• Av dessa gener kodar 13 stycken för proteiner, 22 för olika transport-RNA (tRNA) och två för ribosomalt RNA (rRNA). (wikipedia.org)
 • Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA-molekylen (rRNA, tRNA). (wikipedia.org)
 • Diamond-Blackfans anemi orsakas av en förändring (mutation) i någon av de gener som är mall för tillverkningen av (kodar för) ribosomala proteiner. (socialstyrelsen.se)
 • Det finns 81 olika ribosomala proteiner, och dessa bygger tillsammans med ribosomalt RNA (rRNA) upp ribosomerna. (socialstyrelsen.se)
 • Översättningen sker med hjälp av två andra nukleinsyror, ribosomalt-RNA (rRNA) och transport-RNA (tRNA), och flera proteiner i den så kallade ribosomen. (genteknik.nu)
 • I bakterier förekommer vid sidan av mRNA, tRNA och rRNA s.k. små RNAformer, som inte hör till translationsapparaten. (solunetti.fi)
 • Det finns tre typer av RNA-molekyler som används för att utföra genetiska instruktionerna som finns inuti DNA-molekyler-Mina (mRNA), reran (rRNA) och tonfisk (tRNA) molekyler. (halsanet.com)
 • Till skillnad från de andra generna som är muterade vid Diamond-Blackfans anemi så kodar inte GATA1 för ett ribosomalt protein, utan för ett protein som är en så kallad transkriptionsfaktor, med uppgift att reglera en mängd gener som är viktiga för produktionen av röda blodkroppar. (socialstyrelsen.se)
 • Igår nämnde jag i förbifarten sekvensering av gener för ribosomalt RNA. (onunicornsandgenes.blog)
 • ribosomalt eller reran RNA (rRNA) är inne i ribosomerna i cellen. (halsanet.com)
 • Sjukdomen orsakas av förändringar i gener som påverkar ribosomerna och ingår i gruppen ribosomala sjukdomar. (socialstyrelsen.se)
 • I studien kunde forskarna visa att det är variationer i DNA-sekvensen i en av dessa gener som ger upphov till de specialiserade ribosomerna. (uu.se)
 • Man har visat att ribosomerna i Thermus aquaticus bakterier, som lever vid mycket h ga temperaturer, har ett katalytiskt centrum, som best r n stan enbart av 23S rRNA. (solunetti.fi)
 • I bakterier är SAM-e bunden av SAM riboswitch, som reglerar gener som är involverade i metionin eller cysteinbiosyntes. (lsherb.com)
 • Därför går det att jämföra rRNA-gener för att identifiera arter, och jämföra dem mellan arter för att se hur nära släkt de är med varandra. (onunicornsandgenes.blog)
 • Många DNA-analyser (till exempel på rRNA-gener) visar att fästalgerna, haptofyterna, hör hemma inom supergruppen Chromalveolata, till vilken gruppen numera vanligen räknas. (wikipedia.org)
 • Båda förhållningsätten behövs för att vi ska få bättre kunskap till exempel om hur gener regleras. (genteknik.nu)
 • När fick, rRNA molekyler ansvarar för avkodning av genetiska instruktioner så att de kan omsättas i verklig cell processer. (halsanet.com)
 • När rRNA-molekyler har avkodas cellens genetiska instruktion, använder de tRNA-molekyler i en process som kallas peptidyltransferas att skapa peptidkedjor som aminosyra sekvenser. (halsanet.com)
 • r 1981 visade Thomas Cech och hans forskargrupp att det encelliga urdjuret Tetrahymena thermophilus har f rstadier till rRNA med f rm ga att katalysera sin egen spj lkning till mogna rRNA-molekyler. (solunetti.fi)
 • Forskare kan välja mellan att studera en viss gen, en viss grupp av gener eller alla gener i en organism (vilket kallas genomik). (genteknik.nu)
 • När två genmodifierade grödor, med vardera en genmodifierad egenskap eller gen, korsas får avkomman två genmodifierade egenskaper eller gener. (genteknik.nu)