• Rökare tenderar också att ha andra riskfaktorer, såsom högt blodtryck och fetma i högre takt än icke-rökare gör. (debok.net)
 • Andra riskfaktorer är tex hereditet samt genomgången gastroenterit, särskilt efter långdragen infektion och/eller bakteriell genes. (viss.nu)
 • Att undersöka hur stor missfallsrisken är bland de kvinnor som vid NUPP-undersökningen bedömts ha en låg risk för kromosomavviklse hos det väntade barnet, om NUPP har betydelse som riskfaktor i en sådan lågriskgrupp, och vilka andra riskfaktorer som kan tänkas ha betydelse för missfallrisken. (lu.se)
 • Andra riskfaktorer kan bara upptäckas vid en ögonundersökning, och leder då till mer glaukomspecifika undersökningar som till exempel synfältsundersökning och undersökning av synnervshuvudet och ögats nervfiberlager. (org.se)
 • Nivån på ögontrycket och eventuellt andra riskfaktorer beaktas innan behandling insätts. (org.se)
 • Vi tror att det beror på att man inte exponeras lika mycket för andra riskfaktorer, när man sitter ner. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Andra riskfaktorer kan bara upptäckas vid en ögonundersökning, och leder då till mer glaukomspecifi ka undersökningar som t.ex. (org.se)
 • Det finns flera riskfaktorer som anses höja risken för hjärt-kärlsjukdom. (vetenskaphalsa.se)
 • Forskargruppen bakom studien har tidigare visat att individer med typ 1-diabetes som klarar av att kontrollera flera riskfaktorer har lägre risk för hjärtinfarkt och stroke, men fortfarande förhöjd risk för förtida död och hjärtsvikt. (medicinskaccess.se)
 • Forskarna har också funnit flera riskfaktorer för att insjukna i depression. (vetenskaphalsa.se)
 • Flera riskfaktorer skiljer dock mellan stad och lands- bygd och inga säkra slutsatser om luftföroreningarnas betydelse kan dras. (ki.se)
 • Karies har flera riskfaktorer gemensamt med andra kroniska sjukdomar, såsom diabetes, obesitas och kardiovaskulär sjukdom. (dental24.se)
 • Närvaron av en eller flera riskfaktorer kan öka risken för VIN utvecklas. (debok.net)
 • För övriga riskfaktorer kunde ingen skillnad avseende risken att insjukna tidigt eller sent beläggas, vilket tyder på att dessa riskfaktorer bör beaktas oavsett ålder. (vetenskaphalsa.se)
 • Dessutom konstaterar forskarna en tydlig interaktionseffekt mellan riskfaktorer som inte kan påverkas (ålder och sjukdomstid) och sådana som kan påverkas (långtidsblodsocker, systoliskt blodtryck, dåligt kolesterol och protein i urinen). (medicinskaccess.se)
 • I den aktuella studien framkommer det att de viktigaste prediktorerna för hjärt-kärlsjukdom och död hos patientgruppen mestadels är konventionella och påverkbara riskfaktorer, undantaget ålder. (medicinskaccess.se)
 • Det finns tre typer av passiva kardiovaskulära riskfaktorer: ärftlighet, ålder och kön. (debok.net)
 • Riskfaktorer för långsam utveckling är låg ålder vid diagnos, strålbehandling mot hela hjärnan, högt intrakraniellt tryck vid diagnos, kvinnligt kön och högre IQ vid diagnos. (lu.se)
 • Riskfaktorer är ökad ålder, övervikt och låg fysisk aktivitet. (vetenskaphalsa.se)
 • Vidare ville vi undersöka riskfaktorer för kognitiva komplikationer och för långsammare utveckling. (lu.se)
 • Diffusa symtom, patienter med bakomliggande riskfaktorer för komplikationer, risk för sexuellt överförd smitta eller resistenta bakterier bör utredas med urinodling. (akademisktprimarvardscentrum.se)
 • Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett förslag till reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism. (finansinspektionen.se)
