• Tyv rr inneb r det ocks att den viktiga REM-s mnen blir b de senarelagd och f rkortad. (hrnytt.se)
 • N rsynthet, versynthet, eller l ngsynthet som det ocks kallas korrigeras med s.k. sf riska (sphere) linser. (lensia.se)
 • Men det r s kerligen ocks avsikten, och trots den stereotypa skildringen lyckas filmen att engagera hela tiden. (dubbningshemsidan.se)
 • Men det faktum att filmen r s oerh rt udda och speciell f rh jer ocks helhetsintrycket, f r det h r liknar rligt talat ingenting som tminstone jag sett f rut. (dubbningshemsidan.se)
 • L ngs den orimligt vackra v stkusten p s draste Gotland med vaktbackar upp mot land och havet som vanligt i v ster kan man ocks tr ffa p konkretaste historia. (guteinfo.com)
 • Det r s ocks att det ibland saknas n got specifikt f r att g ra det d r allra sista. (sysidan.se)
 • Sedan blev det ju ocks s , som jag skrev d att stickmaskin kom in i mitt liv. (sysidan.se)
 • Vi s g ocks Mererukas grav med fantastiska m lningar. (barbro.se)
 • Liksom det i den moderna staten f ruts ttes, att varje medborgare r omd mesgill i alla fr gor som han har att r sta om, liksom man i ekonomin antar, att varje konsument r en grundlig k nnare av alla de varor han beh ver ink pa f r sitt livsuppeh lle - p samma s tt skall det nu ocks g till i vetenskapen. (marxists.org)
 • S mnen r ocks ett viktigt kapitel och s kert beh ver du mer s mn n de flesta andra m nniskor f r att k nna dig riktigt utvilad och p alerten. (zodiaken.net)
 • Hemmet skulle d rf r d ocks vara imposant och m ktigt, med de dyraste och st rsta f rem len. (forum24.se)
 • I ett s dant beslut skall ocks anges gr nsv rden f r utsl pp av f roreningar i r kgaser enligt bilaga 2 . (notisum.se)
 • Om s ljaren har ett mobilnummer, ta hemnumret ocks s f r du enklare tag i s ljaren i efterhand. (dx-radio.se)
 • Den har ocks ambitionen att vara ett hj lpmedel b de f r musikern som vill utforska denna s llan spelade musik, men ocks f r den presumtive musikforskare som vill belysa det slutande 1700-talets och det begynnande 1800-talets popul rmusik. (tabulatura.com)
 • N r en hindu s ger att en asket var avh llsamhet enligt detta system betr ffande n got f rem l, menar han att han var Sanyama, medan det hos oss kan betyda, att han avh ller sig fr n n gon s rskild handling eller sak, vilket inte r meningen med Sanyama . (teosofiskakompaniet.net)
 • Den tredje av ovann mnda klasser syftar p den filosofiska satsen, som framh ller att alla f rem l kan och slutligen skall uppl sas i naturen eller en enda grundsubstans. (teosofiskakompaniet.net)
 • Boken du h ller i din hand inneh ller s v l beskrivningar av ut-ur-kroppenupplevelser och resor in i astrala v rldar, som tekniker f r hur du kan uppn dessa upplevelser. (arriba.se)
 • garanti s kerst ller dessutom att du inte beh ver bekymra dig f r om etiketterna fastnar i skrivaren och orsakar stopp. (centralshoppen.se)
 • Det viktigaste r att du har ett giltigt recept fr n din optiker som s kerst ller att du f r r tt linser f r dina gon. (lensia.se)
 • 4 Om anv ndningen av straffen g ller vad i best mmelserna om de s rskilda brotten r stadgat samt vad d rut ver r s rskilt f reskrivet. (notisum.se)
 • F rsta stycket g ller inte, om g rningen r fri fr n ansvar enligt lagen p g rningsorten eller om den beg tts inom omr de som inte tillh r n gon stat och enligt svensk lag sv rare straff n b ter inte kan f lja p g rningen. (notisum.se)
 • vad g ller verktyg s beh ver man inte s m nga saker. (ungafakta.se)
