• Nu har forskare på Zoologiska institutionen undersökt i detalj hur dessa beteende förändras hos hundar och vargar under deras uppväxt. (su.se)
 • FN:s globala mål för biologisk mångfald saknar indikatorer för genetisk mångfald hos vilda växter och djur menar Linda Laikre tillsmans med en större grupp forskare. (su.se)
 • Forskare vid Zoologiska institutionen i Science: FN:s nya dokument saknar både definitioner av och konkreta målsättningar för bevarande av den genetiska variationen hos vilda djur- och växtbestånd. (su.se)
 • Exempelvis idkar vi, till skillnad från många andra djur, sexuellt umgänge under hela menstruationscykeln, fastän det inte är förenligt med fortplantning. (fof.se)
 • Det är ett mått på attraktivitet som är lätt att mäta och som forskare också sett att andra djur verkar gå efter (se F&F 2/98). (fof.se)
 • Råttor, fåglar och andra djur får i sig smittan. (fof.se)
 • Ägg i mark och vatten kan också smitta grisar, får och andra djur. (fof.se)
 • Djuren har en manetliknande kropp, en så kallad medusa, och "klänger" sig fast på ålgräs, tång och även på andra djur som musslor och ostron. (havochvatten.se)
 • På basis av sådana känslor, kan man gissa, vill nu jordbruksministern kriminalisera allt sexuellt umgänge mellan människor och andra djur. (wordpress.com)
 • Om man anser att en oförmåga att ge ett explicit medgivande utgör ett tillräckligt skäl för ett förbud när det gäller sexuella aktiviteter, blir frågan varför en sådan oförmåga inte utgör ett tillräckligt skäl för en rad andra tänkbara förbud när det gäller människans beteende med avseende på andra djur. (wordpress.com)
 • Mycket smittsamt för andra katter, men överförs inte till människor eller andra djur. (katter.nu)
 • Han är också rädd för hundar och andra djur samt vatten. (the-health-site.com)
 • Minkarna kan ändå hoppas på vissa förbättringar när nu Jordbruksverket föreslagit nya föreskrifter för uppfödning av minkar och andra djur för pälsprodukton. (djurskyddet.se)
 • Bibeln tar avstånd från homosexuellt beteende. (bibleinfo.com)
 • Om konsekvenserna av homosexuellt beteende vore grava och negativa så skulle beteendet försvinna, säger Göran Arnqvist, evolutionsbiolog vid Uppsala universitet. (svt.se)
 • Homosexuellt beteende - alltså att två individer av samma kön har sex med varandra eller väljer att ta hand om ungar tillsammans - förekommer hos ett stort antal arter med vitt skilda släktskap inom djurriket. (svt.se)
 • En forskningsöversyn gjord 1999 av biologen Bruce Bagemihl visar att homosexuellt beteende har observerats hos nära 1500 arter, från apor till inälvsmaskar, och är väl dokumenterade för 500 av dem. (wikipedia.org)
 • Homosexuellt beteende förekommer bland många djur förutom människor, särskilt bland sociala djur. (wikipedia.org)
 • Flera välkända arter har observerats att uppvisa homosexuellt beteende. (fhobit.se)
 • På vilket sätt är den berättelsen representativ för homosexuellt beteende? (dagen.tv)
 • 27 Apor som modeller för människans evolution 28 Att se honor som passiva resurser 29 Evolutionsteorin om det sexuella urvalet 30 Naturligt och sexuellt urval 30 Tidens ideal speglas även i Darwins beskrivningar 31 Varför konkurrerar hanar medan honor väljer partner? (docplayer.se)
 • John Fitzpatrick , en av våra Wallenberg Academy Fellows, studerar den enorma variation av färger och former som djur uppvisar och som uppstår både ur naturligt och sexuellt urval. (su.se)
 • Globala och regionala klimatfaktorer som nederbörd påverkar naturligt och sexuellt urval hos djur och växter över stora delar av världen. (lu.se)
 • I ' Urval i förhållande till sex (1871), "Darwin hävdade att människor är djur, och jämförde skillnader mellan män och kvinnor i kropp och beteende med de som ses bland arter som påfåglar och betonade kvinnliga val och direkt konkurrens mellan män. (innerself.com)
