• verf ring av vaccinationsuppgifter fr n barnh lsov rden r ibland ofullst ndig och vid skolbyte f ljer inte alltid skolh lsov rdsjournalen med eleven. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vi vill b da l ra oss Finska och flytta till Pirkala och arbeta p h lsocentralen/skolh lsov rden. (elevhalsan.se)
 • Massresande till Kalifornien, kostsamma chefsdagar, d ligt underbyggda besparingskrav p viktiga verksamheter inom sjukv rden samt tveksamma upphandlingar r st ndiga hot mot en v l fungerande h lso- och sjukv rd i Region G vleborg. (svp-gavleborg.se)
 • Flera verksamheter inom sjukv rden ber rs d personalbristen r stor, kostnaderna f r hyrpersonal och k pt v rd r h ga och os kerheten stor inf r framtiden. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborg f resl r att kostnaden avlastas klinikerna med 50 % och att resterande 50 % belastar regionstyrelsen som d rmed f r ett st rre ansvar f r den v rd som ing r i den k pta v rden. (svp-gavleborg.se)
 • Studerandeh lsov rden p gymnasialstadiet ( lands lyceum, lands folkh gskola och lands yrkesh gskola) riktar sig till studerande som inte fyllt 21 r. vriga studerande ombeds v nda sig till H lsocentralen . (aland.fi)
 • Ibland h nvisar vi till barnr dgivningen, skolh lsov rden, studerandeh lsan, familjer dgivningen eller barnskyddet om vi bed mer att de har b ttre f ruts ttningar att ge st d och hj lp. (ahs.ax)
 • Det kan ocks handla om att sv righeternas omfattning l mpar sig b st inom prim r- eller skolh lsov rden. (ahs.ax)
 • Remiss till barn- och ungdomsmottagningen kan skrivas av l kare inom prim rv rden, d.v.s. barnr dgivningen, skolh lsov rden eller h lsocentralen. (aland.fi)
 • Remiss till BUP kan skrivas av bl.a. personal fr n barnr dgivningen, skolh lsov rden, h lsocentralen eller av skolpsykologen. (aland.fi)
 • Pr stg rden r uppf rd r 1825 enligt traditionen efter ritning av makan till komminister Jonas Norlen. (singo.dk)
 • Barnochmat.se kan anv ndas som en informations- och inspirationsk lla, och r ett bra komplement till exempelvis MVC, BVC, skolh lsov rden och Livsmedelsverket. (barnsidan.se)
 • Ungdomar med medelsv r och sv r depression, samt ungdomar med lindrig depression som inte har svarat adekvat p behandling/st d efter 6-8 veckor i f rsta linje (skolh lsov rd, skolpsykolog, h lsocentralen). (ahs.ax)
 • Om du nskar avbryta en graviditet kan du ta kontakt med din skolh lsov rdare, preventivmedelsr dgivningen, h lsocentralen eller gynekologiska polikliniken s hj lper de dig. (ahs.ax)
 • En ny majoritet i Region G vleborg m jligg r en positiv utveckling och en kad patient- och medborgarnytta inom h lso- och sjukv rd och annan verksamhet d r Regionen har taganden. (svp-gavleborg.se)
 • Vi vill v nda utvecklingen och bli landets mest attraktiva arbetsgivare inom h lso- och sjukv rd. (svp-gavleborg.se)
 • V r f re detta h lso- och sjukv rdsdirekt r s gade sin egen verksamhet och meddelade media att verksamheten r s nderstyckad i delar och att samlade v rdinsatser och helheten tappats bort i regionens h lso- och sjukv rd. (svp-gavleborg.se)
 • Sjukv rdspartiet G vleborgs budgetf rslag utg r fr n det av majoriteten framlagda budgetf rslag och syftar till att bygga f ruts ttningar f r en ny och b ttre framtid f r fr mst h lso- och sjukv rd i G vleborgs l n. (svp-gavleborg.se)