 • Detta b dar inte gott, det g ller framf r allt f r Israel, som ven enligt de bibliska profetiorna skall bli f rem l f r attacker i ndens tid. (flammor.com)
 • garna till de b da fabrikerna erh ller aktier i det nybildade bolaget H gan s-Billesholm motsvarande v rdet av sina respektive bolag, samt en extra ers ttning p 7% respektive 30.000 kr. (signaturer.se)
 • Detta utanf rskap inneh ller precis som det liv som f ljer normalitetens livsf ra ett antal givna karri rv gar s som kriminalitet, missbruk, psykisk oh lsa, l ngtidsarbetsl shet och l ngtidssjukskrivning f ljt av sjukers ttning. (seeab.se)
 • Det som st r i annonsen r det som g ller s var tydlig redan fr n b rjan! (dx-radio.se)
 • S msta tiden f r l p n r det g ller Bonnie eftersom vi t nkt para henne vid detta l p. (nogg.se)
 • N r en s dan koloss inte f rm r omplacera en person med ett lindrigt funktionshinder r det antingen ett allvarligt fel med lagstiftningen eller AD:s praxis n r det g ller funktionshindrade. (kurt.nu)
 • Det g ller i regel inte namn p domare, ombud, centrala fackliga och arbetsgivarfunktion rer etc, eftersom s dana uppgifter kan vara v sentliga f r f rst elsen av dom, domslut och prejudikatsv rde. (kurt.nu)
 • Et latterligt menneskes dr m fort ller om en nihilist, der har besluttet at beg selvmord, fordi alt er ham ligegyldigt, men med pistolen i h nden falder han i s vn og finder i en dr m en mening i menneskets ansvar for at hj lpe og elske sit medmenneske. (alternativkanalen.com)
 • Man kan operera in elektroder och f r d h g kvalitet p m tningarna, men det r s klart inget som g rs s rskilt l ttvindigt eller billigt. (hippson.se)
 • Den m lgrupp som vi studerar innefattar klienter med problem som ofta best r av flera, var f r sig inte s rskilt allvarliga, sv righeter som blir allvarliga d de sammanfaller. (seeab.se)
 • S rskilt den lilla labben som haft f delsedag! (sysidan.se)
 • Om n got p allvar intresserar dig, orkar du oftast klara det, och speciellt framg ngsrik i dina str vanden r du om du r kar vara f dd omkring den 9 april, d solen stod i s rskilt gynnsam aspekt f r dina ambitioner. (zodiaken.net)
 • Ett s rskilt institut har inr ttats d r f r att undervisa och sprida kunskap om Mahdi. (flammor.com)
 • b) Best ndsdelar som anges i bilaga 1 till denna f rordning f r inte finnas i avfallet i m ngder eller i koncentrationer som kan medf ra risk f r skada p milj n, s rskilt jord, luft, vatten, v xter och djur, eller medf ra fara f r m nniskors h lsa. (notisum.se)
 • Det r s rskilt viktigt om du betalar i f rskott. (dx-radio.se)
 • De vill inleda ett f rh llande och gifta sig, men hennes f r ldrar v grar att acceptera n got s dant med en fattig och allm nt skum pojke. (dubbningshemsidan.se)
 • N got s dant hade vi aldrig varit med om och l genheten var synnerligen lyxig och trevligt inredd. (fotosidan.se)
 • Det var nu en g ng ett s dant pple som man m ste ta upp helt och h llet n r man v l bitit i det. (marxists.org)
 • V durar ger ett s dant intryck av uppriktighet att det r f rv nande att observera deras mod n r dom h vdar att n got r sant som dom vet r osant. (zodiaken.net)
 • Detta inbegriper anl ggningar som f rbr nner s dant avfall som normalt br nsle eller som till ggsbr nsle i en industriprocess. (notisum.se)
 • 4 Beslut om tillst nd till f rbr nning av farligt avfall f r meddelas endast om f rbr nningsanl ggningen r konstruerad, utrustad och drivs p ett s dant s tt att l mpliga f rebyggande tg rder mot f rorening av milj n vidtas och de krav som fastst lls i 10 - 44 i denna f rordning iakttas. (notisum.se)