 • Eftersom människor reproducerar sig sexuellt läggs grunden för sexuellt urval , tävlingen för kompisar som Darwin skrev så detaljerat. (innerself.com)
 • Både naturligt och sexuellt urval börjar påverka populationen under förvildningsprocessen. (liu.se)
 • Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar, förbud mot sexuellt utnyttjande av djur samt hårdare krav på djurtransporter. (djurskyddet.se)
 • Djurrättens mål är att avskaffa allt "utnyttjande" av djur dvs inte bara lantbrukets djur utan även sällskapsdjuren. (wordpress.com)
 • Forskningen om samkönade sexuella handlingar bland djur motsäger också Thomas av Aquino tes om "Naturam peccatum contra" ("synd mot naturen"), som varit etablerad sedan medeltiden inom kristendomen. (wikipedia.org)
 • 21 Hemmafruar och försörjande pappor eller vad är könsroller bland djur? (docplayer.se)
 • En parasit från katter kan påverka människors beteende. (fof.se)
 • Katter blir smittade när de äter ett infekterat djur. (fof.se)
 • Men vad skulle hända om vi människor påverkades samma sätt som möss av T gondii, dvs vi skulle utveckla en fascination för katter och dessutom vara sexuellt överaktiva. (blogspot.com)
 • Indikationer inkluderar korrigering av beteende hos hundar och katter när de manifesteras i förhållande till aggressionsvärden, vilket kan bero på rädsla eller kamp för dominans, fobier (rädsla för transport, utställningar, känslor av separation, rädsla för buller). (ilovevaquero.com)
 • Läkemedlet rekommenderas för störningar av sexuellt beteende, som manifesteras i form av skrik av katter under jaktperioden, beläggningens imitation, hyperexcitabilitet. (ilovevaquero.com)
 • Enligt scheman deltar inte katter i de fridfulla djur som du kan börja oskiljaktigt stänga med. (gommistacomiso.eu)
 • Riksdagen avslog också en mängd andra motioner om djurskydd som bland annat handlade om förbud mot djur på cirkus, förbud mot djurpornografi, förbud mot hönsburar, minimering av antalet djurförsök, talerätt för djurskyddsorganisationer i rättegångar som rör brott mot djur samt en lag om märkning och registrering av katter. (djurskyddet.se)
 • Det står helt klart att samkönat sexuellt beteende sträcker sig vida bortom de välkända exempel som dominerar både den vetenskapliga och populärvetenskapliga litteraturen, till exempel bonober, delfiner, pingviner och bananflugor, säger Nathan Bailey, forskare vid University of California Riverside. (svt.se)
 • De blir till exempel mer sexuellt aktiva. (blogspot.com)
 • En förklaring kan vara att växelvarma djur, till exempel insekter, kan reglera sin kroppstemperatur och söka upp skuggiga platser för att undvika överhettning. (lu.se)
 • Inbillade faror kan kännas verkliga, till exempel spöken och fantasier om farliga djur. (1177.se)
 • Speciellt tillståndet hos en patient kan ge avgörande ledtrådar: Till exempel, överkänslighet, talkativitet och onormalt utåtriktat beteende bör indikera att hyoscyamus kan vara ett användbart hjälpmedel. (the-health-site.com)
 • Vårt krav på rätt till naturligt beteende blir inte uppfyllt då det inte ställs tillräckliga krav på utrymme i burarna eller tillgång till rinnande vatten, säger Sven Stenson, förbundsordförande, Djurskyddet Sverige. (djurskyddet.se)
 • Alla varmblodiga djur verkar kunna bli infekterade. (fof.se)
 • Äldre personer verkar uppskatta dess effekt och märka en lätt förändring i andras beteende mot dem. (feromoner24.se)
 • Han för in resonemang om övergrepp på djur och barn. (dagen.tv)
 • Hur ska jag förklara till ett barn om olämpligt sexuellt beteende när barnet inte ens vet vad vi pratar om? (vaestoliitto.fi)
 • I början av barndomen visar sådana barn sadistiska lustar - de torterar djur, slår yngre (bitar, repor), mockar de svaga. (avanta-medical.com)
 • Tjugo miljoner barn i hela världen ges antidepressiva medel som orsakar våldsamt och självmordsbenäget beteende. (cchr.se)