 • K pt v rd" r regionens kostnad f r sjukv rd utf rd av v rdgivare i annat l n/region, t.ex. (svp-gavleborg.se)
 • Vi har b da m ng rig klinisk erfarenhet fr n anst llning inom offentlig verksamhet, s som vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, skolh lsov rd, somatisk sjukv rd samt kris- och traumapsykologi. (kliniskpsykologi.se)
 • P Studerandeh lsan arbetar skolh lsov rdare, skolkuratorer, skolpsykologer, preventivmedelsr dgivare och skoll kare. (aland.fi)
 • Telefonnummer till respektive h lsov rdare/kurator/psykolog hittar du under de enskilda skolornas flikar i v nstermenyn. (aland.fi)
 • ppen mottagning 'drop-in' till h lsov rdare alla vardagar kl. (aland.fi)
 • Ansvaret omfattar ocks skolh lsov rd, elevv rd, modersm lsundervisning samt insatser och tj nster f r elever i behov av s rskilt st d. (skoljobb.se)
 • Varf r inte pr va att ta r d och f perspektiv utifr n, fr n n gon med h g kompetens, en riktig coach som ocks r utbildad legitimerad psykolog och socionom, med vana att p ett f rtroendefullt s tt hantera sv ra valsituationer och problemst llningar - dagligen. (eliazon.com)
 • Ocks symtom som r f rknippade med bl.a. viktnedg ng, tillv xtst rningar eller sv ra tarmsymtom leder till till ggsunders kningar. (elevvard.fi)
 • Anm rkningsv rd r ocks kalkstensf rekomsten p flera st llen, t. ex. (singo.dk)
 • F rutom Ungdomsst djare kommer resursteamet att best av skolpsykolog, kuratorer, socialpedagoger samt skolh lsov rd. (vakanser.se)
 • Svaren p hur situationen ska l sas l mnas helt t tj nstem n som med stor press p ekonomiska besparingar svarar sv vande p fr gorna och l mnar b de oss, personalen samt medborgarna i fortsatt ovisshet. (svp-gavleborg.se)
 • Det skulle inneb ra kortare v ntetider samt b ttre v rd f r patienterna samt minskad stress f r personalen som kan fokusera p akutens vriga patienter. (svp-gavleborg.se)
 • Medelsv ra och sv ra ngesttillst nd med en tydlig funktionsneds ttning, samt lindriga tillst nd som inte har f rb ttrats trots adekvat behandling/st d i f rsta linje. (ahs.ax)
 • Medelsv r och sv r ADHD samt lindrig ADHD med kvarvarande problem trots adekvata insatser fr n f rsta linjen (bl.a. gjort de tg rder skolpsykologen rekommenderat). (ahs.ax)
 • V rdnadshavaren ska l mna diabetikerns personliga m ltidsplan till skolh lsov rdaren/ daghemsf rest ndaren och komma verens om ett m te med den k ksansvariga och med elevens l rare. (elevvard.fi)
 • TLV (Tandv rds- och l kemedelsf rm nsverket) har godk nt att skattebetalarna ska st f r kostnaden, 9 000-12 000 om ret per barn. (kmrsverige.nu)
 • Vi ansvarar f r studerandes h lsov rd och arbetar i stor utstr ckning f rebyggande. (aland.fi)
 • N r l karen har konstaterat behovet av specialdiet och gett vederb rliga v rdanvisningar, l mnas uppgifterna om specialdieten i skolorna till h lsov rdarna och p daghemmen till f rest ndarna. (elevvard.fi)
 • Sjukv rdspartiet G vleborg v gar, vi f resl r att varje sjukhus i l net byggs upp med egen ledning och att regionens prim rv rd befrias fr n divisionsoket och f r bilda egna resultatenheter. (svp-gavleborg.se)
 • I Roseng rd r Lugna Gatans verksamhet knuten till stadsdelen, vilket g r att man f r lokal f rankring och kan arbeta i den lilla skalan. (seeab.se)