• Har magra mejeriprodukter någon effekt på blodtryck och andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom hos vuxna med normalt till förhöjt blodtryck? (uppsatser.se)
 • Andra riskfaktorer är sen introduktion av gluten och allergiska symtom visar en doktorsavhandling av Linköpingsläkaren Jeanette Wahlberg. (sverigesradio.se)
 • Andra riskfaktorer för föräldrars hälsa är kris- och sorgereaktioner, stress, psykiska och fysiska besvär, otillräcklig sömn och separationer. (kunskapsguiden.se)
 • Beslutet motiveras med att Acomplia inte förefaller ha en sämre effekt på BMI och andra riskfaktorer än Reduktil och Xenical. (janusinfo.se)
 • 35 när det finns andra riskfaktorer, samsjuklighet. (sbu.se)
 • Är mer benägna att utveckla hjärtsjukdomar och stroke även om de inte har några andra riskfaktorer. (health-full.com)
 • Studien visar att det även finns andra riskfaktorer som påverkar kärlen, så som högt blodtryck, höga blodfetter och högt blodsocker. (gp.se)
 • Utöver de ovan nämnda finns det andra riskfaktorer kan inkludera tyfus och långvarig exponering för industrikemikalier och miljömässiga och hormonbehandling. (omhalsa.info)
 • Rökare tenderar också att ha andra riskfaktorer, såsom högt blodtryck och fetma i högre takt än icke-rökare gör. (debok.net)
 • Fysisk inaktivitet samt övervikt är andra riskfaktorer för typ 2-diabetes. (expressen.se)
 • SammanfattningTitel: Har blåbär en blodtryckssänkande effekt hos män och kvinnor medmetabola syndromet?Författare: Isabelle Ferm och Johanna AnderssonHandledare: Klara SjögrenExaminator: Anna WinkvistLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-05-25Bakgrund: Metabola syndromet (MetS) är ett samlingsnamn för olika riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar där bland annat högt blodtryck ingår. (uppsatser.se)
 • Går det utifrån olika riskfaktorer att bedöma när en person har störst sannolikhet att eventuellt drabbas av hjärt-kärlsjukdom? (vetenskaphalsa.se)
 • Vi har beskrivit den population av resenärer och migranter som diagnosticerats med malaria i Sverige, olika riskfaktorer för allvarlig malaria och långtidskonsekvenser efter en malariainfektion. (ki.se)
 • En blandning av olika riskfaktorer under hela livet kan avgöra risken för hjärtkärlsjukdom men enskilda exponeringar senare i livet kan också ha betydelse oberoende av denna riskökning. (halsorapporten.nu)
 • För övriga riskfaktorer kunde ingen skillnad avseende risken att insjukna tidigt eller sent beläggas, vilket tyder på att dessa riskfaktorer bör beaktas oavsett ålder. (vetenskaphalsa.se)
 • I den aktuella studien framkommer det att de viktigaste prediktorerna för hjärt-kärlsjukdom och död hos patientgruppen mestadels är konventionella och påverkbara riskfaktorer, undantaget ålder. (medicinskaccess.se)
 • Vissa riskfaktorer kan du inte ändra omfattar egen eller familjär historia av stroke, stigande ålder och ras', förklarar Susan A. Catto, MD, co-direktören av Stroke Program vid Beaumont Hospital i Royal Oak, Michigan ' Afrikanska européer och europeiska indianer till exempel har en högre risk för stroke, liksom personer med sicklecellanemi. (kleska.com)
 • Det finns tre typer av passiva kardiovaskulära riskfaktorer: ärftlighet, ålder och kön. (debok.net)
 • Vid analyserna tas hänsyn till männens ålder och andra samvarierande riskfaktorer. (researchweb.org)
 • Det finns flera riskfaktorer som anses höja risken för hjärt-kärlsjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • Forskargruppen bakom studien har tidigare visat att individer med typ 1-diabetes som klarar av att kontrollera flera riskfaktorer har lägre risk för hjärtinfarkt och stroke, men fortfarande förhöjd risk för förtida död och hjärtsvikt. (medicinskaccess.se)