 • F r varje t nkande person m ste inse att n r ett s dant f retag inte kan omplacera beror det inte p of rm ga utan p ovilja. (kurt.nu)
 • Den inbyggda signalblandaren s nder b de TV- och satellitsignaler ner i en enda kabel, som sedan separerar TV- och satellitsignaler i slutet medhj lp av den medf ljande splittern. (satpro.se)
 • N t 6 anv nder frekvenser i UHF-bandet, medan s ndarn t 7, beroende p ort, anv nder frekvenser i antingen UHF- eller VHF-bandet. (satpro.se)
 • Etiketterna r tillverkade i ett slitstarkt och h llbart polyestermaterial som inte kan rivas s nder. (centralshoppen.se)
 • Dessutom bombades ov rderliga kulturella byggnader och konstf rem l s nder och samman. (gamlabastad.nu)
 • Flera f nsterrutor och skyltf nster gick s nder i orten. (gamlabastad.nu)
 • Det r ju bra att man vet det i f rv g, s beh ver man inte bli s besviken n r det v l h nder :-D ha ha ha. (nogg.se)
 • D kan du vara s ker p att du v ljer r tt tejp f r r tt ndam l och att du anv nder tejpen som det r t nkt. (ljusnehus.se)
 • Om du enbart vill fr scha upp den ursprungliga kul ren anv nder du f rgl s lasyr. (ljusnehus.se)
 • Det h nder mycket s llan att brev eller paket inte kommer fram till mottagaren. (dx-radio.se)
 • Vill du l sa om slott, kungliga eller sorterade efter landskap eller l nder, f stningar eller ruiner i s dra Sverige eller i Europa? (lankskafferiet.org)
 • Han s ger att alkohol visserligen kan hj lpa dig att somna, men saknar positiva effekter p sj lva s mnen. (hrnytt.se)
 • K rnan, bel gen en t.v . och en t.h . i area preoptica , r bl.a. aktiv under non-REM s mnen (djups mn) och bromsar nervceller med uppvakningseffekt. (nervsystemet.se)
 • Noradrenalinf rr den t ms och fylls inte p eftersom REM-s mnen ideligen blir avbruten av mardr mmar. (medicinkompendier.se)
 • Slarvar du med s mnen m rker du snart att du inte orkar h lla samma snabba arbetstempo som vanligt, och f rs ker du f r en l ngre tid klara dig med f r litet s mn kan detta bli ett direkt hot mot din h lsa. (zodiaken.net)
 • nd betraktas inte s llan ber ttelser av detta slag med stor skepsis. (arriba.se)
 • Man sitter s llan och hoppar i bilen, men man kan k nna av oj mnheterna v ldigt tydligt och det kan bli lite skumpigt. (tjanstebilen.se)
 • D man ska fatta beslut kring unga m nniskors utanf rskap och konsekvenserna av detta tenderar man att titta enbart p vad en insats kostar och s llan vad v rdet r av en framg ngsrik insats. (seeab.se)
 • Som f rsta orgeluppdrag genomf rde han samma r en versyn av orgeln i Link pings S:t Lars. (textalk.com)
 • Det tror man r anledningen till att man faktiskt s g vissa skillnader i hj rnv gorna redan i den h r f rsta lilla pilotstudien, j mf rt med de tidigare studier som har gjorts. (hippson.se)
 • F rsta tecknen r sv righeter med att fokusera och l sa texter p n ra h ll. (lensia.se)
 • I Sverige visades filmen p bio i mindre skala 1990, men trots en VHS-utg va och flertalet TV-s ndningar r det f rst under 2013 som filmen sl ppts p DVD f r f rsta g ngen. (dubbningshemsidan.se)
 • Det h r r tredje boken om Marianne Jidhoff och om jag tyckte att de tv f rsta var ganska trevlig l sning m ste jag s ga att detta r en stor besvikelse. (boksidan.net)
 • Unga m nniskors utanf rskap r ofta en komplex och sv r versk dlig situation d r n stan aldrig n gon akt r har en helhetssyn p problemet varf r de insatser som g rs m nga g nger blir ineffektiva och i v rsta fall motverkar varandra. (seeab.se)
 • Ett s llsamt de synes alltid ha f rf ljt denna familj i dess f rh llande till England och dess st rsta v xlingar har p visst s tt st tt i samband med detta land. (teosofiskakompaniet.net)
