• Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från inventering till bortförsel av avfall på ett säkert sätt. (ocab.se)
 • Med vår långa erfarenhet av PCB-sanering kan vi ofta fungera som en problemlösare som sparar både tid och pengar. (ocab.se)
 • Ocab har stor erfarenhet av PCB-sanering och tar hand om er fastighet från. (ocab.se)
 • Vi har lång erfarenhet av specialsanering vilket omfattar olika typer av sanering som kräver speciell hantering, så som socialsanering i. (ocab.se)
 • Vi utför sanering för klotter, asbest och PCB med specialutbildad personal. (skaraborgs.se)
 • Vi är dina lokala experter inom sanering, avfuktning och rivning. (probaco.se)
 • En del av finansieringen från Formas (7 MSEK) kommer att finansiera utveckling av nya metoder för att bedöma risken för spridning av starkt förorenade sediment, i fiberbankar, på grunda bottnar längs den svenska kusten, samt för att identifiera de områden som är i störst behov av sanering. (sgu.se)
 • I förekommande fall genomförs också sanering av förorenad mark. (sjostroms.net)
 • Försäkringsdelen omfattar bland annat skadedjursbekämpning och -sanering, husbocksangrepp och sent upptäckt dödsfall. (skane.se)
 • För att förhindra fortsatt spridning av PCB fastställdes en förordning 2007 (Förordning 2007:19 om PCB m.m) som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar. (ljusnarsberg.se)
 • Probaco erbjuder en stor bredd av tjänster inom sanering och avfuktning - med dygnet-runt-jour. (probaco.se)
 • Vi tar hand om hela kedjan från asbestanalys till färdig sanering. (ocab.se)
 • Arbetstagare som arbetar med kemisk sanering bära speciella kläder för att skydda dem från de farliga material de hanterar. (threebackyards.com)
 • Team Håltagarna är ett företag i Lidköping som arbetar med håltagning, rivning och sanering i Västsverige. (haltagarna.com)
 • Om du behöver hjälp med sanering och materialhantering på ett snabbt och effektivt sätt är Miljövision det självklara valet för dig. (miljovision.se)
 • Vi ser även till att det miljöfarliga avfallet från PCB-sanering hanteras på rätt sätt och innehar transport- och mellanlagringstillstånd för PCB-haltigt avfall. (ocab.se)
 • Även en verksamhetsutövare som har tagit över en verksamhet som orsakat en förorening kan bli ansvarig för undersökning och sanering av området. (lansstyrelsen.se)
 • Vi är din partner inom hantering, förvaring och sanering av kemikalier med syftet att skydda människa, miljö och verksamhet från risker. (denios.se)
 • Naturvårdsverket har tidigare beviljat 172 miljoner till sanering av marken efter BT Kemis verksamhet. (maskinentreprenoren.se)
 • Då hade han vid tre tillfällen vägrat släppa in saneringsfirman i alla rum och inte gjort de förberedelser som krävs för en lyckad sanering. (hemhyra.se)
 • Nedan har vi listat 5 fördelar med absorbenter för en lyckad sanering. (denios.se)
 • Ordet sanering kommer från grekiskans sanus, som betyder frisk eller sund. (miljovision.se)
 • Enkelt tolkat kan vi då säga att sanering betyder att göra frisk eller att hålla något vid god hälsa. (miljovision.se)
 • Hur kan man undvika en sanering av sitt hem? (houzz.se)
 • Vårt omfattande tillbehörsprogram för vattenskadeavhjälpning och sanering är lätt att hantera. (trotec.com)
 • Vi har kunskap och metoder för att hantera din sanering, oavsett om det handlar om vatten eller olja. (miljovision.se)
 • Saneringsvätska för syraetsade ytor, speciellt framtagen för sanering av Fluorvätesyra eller dess derivat. (medicalcare.se)
 • Efter utförd sanering så appliceras nya lager av klotterskydd på det sanerade området. (klotterkonsulten.se)
 • Vi har ett avtal med Anticimex som gör en inspektion och sanering kostnadsfritt hos dig. (uppsalahem.se)
 • Senast tre veckor innan saneringen startar ska anmälan om sanering skickas in till Miljöstaben. (arvika.se)
 • NTM-centralerna fattar beslut om sanering av förorenade markområden I dessa ges bestämmelser om hur saneringen ska utföras. (ely-keskus.fi)
 • Kom ihåg att skicka in en anmälan om PCB-sanering till miljöenheten innan saneringen av PCB börjar. (sotenas.se)
