• På det viset görs några av generna tillgängliga gör enzymet polymeras. (samodelcin.ru)
 • TranskripCon: DNA- molekylen öppnas upp vid en specifik gen och enzymet RNA- polymeras gör en genkopia (mrna). (docplayer.se)
 • DNA-polymeras är enzymet som är ansvarigt för syntesen av ny DNA-sträng. (sawakinome.com)
 • Enzymet RNA-polymeras vecklar ut korta stumpar av DNA-dubbelhelixmolekylen och anv nder den ena str ngen som templatstr ng (= mall) f r syntes av en RNA-molekyl. (solunetti.fi)
 • Redan i samband med DNA-replikationen läser enzymet DNA-polymeras rent det nyproducerade DNAet. (solunetti.fi)
 • Värdcellen kommer då att producera SARS-CoV-2's RNA med hjälp av enzymet RDRP (RNA-beroende RNA-polymeras). (infomed.se)
 • När en specifik gen ska transkriberas görs genens promotor tillgänglig så att RNA-polymeraset kan binda in. (wikipedia.org)
 • RNA-polymeraset har, precis som DNA-polymeras, förmåga att känna av om. (samodelcin.ru)
 • Promotorn: Styr transkriptions initiering - RNA polymeraset binder till promotorn. (samodelcin.ru)
 • Till skillnad fr n DNA-polymeras, beh ver RNA-polymeras ingen primer utan kan starta RNA-syntesen direkt med hj lp av DNA och nukleotiderna (A, U, C, G). RNA-polymeras beh ver emellertid speciella DNA-sekvenser, promotorer , d r polymeraset binds. (solunetti.fi)
 • Transkriptionen fortg r tills RNA-polymeras m ter en DNA-sekvens, som f r polymeraset att lossna fr n DNA-str ngen. (solunetti.fi)
 • RNA-polymeras kan isoleras från celler för att sedan användas vid translationsförsök in vitro. (wikipedia.org)
 • I prokaryota celler avlägsnas RNA-primrarna med hjälp av RNase H, ett enzym som bryter ner RNA, samt polymerase I. Polymeras I har förmåga att hydrolysera fosfordiesterbindningar i RNA och därmed avlägsta nukelotider från 5'-änden av primern. (wikipedia.org)
 • 3, 6 Efter viral överföring - antingen perinatal, sexuell eller perkutan 3, 6 - kommer viruset in i hepatocyter och dess DNA omvandlas till den kovalent stängda cirkulära formen (cccDNA) i kärnan i dessa celler. (mediatekstore.com)
 • De är kraftfulla RNA-polymerashämmare i de flesta eukaryoter och blockerar mRNA-produktion och proteinsyntes. (samodelcin.ru)
 • Bearbetning av mrna 3. (docplayer.se)
 • 3. mrna:t transporteras ut ur cellkärnan 3. (docplayer.se)
 • Blodkärl Cell DNA-molekyl tRNA (transportbilar) Gen (proteinritning) Cellkärna RNA-polymeras Exoner Intron Genkopia (mRNA) Spliceosome 1. (slideplayer.se)
 • För replikationen betyder detta att viruset tar sig in i cytoplasman med receptormedierad endocytos, lurar ribosomerna som tror att RNA strängen är mRNA och syntetiserar denna direkt till ett lång viralt polyprotein. (evawennman.se)
 • Men patienter med hög risk och särskilt metastatisk sjukdom har en mycket högre risk att dö av PCa med rapporterade PCa-specifika dödlighet upp till 28,8% för hög sjukdomsrisk och 66,1% för metastatisk sjukdom vid 10-års uppföljning [ ,,,0],3]. (kronisksjukdom.com)
 • RNA-polymeras är ett enzym som är direkt involverat i transkriptionen, det vill säga den process då cellens DNA omskrivs till budbärar-RNA (som sedan omskrivs till protein). (wikipedia.org)
 • RNA-molekylen translateras (översätts) till protein. (samodelcin.ru)
 • De flesta proteiner är veckade och bildar en unik 3- dimensionell struktur. (docplayer.se)
 • 3. rRNA bildar tillsammans med proteiner ribosomer, som fungerar som motorer f r translationen. (solunetti.fi)
 • E. coli-stammen BL21(DE3) är en T7-RNA-polymerasbaserad proteinproduktionsstam kombinerad med T7 promotorbaserade uttrycksvektorer och tillämpas i stor utsträckning i laboratorier och industri för att producera rekombinanta proteiner. (hielscher.com)
 • DNA-polymeras startar replikationen vid 3' änden av primern och använder den motsatta strängen som mall för att skapa en ny komplemetär sträng. (wikipedia.org)
 • 1. I normala fall kan DNA-polymeras III inte duplicera en felaktigt ställe utan hoppar över det och fortsätter replikationen efter ett litet stycke. (solunetti.fi)
 • Vid dessa stresstillstånd sköts replikationen av enzymer, som tillsammans med DNA-polymeras III kan duplicera också de skadade delarna. (solunetti.fi)
 • DNA-polymeras är ett enzym (ett polymeras) som är aktivt vid replikation av cellernas. (samodelcin.ru)
 • RNA har samma kvävebaser som DNA bortsett från att tymin (T) är utbytt mot uracil (U). Ett enzym kallat RNA-polymeras sköter detta. (samodelcin.ru)