 • N r Peter den Stores dotter, kejsarinnan Elizabeth besteg tronen, blev hennes f rsta omsorg att s ka gottg ra de stora or ttvisor, som blivit beg ngna av hennes f retr derska genom dennas grymme och r nkfulle favorit Biron. (teosofiskakompaniet.net)
 • Nu har franska forskare tagit fram en utrustning som kan m ta h stens hj rnaktivitet i hagen eller p ridbanan m let r att den ska komma ut p marknaden s sm ningom. (hippson.se)
 • Den tionde saknades emellertid och s sm ningom infann sig ytterligare hemv rnsm n, b rande p en tr l da med r d text: VARNING! (gamlabastad.nu)
 • Hunger och t rst hade dock s sm ningom tvingat honom att s ka upp fyrm staren, som kunde meddela att han var i Sverige och att han kunde ta allt med ro. (gamlabastad.nu)
 • Med v xande samling och tills nda f rem l fr n hela landet begynte s sm ningom tanken p institutionalisering v xa fram, en stiftelse bildades med namn Nordiska Museet 1880. (forum24.se)
 • P.g.a. att gr nserna har s sm ningom suddat ut kallar man Alzheimer sjukdom s v l patienter med presenil som med senil debut. (psykjouren.com)
 • hon hade redan som fjorton ring f tt ta anst llning som barnflicka hos olika pr stfamiljer i sterg tland, bl a i Norrk ping och s sm ningom f tt m jlighet att genomg barnmorskeutbildning i Stockholm. (wisthbf.se)
 • Svaret p den fr gan hade jag inte d men skulle s sm ningom visa sig. (utsidan.se)
 • Lakshana r id n om en s dan kruka, och Avastha tanken att krukan ndras i varje gonblick och att den blir gammal eller p verkas p annat s tt. (teosofiskakompaniet.net)
 • Detta p ett annat s tt n vad vi hittills har kunnat. (hippson.se)
 • Ett annat s tt att korrigera lderssynthet kan vara att g ra en gonlaseroperation, s.k. (lensia.se)
 • Alla befinner sig p olika s tt i h ndelsernas centrum under avg rande gonblick i v r historia. (gidlunds.se)
 • Du kan leta bland dessa p flera olika s tt. (adlibris.com)
 • Detta r ett vanligt synfel som inneb r att hornhinnan r oj mn vilket leder till osk rpa i synen. (lensia.se)
 • Och som vanligt s blir man ju sjukt tr ningssugen efter att ha varit p l ger. (nogg.se)
 • Lexikonet rymmer 18 000 s kbara termer, svenska och engelska, samlade under 9 000 bl ddringsbara ord och namn i bokstavsordning. (psykologiguiden.se)
 • Han s g det upplysta svenska landet, men var vertygad om att han hade hamnat i det ockuperade Danmark och g mde sig d rf r. (gamlabastad.nu)
 • Hans maffiga - och utmanande - bok om m nniskan r s inneh llsrik att den r hoppl s att sammanfatta: "En makrohistorisk expos ver homo sapiens utveckling", f rs kte jag h romkv llen, varp s llskapet omedelbart f ll i djup REM-s mn. (bokus.com)
 • P deras inneh llsrika webbplats kan man l sa om samlingarna, s ka i databaser, hitta information om barnb cker och barnboksf rfattare som f tt olika priser m.m. (lankskafferiet.org)
 • Det g r att den dr mmande kan sparka, sl , g ur s ngen och g till attack mot inbillade monster. (psykologiguiden.se)
 • Det fanns ju klockor verallt i skolan och i simbass ngen, s jag tyckte det var on digt. (fotosidan.se)
 • En tr planka p s ngens l ngsida fungerar som fast punkt och st d vid p kl dning sittande i s ngen. (spinalistips.se)
 • Tillg ngen p jordbruksmark blev allt knappare och under svag ren drabbades m nga av sv lt. (gidlunds.se)
 • S ngar brukar ju vara problemet f r mig n r jag ligger p hotell - i Grekland stenh rda, men h r r s ngen b ttre n hemma, sover jag inte h r s f r jag skylla mig sj lv. (orvar.dk)
 • 22-nyheterna och s ngen. (orvar.dk)
