• RNA-interferens (RNAi) är ett fenomen i levande celler, där dubbelsträngat RNA kan tysta en gen så att den inte uttrycks. (wikipedia.org)
 • RNA-interferens har snabbt utvecklats till en cellbiologisk forskningsmetod, ofta förkortat RNAi. (wikipedia.org)
 • RNAi är en metod där celler transfekteras med dubbelsträngat RNA, (dsRNA) som är komplementärt till det mRNA som ska tystas, antisense RNA. (wikipedia.org)
 • Mekanismen kallas RNA-interferens, förkortat RNAi. (fof.se)
 • Men RNAi-systemet kan även ta hand om RNA som kommer in i cellen utifrån, precis som vid forskarnas maskexperiment. (fof.se)
 • De fick priset för upptäckten av fenomenet RNA-interferens , ofta förkortat RNAi. (wikipedia.org)
 • Nobelpriset i Medicinpriset 2006 tilldelades Andrew Z. Fire och Craig C. Mello för deras upptäckt av en process i att "stänga av" en gen i cellerna med en metod som kallas RNA-interferens (RNAi). (forskautandjurforsok.se)
 • RNA-interferens (eller, som det ofta skrivs, RNAi) har flera viktiga funktioner i kroppen. (blogspot.com)
 • Den teknik som använts för att göra majsen resistent mot majsrotbaggen bygger på RNA- interferens (RNAi). (genteknik.se)
 • RNAi är en naturlig process i växter, människor och djur där dubbelsträngat RNA reglerar hur mycket protein som produceras från en viss gen. (genteknik.se)
 • När skalbaggslarverna äter av majsen kommer det dubbelsträngade RNA:t att kännas igen av larvernas eget RNAi-maskineri. (genteknik.se)
 • RNAi , RNA-interferens , är en typ av RNA som verkar ha betydelse för reglering av genernas aktivitet genom att förena sig med budbärar-RNA och hindra den genetiska informationen att nå ribosomerna och proteinsyntesen där. (wikipedia.org)
 • Läkemedelskandidaten är baserad på så kallad RNA-interferens (RNAi), en naturlig metod för att hämma genuttryck. (infoexpress.se)
 • När nukleotiderna länkas samman som i DNA och RNA kallas molekylen en nukleinsyra. (genteknik.nu)
 • Det sker genom att genen skickar ett "recept" på det önskade proteinet till cellens "proteinfabriker", ribosomerna, via budbärare som kallas RNA. (forskautandjurforsok.se)
 • De sprutade in ett virus utrustat med en bit rna konstruerad för att stänga av genen i area X. Metoden kallas rna-interferens och blev belönad med Nobelpris för två år sedan. (fof.se)
 • Man utnyttjar ett fenomen som kallas interferens. (fysik.org)
 • När cellerna är transfekterade med det dubbelsträngade RNA:t binder dessa till ett RNA Induced Silencing Complex (RISC), som sedan binder till det mRNA som är av intresse och tystar dess uttryck genom att leta reda på basparande RNA-sekvenser och bryta ner dessa. (wikipedia.org)
 • Processen börjar med transkription av DNA till mRNA (budbärar-RNA). (wikipedia.org)
 • mRNA processing, då RNA-transkript modifieras så att de blir aktiva, innefattar bland annat splitsning och polyadenylering. (wikipedia.org)
 • Nedbrytning av mRNA, exempelvis via RNA-interferens eller via endo- eller exonukleaser. (wikipedia.org)
 • Men inget hände, inte heller när de sprutade in antisens-RNA för genen (antisens-RNA är en "spegelbild" av mRNA som kan binda till mRNA). (blogspot.com)
 • Men när de sprutade in både mRNA och antisens-RNA på samma gång - och alltså fick en dubbelsträng av RNA - stoppades produktionen av det motsvarande proteinet. (blogspot.com)
 • pre-mRNA , även kallad hnRNA (heterogeneous nuclear RNA) [ 1 ] , är grundsträngen till mRNA när den har kodats från DNA-strängen. (wikipedia.org)
 • mRNA , budbärar -RNA, på engelska messenger -RNA. (wikipedia.org)
 • Viralt RNA skyddas i viss mån av viruskapsiden och ribosomalt RNA av sin sekundärstruktur, vilket gör att dessa RNA-former är mer stabila än mRNA och därmed tål en kortare tids kylförvaring innan extraktion. (folkhalsomyndigheten.se)
 • De båda amerikanerna Andrew Fire och Craig Mello belönas för att de har visat hur korta bitar av dubbelsträngat RNA kan släcka en viss gen. (fof.se)
 • RNA-interferens innebär att RNA för en viss gen kan användas för att "stänga av" produktionen av det protein som genen kodar för. (blogspot.com)
 • Den har också fått mycket uppmärksamhet eftersom den, trots ihärdiga försök under många år, är den första som bygger på så kallad RNA-interferens, en typ av mekanism som innebär att uttrycket av en gen blockeras. (neuro.se)
 • Geners aktivitet kan styras på flera nivåer: (Se även bild) Transkription, då RNA bildas från DNA. (wikipedia.org)
 • Molekylära mekanismer för reglering av genexpression på olika nivåer: ommodellering av kromatin, initiering av transkription, kärntransport och signalering, RNA-interferens. (lth.se)
 • Detaljerna om hur RNA bildas från DNA belönas med årets Nobelpris i kemi. (fof.se)
 • Kan en stj rna bildas av bara mesoner eller vara del av en neutronstj rna? (fysik.org)
 • Med budbärar-RNA-strängen som mall bygger cellens maskineri ihop protein. (fof.se)