 • Homosexualitet kan syfta på sexuell attraktion eller kärlek till en person av samma kön, sexuellt beteende mellan organismer av samma kön eller en sexuell preferens för en organism av samma kön. (wikipedia.org)
 • Även i Sverige föreslås ett krav på samtycke vid sexuell relation, och att våldtäktsbegreppet ersätts med brottsrubriceringen sexuellt övergrepp . (wikipedia.org)
 • De flesta djur förökar sig sexuellt, vilket betyder att både hanar och honor behövs för att arten ska överleva. (uu.se)
 • Tio procent av alla baggar vägrar para sig med tackor och föredrar istället varandras sällskap och hos giraffer är det till och med vanligare med sexuellt beteende mellan hanar än mellan hona och hane. (fhobit.se)
 • Var tredje kvinna i världen utsätts för fysiskt eller sexuellt våld. (webblogg.se)
 • Sexuellt överförbara sjukdomar borde egentligen inte finnas. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det förebygger dessutom neoplasmer och äggstockscystor till följd av långvariga dräktighetscykler och spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar, som felint HIV . (minadjur.com)
 • Författaren beskriver dessa dolda lagar, han kopplar samman saker som ter sig vitt skilda och förklarar dem på nya sätt: hur finanskriser beter sig som sexuellt överförbara sjukdomar och hur metoder som användes för att utrota smittkoppor nu tas i bruk för att minska våld med skjutvapen. (norstedts.se)
 • Även bland de sexuellt överförbara och blodburna infektionerna sågs minskningar, om än i mindre omfattning än för många andra sjukdomar. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Detta beteende kallas social parasitism. (uu.se)
 • När svt: Detta är ett av de vanligaste missförstånden när det gäller biologiska förklaringar till mänskligt beteende: Uppfattningen brukar kallas genetisk eller biologisk determinism. (munhea.se)
 • Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. (lansstyrelsen.se)
 • Ända sedan 1940-talet har Sverige saknat en lagstiftning som uttryckligen förbjuder människor att ha sexuellt umgänge med djur. (djurskyddet.se)
 • Män från högre kast ser som sin självklara rätt att trakassera, våldta och sexuellt utnyttja kvinnor och flickor från badifolket. (varldenidag.se)
 • Men då undrar jag, eftersom studier visar att kvinnor blir mer sexuellt upphetsade av att se på en naken kvinnokropp än en naken manskropp. (blogspot.se)
 • Vad betyder kultur och beteende för hur en epidemi slår mot befolkningen? (folkhalsomyndigheten.se)
 • Foglig innebär sexuellt tillgänglig, passiv betyder mottaglig och motståndslös, inkompetent söker hjälp som sårbar söker skydd, narcissism innebär att kvinnan identifierar sig med den bild mannen skapat av henne. (blogspot.se)
 • En ny översyn under 2009 av befintlig forskning visade att samkönat sexuellt beteende är ett nästan universellt fenomen i djurriket, vanligt hos alla arter. (wikipedia.org)
 • 22 Får /getter: 10.000 år sedan Hästen: 6000 år sedan Hunden: ca 14.000 år sedan Ingen domesticering mer av nya arter, vi har redan bra tama djur! (slideplayer.se)
 • Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt. (lansstyrelsen.se)
 • Barnet börjar också förstå att andras beteende kan bero på att de har annan information än vad barnet har. (1177.se)
 • Detta gäller faktiskt i stort sett alla varmblodiga djur. (blogspot.com)
 • Huruvida denna motsägelse av Aquinos tes har logiska eller etiska konsekvenser är också en källa till debatt och vissa hävdar att det är ologiskt att använda djurs beteende för att motivera vad som är eller inte är moraliskt för människor. (wikipedia.org)
 • Biologi är ett brett och spännande fält, den här skriften fokuserar på evolutionsbiologi och djurs beteende. (docplayer.se)
 • Dominic Wright har siktat in sig på att utforska den omvända processen som uppstår när en domesticerad grupp djur återvänder till ett liv i det vilda. (liu.se)
 • Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har blivit utsatt för fysiskt våld eller ett sexuellt övergrepp. (1177.se)
 • En kombination av båda: Andlig våld och övergrepp, fysiskt våld och övergrepp samt sexuellt våld och övergrepp. (jackabacon.com)
 • Sex at Dawn har här här helt klart en fördel, då ytterst få djur praktiserar det vi människor kallar monogami. (blogspot.com)
 • För varje virus som hoppar från djur till människa och blir en pandemi är det miljoner som inte infekterar någon alls. (norstedts.se)
 • Intressant nog får djur inte alls samma förlåtande behandling i den här typen av litteratur. (blogspot.com)
 • När någon blir tvingad till att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller delta på ett sätt som är oförenligt med personens mognad är det fråga om sexuellt våld. (herrljunga.se)
 • Han säger att "Varken i djur- eller växtriket förekommer några abnormiteter", och syftar med den formuleringen på homosexella handlingar. (dagen.tv)
 • Samt en stark vilja tro på obelagda siffror om falska våldtäktsanmälningar ("Många anmälningar är ju påhittade för att dölja otrohet/skamligt beteende som kvinnan ångrar dagen efter") är är alla viktiga komponenter för våldtäktskultur. (politism.se)
 • Åtgärder ska vidtagas för att skydda arbetstagare från sexuellt påträngande, hotfullt, förolämpande och utnyttjande beteende samt från diskriminering eller uppsägning på omotiverade grunder, t.ex. (granit.com)
 • Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång. (skolverket.se)
 • Människan har under många tusen år avlat vissa djur för att de ska passa som husdjur. (liu.se)
 • inte känner sig "sexuellt attraherad" av eller sexuellt dragen till andra människor överhuvudtaget och asexuella har heller inget intresse av att tillfredsställa sin egen (icke-) sexualitet. (blogspot.se)
 • Hos djur sker naturligtvis inga partnerval medvetet för att sortera fram bra gener. (fof.se)
 • Dessa effekter omfattar såväl växter som fåglar, reptiler, däggdjur och ryggradslösa djur. (lu.se)
 • Legend of Tarzan har lite sexuellt innehåll och nakenhet. (elmundodedina.org)
 • Trots denna moralistiska katastrof har människor ändå i alla tider fascinerats av den nakna kroppen - såväl sexuellt som icke sexuellt - även i tidevarv då sex och nakenhet betraktats som skamligt och fult. (wordpress.com)
 • Angrepp på djur som blir skrämmande för vittnen är också psykiskt våld. (herrljunga.se)
 • Dessutom är det ett beteende som till skillnad från nysning lätt kan utföras viljemässigt. (ki.se)
 • Tar jag aktivt ställning mot sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande. (icelandichorse.se)
 • Och dit kommer den förstås lättare om den kan styra ett djur så att det löper större risk att bli kattmat. (fof.se)
 • Kan man reglera (styra) sitt beteende - högläsning: s.228 ur Ljunggrens bok. (larare.at)
 • om andra faror - giftiga växter, svampar, att djur kan bitas och att akta sig i trafiken - likaväl ska man ibland akta sig för människor. (vaestoliitto.fi)
 • AVIAN - Gruppen för beteendegenomik och fysiologi vid Linköpings universitet undersöker den genetiska basen för beteende och fysiologi. (liu.se)
 • Homosexualitet hos djur hänvisar till dokumenterade bevis för homosexuella, bisexuella och könsöverskridande beteenden hos icke-mänskliga djur. (wikipedia.org)
 • Homosexualitet hos djur är något som är betydligt vanligare än man skulle kunna tro. (fhobit.se)
 • Symbolen för varje parkering är någon speciell stjärna och djur - en totem. (ladyjournal.eu)
 • Läkare och grundare av psykoanalys, Freud skapade en modell av den mänskliga psyken som placerade libido eller sexdrift i dess kärna och antydde att det psykologiska och sociala livet kraftfullt formas av dess spänningar med konventionerna om civiliserat beteende. (innerself.com)
 • Först och främst beror skendräktighet på hormonella besvär, och djur har inte ett fysiologiskt behov av att para sig. (minadjur.com)