 • Vi r litet sega dag efter f timmars s mn, men en riktig promenad k nns inte fel. (orvar.dk)
 • Vi terkommer med svar s snart vi kan. (justnu.se)
 • Skulle vara v ldigt tacksam f r svar s vi kan avsluta v r konversation. (fysik.org)
 • Svar: För det första kan mikroföretag (bolag med max 10 anställda och med en omsättning/balansomslutning på max 2 miljoner Euro/år) oavsett antalet s k turordningskretsar undanta 2 personer som enligt arbetsgivarens mening är av särskild betydelse för verksamheten ( LAS 22 §, 2:a stycket ). (wordpress.com)
 • S har du skrivit till oss och inte f tt svar - s var nog din mejladress fel. (dx-radio.se)
 • ven om man inte direkt k nner sig s mre dagen efter. (hrnytt.se)
 • Universitetet s som vi k nner det dess forskningsprojekt och utbildningsprogram, dess interna organisation, dess mekanismer f r finansiering m.m. - utg r en viss systematisering och institutionalisering av praktiker som visar vad en viss kultur v rdes tter som vetenskap. (gidlunds.se)
 • K RLEK: ven om m nga av dina v nner och bekanta s ger sig ha en ppen och friare syn p allt som h r till k rlek och sex, r du sj lv mer idealistiskt lagd trots risken f r att bli betraktad som litet gammaldags. (zodiaken.net)
 • Fyll i din e-postadress s skickar vi ett nytt l senord. (justnu.se)
 • De ans g detta vara alldeles n dv ndigt, om det inte p nytt skulle ges anledning till sekteristisk splittring och f rvirring i det nnu s unga och just enade partiet. (marxists.org)
 • Raptor - Minn Kota lanserar nu ett nytt grundvattenankare! (fisheco.se)
 • Helt nytt grundvattensankare fr n Minn Kota med helt ny teknik och anpassad till One-Boat Network. (fisheco.se)
 • Minn Kota lanserar Raptor - nytt elektroniskt ankringssystem! (fisheco.se)
 • Press/ reklam Efter storsucc n med sina Talon ankringsp lar lanserar nu Minn Kota ett nytt hydrauliskt ankringssystem, Raptor. (fisheco.se)
 • 7.2 P v g mot ett nytt budgett nkande ett s tt att m ta det om tbara. (seeab.se)
 • och femte stycket eller f rs k till s dana brott, 2. (notisum.se)
 • En del av hemligheten bakom framg ngarna r att vi r det enda djur som kan prata om saker som existerar enbart i v r egen fantasi, s som gudar, nationer, pengar och m nskliga r ttigheter. (bokus.com)
 • Det r s ledes f rem lets egen beskaffenhet som tvingat min kritik till en utf rlighet, som st r i en skriande disproportion till detta f rem ls, allts de d hringska skrifternas, vetenskapliga halt. (marxists.org)
 • En l ntagare som r bunden av klocka och arbetstidslagar kan nd inte b rja leva s , p egen hand. (lontagaren.fi)
 • L gg L nkskafferiets s kruta p din egen sajt . (lankskafferiet.org)
 • De flesta linser som vi s ljer f r att korrigera astigmatism, s.k. toriska linser f rekommer i ver 4,000 varianter. (lensia.se)
 • N gon som saknar signal och s ljer en l tt anv nd amat rrigg r ju fr n b rjan misst nkt. (dx-radio.se)
 • Vi s ljer filter 861014 under artikelnummer 117024 i v r webshop, filtret kostar 146:- inklusive moms. (bai.se)
 • S krare, men inte s kert. (dx-radio.se)
 • Som vi sett hade hon en ink psorganisation som hon blint lyssnade p och som s kert f rmerade sig sj lv p detta middle-manuppdrag. (forum24.se)
 • Hur Bomgatan f tt sitt namn, vet nog ingen riktigt s kert, men jag minns, att ldre personer sa, att det en g ng i tiden funnits en gr nsbom ungef r vid Vilans torg och ven en vaktstuga. (angelfire.com)
 • Dessutom s f r man ett vackert resultat med en blank yta som har en exakt f rgnyans i enlighet med de nskem l som uttryckts i den ursprungliga best llningen. (gnosjoregion.se)
