya skolor och förskolor - innehållet och kvaliteten är fortfarande det viktigaste. (kristianstadsbladet.se)
 • Att bygga energieffektiva och hållbara skolor är en del i arbetet för en mer hållbar framtid. (skanska.se)
 • Skanska har lång erfarenhet av att bygga energieffektiva skolor. (skanska.se)
 • Cirka 50% av Sveriges förskolor- och skolor har fortfarande inte installerat porrfilter på sin digitala utrustning samt wi-fi-nätverk. (change.org)
 • Här kan du som är miljö- och hälsoskyddsinspektör och har tillsyn över skolor hitta samlad information om varför tillsyn ska utföras, hur ansvarsfördelningen ser ut samt vilka områden som bör inspekteras. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Studien kommer att genomföras i samarbete med skolor i Solna Stad, Strängnäs kommun och Lomma kommun. (ki.se)
 • Flera allvarliga hot gör att skolor och förskolor i Valdemarsviks kommun håller stängt imorgon, torsdag. (folkbladet.se)
 • Ekillaskolan är en av tre skolor i Sigtuna kommun som på försök infört sociala team. (unt.se)
 • Från och med höstterminen inför Lessebo kommun dubbla måltider i kommunens skolor. (smp.se)
 • Planerar du och ansvarar för nya skolor i din kommun? (skanska.se)
 • I dagens samhälle med ett högt förändringstryck och förändringsvilja visar forskning att stabilitet och goda relationer är viktiga för att skapa framgångsrika skolor. (umu.se)
 • Han understryker att de är viktigt att skolor och myndigheter reagerar när unga människor har LTF:s logga på tröjor eller kepsar. (expressen.se)
 • Vi har drivit på arbetet på dessa skolor genom återkommande tillsynsinsatser. (skolinspektionen.se)
 • Projektet är en implementeringsstudie som handlar om att utveckla och utvärdera metoder för att stödja skolor i att implementera och vidmakthålla tillämpningen av 'Riktlinjer vid psykisk ohälsa' på arbetsplatsen inom deras verksamhet. (ki.se)
 • Syftet med projektet var att främja nyttiggörandet av evidensbaserade metoder, genom att bedriva en kluster-randomiserad kontrollerad studie som jämför effekten av två implementeringsstrategier för att implementera riktlinjerna i skolor. (ki.se)
 • I Malmös skolor ökade tillbuden till följd av våld med 9 procent förra läsåret jämfört med läsåret innan. (svt.se)
 • Detta har visats sig när arbetsmiljön i drygt 30 procent av landets 6 000 skolor inspekterats under åren 2013-2016. (tv4.se)
 • För fristående skolor innebär det att det i genomsnitt blir mindre resurser per elev. (ekonomifakta.se)
 • Utvärderingens syfte är att studera triangeln är skolor där elevernas delaktighet implementeringen och effekterna av Tobakstriangeln. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Rekordmånga fast anställda Malmölärare väljer dessutom att lämna sina arbetsplatser på kommunens skolor. (sydsvenskan.se)
 • Alla deltagande skolor kommer att få utbildning. (ki.se)
 • Alla deltagande skolor får diplom. (huddinge.se)
 • Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör det offentliga skolväsendet men tillåts ha en konfessionell inriktning. (wikipedia.org)
 • Laboraskolan figurerar ibland i debatten om konfessionella skolor. (wikipedia.org)
 • Stora skillnader i kunskapsresultaten mellan flickor och pojkar är även vanligt på dessa skolor. (skolinspektionen.se)
 • Tre skolor har efter påpekande och hänvisning till Skolverkets dokument ändrat sig och välkomnat oss. (gp.se)
 • Skolverkets talesperson svarar också att de tar till sig Öst-hammars synpunkt att de bör informera Sveriges skolor om behovet av att kontrollera undervisnings-materialet i modersmål. (varldenidag.se)
 • En ny bestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) av innebörd att vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen (TF) om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter i tillämpliga delar ska gälla också handlingar hos huvudmän för fristående skolor. (regeringen.se)
 • Rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska också gälla hos enskilda som godkänts som huvudmän för fristående skolor. (regeringen.se)
 • På sidan Barn- och ungdomskultur under rubriken "För lärare" hittar du mer information om stadens kulturutbud för skolor. (goteborg.se)
 • I år har beloppet ökat till över 363 miljoner och antalet skolor till 3 092. (skolverket.se)
 • Mycket beror på okunskap konstaterar Datainspektionen efter att ha granskat 39 slumpvis utvalda skolor, däribland Romaskolan på Gotland. (sverigesradio.se)