 • Beakta särskilt om kvinnan har flera riskfaktorer som kan samverka. (backenbottenutbildning.se)
 • Som exempel kan nämnas en studie som visade att en ökad andel kroppsfett var kopplad till flera riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom även bland personer med normalvikt. (gu.se)
 • Diabetespatienter utan särskilda riskfaktorer hade ingen ökad risk för död, hjärtinfarkt eller stroke. (janusinfo.se)
 • f r kad kunskap om stroke, riskfaktorer, symtom och konsekvenser. (strokeforbundet.se)
 • ta kontroll över din hälsa genom att få ett grepp om de riskfaktorer för stroke som du kan hantera. (kleska.com)
 • Visst, det finns vissa riskfaktorer för stroke som du bara inte kan göra mycket åt. (kleska.com)
 • Kvinnor med ett stort inslag av personlighetsdraget »duktig flicka« visade sig i högre grad ha psykosociala och klassiska riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, såsom psykisk ohälsa, ångest och bröstsmärta samt en högre incidens av diagnosen depression. (lakartidningen.se)
 • Duktiga flickor« i denna avhandling visade sig vara medelålders kvinnor som drabbats av hjärtinfarkt och kvinnor som var tyngda av främst psykosociala riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. (lakartidningen.se)
 • Kvinnor utan kända riskfaktorer drabbas också av sfinkterskador. (backenbottenutbildning.se)
 • Det är fråga om en process där närvaron av vissa riskfaktorer ökar faran till att utveckla en ätstörning. (web4health.info)
 • Utvecklandet av en ätstörning kan beskrivas som en process där närvaron av vissa riskfaktorer gör att sannolikheten att utveckla en ätstörning ökar. (web4health.info)
 • Närvaron av mer än två av dessa riskfaktorer gör att en del individer blir mer benägna att utveckla en ätstörning. (web4health.info)
 • Mer forskning behövs för att kunna säkerställa vilka riskfaktorer som är av betydelse för att utveckla tromboflebit, speciellt tid in situ, placering, storlek och betydelsen av kön. (uppsatser.se)
 • Upplevd press i skolan, låga skolprestationer, mobbing, ensamhet och svårigheter inom familjen är kända riskfaktorer för att utveckla psykisk ohälsa. (terapikolonier.se)
 • Stor befolkningsstudie i Västerbotten ska studera och kartlägga riskfaktorer för att utveckla bland annat adhd och autismspektrumtillstånd. (specialnest.se)
 • Det finns vissa riskfaktorer som är mer vanligt förekommande hos personer som utvecklar aortadissektion, men orsaken till sjukdom är oftast okänd. (hjart-lungfonden.se)
 • Det finns vissa statistiska riskfaktorer för att begå självmord, t.ex. (web4health.info)
 • Vissa riskfaktorer för hjärtsjukdomar kan kontrolleras, och vissa kan inte. (health-full.com)
 • Han är professor och huvudansvarig för Northpop, en stor befolkningsstudie som syftar till att kartlägga riskfaktorer för att kunna förebygga exempelvis astma, fetma och ADHD och alla blivande föräldrar i Västerbotten bjuds in för att delta. (specialnest.se)
 • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har den 1 oktober 2019 publicerat översättningar av riktlinjer om riskfaktorer enligt EU:s prospektförordning 2017/1129. (finansinspektionen.se)
 • Kardiometabola riskfaktorer är ett samlingsbegrepp för tillstånd som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar Kardiometabola riskfaktorer är förknippade med tillstånd i kroppen ( t.ex. (wikipedia.org)
 • En hållbar utveckling främjas genom att miljö- och riskfaktorer tas med tidigt i beaktning för att minska risken för skador eller olägenheter inom kommunen. (nykoping.se)