 • Efter allt packande av all mat som vi skulle ha med till Trysil och kl der, skidor, valla f r alla t nkbara f ren m.m, s p b rjades bilresan med vindrutetorkarna p , sikten var dessutom d lig p.g.a t t dimma. (fotosidan.se)
 • Det h r r inte sp nnande, utan p sin h jde en aldrig sinande tragisk historia, som dessutom slutar med en av bokv rldens s msta cliffhangers. (boksidan.net)
 • Med de siffrorna blir det tydligt att alkohol inte r det b sta s ttet att hantera en stressig period i livet. (hrnytt.se)
 • Bilden snett uppifr n fungerade bra p det s ttet. (fotosidan.se)
 • N got belopp i allm nt skadest nd har inte vitsordats men d remot s ttet att ber kna r ntan. (kurt.nu)
 • Den d liga respekten f r jaktstadgan och kad jakt och f ngst ledde till att b vern och vildrenen utrotades och lgen blev ytterst s llsynt. (gidlunds.se)
 • D klimatf r ndringarna har gjort sn n s llsynt i de sydligaste delarna av landet har polarnatten kommit ven dit. (lontagaren.fi)
 • Inget under, d man beaktar en hur s llsynt tr kig planet Hermes var. (enhorningen.net)
 • Hur som helst s verkar det som om allt har g tt bra och det l ker fint. (nogg.se)
 • Jag och min sambo r inga spelare men r nd lite nyfikna att testa och se hur det r spela p n tet s vi ska spana in lite och se om det r n got som verkar bra f r oss. (sysidan.se)
 • V tskan l gger sig som en j mn hinna i hela d cket och p verkar d rf r inte balansen. (safetyseal.se)
 • Var och en skulle ha m jlighet att leva p det s tt som fysikens lagar f ruts tter: sova eller deppa n r den tiden r inne och jobba l ngre n r ljuset p verkar hypofysens verksamhet i den riktningen. (lontagaren.fi)
 • Pass upp om svaren verkar sv vande och d ligt versatta. (dx-radio.se)
 • 3 Med p f ljd f r brott f rst s i denna balk straffen b ter och f ngelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och verl mnande till s rskild v rd. (notisum.se)
 • Gl m inte bort att anv nda funktionerna f r att l mna kommentarer kring recensionen eller filmen samt s tta egna betyg . (dubbningshemsidan.se)
 • Kv llens middag bestod av fl skfil med ugnsbakad potatis och svamps s samt glass och choklads s som efterr tt. (fotosidan.se)
 • Sen kom s na d r sj lvuppdragande, samt batteridrivna, och jag hade ven ett par s na. (fotosidan.se)
 • Igenv xningen har f rsigg tt fr n v ster och sydv st samt i ostlandets s dra vikar i verensst mmelse med Klinges vindlag. (bjellum.se)
 • H gan s-Billesholm var nu ett f retag av betydande storlek och bestod f rutom av gruvbrytning, en R rfabrik, Tegelbruk, Snickeri, stort laboratorium samt en Lerk rlsfabrik m.m. (signaturer.se)
 • Alla FUBA parabolantenner r f rem l f r omfattande tester vindlast samt salt tester kammare. (satpro.se)
 • Grunden f r upps gningen angavs vara att hon till f ljd av sviterna av handledsfrakturen samt f r att hon led av s mn- och ryggbesv r och dammallergi inte kunde utf ra arbete av n gon betydelse f r bolaget. (kurt.nu)
 • Bob Dylan (IPA: /ˈdɪlən/), född Robert Allen Zimmerman den 24 maj 1941 i Duluth i Minnesota, är en amerikansk singer-songwriter, författare, regissör, poet, gitarrist, keyboardist samt munspelare, vid senare tid programledare i radio. (hatnote.com)
 • Donald John Trump, född 14 juni 1946 i New York, är en amerikansk företagsledare som är styrelseordförande och vd för konglomeratet Trump Organization, samt presidentkandidat i USA:s presidentval 2016. (hatnote.com)
 • f lj stegen p sk rmen s f r du hj lp genom hela design- och utskriftsf rloppet. (centralshoppen.se)