 • Knut Lönnroth forskar främst om socioekonomiska riskfaktorer för tuberkulos, och hur hälso- och sjukvårdssystem, särskilt i låg- och medelinkomstländer, kan utformas för att bekämpa sjukdomar som tuberkulos effektivare. (ki.se)
 • Christina Dalman, professor i psykiatrisk epidemiologi vid institutionen för folkhälsovetenskap, kartlägger riskfaktorer för att förstå dessa sjukdomar bättre och som grund för bättre vård och förebyggande arbete i framtiden. (ki.se)
 • Forskarna fann också att flera andra sjukdomar kan vara oberoende riskfaktorer för återkomst av cellförändringar. (medicinskaccess.se)
 • Här ser vi att personer med kroniska sjukdomar och framförallt riskfaktorer som ingår i metabola syndromet, som kraftig övervikt, det vill säga BMI över 30, och diabetes, löper en ökad risk för allvarlig malaria. (ki.se)
 • Det ger en unik möjlighet att undersöka relationer mellan riskfaktorer och risken för olika undertyper av sjukdomen definierade av molekylära egenskaper hos tumören, för att se om tjock- och ändtarmscancer kan betraktas som en sjukdom eller flera sjukdomar med olika riskfaktorer. (ciennce.se)
 • I sin avhandling "Molecular epidemiology studies on risk factors for breast cancer and disease aggressiveness" som Emilio Ugalde Morales försvarar den 2 oktober, använder han molekylär-epidemiologiska metoder för att undersöka sambandet mellan olika riskfaktorer och bröstcancerns aggressivitet. (ki.se)
 • En person med många skyddsfaktorer klarar sig oftast bättre i samhället och personer med många riskfaktorer löper ofta en större risk att hamna i utanförskap. (habo.se)
 • Vi har vägt och mätt hur olika riskfaktorer samvarierar Informationen som bygger upp vår riskmodell UC Risk Företag kan delas in i fyra områden: anmärkningar, bokslut, styrelse och övrigt. (uc.se)
 • UC Risk Företag är byggd för att väga samman alla riskfaktorer till en helhetsbedömning. (uc.se)
 • Vid Svenska glaukomklubbens möte i september 2011 höll jag ett föredrag om riskfaktorer för glaukom och risk för snabb försämring vid så kallad manifest glaukom med andra ord glaukom med synfältsskador. (org.se)
 • Artificiell intelligens, AI, har nu ihop med konventionella statistiska metoder använts i en studie av riskfaktorer vid diabetes typ 1. (medicinskaccess.se)
 • När den relativa betydelsen av 17 riskfaktorer studerades visade sig fem väga tyngst: långtidsblodsocker, nedsatt njurfunktion, hur länge personen haft typ 1-diabetes, systoliskt blodtryck (det första och högre talet av de två som anges) samt det som till vardags kallas dåligt kolesterol. (medicinskaccess.se)
 • ESTRID är en förkortning för Epidemiologisk studie av riskfaktorer för LADA och typ 2-diabetes. (ki.se)
 • De två anslagen utgör totalt mer än 10 000 000 kronor och ska användas för att studera riskfaktorer och prognos för LADA (latent autoimmune diabetes in adults). (ki.se)
 • Disputation Tidstrender och riskfaktorer för terminal njursvikt orsakad av typ 1 diabetes. (umu.se)
 • Att tidigt upptäcka störd glukosmetabolism och påbörja livsstilsintervention kan förhindra progress till typ-2 diabetes och ytterligare riskfaktorer fö. (cefam.se)
 • Det är ett samlingsnamn för riskfaktorer som kan leda till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. (vetenskaphalsa.se)
 • Det har varit svårt att identifiera tydliga riskfaktorer och en förklaring till det är att tjock- och ändtarmscancer inte är en sjukdom, utan flera, med sina egna riskfaktorer. (ciennce.se)
 • Missbruk och beroende har en klar genetisk komponent (sannolikt viktigaste riskfaktorn) och vi försöker identifiera genetiska riskfaktorer och biomarkörer för att kunna ge bästa möjliga behandling till den enskilda patienten. (ki.se)
