• Framgångsrika lantbrukare arbetar hårt med att maximera sina skördar. (basf.se)
 • Detta digitala verktyg vänder sig till dig som lantbrukare. (lantmannen.com)
 • Odlare över hela världen förlitar sig på säkra och pålitliga verktyg för att kunna kontrollera sjukdomar. (basf.se)
 • Detta visar sig bland annat i betydligt h gre cancerfall, andningsproblem och andra sjukdomar bland lantbrukare p de ickeekologiska g rdarna. (ekobonden.se)
 • Omfattande mängder människor dog på grund av regeringens oförmåga att hantera svält, skörbjugg och andra sjukdomar. (wikipedia.org)
 • För total kostnad per fall, alltså inklusive indirekta kostnader, bör även effekter på fruktsamhet, ofrivillig utslagning, kor till kadaver, risk för andra sjukdomar och risk för återfall räknas med. (docplayer.se)
 • Agria Vårdguide är Agria Djurförsäkringars nya digitala tjänst, där lantbrukare via ett videosamtal kan få rådgivning vid lindrigare skador och sjukdomar på sina djur. (ja.se)
 • Till exempel lantbrukare som har djur eller barn som vistas mycket omkring djur som marsvin eller katter. (doktorn.com)
 • Lagen strävar efter att vara så enkel och tydlig som möjligt med syfte att underlätta handel med djur och djurprodukter inom unionen och samtidigt skydda oss ifrån eller förhindra spridning av vissa viktiga sjukdomar. (atl.nu)
 • Det tjänar både våra djur och lantbrukare på. (atl.nu)
 • djuren stressas, immunförsvaret påverkas negativt, djur kan skadas, smittspridningen ökar och mångåriga program för att kontrollera inhemska sjukdomar kan spolieras. (sva.se)
 • En lantbrukare som låtit ett 40-tal djur svälta ihjäl dömdes bara till dagsböter och villkorlig dom. (djurskyddet.se)
 • Djur som smittas kan få allt ifrån lättare symptom och allvarligare sjukdomar, till att dö - andra blir inte sjuka alls. (svenskablastjarnan.se)
 • Således visar studier på ökad artrosrisk bland annat för lantbrukare, brevbärare och golvläggare. (netdoktor.se)
 • Genom att hålla ett fysiskt avstånd till förra årets angripna fält är det möjligt att minska angreppen av vissa platsbundna sjukdomar och skadegörare, bland annat klöverspetsvivlar och chokladfläcksjuka. (jordbruksverket.se)
 • Greppa Näringen är ett samarbetsprojekt mellan Jordbruksverket, LRF och länsstyrelserna som bland annat erbjuder klimatrådgivning till lantbrukare. (jordbruksverket.se)
 • När ett så stort område med så hög befolkningstäthet drabbas av vattenbrist under tre efterföljande år skapas en miljökris som visar sig på flera sätt, bland annat som självmord bland lantbrukare. (sydasien.se)
 • Ytterligare uppgifter kan bland annat vara att arbeta i stab med planering och kontakter med lantbrukare. (svenskablastjarnan.se)
 • De har en teori om att denna stress ska göra grödorna mer motståndskraftiga mot sjukdomar, skadedjur och torka. (agfo.se)
 • Detta kan innefatta bättre motståndskraft mot skadedjur och sjukdomar eller andra miljöbelastningar samt egenskaper som kan ge bättre attraktionskraft på kunder eller ökad hållbarhet. (syngenta.se)
 • Ingen upplevde mer sjukdomar eller skadedjur i spannmål. (greppa.nu)
 • Växelbruket minskade också sjukdomar och skadedjur. (naturskyddsforeningen.se)
 • Vi ägs av svenska lantbrukare och har vår bas i Sverige med Östersjöområdet som vår utökade hemmamarknad. (lantmannen.se)
 • Lantmännen är ett kooperativ som ägs och styrs av 20 000 svenska lantbrukare. (lantmannen.se)
 • Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. (lantmannen.se)
 • Genom ThermoSeed - och andra biologiska och miljövänliga betningsmedel - har svenska lantbrukare kunnat spara två miljoner liter bekämpningsmedel, som annars skulle använts för att skydda spannmålsgrödorna mot skadeangrepp. (lantmannen.se)