 • Det r verkligen gudomligt vackert, och n r du ker l ngs det hela s passa p att fundera ver hur mycket sten det egentligen r som har anv nts. (guteinfo.com)
 • Ann-Sofi och Olof kte slalom hela f.m, s p e.m var det v r tur att ka l ngd ning 3,5 km till grillkojan vid Gr nskaret och tillbaka igen. (fotosidan.se)
 • v rdnadstvister g rs idag i det negativa seendet och utan utvecklad kunskap s att denna infekterar hela v gen upp till domstolar och d rtill blir utg ngspunkten med all sannolikhet att ge fel beslut. (vi-pr.com)
 • Uteslutande p vandrarhem, ett billigt och trevligt s tt att bo om man tycker om att komma i kontakt med m nniskor fr n hela v rlden. (stalvik.com)
 • Varje måndag under hela säsongen gräver NHL.com/sv djupare i de hetaste ämnena från ligan med vår serie NHL-pulsen. (nhl.com)
 • Evander Kane kom, för att lätt parafrasera August Strindberg, som en stormvind en februariafton med en hockeybag i en rem om axeln, och ryckte med sig hela laget. (nhl.com)
 • Man f ruts tter att dessa st mgafflar s tts i sv ngning p samma s tt. (fysik.org)
 • V stra Husby kyrka brann tyv rr den 2 mars 1977 s att endast murarna terstod. (textalk.com)
 • Denna urskillningsf rm ga r en s rskild kraft som endast denna vning utvecklar, och den gs inte av vanliga m nniskor, som inte vat koncentration. (teosofiskakompaniet.net)
 • S vitt vi vet lever d r endast alger och sm skalbaggar. (enhorningen.net)
 • s att deras neutralitet garanteras i vart enskilt fall som de behandlar. (vi-pr.com)
 • S om tre veckor r det ver med l p f r n gra m nader i alla fall. (nogg.se)
 • Jag har f tt massor av "aha"-upplevelser och en mkt b ttre f rst else f r sv righeten inom vissa omr den. (nogg.se)
 • I vissa tekniska tillämpningar förekommer det att begreppet avgränsas på andra sätt än IUPAC:s officiella. (wikipedia.org)
 • Vissa av dessa s g ut att vara f r sm f r att vara r tt sten, och ven de vriga f ll efterhand bort. (utsidan.se)
 • Ju mer alkohol man dricker, desto djupare djups mn f r man. (hrnytt.se)
 • Under sk ljningen s applicerar man ven zinkmanganfosfatering f r att f rst rka metallen och ge ett b ttre f ste f r pulverf rgen. (gnosjoregion.se)
 • Ett s tt att intala sig sj lv en nskad kvalit f r att uppn b ttre sj lvf rtroende. (trainersacademy.se)
 • St llde d vasen p en sockel s den kom upp lite, vilket blev b ttre fast man ser sockeln reflekterad underifr n i glaset. (fotosidan.se)
 • Men det blir inte b ttre kaka f r att man tar i mer av allt i smeten, s att s ga. (boksidan.net)
 • Det kan s ker syfr ken visa dej. (ungafakta.se)
 • Jag har letat verallt, p youtube, och jag har s kt och ven letat efter personer som kan visa mig. (ungafakta.se)
 • N gon f reg ende skildring ver sj ns v xt- eller djurliv f religger s ledes icke, men av konservator Gustaf Kolthoff har jag f tt mottaga meddelanden om dess f gelliv p 1860-talet. (bjellum.se)
 • himla sv rt att komma ig ng p morgonen men nu r det inga st rre bekymmer igen, vilket r v ldigt sk nt! (nogg.se)
 • V gen r v ldigt oj mn med b de h ligheter och tj lsprickor. (tjanstebilen.se)
 • Ingenstans i v rlden r jordskorpan s tunn som vid Rotorua. (stalvik.com)
 • Vu-Qube fungerar ven bra p oj mn mark. (satpro.se)
 • Vu-Qube fungerar liksom andra paraboler med alla digitala mottagare som kan ta signal fr n universal LNB.Vu-Qube fungerar ven bra p oj mn mark. (satpro.se)
 • Averys avtagbara, slitstarka etiketter passar bra n r du tillf lligt beh ver h llbar m rkning av olika f rem l. (centralshoppen.se)
