• RNA-splitsning är en posttranskriptionell förändring av mRNA som nyligen syntetiserats. (wikipedia.org)
 • Vilka tre huvudsakliga typer av processning ingår RNA innan den blir mrna? (docplayer.se)
 • pre-mRNA , även kallad hnRNA (heterogeneous nuclear RNA) [ 1 ] , är grundsträngen till mRNA när den har kodats från DNA-strängen. (wikipedia.org)
 • mRNA , budbärar -RNA, på engelska messenger -RNA. (wikipedia.org)
 • Hos levande celler finns det genetiska materialet i form av den besläktade, mer stabila molekylen DNA , medan RNA återfinns i mer kortlivade molekyler. (wikipedia.org)
 • snarare definierar RNA-sekvenser som direkt är inblandade i den regleringsprocess som ständigt pågår i alla kroppens celler. (wikipedia.org)
 • Varje gen ger upphov till ett protein, men antalet proteiner är många fler än 20000 (Det förklaras av RNA-splitsning ). (blogspot.com)
 • rRNA , ribosom -RNA, som tillsammans med olika proteiner bygger upp ribosomerna. (wikipedia.org)
 • Dessa enzymer (biologiska katalysatorer) kan bestå av RNA i kombinationer med proteiner, så kallade ribonukleoproteiner, eller av rent RNA. (wikipedia.org)
 • Det allra första livet på jorden innehöll troligen RNA, som evolutionärt sett är äldre än både dna och proteiner. (wikipedia.org)
 • tRNA , transport -RNA, som kopplar sig till aminosyrorna och transporterar dem till proteintillverkningen i ribosomerna. (wikipedia.org)
 • Vid transkriptionen tillverkas en RNA-molekyl, som r komplement r till den ena DNA-str ngen. (solunetti.fi)
 • Budbärar-RNA överför informationen om hur proteinet ska byggas upp från cellkärnans arvsmassa till ribosomerna ute i cytoplasman , där proteinerna tillverkas. (wikipedia.org)
 • De fungerar som ett enzym, som klipper bort intronsekvenser och splitsar (klistrar) ihop exonsekvenserna i den posttranskriptionella RNA-modifieringen. (wikipedia.org)
 • Via k rnmembranet transporteras en mycket stor m ngd molekyler in till och ut ur k rnan dvs transport mellan k rna och cytoplasma. (solunetti.fi)
 • Till skillnad fr n DNA-polymeras, beh ver RNA-polymeras ingen primer utan kan starta RNA-syntesen direkt med hj lp av DNA och nukleotiderna (A, U, C, G). RNA-polymeras beh ver emellertid speciella DNA-sekvenser, promotorer , d r polymeraset binds. (solunetti.fi)
 • RNA-molekylen är enkelsträngad ( helix ), till skillnad från DNA-dubbelspiralen som består av två kedjor ( dubbelhelix ). (wikipedia.org)
 • Oftast utförs splitsningen av ett ribozym kallat spliceosomer , dock har vissa RNA-transkript den häpnadsväckande förmågan till själv-splitsning, där de katalytiska egenskaperna som behövs för splitsningen ingår i intronsekvensen. (wikipedia.org)
 • RNA-molekylens sekund rstruktur r i vissa fall ansvarig f r att den lossnar fr n DNA-str ngen. (solunetti.fi)
 • K rnan r centrum f r bildningen av RNA-molekylerna, som i sin tur reglerar cellens funktioner i enlighet med den genetiska koden. (solunetti.fi)
 • Olika typer av RNA har olika biologiska funktioner. (wikipedia.org)
 • Den DNA-str ng, som anv nds som templatstr ng, kallas (-)-str ng och den kodande str ngen kallas (+)-str ng (i den kodande str ngen r basordningen samma som i den blivande RNA-molekylen). (solunetti.fi)
 • RNA kan också ha en katalytisk funktion, det vill säga de påskyndar olika kemiska förlopp i cellerna. (wikipedia.org)