 • I dag finns det en ökad kunskap om olika skydds- och riskfaktorer (bestämningsfaktorer) för alkohol och drogmissbruk, kriminalitet, skolk och andra problembeteenden. (habo.se)
 • Vår verksamhet ska leda till bättre hälsa genom ökad kunskap om riskfaktorer och förebyggande. (umu.se)
 • Kunskap om riskfaktorer för glaukom är vägledande för att identifi era högriskgrupper som eventuellt bör undersökas med någon typ av screening. (org.se)
 • Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA har publicerat en bedömning av riskfaktorer som inverkar på förekomsten av MRSA på svinproduktionsgårdar. (evira.fi)
 • I det första ges en orientering om bland annat det tematiska tillägget för miljö- och riskfaktorer samt allmänt om översiktsplanering. (docplayer.se)
 • Med kliniska data om närmare 3 000 fall diagnostiserade över en tidsperiod på 20 år, presenterar Katja Wyss vid institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, bland annat riskfaktorer för allvarlig malaria och nya samband mellan malaria och lymfom. (ki.se)
 • Även höga blodfetter, sömnrubbningar, stillasittande och stress är allvarliga riskfaktorer som kan leda till hjärtsjukdom och för tidig död. (hjart-lungfonden.se)
 • Ett ökat kliniskt fokus för dessa riskfaktorer bör leda till den största relativa riskminskningen för förtida död och hjärt-kärlsjukdom, konstaterar Aidin Rawshani. (medicinskaccess.se)
 • riskfaktorer som kan leda til kränkande särbehandling? (ki.se)
 • Det finns vissa riskfaktorer som är mer vanligt förekommande hos personer som utvecklar aortadissektion, men orsaken till sjukdom är oftast okänd. (hjart-lungfonden.se)
 • Det är fråga om en process där närvaron av vissa riskfaktorer ökar faran till att utveckla en ätstörning. (web4health.info)
 • Utvecklandet av en ätstörning kan beskrivas som en process där närvaron av vissa riskfaktorer gör att sannolikheten att utveckla en ätstörning ökar. (web4health.info)
 • Det finns alltfler bevis på att psykosociala riskfaktorer kan kopplas till belastningsbesvär, särskilt när de uppstår samtidigt med fysiska faktorer. (europa.eu)
 • I en remiss är det därför viktigt att det finns beskrivningar som visar att symtomen inte tydligt kan förklaras av brister i anpassning av exempelvis skolinsatser eller brister av insatser från socialtjänst när det gäller psykosociala riskfaktorer. (akademiska.se)
 • Forskarna har också studerat den genetiska kopplingen mellan karies och kardiometabola riskfaktorer som övervikt, rökning, utbildning och personlighet. (tandlakartidningen.se)
 • Vad har patienten för riskfaktorer för karies? (ki.se)
 • Det finns vissa statistiska riskfaktorer för att begå självmord, t.ex. (web4health.info)
 • Närvaron av mer än två av dessa riskfaktorer gör att en del individer blir mer benägna att utveckla en ätstörning. (web4health.info)
 • Patienter med hög riskprofil att utveckla stora synfältsskador bör initialt kontrolleras oftare, och kanske behandlas mer intensivt, än patienter utan några speciella riskfaktorer. (org.se)
 • Risken är lägre för personer som har kontrollerat blodsockret, men det är avgörande för dessa patienter för att minska alla andra kardiovaskulära riskfaktorer. (debok.net)
 • En medarbetare som känner sig trygg i sin roll, vet sina ansvarsområden och befogenheter, känner sig bekväm med att säga till om arbetsbördan blir för stor och ifrågasätta saker som inte känns bra resulterar i att många av dessa riskfaktorer kan elimineras och därmed minska risken för psykisk ohälsa på arbetsplatsen. (ageris.se)