 • Låt en seriös och erfaren entreprenör genomföra saneringen och som arbetar enligt branschföreningens (Svenska Fog-branschens Riksförbund, SFR) rekommenderade metod vid sanering. (bromolla.se)
 • Statliga medel kan användas för sanering till den nivå som krävs för bostadsändamål (KM) så länge den värdeökning som den statligt finansierade saneringen medför av fastigheten dras av från det belopp som söks. (naturvardsverket.se)
 • Inför sanering av PCB ska anmälan om detta göras till miljöenheten minst tre veckor innan saneringen påbörjas. (sala.se)
 • Enligt förordningen om PCB ska anmälan om sanering ske senast tre veckor före start, men kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i god tid före saneringen. (varberg.se)
 • För fogmassor och golvmassor finns krav på sanering eftersom ämnet avsöndras från massorna till luft och mark. (kungsbacka.se)
 • För fog- och golvmassor finns krav på sanering. (mark.se)
 • Både arbetsmiljöverket och kommunernas miljöförvaltningar ställer krav på sanitära förutsättningar i fastigheter och hur sanering skall gå till för att vara ofarlig. (specialrengoringar.se)
 • Vid sanering ställs stora krav på skydd för miljön och på arbetsmiljöåtgärder. (sfr.nu)
 • I stället fick vi (2007) en förordning som ställer krav på inventering och sanering av fog- och golvmassor med PCB. (sfr.nu)
 • Det skapar problem för oss människor och ett stort behov av sanering efter fåglar. (specialrengoringar.se)
 • Är du också i behov av sanering efter fåglar, läs mer här eller kontakta oss redan idag. (specialrengoringar.se)
 • Du måste anmäla sanering av PCB minst tre veckor innan påbörjad sanering till miljö- och byggnadsförvaltningen. (vimmerby.se)
 • En sanering måste anmälas till miljöenheten minst tre veckor innan arbetet påbörjas. (borgholm.se)
 • Sverige Tretton dagars sanering slutade med att 730 liter olja pumpades ut från ett miljöfarligt vrak utanför Smögen. (gp.se)
 • Sefab-gruppen är ett av de företag som anlitar Specialrengöringar Sverige för sanering efter fåglar. (specialrengoringar.se)
 • Solporten Fastighets AB är ytterligare en av de kunder som anlitar Specialrengöringar Sverige för sanering efter fåglar. (specialrengoringar.se)
 • Därför är det bra att anlita ett saneringsföretag som arbetar efter branschföreningens rekommenderade metod vid sanering. (borgholm.se)
 • För fem år sedan beslutade regeringen att alla fastighetsägare som kan ha PCB i sina hus måste inventera förekomsten av giftet och senast den 30 juni 2016 ha genomfört en sanering. (helagotland.se)
 • Fogmassan är mycket svåråtkomlig och en sanering är lämplig att göra i samband med renovering, dock senast den 30 juni 2026. (helagotland.se)
 • Sanering av olja på vintern. (smhi.se)
 • Trots sanering finns det fortfarande metaller och olja på platsen men det är främst dioxinhalterna som oroar. (da.se)
 • Under rubriken Dokument finns även en artikel ur Bygg & Teknik nr 8 2002, Sanering av PCB-haltiga byggfogar. (sfr.nu)
 • Vi kan arbeta med den snabbhet som ofta krävs i byggprojekt utan att göra avkall på en säker PCB-sanering som tar hänsyn till både människor och miljö. (ocab.se)
 • Kostnaden för en sådan sanering beräknas till 37-39 miljoner kronor. (eslov.se)
 • Anmälan om PCB-sanering ska lämnas på särskild blankett senast 6 veckor innan saneringsarbetet inleds. (mark.se)
 • Någon som vet vad det kostar att sanering, 40 kvm låg höjd. (byggahus.se)
 • Åtvidabergs Vatten AB kommer under perioden v. 41- 46, 2016 utföra VA-sanering (utbyte av VA-ledningar) i Västgårdsvägen - Mellangårdsvägen. (atvidaberg.se)
 • En del av finansieringen från Formas (7 MSEK) kommer att finansiera utveckling av nya metoder för att bedöma risken för spridning av starkt förorenade sediment, i fiberbankar, på grunda bottnar längs den svenska kusten, samt för att identifiera de områden som är i störst behov av sanering. (sgu.se)
 • Enklast blir om vi radar upp de gifter som är vanligt förekommande i våra hem och förklarar hur man upptäcker dem samt hur lång processen vid en sanering vanligen brukar vara. (alternativjournalen.se)
 • SFR arrangerar regelbundet kurser i PCB-sanering. (sfr.nu)
 • FINSPÅNG Kommunen tar på sig ansvaret för sanering av platsen där Finspångs centraltvätt var belägen. (folkbladet.se)