 • Risken är lägre för personer som har kontrollerat blodsockret, men det är avgörande för dessa patienter för att minska alla andra kardiovaskulära riskfaktorer. (debok.net)
 • Det finns många riskfaktorer som ökar risken för psykisk ohälsa. (jackabacon.com)
 • Knut Lönnroth forskar främst om socioekonomiska riskfaktorer för tuberkulos, och hur hälso- och sjukvårdssystem, särskilt i låg- och medelinkomstländer, kan utformas för att bekämpa sjukdomar som tuberkulos effektivare. (ki.se)
 • Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi vid institutionen för folkhälsovetenskap, kartlägger riskfaktorer för att förstå dessa sjukdomar bättre och som grund för bättre vård och förebyggande arbete i framtiden. (ki.se)
 • Här ser vi att personer med kroniska sjukdomar och framförallt riskfaktorer som ingår i metabola syndromet, som kraftig övervikt, det vill säga BMI över 30, och diabetes, löper en ökad risk för allvarlig malaria. (ki.se)
 • Forskarna fann också att flera andra sjukdomar kan vara oberoende riskfaktorer för återkomst av cellförändringar. (medicinskaccess.se)
 • Rimonabants effekter på vikt och metabola riskfaktorer har utvärderats i fyra fas III-studier (RIO-programmet - Rimonabant In Obesity), med totalt cirka 6 600 inkluderade patienter, varav 2 500 randomiserades till den godkända dosen 20 mg/dag. (janusinfo.se)
 • Att välja en växtbaserad kost förbättrar och normaliserar metabola riskfaktorer. (lakareforframtiden.se)
 • Studien konfirmerar tidigare fynd att det finns en stark koppling mellan metabola riskfaktorer och svår, intensivvårdskrävande covid-19. (ki.se)
 • Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett förslag till reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism. (fi.se)
 • Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en bedömning av riskfaktorer som inverkar på förekomsten av MRSA på svinproduktionsgårdar. (evira.fi)
 • Situationer där besvärliga personer ska hanteras, repetitiva arm- och handrörelser och lyft och förflyttning av människor eller tunga laster - det här är riskfaktorer som företagen alltjämt ofta rapporterar och som påverkar hälsan hos arbetstagarna i Europa. (europa.eu)
 • Finns det stöd för fetmaoperation hos personer med BMI 35-40 utan övriga riskfaktorer? (sbu.se)
 • Den höga frekvensen av riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar visar på den här patientgruppens sårbarhet och hur komplexiteten att leva med en ryggmärgsskada skapar ett stort behov av regelbunden och livslång uppföljning, säger Peter Flank, som är författare till avhandlingen och doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. (umu.se)
 • Kunskap om och ökad förståelse för såväl tecken på psykisk ohälsa som skydds- och riskfaktorer hos barnet själv, i dess familj och dess närmiljö, ger förutsättningar för att främja barns hälsa, förebygga ohälsa och bistå, när ett barn visar symtom på ohälsa (1). (rikshandboken-bhv.se)
 • Studier visar att val av insatser bör grundas på bedömningen av antalet riskfaktorer och grad av risk i barnets liv. (rikshandboken-bhv.se)
 • Med kliniska data om närmare 3 000 fall diagnostiserade över en tidsperiod på 20 år, presenterar Katja Wyss vid institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, bland annat riskfaktorer för allvarlig malaria och nya samband mellan malaria och lymfom. (ki.se)
 • I det första ges en orientering om bland annat det tematiska tillägget för miljö- och riskfaktorer samt allmänt om översiktsplanering. (docplayer.se)
 • Man kan gå från riskfaktorer till friskfaktorer på bara någon månad eller två. (getgain.se)
