• I en studie publicerad i Financial Analyst Journal har författarna Baker, Bradley och Wurgler kommit fram till att högriskaktier på lång sikt gav långt sämre avkastning än aktier i bolag med låg risk. (affarsvarlden.se)
 • Forskarna fann också en minskad risk för cancer bland patienter med höftprotes när kvinnor och män analyserades var för sig, när bara patienter med minst 5 års uppföljningstid efter insättning av höftprotes undersöktes, samt bland patienter som opererats med en cementfri höftprotes. (uu.se)
 • Sammanfattningsvis visar studien att kvinnor som genomgått bilateral salpingektomi löper en kraftigt minskad risk för ovarialcancer. (lakartidningen.se)
 • När fysisk aktivitet i samband med hushållsarbete, resor till arbetet och träning på fritiden slogs ihop sågs också en minskad risk för Parkinsons sjukdom med ökad fysisk aktivitet (28 procents lägre risk för den tredjedel som hade högst aktivitet jämfört med den tredjedel som hade lägst). (lakartidningen.se)
 • Det krävs en starkare ekonomi för att företagen ska våga satsa, säger chefen för svenska bankrörelsen Hans Jacobson som också påpekar att han inte ser någon risk för bostadsbubbla i nuläget. (svd.se)
 • De som i slutet av studien behandlades med någon form av hormoner löpte 38 procent högre risk att drabbas av äggstockscancer än de kvinnor som aldrig hormonbehandlats, skriver Dagens medicin. (aftonbladet.se)
 • Ibland, framförallt i vetenskapliga sammanhang, avses med risk ett mått på risken i fråga, men när sådana mått inte är tillgängliga måste man föra ett kvalitativt resonemang även där. (wikipedia.org)
 • Mer korrekt är då att uttrycka att högre risk ökar möjligheterna till hög avkastning, men också risken för en större förlust, säger Harald Nissen, portföljförvaltare på ODIN Fonder. (affarsvarlden.se)
 • Moralisk risk uppstår på grund av att en individ eller institution inte drabbas fullt ut av de negativa effekterna av sitt eget handlande. (wikipedia.org)
 • Personer med blodgrupp A, B eller AB löper högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, jämfört med mersoner med blodgrupp 0. (svt.se)
 • Forskningen, som nyligen presenterades vid en europeisk hjärtkongress, visar att personer som antingen har A, B eller AB som blodgrupp löper en något större risk än personer med blodgrupp 0 att drabbas. (svt.se)
 • Den som tatuerar sig löper risk att drabbas av sjukdomar. (sverigesradio.se)
 • Risk och fara skall inte förväxlas. (wikipedia.org)
 • Moralisk risk , eller den vanligare engelska termen moral hazard (som korrekt översatt betyder moralisk fara ), är ett uttryck inom nationalekonomisk teori. (wikipedia.org)
 • Fara eller risk? (urplay.se)
 • Även barnets rätt till en uppväxt fri från våld från föräldrars sida är ett mål som risk-/skyddsintervjuerna vill bidra till att nå (BK artikel 19). (gu.se)
 • Spel bygger många gånger på risk. (wikipedia.org)
 • Risk, ett klassiskt spel i de flesta hem. (cdon.se)
 • Play RISK®:Game of ThronesT and conquer it all! (ginza.se)
 • Per- och polyfluoroalkyl ämnen (PFASs) är en grupp av tusentals olika kemikalier som misstänks utgöra en risk för miljön på grund av persistens, rörlighet och toxicitet. (oru.se)
 • Analyserna ligger också till grund för den risk- och sårbarhetsanalys som Länsstyrelsen tar fram. (lansstyrelsen.se)
 • Syftet med projektet är att utveckla en lösning för automatiska risk- och hotsimuleringar i molnmiljöer för ett proaktivt, kostnadseffektivt säkerhets- och riskarbete. (vinnova.se)
 • De som ägnade mer än 6 timmar åt hushållsarbete, som t ex dammsugning och trädgårdsarbete, hade 43 procents lägre risk att utveckla Parkinsons sjukdom, jämfört med dem som ägnade mindre än 2 timmar åt detta. (lakartidningen.se)
 • SMHI uppger att det är risk för skogsbrand i Skåne. (kristianstadsbladet.se)
 • SMHI har utfärdar en risk för kraftiga regnskurar, åska och vindbyar i Jönköping under tisdagen - ett tråkigt besked för alla studenter som ska gå på bal i eftermiddag. (jnytt.se)
