• Offentlighets- och sekretesslagens 11 kap behandlar sex olika fall då sekundär sekretess föreligger: Då en myndighet utövar tillsyn eller revision hos annan myndighet och får kännedom om hemliga uppgifter. (wikipedia.org)
 • Angående din fråga så omfattas orosanmälningar av sekretess enligt 26 kap 5 § Offentlighets- och sekretesslag . (lawline.se)
 • Bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt inom hälso- och sjukvården finns i offentlighets- och sekretesslagen respektive patientsäkerhetslagen. (tiohundra.se)
 • På begäran kan uppgifter komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om de inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. (sakerhetspolisen.se)
 • Borås Elnät nekade även att lämna ut information med tillämpning av bestämmelserna om allmänna handlingar och sekretess i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. (pts.se)
 • Det är bara om det finns stöd för sekretess i Offentlighets- och sekretesslagen som vi kan hemlighålla uppgifter. (fargelanda.se)
 • Vad innebär tystnadsplikt och sekretess? (timra.se)
 • Reglerna om tystnadsplikt och sekretess i vården är inte enkla, men grundtanken är att reglerna skall vara ett skydd för vårdtagarna och deras angelägenheter. (blogspot.com)
 • Den anställde uppger att hon hade vetskap om reglerna för tystnadsplikt och sekretess inom verksamheten och menar att hon filmat händelsen för att visa sina vänner hur trevligt det kan vara att arbeta i vården. (mynewsdesk.com)
 • Myndigheterna har alltid tystnadsplikt och sekretess. (amal.se)
 • Sekretess och tystnadsplikt regleras av sekretesslagen. (rmv.se)
 • Åklagaren Märta Warg vill inte gå in i detalj i ärendet på grund av stark sekretess. (sverigesradio.se)
 • Skolläkaren och skolsköterskan har en stark sekretess och får alltså inte lämna uppgifter om en elev de behandlar om det inte står klart att eleven eller dennes närstående inte lider men av att uppgifterna lämnas ut. (amal.se)
 • Stark sekretess gäller också för uppgifter om en elevs personliga förhållanden inom elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. (amal.se)
 • Stark sekretess innebär att en handling inte får lämnas ut om det innebär att individen som uppgifterna rör kan ta skada av utlämningen. (docplayer.se)
 • Om någon lämnar uppgifter som omfattas av sekretess gör man sig skyldig till ett ett brott. (sitevision.se)
 • Om uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet (s.k. hemliga uppgifter) ska överföras, ska detta ske via lämpligt signalskyddssystem, personlig leverans eller REK/VÄRDE-post. (cert.se)
 • Sekretess och tystnadsplikt gäller för personal som arbetar eller har arbetat med stöd och service. (ragunda.se)
 • Rådgivningen är kostnadsfri och vi som arbetar har sekretess. (fargelanda.se)
 • Allmänna handlingar hos kommunen som inte omfattas av sekretess är offentliga och kan begäras ut av den som vill ta del av dem. (timra.se)
 • Handlingar som skyddas av sekretess har du generellt sett inte rätt att se. (klippan.se)
 • Exempel på handlingar som omfattas av sekretess har man från socialnämnden med dess föregångare, det vill säga fattigvårdsstyrelser, barnavårdsnämnder och nykterhetsnämnder. (klippan.se)
 • På handlingar som är äldre en sjuttio år råder ingen sekretess. (klippan.se)
 • Frågan uppstår nu om sekretessen kvarstår då denna handling eller uppgift överlämnas till en annan myndighet, om sekretess fortfarande föreligger kallas det sekundär sekretess. (wikipedia.org)
 • Sekretessen gäller då om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen eller någon närstående till den lider men (d.v.s. ett påtagligt obehag).Personen kan samtycka till att uppgifterna lämnas utEn enskild person har dock möjlighet att helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för personen själv, förutom i vissa undantagsfall (12 kap. (lawline.se)