 • Från riskfaktorer till friskfaktorer! (kraftochbalans.com)
 • Jo, istället för att undvika riskfaktorer för ohälsa ska du utsätta dig för friskfaktorer för hälsa. (kraftochbalans.com)
 • Arbetsmiljöverket kommer i början av 2016 komma ut med en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö, där fokus faktiskt ligger på friskfaktorer istället för riskfaktorer. (kraftochbalans.com)
 • Arbetsmiljöns riskfaktorer och friskfaktorer! (elaineatcquence.com)
 • Riskfaktorer är t ex buller, stress, hot och våld mm och friskfaktorer är trivsel, utveckling och arbetstillfredsställelse men idag skriver jag om friskfaktorer. (elaineatcquence.com)
 • Med skyddsfaktorer avses förhållanden som visat öka barnets motståndskraft mot belastningar eller dämpa effekten av riskfaktorer (5). (rikshandboken-bhv.se)
 • Med denna studie kan vi sannolikt öka kunskaperna om påverkbara riskfaktorer för katarakt vilket förhoppningsvis kan ligga till grund för framtida prevention mot katarakt, ex genom förändrade rök- och kostvanor. (researchweb.org)
 • Man noterade, föga förvånande, att antalet riskfaktorer i varje åldersklass tydligt relaterade till ökande risk. (janusinfo.se)
 • Ökad förekomst av riskfaktorer förklarar huvuddelen av den ökade risk för hjärtkärlsjukdom och mortalitet som man sett hos patienter med diabetes typ 2. (janusinfo.se)
 • De studier som gjorts om riskfaktorer för att få en bristning i samband med barnafödande baserar sig till största delen på risk för sfinkterskador. (backenbottenutbildning.se)
 • Riskfaktorer kan klassificeras i risk relaterat till kvinnan, till barnet och till obstetriska faktorer. (backenbottenutbildning.se)
 • Ett ökat kliniskt fokus för dessa riskfaktorer bör leda till den största relativa riskminskningen för förtida död och hjärt-kärlsjukdom, konstaterar Aidin Rawshani. (medicinskaccess.se)
 • Många av dessa är kända riskfaktorer att drabbas av allvarligare komplikationer vid infektioner såsom Covid-19. (getgain.se)
 • Riskfaktorer för hjärtsjukdomar som stress och fysisk kondition kan identifieras redan i tonåren. (halsorapporten.nu)
 • Bland de riskfaktorer som ska studeras i Northpop finns påverkbara faktorer såsom näringsbrister under graviditeten, exponering för miljögifter under graviditeten, stress hos den gravida kvinnan samt barnets kostvanor och tidiga uppväxtmiljö, inklusive utvecklingen av barnets normala tarmflora. (specialnest.se)
 • Dessa tillstånd är stora riskfaktorer att bli allvarligt sjuk av Covid-19. (getgain.se)
 • Forskarna har också studerat den genetiska kopplingen mellan karies och kardiometabola riskfaktorer som övervikt, rökning, utbildning och personlighet. (tandlakartidningen.se)
 • Nu läggs allt mer forskning på att förbättra diagnostiken och att hitta behandlings - bara riskfaktorer för Alzheimers sjukdom. (neurologiisverige.se)
 • Hälsoproblemen, både de som orsakar förtida död och funktionshinder, har fyra huvudsakliga gemensamma riskfaktorer: tobak, alkohol, ohälso samma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. (vardochhalsa.se)
 • Anna Hammarin Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 19 april 2016 Riskfaktorer Många bor tillsammans Gemensamma utrymmen Gemensamma toaletter Gemensamt kök Normalflora 3 kg av en människas vikt består av bakterier Vi har 10 ggr flera bakterieceller i kroppen än av våra egna celler. (docplayer.se)
 • Genom att identifiera, värdera och förebygga miljö- och riskfaktorer i ett tidigt skede kan kostnader för åtgärder minska. (nykoping.se)