 • DNA-polymeras är ett enzym som används vid DNA-replikation , vilket är det första steget i celldelningen . (rilpedia.org)
 • 12 Översikt över proteinsyntesen Blodkärl Cell Cellkärna DNA- molekyl Gen (proteinritning) trna (transportbilar) RNA- polymeras 1. (docplayer.se)
 • shRNA transkriberas av RNA-polymeras III. (wikipedia.org)
 • I BL21(DE3) transkriberas uttryck för genen som kodar det rekombinanta proteinet av den kromosomtalt kodade T7 RNA-polymerasen (T7 RNAP), som transkriberar åtta gånger snabbare än konventionell E. coli RNAP. (hielscher.com)
 • Vid transkriptionen tillverkas en RNA-molekyl, som är komplementär till den ena. (samodelcin.ru)
 • Vid transkriptionen tillverkas en RNA-molekyl, som r komplement r till den ena DNA-str ngen. (solunetti.fi)
 • Eftersom DNA-polymeras endast är verkasam i riktning 5'→3', syntetiseras lagging strand i korta fragment, så kallade Okazaki fragments. (wikipedia.org)
 • Transkription (eller RNA-syntes) är den process, vid vilken information i. (samodelcin.ru)
 • Strängen med 5'-3'-riktning kallas den ledande strängen, eftersom en kontinuerlig DNA-replikation uppträder på den strängen. (sawakinome.com)
 • Den DNA-str ng, som anv nds som templatstr ng, kallas (-)-str ng och den kodande str ngen kallas (+)-str ng (i den kodande str ngen r basordningen samma som i den blivande RNA-molekylen). (solunetti.fi)
 • I molekylärbiologiska och biokemiska laboratorier används ofta ett värmestabilt DNA-polymeras som kallas Taq-polymeras. (rilpedia.org)
 • Efter transkriptionen omvandlas RNA-molekylerna vidare. (solunetti.fi)
 • Viruspartiklar består av nukleinsyra ( arvsmassa i form av antingen RNA eller DNA ), omgivet av ett proteinskal ( ikosaeder ) och ibland ett membran. (wikipedia.org)
 • 3 Hur blir en bakterie resistent? (docplayer.se)
 • Man använde tidigt DNA-polymeras från en bakterie, Thermus aquaticus , som har ett värmestabilt polymeras. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sars-cov-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus-2) är ett stort RNA-virus som orsakar sjukdomen covid-19. (lakartidningen.se)
 • Hepatit C virus (HCV) är ett höljeförsett enkelsträngat RNA virus som upptäcktes 1989. (folkhalsomyndigheten.se)
 • När SARS-CoV-2 är inuti cellen så frisläpper det sitt virus-RNA som i sin tur kapar värdcellens proteinsyntes. (infomed.se)
 • PCR är en förkortning av det engelska uttrycket "polymerase chain reaction" och innebär mångfaldigande och påvisande av känd nukleinsyra (DNA eller RNA) -sekvens. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Man brukar räkna med att 2-3 % av svenska HCV-fall smittats sexuellt. (folkhalsomyndigheten.se)
 • RNA-molekylens sekund rstruktur r i vissa fall ansvarig f r att den lossnar fr n DNA-str ngen. (solunetti.fi)
 • När ovanstående DNA-snutt läses av, bildas RNA med sekvensen UAGCUUC. (samodelcin.ru)
 • Aktuell infektion påvisas med IgM, eller med serokonversion eller en signifikant titerstegring av IgG i konvalescentprov (taget 3-4 veckor efter insjuknandet) jämfört med tidigare prov (taget före eller tidigt efter insjuknandet). (internetmedicin.se)
 • RNA-polymeras II´s promotor-sekvens kan innehålla sk TATA-box (fig 7-12), initiator-sekvens. (samodelcin.ru)
 • Användningen av nya läkemedel såsom oxaliplatin, bevacizumab, cetuximab och panitumumab kan patienter med metastaserande kolorektal cancer överlever längre [3,4,5,6]. (kronisksjukdom.com)
 • RNA-primern ersätts sedan av deoxyribonukelotider för att skapa fragment enbart bestående av DNA. (wikipedia.org)
 • Sannolikt är risken för sexuell smitta större om den HCV-smittade har hög HCV-RNA-koncentration i blodet (nivåerna varierar mer än hundrafallt och ligger mellan 5 och 7.5 log IU/mL) och genital herpes hos den exponerade tycks öka mottagligheten för sexuell HCV-smitta. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Tillväxten/ förlängning av den nya DNA-strängen sker i 3'-5'-riktningen. (sawakinome.com)
 • Därefter använder det sig av ett RNA-beroende RNA-polymeras för att föröka sig och omvandlar därmed cellen till en virusfabrik. (lakartidningen.se)
 • Leder till falska resultat: rökning (utesluten 2-3 timmar före testet), fasta, överdriven fysisk eller emotionell stress, införande av ett intravenöst kontrastmedel och exponering för UV-strålning. (ensayosclinicoscuba.com)