 • Alla asylboenden i de norra länsdelarna skyddas av sekretess. (sverigesradio.se)
 • Vad är det för konfidentiell information som måste skyddas med sekretess? (diabetes.se)
 • Sekretess innebär att personal inte får tala om för någon vad de får reda på i samband med sitt arbete. (ragunda.se)
 • Samma regler om sekretess och tystnadsplikt gäller för dig som för all annan personal i vården. (tiohundra.se)
 • Personal i familjerådgivning och myndighetspersonal i telefonväxel är exempel på personer som innefattas av sådan sekretess. (docplayer.se)
 • Bestämmelser som skyddar den enskildes integritet handlar i första hand om sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. (transportstyrelsen.se)
 • För särskilt elevstödjande verksamhet i övrigt gäller svag sekretess. (amal.se)
 • Lexiq har en skyldighet att upprätthålla strikt sekretess med avseende på all konfidentiell information avseende klienten och dennes verksamhet som Lexiq blir varse om under utförandet av Tjänsterna. (lexiq.se)
 • Alla uppgifter i vägtrafikregistret är offentliga förutom när det föreligger sekretess. (transportstyrelsen.se)
 • Lika viktigt som att utföra våra dagliga kunduppdrag med hänsyn till tystnadsplikt, lika viktigt är det att vi har full sekretess kring deras hantering och innehåll. (sundaffarsbyra.se)
 • Allt deltagande i studien är frivilligt och all data kodas och behandlas med full sekretess. (diabetes.se)
 • Detta utslag kan aldrig få sekretess, vilket innebär att uppgiften om att Kronofogden fastställt att du har en skuld kommer att finnas kvar som en offentlig uppgift hos Kronofogden och betalningsanmärkningen som uppkommit på grund av utslaget kommer att kvarstå i vårt register även om betalningsföreläggandet sekretessbelagts. (uc.se)
 • Denna utredningsrapport kan aldrig bli sekretessbelagd och uppgiften kommer att kvarstå i vårt register även om betalningsföreläggandet fått sekretess. (uc.se)
 • Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. (vimmerby.se)
 • Enskildas rättigheter förstärks genom att en enskild ska underrättas om det vid signalspaning använts sökbegrepp som är direkt hänförliga till honom eller henne, såvida inte sekretess gäller för uppgiften. (lagen.nu)
 • Då han av åklagaren konfronterats med uppgiften att ett par röda kalsonger vid husrannsakan hos honom beslagtagits av polisen, på vilka man säkrat DNA-spår i form av en blandning av kroppsvätskor från såväl honom som Sekretess A, har han svarat att det är en gåta för honom hur det kan komma sig. (stoppa-pedofilerna.nu)
 • TU har i dag yttrat sig över justitiedepartementets promemoria "Några frågor om offentlighet och sekretess" (Ds 2016:2). (tu.se)
 • TU riktar skarp kritik såväl generellt som mot de enskilda förslagen som genomgående innebär en ökad sekretess - och därmed minskad offentlighet. (tu.se)
 • Jurist, journalist och föreläsare inom offentlighet och sekretess. (allmanhandling.se)
 • Sekretess gäller för uppgifter om sådant som rör en enskilds personliga förhållanden om inte uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom lider men. (ragunda.se)
 • Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du får använda uppgifter ut en patients patientjournal i ett skolprojekt, efter att patienten har gett tillåtelse till det.Sekretess råder vanligtvis om enskildas hälsotillståndHuvudregeln är att uppgifter i en patientjournal om en enskild persons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden är sekretessbelagda (25 kap. (lawline.se)
 • Tystnadsplikt, eller sekretess som det också kallas, är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra. (sitevision.se)