 • Med riskfaktorer och friskfaktorer, eller skyddsfaktorer, menar man faktorer som ökar eller minskar risken för att man ska få en sjukdom, t. ex. (slideplayer.se)
 • Ränterisk är risken att värdet på koncernens tillgångar, skulder och ränterelaterade derivat påverkas negativt av förändringar i räntor eller andra relevanta riskfaktorer. (sebgroup.com)
 • Hälso- och trygghetsrådets arbete utgår vi ifrån olika skydds och riskfaktorer. (habo.se)
 • Christina Dalman forskar om riskfaktorer för allvarliga psykiatriska tillstånd, framför allt schizofreni och autism. (ki.se)
 • Dessa individer har följts via register i upp emot 30 år, och på så sätt kunnat jämföras med hur metabola riskfaktorer så som kroppsmasseindex, BMI, och andra faktorer eller blodnivåer av olika proteiner och vitaminer skiljer sig mellan personer som senare i livet utvecklade tjocktarms- och ändtarmscancer med personer som inte utvecklade cancer. (ciennce.se)
 • Relatera perinatal utveckling till riskfaktorer hos foster och för tidigt födda som moderns hälsa samt barnets gestationsålder, omgivning och genus (S3). (ki.se)
 • En jämförelse med resultaten från Esener‑2 från 2014 visar trender i riskfaktorer på landsnivå och EU-nivå och även i hanteringen av arbetsmiljöfrågorna och vilka drivkrafter och hinder som finns. (europa.eu)
 • Stjärnprofilen visar levnadsvanor och riskfaktorer. (regionvasterbotten.se)
 • Ytterligare ett syfte var att utforska om det finns ett samband mellan ECC och riskfaktorer för metabola syndromet. (dental24.se)
 • En systerartikel från PURE, som också publicerats nyligen, handlar om samband mellan olika riskfaktorer, cirkulationssjukdom och total dödlighet inom de olika befolkningarna (Yusuf m.fl. (klpn.se)
 • Går det att se några mönster för dessa riskfaktorer, som skiljer sig mellan patienter som utvecklar tidig kontra sen hjärtinfarkt? (vetenskaphalsa.se)
 • Övervikt och liten eller ingen fysisk aktivitet är kända riskfaktorer. (vetenskaphalsa.se)
 • Vi intresserar oss också för riskfaktorer som påverkar sjukdomsförloppet hos redan drabbade individer. (org.se)
 • Anna Hammarin Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm 19 april 2016 Riskfaktorer Många bor tillsammans Gemensamma utrymmen Gemensamma toaletter Gemensamt kök Normalflora 3 kg av en människas vikt består av bakterier Vi har 10 ggr flera bakterieceller i kroppen än av våra egna celler. (docplayer.se)
 • UCs riskmodeller tar hänsyn till en stor mängd olika riskfaktorer som är relevanta för att förutspå framtida obestånd på företag. (uc.se)
 • Vill du läsa mer om riskfaktorer och friskfaktorer på arbetsplatsen? (ageris.se)
 • Barnallergiåret 2013-2014 Invigning 28 september 2013 Riskfaktorer och friskfaktorer för astma och allergi hos barn Göran Wennergren Drottning Silvias. (slideplayer.se)
 • När jag kom ut på arbetsplatser som hade en bristfällig fysisk miljö, men där folk ändå mådde bra, då funderade jag på om det finns det friskfaktorer i arbetet som lyfter hälsan över "normalhälsa", faktorer som kanske buffrar mot riskfaktorer, säger han. (arbetsmiljoforskning.se)
 • Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar som stress och fysisk kondition kan identifieras redan i tonåren. (medicheck.se)
 • Beakta vad som sägs under Riskfaktorer ovan. (msb.se)
 • Livets bilder: Potentiella riskfaktorer ignoreras! (blogspot.com)
 • Du lär dig att väga samman riskfaktorer till en helhet. (uc.se)
 • Vi har därför tagit fram informationsmaterial som handlar om skydds- och riskfaktorer. (habo.se)