 • Du kan v lja interi ren och exteri ren i svart, vit eller al s att den passar i ditt badrum och f rst rker st mningen d r. (ljusnehus.se)
 • Skador i detta omr de medf r s kallad apneutisk andning: utdragen inandning och kort utandning. (psykologiguiden.se)
 • Det h r inneb r ven att man slipper spill av f rg och s m ste man inte anv nda sig av n got l sningsmedel f r att sprida lacken p detaljer. (gnosjoregion.se)
 • Det g r ven s tta en v gguttag (Artnr: 303661) ist llet f r splitter som g r att best lla under relaterade produkter. (satpro.se)
 • Dimman l g t t nere i dalen, men uppe p fj llet d r vi bor sken morgonsolen och efter frukosten s var det dags f r Emil att prova skid kning. (fotosidan.se)
 • P grund av en kvinnohistoria hamnade jag snart i sv righeter och beaktande alla r dande omst ndigheter k nde jag, att jag f r min h lsas skull borde l mna st llet snabbt. (enhorningen.net)
 • Stenen kallas p samiska H rra-kallo, "Herre-stenen" (namnet s ger en del om vilken st llning pr sterna hade i samh llet p den tiden). (utsidan.se)
 • Vi f r brev med fr gor till DX-Radio, det r trevligt, och vi svarar s fort vi kan. (dx-radio.se)
 • N r skolan s ldes och blev privatbostad skulle allting bort. (textalk.com)
 • Men jag tycker om filmen, och trots en n got tillspetsad bild av zigenare (l s: romer) dras man in i filmen som f rblir engagerande fr n b rjan till slut. (dubbningshemsidan.se)
 • H r kan du se m nadens idrottshistoriska bild, person och f rem l. (lankskafferiet.org)
 • Denna bild visar en svensk luta av Lorents Mollenberg, nummer 57, daterad 1814 fr n Nils Nilsson Fiolbyggare AB:s samling. (tabulatura.com)
 • P Brunnsv gen i Str ngn s st r ett nyckelf rdigt LjusneHus modell 145. (ljusnehus.se)
 • Dixie har snart l pt f rdigt s nu r hon snart sig sj lv igen, sk nt. (nogg.se)
 • Vet ni n n bra och billig butik man kan k pa s att jag kan skapa i tr d r hemma? (ungafakta.se)
 • sensuellt slampa i rem cumshot beach sex hora foton och videor av chinitas horor hög orgasm dejting app, www girls whores com reverse cowgirl big prostituerade prostituerade hemma prostituerade hemma fuenlabrada video i en fitta i vlissingen, pink thai massage spa i ange thaimassage, dating kvinnor bakeca dejting kvinna erotism galleri med tjocka unga slampor hyr lägenheter klipl de. (power-of-music.eu)
 • prostibulos en republica dominicana gratis porrfilmer erotiska massagefilmer sexkontaktmarknad prostituerade hemma teen prostituerade allvarliga dejtingsajter bästa sexsajter workopolis möten mn sexiga eh flickor tonåring sexualitet tidningen hård sexfilm kvinnor söker män matera bakeka gay genua. (power-of-music.eu)
 • En del kvinnor och m n var s fint uthuggna att man kunde se m nster och utsmyckning p kl dedr kten. (barbro.se)
 • f r att sy historiska plag i ylle tyg, eller vadmal som det ox heter s hittar du enklast m nster hos en sybutik eller p internet. (ungafakta.se)
 • Eventuellt kan s.k. l sglas gon beh vas beroende p graden av versynthet. (lensia.se)
 • Det har en s nkande effekt p blodfetter och kan eventuellt st rka kapill rn tet och f rebygga derf rkalkning. (trainersacademy.se)
 • sen kan en s g, en sekat r och eventuellt en borr vara bra att ha. (ungafakta.se)
 • Efter en natts god s mn s g vi Djosers trappstegspyramid i Sakkara, 20 km s der om Giza. (barbro.se)
 • Ingrid skriver:Efter en god natts s mn och frukost p balkongen var vi redo f r promenad. (orvar.dk)
 • Den unge kvinne viser seg s sterk, god og hjerteren, at hun ikke gir etter for Jefimovitsj fors k, det ender kort sagt med ingenting. (alternativkanalen.com)