 • Bestämmelsen ger patienten möjlighet att efterge sekretess ur exempelvis en patientjournal i förhållande till både myndigheter och andra enskilda personer.Undantagen är fall då den enskilde exempelvis saknar rättslig handlingsförmåga för att personen är ställd under förvaltarskap eller att myndigheten med hänsyn till personens bästa av inte vill beakta den enskildes samtycke. (lawline.se)
 • Om en handling eller uppgift hos myndighet omfattas av sekretess föreligger så kallad primär sekretess. (wikipedia.org)
 • Ordet sekretess betyder förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen (det vi brukar kalla tystnadsplikt) eller skiftligt. (ragunda.se)
 • I sådana fall kan det vara nödvändigt att begränsa insynen genom att belägga delar av RSA:n med sekretess. (msb.se)
 • I sådana fall kan delar av RSA-redovisningen behöva beläggas med sekretess. (msb.se)
 • Samtidigt innebär det att vissa särskilda förutsättningar/villkor, s.k. rekvisit, måste vara uppfyllda för att sekretess ska gälla i ett enskilt fall. (msb.se)
 • 2 Kryptering Att dölja (grekiska) Sekretess Algoritmen Att dölja Ordet kryptering kommer från grekiskan och betyder dölja. (docplayer.se)
 • Uppgifterna behandlas med sekretess och läggs aldrig ut på Lawline.se. (lawline.se)
 • Vissa utgår från att allt är belagt med sekretess och att rätten att få ta del av information är en form av ynnest som staten kan medge. (wikipedia.org)
 • Observera att vissa stycken i rapporten är under sekretess. (pts.se)
 • För att kunna belägga vissa uppgifter i RSA-redovisningen med sekretess måste det finnas en bestämmelse i OSL som kan tillämpas på den/de uppgifter som bedömts behöva beläggas med sekretess. (msb.se)
 • Det handlar om hur pedagoger hanterar och tar hänsyn både till läroplaners krav och riktlinjer och lagen om sekretess. (mau.se)
 • Aktörernas krav på säkerhet och sekretess i systemet bibehålls. (msb.se)
 • All informationsöverföring är skyddad (krypterad) och uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. (tiohundra.se)
 • Arbetet försöker reda ut vad begreppet barnperspektiv står för, samt hur anmälningsplikten och regler för sekretess påverkar samarbetet. (mau.se)
 • Många av dessa pedagoger ser problem för samverkan dem emellan med tanke på tid och sekretess. (mau.se)
 • Är det korrekt ur sekretess- och tystnadspliktsynpunkt att enskilda patienter diskuteras inför hela teamet? (vardfokus.se)
 • Levnadsberättelsen är skyddad av sekretess. (tiohundra.se)
 • Den fjärde delen av webbutbildningen handlar om sekretess och tystnadsplikt. (lekeberg.se)
 • Vi har lång erfarenhet av att hantera konfidentiell information och våra väl beprövade rutiner är utformade för att tillgodose behovet av sekretess. (brandfactory.se)
 • Alla medarbetare omfattas av sekretess. (rmv.se)
 • Anledningen till att strängare sekretess gäller för medarbetare i förskola än för medarbetare i grundskola är att förskolan har en djupare relation till föräldrarna och att föräldrar därför anförtror mer känsliga uppgifter till lärare i förskolan. (docplayer.se)
 • När ett organ som innehade hemliga uppgifter läggs ned så omfattas dess sekretess av den myndighet som övertagit uppgifterna. (wikipedia.org)
 • Informationen ska dock lämnas under sekretess. (vk.se)
 • Alla kvalitetsregister har en mycket sträng sekretess och informationen krypteras så att ingen kan koppla data till någon speciell person. (sll.se)
 • Läs mer om sekretess på Vårdhandboken.se , öppnas i nytt fönster. (sundsvall.se)
 • huruvida viss information omfattas av sekretess styrs av lag och inte avtal) görs i allmänhet i särskilt avtal ( sekretessavtal ) eller som enskilt villkor i projektavtal ( sekretessklausul ). (uu.se)