 • Vi listar vanliga risker som oroar svenska lantbrukare och åtgärder du kan vidta. (fryksdalenssparbank.se)
 • Detta är de tre övergripande faktorer som oroar svenska lantbrukare mest. (fryksdalenssparbank.se)
 • Ulf Möller, som är ansvarig för Skog och Lantbruk på Swedbank, säger att de frågor som oroar svenska lantbrukare har förändrats relativt lite över tid. (fryksdalenssparbank.se)
 • Riskerna som svenska lantbrukare står inför är ungefär desamma idag som för tio år sedan. (fryksdalenssparbank.se)
 • Denna information gör inte anspråk på att vara fulltäckande eller ständigt uppdaterad utan syftar till att ge en överblick över smittsamma sjukdomar av betydelse för smittskyddsarbete. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vi har under många år i Sverige jobbat för att få bort sjukdomar som salmonella, Bovin virus diarré, leukos med flera smittsamma sjukdomar. (unt.se)
 • När det handlar om djurhälsa, frihet från sjukdomar och antibiotikaförbrukning är Sverige Bror Duktig. (atl.nu)
 • Det är bara det att begreppet "vissa viktiga" sjukdomar inte riktigt har samma omfattning i många länder som för oss i Sverige. (atl.nu)
 • Sjukdomslistningen är alltså av väldigt stor betydelse för Sverige och hur vi framöver kommer tillåtas att försvara den goda hälsosituation som vi har bland våra lantbruksdjur, med frihet från många sjukdomar som är vanligt förekommande i resten av EU. (atl.nu)
 • Sverige har i sin argumentation ofta goda exempel på vad sjukdomar kostade den svenska produktionen innan vi beslöt oss för att utrota dem och vad vi därmed har "tjänat" på vårt arbete för sjukdomsfrihet. (atl.nu)
 • Min förhoppning är trots allt att när sjukdomslistningen är färdigutredd har Sverige bidragit till att höja säkerheten vid handel för ett antal sjukdomar som tidigare inte reglerats inom EU. (atl.nu)
 • Även i Sverige har det börjat förekomma att lantbrukare själva odlar prover och då är det viktigt att förstå vilka risker det innebär. (sva.se)
 • Via den kan lantbrukare ringa upp veterinärer och få rådgivning vid enklare skador och sjukdomar hos djuren. (ja.se)
 • Att som lantbrukare ställa om till Krav-certifierad odling är inte bara att göra djuren och naturen en tjänst - det är också ett affärsmässigt beslut. (gp.se)
 • När infekterade tackor lammar utskiljs stora mängder bakterier, vilket medför smittrisk för lantbrukare, veterinärer och andra personer som kommer i kontakt med djuren. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Längre ner på listan över orosmoln på lantbrukarnas himmel kommer sjukdomar bland djuren, behov av infrastruktur (så som fiber, busstrafik mm), och en försämrad världsekonomi. (fryksdalenssparbank.se)
 • En del ekologiskt spannmålsutsäde värmebehandlas med ånga för att minska angreppen av utsädesburna sjukdomar. (jordbruksverket.se)
 • Ett av kraven om lagen så småningom blir verklighet kan vara att begränsa transporterna för att minska risken för sjukdomar. (sverigesradio.se)
 • Unilever och den globala fonden ser också över möjligheten att få hävstång tillsammans med Unilevers hygienexperter att förändra hygienmönster och därmed minska spridning av sjukdomar. (unilever.se)
 • Baltic Stewardship Initiative är ett projekt som samlar aktörer från hela livsmedelskedjan, från lantbrukare till detaljhandeln, för att med gemensamma krafter minska näringsläckaget till våra vattendrag, sjöar och hav samt öka cirkulationen av växtnäring. (ri.se)
 • Den stora vinsten - oavsett om du har en större eller mindre gård - är att du genom ViLA får bättre kontroll över djurhälsan och produktionen och kan minska sjukdomar efter en tids arbete. (agricam.se)
 • De odlingsmetoder som Krav-certifierade och ekologiska lantbrukare använder bidrar till ökad biologisk mångfald. (gp.se)