 • rRNA , ribosom -RNA, som tillsammans med olika proteiner bygger upp ribosomerna. (wikipedia.org)
 • siRNA (small interfering RNA:s) är korta sekvenser av dubbelsträngat RNA, vilka binder till enzymkomplex. (wikipedia.org)
 • En ny läkemedelskandidat, givosiran, baserad på RNA-interferens (siRNA) mot ALAS1 har nu prövats på patienter med AHP. (ki.se)
 • Om de celler som ska transfekteras kommer från människan eller andra däggdjur kan inte den dubbelsträngade RNA:molekylen vara längre än högst 30 baspar. (wikipedia.org)
 • RNA-interferens är ett fenomen i levande celler där dubbelsträngat RNA kan hindra en gen från att uttryckas. (va.se)
 • Från att tidigare ha setts som en ganska tråkig transportmolekyl visar sig RNA aktivt utöva viktiga styrfunktioner i våra celler. (fof.se)
 • Hos levande celler finns det genetiska materialet i form av den besläktade, mer stabila molekylen DNA , medan RNA återfinns i mer kortlivade molekyler. (wikipedia.org)
 • snarare definierar RNA-sekvenser som direkt är inblandade i den regleringsprocess som ständigt pågår i alla kroppens celler. (wikipedia.org)
 • Se även: RNA-interferens RNA kan också reglera uttrycket av gener. (wikipedia.org)
 • För åtta år sedan upptäckte två amerikanska genetiker att RNA kan stänga av gener. (fof.se)
 • Enligt den vedertagna bilden finns det delar i arvsmassan, gener, som utgör mall för så kallat budbärar-RNA. (fof.se)
 • Eftersom de båda enkelsträngade RNA-bitarna kan para ihop sig, verkade det vara så att det är dubbelsträngat RNA som kan tysta gener. (fof.se)
 • För att se om detta är en generell princip injicerade de dubbelsträngade RNA-bitar som motsvarade andra gener hos masken. (fof.se)
 • Genuttryck har i allmänhet proteiner som slutprodukt, men det finns även icke-kodande gener vars slutprodukter är själva RNA-molekylen (rRNA, tRNA). (wikipedia.org)
 • De RNA-molekyler som sprutades in utgjorde mall för ett protein som är viktigt för muskelbildning. (fof.se)
 • Sådant RNA är ett steg på vägen i informationsöverföringen från gen till protein . (wikipedia.org)
 • tRNA , transport -RNA, som kopplar sig till aminosyrorna och transporterar dem till proteintillverkningen i ribosomerna. (wikipedia.org)
 • Och det fungerar också hos däggdjur, men här var man tvungen att använda kortare RNA-bitar. (fof.se)
 • Deras forskning handlar mer enkelt uttryckt om hur delar av vår arvsmassa som spårat ur och börjat ge upphov till svåra sjukdomar kan "släckas" med hjälp av små små bitar av RNA. (sverigesradio.se)
 • RNA-interferens innebär att sådant dubbelsträngat RNA kan tysta en gen , så den inte uttrycks och alltså inte kan utöva någon påverkan på organismen . (wikipedia.org)
 • Men fastän man provade med både budbärar-RNA och sådant RNA som passar ihop med detta, så kallat antisens-RNA, hände ingenting. (fof.se)
 • Budbärar-RNA överför informationen om hur proteinet ska byggas upp från cellkärnans arvsmassa till ribosomerna ute i cytoplasman , där proteinerna tillverkas. (wikipedia.org)
 • Det allra första livet på jorden innehöll troligen RNA, som evolutionärt sett är äldre än både dna och proteiner. (wikipedia.org)
 • I RNA betecknas kvävebaserna med första bokstaven i namnen: A för adenin , U för uracil , G för guanin och C för cytosin . (wikipedia.org)
 • Control of Coleopteran insect pests through RNA interference. (genteknik.se)
 • The New England Journal of Medicine, 2019, Vol.380(6), pp.549-558, Phase 1 Trial of an RNA Interference Therapy for Acute Intermittent Porphyria. (ki.se)
 • Det var först när de sprutade in de båda typerna av RNA samtidigt som masken började röra sig ryckigt. (fof.se)
 • Detta RNA liknar DNA-strängen, men är till skillnad från DNA enkelsträngat och saknar därför baspar. (fof.se)
 • I en tidningsnotis, DN 20/10-13 m k lla Nature, n mns en ny typ av supernovor, ev magnetisk neutronstj rna, som roterar med n stan 1000 varv per sekund. (fysik.org)
 • Dessa enzymer (biologiska katalysatorer) kan bestå av RNA i kombinationer med proteiner, så kallade ribonukleoproteiner, eller av rent RNA. (wikipedia.org)
 • 1967 insåg Carl Woese att RNA kan vara katalytisk och föreslog att de tidigaste livsformerna byggde på RNA såväl för att bära genetisk information som för att katalysera biokemiska reaktioner - en RNA-värld . (wikipedia.org)
 • Handbok med föreskrifter för trådlöst LAN (gäller endast för mo de ller med inbyggda trådlösa LAN-funktioner) Trådlöst LAN - Information om bestämmelser Den trådlösa LAN-produkten är en radioenhet som använ de r någon av IEEE-standar de rna 802.11a/b/g/n. (yumpu.com)
 • apparent magnitud , skenbar magnitud, en stj rnas ljussstyrka som den observeras fr n jorden. (su.se)
 • DNA borgar för att den genetiska informationen bibehålls och förs vidare till nästa generation, medan RNA oftast är en kort budbärare av geninformation i översättningen från DNA till proteiner. (folkhalsomyndigheten.se)