 • Ett angeläget arbete för Vin & Sprits Risk manager är efter identifiering, undanröja eller minimera hotet till företräde för affärsmöjligheterna. (wikipedia.org)
 • Den fattigare och ensammare delen av befolkningen utsätter sig för en högre risk när de genomgår en bypassoperation, visar en ny studie. (gp.se)
 • Konceptet moralisk risk blev ämne för förnyade studier av nationalekonomer på 1960-talet och hade inte innebörden om omoraliskt uppförande eller bedrägeri vid denna tidpunkt utan de använde termen mer för att beskriva ineffektivitet som kan uppkomma då risker är förskjutna eller undanträngda mer än etiken eller moralen hos de involverade parterna. (wikipedia.org)
 • Oracle Risk Management Cloud styr risk- och efterlevnadsprogram, identifierar snabbt potentiella problem i processer och kontroller och ger linjechefer insyn i strategiska risker. (oracle.com)
 • De intervjuer som har utvecklats inom ramen för iRiSk-projektet (insatser och Risk-/Skyddsintervjuer med våldsutsatta barn) använder fokuserade frågor som uppmuntrar barn att berätta hur de upplevt våldshändelser och hur de har reagerad på situationen i familjen. (gu.se)
 • Projektet avser ta fram ett risk- och hotsimuleringsspråk för molnmiljö samt en testad och verifierad prototyp som automatiskt kan generera en digital kopia av en kunds molnmiljö på vilken kvantitativa risk- och hotsimuleringar kan utföras utan att påverka tillgängligheten av, eller kostnaden för, den faktiska molnmiljön. (vinnova.se)
 • Risk avser möjligheten för skadliga konsekvenser som uppkommer av, till tidpunkt och utsträckning eller utformning okända, framtida händelser. (wikipedia.org)
 • Environmental Health Risk Assessment is the multidisciplinary field of environmental health practice that is focused around the methods used to evaluate exposure, predict health risks and outcomes. (ki.se)
 • IMM performs health risk assessment of different chemical and physical environmental factors. (ki.se)
 • To be able to attain the best results health risk assessment assignments are usually a joint effort with experts from different parts of IMM. (ki.se)
 • The secretariat also coordinates more extensive national and international health risk assessment projects. (ki.se)
 • IMM provides training in health risk assessment for participants from academia, authorities and industry. (ki.se)
 • När du känner att du måste ta en väldigt hög risk för att skapa avkastning borde du tänka dig för, säger Harald Nissen. (affarsvarlden.se)
 • I en ny svensk studie kan förlusten också kopplas till en ökad risk för alzheimer. (dn.se)
 • At IMM, a secretariat for risk assessment handles requests and assignments from national authorities. (ki.se)
 • Prostate cancer risk assessment in men with an initial P.S.A. below 3 ng/mL: results from the Göteborg randomized population-based prostate cancer screening trial. (gu.se)
 • Caries Diagnosis, Risk Assessment and Non-operative Treatment of Early Caries Lesions. (socialstyrelsen.se)
 • Sedan dess har studier visat att människor med höga halter av detta ämne i blodet löper ökad risk att få stroke eller hjärtattack. (fof.se)
 • Sannolikheten för en skadlig händelse multiplicerat med någon värdering av skadan är också den gängse betydelsen av risk inom tekniska tillämpningar. (wikipedia.org)
 • Kampanjerna som fick svarta pennor i D&AD, kritik mot Amazons uppköp av MGM och risk för förtroendekris för Klarna efter tekniska haveriet. (resume.se)
 • Kvinnor som genomgått salpingektomi hade cirka 30 procents lägre risk för ovarialcancer jämfört med kontroller (RR 0,67, 95 procents KI 0,54-0,83). (lakartidningen.se)
 • I en subanalys genomförd åren 1973-1997 fann vi att bilateral salpingektomi var associerad med halverad risk jämfört med unilateralt ingrepp (RR 0,36, 95 procents KI 0,17-0,75 jämfört med RR 0,73, 95 procents KI 0,57-0,92). (lakartidningen.se)