 • Även yrkesgrupper som brandmän, lantbrukare och byggarbetare har en ökad förekomst av höftledsartros. (capio.se)
 • Tidsfördröjningen mellan insjuknande hos sorkar respektive människor ger Folkhälsomyndigheten och andra organisationer möjlighet att upplysa riskgrupper som jägare och lantbrukare om den förhöjda risken för smitta. (svenskjakt.se)
 • Rapporten riktar sig till studenter, forskare, lärare, lantbrukare, beslutsfattare, journalister och andra som vill veta mer om hur dagens djurhållning påverkar och påverkas av, miljö och klimat. (sva.se)
 • Vid två tillfällen har Vallkonferensen anordnats för att alla vallintresserade - utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare - ska kunna träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området. (agrosormland.se)
 • Våra drygt 5 000 ekologiska lantbrukare visar att det är möjligt att producera Krav-märkta och ekologiska livsmedel utan att sprida kemiska bekämpningsmedel som glyfosat i vår natur. (gp.se)
 • I den ekologiska trädgårdsproduktionen används ibland produkter som svavel och olja mot sjukdomar och skadegörare. (jordbruksverket.se)
 • Ekologiska Lantbrukarna är en intresseorganisation för ekologiska lantbrukare. (ekolantbruk.se)
 • Vermont soaps fabrik och produkter är certifierade av Nofa och Vermonts ekologiska lantbrukare (VOF). (ravarubutiken.se)
 • De faktorer på konivå som hade starkast samband med dödlighet var skador och sjukdomar. (lantbruksforskning.se)
 • Det innebär en förbättrad effekt på sjukdomar som tididgare varit svåra ett behandla, som till exempel flygsot. (syngenta.se)
 • Målet för urvalen bestäms av lantbrukare, industri och konsumenter. (lantmannenlantbrukmaskin.se)
 • En stor del av växtförädlingen innebär att mäta de egenskaper som konsumenter, lantbrukare eller industri önskar i nya sorter. (lantmannenlantbrukmaskin.se)
 • GMO-produkter ska märkas för att tillförsäkra konsumenter och lantbrukare ett fritt val. (vof.se)
 • Alger spås bli nästa stora svenska matindustri, så ska lantbrukare få betalt för klimatinsatser och studie visar att reducerad plöjning kan ha flera fördelar - dags att summera veckans nyheter inom framtidens matsystem. (agfo.se)
 • Vissa sjukdomar som anses tillräckligt viktiga listas och kategoriseras i lagtexten och det är endast för dessa som länder får vidta åtgärder mot eller ställa krav om vid handel. (atl.nu)
 • Hundar ska badas varje månad, vissa oftare beroende på pälssort för att ta bort ackumulerade gifter som kan göra dem mer mottagliga för sjukdomar. (ravarubutiken.se)
 • Att de flesta lantbrukare som vet hur verkligheten ser ut tenderar att välja svenska livsmedel är inte en allmänt mysig produktpatriotism utan av att man faktiskt vet varför man inte vill äta kött från vissa länder och livsmedelsprodukter från andra. (medbloggen.se)
 • Det är ingen slump att vissa länders kött återkommande larmas om för salmonella, specifika sjukdomar utifrån misskötsel, MRSA-varningar och tveksam koppling mellan innehållsförteckning och verkligt innehåll. (medbloggen.se)
 • Villkorad läkemedelsanvändning ger dig möjligheten att själv ha vissa mediciner hemma så att du snabbt kan sätta in behandling vid vissa sjukdomar. (agricam.se)
 • Det handlar om foderfiske, överfiske, övergödning, rymning och sjukdomar där det kokar ner till förstörda ekosystem. (mynewsdesk.com)
 • Fördelar med sättet som handlar om avskiljning, möjlighet skura stallar osv är att det stävjer sjukdomar. (elinlundgren.se)
 • Gårdsfisk har tecknat det första kontraktet med en lantbrukare för att producera fisk på ytterligare en gård. (mynewsdesk.com)
 • Unilever och Indonesiens statligt ägda palmoljeplantage PT Perkebunan Nusantara (PTPN) undertecknande ett Memorandum of Understanding (MoU) för att stödja lokala kvarnar och små lantbrukare att producera palmolja i linje med NDPE standard. (unilever.se)