 • Syfte: Syftet var att identifiera riskfaktorer för tromboflebit hos vuxna patienter med perifer venkateter. (uppsatser.se)
 • Inom projektet planeras en skolmiljöstudie i Shanghai för att identifiera riskfaktorer för barnens hälsa i utomhusmiljön, skolan och bostaden. (uu.se)
 • Det finns faktorer som bidrar till en ökad grad av motståndskraft, skyddsfaktorer, liksom faktorer som ökar sannolikheten för att barnet utvecklar problem, riskfaktorer (5). (rikshandboken-bhv.se)
 • I dag finns det en ökad kunskap om olika skydds- och riskfaktorer (bestämningsfaktorer) för alkohol och drogmissbruk, kriminalitet, skolk och andra problembeteenden. (habo.se)
 • Det finns två kategorier av kardiovaskulära riskfaktorer: passiva och aktiva risker. (debok.net)
 • Christina Dalman forskar om riskfaktorer för allvarliga psykiatriska tillstånd, framför allt schizofreni och autism. (ki.se)
 • I en ny rapport från IHE framkommer att mer än en fjärdedel av cancern i Sverige kan relateras till påverkbara riskfaktorer. (ihe.se)
 • Sammanfattning Miljö- och riskfaktorer tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun tar upp 12 ämnesområden som berör miljö- och riskfaktorer i kommunen. (docplayer.se)
 • I denna artikel ges en sammanfattning kring ALS och riskfaktorer i arbetet av docent Lars-Gunnar Gunnarsson, biträdande professor vid Institutionen för Läkarutbildning, Örebro Universitet. (neurologiisverige.se)
 • För att kunna värdera betydelsen av förhållanden som uppmärksammas hos barnet och/eller i barnets miljö, och för att kunna planera insatser och omfattning av fortsatt kontakt med BVC, behöver skydds- och riskfaktorer för barnets utveckling och hälsa kartläggas. (rikshandboken-bhv.se)
 • Studien studerade relationen mellan traditionella och nya riskfaktorer för hjärt-och kärlsjukdom som Cystatin B, cathepsin L and D hos barn. (gu.se)
 • Begreppen skydds- och riskfaktorer är centrala för att beskriva vad som påverkar utveckling av ohälsa hos ett barn (5). (rikshandboken-bhv.se)
 • Syftet med studien var att undersöka och fördjupa förståelsen av riskfaktorer kopplade till internet gaming disorder (IGD) hos ungdomar (12-20) samt vilka av dessa som främst var förknippade med IGD. (uppsatser.se)
 • Miljö- och riskfaktorer omfattar allt från störande verksamheter och buller till luftföroreningar, markradon, förorenad mark, transporter av farligt gods, översvämningsrisker samt ras- och skredrisker. (nykoping.se)
 • I kartan redovisas ställningstaganden för utpekade miljö- och riskfaktorer samt områdesspecifika ställningstaganden. (nykoping.se)
 • Riskfaktorer för sjuklighet hos kalvar i den specialiserade köttproduktionen samt möjligheter till profylax. (lantbruksforskning.se)
 • Det som är unikt med den här studien är att vi inkluderat maskininlärning, alltså AI, för att bättre ta höjd för interaktioner mellan riskfaktorer, säger Aidin Rawshani, disputerad forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och korresponderande författare till artikeln i tidskriften Circulation. (medicinskaccess.se)
 • Ett sätt att presentera skydds- och riskfaktorer är att relatera dem till barnet, dess förälder och barnets uppväxtmiljö (5). (rikshandboken-bhv.se)
 • Går det att se några mönster för dessa riskfaktorer, som skiljer sig mellan patienter som utvecklar tidig kontra sen hjärtinfarkt? (vetenskaphalsa.se)
 • Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Thunderful Group och aktiens framtida utveckling. (thunderfulgroup.com)
 • Aktiv kardiovaskulära riskfaktorer är objekt som du kan kontrollera. (debok.net)
 • Nedan beskrivs de riskfaktorer som bedöms vara väsentliga för Koncernen. (thunderfulgroup.com)