 • Åren 1833-34 utgav han som manuskript en handledning till föreläsningar i veterinärfacket vid Militärhögskolan (hästens anatomi, "yttrelära" och hälsovård samt något om dess sjukdomar). (wikipedia.org)
 • Material för analyserna kom från kodatabasen, en specialutvecklad enkät, besök på destruktionsanläggningar samt från fokusgruppsdiskussioner med lantbrukare. (lantbruksforskning.se)
 • Verksamheten skall förebygga sjukdomar och olycksfall, som hänför sig till arbetet samt bibehålla och främja arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga. (korsnas.fi)
 • Det har sedan länge funnits ett stort behov av att jobba med förebyggande klövvård för att förhindra sjukdomar, smitta och skador bland boskap. (prevly.se)
 • Nyligen träffade jag kvinnor från Argentina som berättade om hur de förlorat sina barn på grund av sjukdomar som kan ha med GMO-odling och flygbesprutning med Roundup att göra. (greenpeace.org)
 • Medvetenheten om de sjukdomar lantbrukare lidit på grund av kemisk exponering ökade. (folkrorelsen.org)
 • En sådan investering är inte märkt för en specifik produktion utan kan komma alla lantbrukare till gagn. (unt.se)
 • Han hade ärvt egendomen 1804, då området främst var bebott av fiskare och lantbrukare. (wikipedia.org)
 • På titelbladet anges att skriften innehåller "mer än 700 gyllene regler för hem, som på egen hand wilja bota sjukdomar och sårnader, jemte råd för lantbrukare, boskapsskötare, fiskare och jägare. (sagobygden.blog)
 • Sjukvården som erbjuds fokuseras på arbetshälsa, i huvudsak sjukdomar och olycksfall som centralt kan kopplas till arbetet eller som på lång sikt försvårar utförandet av arbetet. (korsnas.fi)
 • Kostnaderna för de sjukdomar och olycksfall som arbetslivet skapar hamnar på individ och samhälle - arbetsgivarna byter snabbt ut "förbrukad " arbetskraft. (da.se)
 • Man behöver inte hantera farliga gifter, som ju visat sig påverka lantbrukare som använder dem. (krav.se)
 • Att hantera skadegörare och sjukdomar för det första. (krav.se)
 • Samarbetet med PTPN hjälper små lantbrukare att öka sin avkastning samtidigt som man hjälper till att förbättra både miljö och levnadsförhållanden. (unilever.se)
 • Joakim Granefelt, vd Alvesta biogas Foto: Monica Westman - Reaktorerna är alltid lika fulla och det är samma blandning av substrat hela tiden, det ger en stabil process, berättar Joakim Granefelt, lantbrukare och vd för Alvesta biogas. (liu.se)
 • Ringorm är tvärtemot vad många tror en relativt ovanlig åkomma, förutom hos lantbrukare. (sva.se)
 • Studiens resultat visade att det var 1,5 gånger vanligare att lantbrukare talade om att genomföra rekommenderade åtgärder vid samtal med veterinärer som hade måttlig kompetens i motiverande samtal än vid samtal med veterinärer helt utan träning. (veterinarmagazinet.se)
 • Inom ekologisk odling används främst förebyggande åtgärder som bra växtföljd och motståndskraftiga sorter för att förhindra eller begränsa angrepp av sjukdomar och skadegörare. (jordbruksverket.se)
 • Legitimerade veterinärer kan vidareutbilda sig och bli specialister på sjukdomar hos hund och katt, häst, nötkreatur, gris och livsmedelshygien. (arbetsformedlingen.se)
 • Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen . (sva.se)
 • Vi berättar allt om vad erosion är, hur det skadar din skörd och hur du som lantbrukare kan förhindra det, kostar infectomycin priser. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Lantmännen är ett lantbrukskooperativ grundat på den djupa kunskapen som våra lantbrukare har samlat på sig över generationer. (lantmannen.se)
 • Sjukdomar förebyggs och produktionen hålls intakt. (agricam.se)