• Detta vårdpro-gram syftar till att ge nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av vuxna patienter med AML oavsett ålder, inklusive principer för handläggning av återfall. (cancercentrum.se)
 • En webbutbildning i allmän palliativ vård som är baserad på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. (cancercentrum.se)
 • Detta vårdprogram syftar till att ge nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av patienter med myelom oavsett ålder. (cancercentrum.se)
 • Våra rekommendationer bygger främst på kunskaper och erfarenheter från kliniska studier, Svenska Myelomgruppens Nationella riktlinjer, samt data från det svenska myelomregistret. (cancercentrum.se)
 • Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar inom Svensk förening för hematologi har tidigare publicerat vårdprogram i form av Nationella riktlinjer för utredning och behandling av myelom, där den senaste versionen är från 2013-04-25. (cancercentrum.se)
 • Målet med utbildningen är en korrekt och enhetlig rapportering av den hälso- och sjukvård som utförs, enligt nationella riktlinjer och det regelverk för rapportering av vårdkontakter som gäller i Region Stockholm. (vardgivarguiden.se)
 • Syftet med EU:s riktlinjer är att främja tillförlitlig AI: "Tillförlitlig AI har tre komponenter som bör finnas med under systemets hela livscykel: a) den bör vara laglig och följa alla gällande lagar och förordningar, b) den bör vara etisk och säkerställa att etiska principer och värden upprätthålls, och c) den bör vara robust ur både teknisk och samhällelig synvinkel, eftersom AI-system kan orsaka oavsiktliga skador, trots goda intentioner. (ltu.se)
 • De etiska principer som är speciellt viktiga i sjuksköterskans arbete är godhetsprincipen, rättviseprincipen och autonomiprincipen. (vardfokus.se)
 • Val av behandlingsstrategi baseras på etiska principer samt medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. (icuregswe.org)
 • Läroplanen innehåller fem delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen, förskoleklassen, fritidshemmet samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. (skolverket.se)
 • Registrera dig till våra nyhetsbrev idag och få tillgång till nyheter inom flera behandlingsområden, information om webbföreläsningar, kongressreportage, rekommendationer och riktlinjer samt produktinformation. (pfizerpro.se)
 • Vårdprogrammet innehåller ett samlat kunskapsunderlag med riktlinjer för alla som möter patienter som riskerar fall inom primärvård, sjukhusvård, geriatrik samt särskilt boende. (vardgivarguiden.se)
 • ICAO har enligt Chicagokonventionen till uppgift att utveckla principer och tekniker samt gynna planläggning och utveckling av internationell luftfart. (transportstyrelsen.se)
 • 3 Syfte Projektet ska identifiera, prioritera och avgränsa delområden där det kan finnas behov av att formulera förslag till gemensamma nordiska riktlinjer eller handböcker samt nya forskningsprojekt. (docplayer.me)
 • Det behövs etiska riktlinjer även för de internationella digitala plattformsföretagen. (svt.se)
 • Etiska riktlinjer för sjuksköterskor är en anpassad översättning av den internationella sjuksköterskeorganisationens (International Council of Nurses, icn) kod från 1953 som antogs av Svensk sjuksköterskeförening (SSF) i november 1997. (vardfokus.se)
 • Så säger de nationella yrkesetiska riktlinjer som ibl (Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap) antog på sitt årsmöte 1996 (Internationella etiska riktlinjer har man haft sedan 1992). (vardfokus.se)
 • Vi har, i synnerhet när det gäller diagnostik och riskgruppering, eftersträvat samstämmighet med de internationella riktlinjer som publicerades 2017 av European Leukemia Net (ELN) [8]. (cancercentrum.se)
 • Kontaktuppgifter till Centrala Gaskommittén, beskrivning av gaskommitténs uppdrag och riktlinjer för gashantering inom SLL. (vardgivarguiden.se)
 • Kunskapen om etiska riktlinjer, regelverk och rutiner ingår det kvalitetssystem som kallas GCP - Good Clinical Pratcice. (cancercentrum.se)
 • 2 Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår. (docplayer.me)
 • Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. (vardgivarguiden.se)
 • Det bygger på sju pedagogiska principer för att öka vuxnas lyhördhet i kontakten med barn i alla vardagliga situationer. (arboga.se)
 • Utbildningen ska ge deltagarna kunskaper inom forskningsetiska principer, vetenskaplig metodik och statistik. (cancercentrum.se)
 • Nya riktlinjer kring utvecklingssamtal och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Igår var jag och fick de senaste riktlinjerna av skolverket kring samtal, omdömen mm. (pearltrees.com)
 • Principer och rutiner för vård av patienter med kronisk extremitetsischemi (benartärsjukdom). (vardgivarguiden.se)
 • Listan innehåller de lagar, förordningar, policys och riktlinjer som är styrande för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. (vardgivarguiden.se)
 • Beskriver de övergripande principer som ska gälla för informationssäkerhetsarbetet i Stockholms läns landsting. (vardgivarguiden.se)
 • Vårdprogrammet innehåller riktlinjer för hur vård och omsorg för personer med demenssjukdom bör bedrivas i Stockholms län. (vardgivarguiden.se)
 • Här presenteras de två regionala riktlinjer som gäller sjukskrivningsprocessen i Stockholms län. (vardgivarguiden.se)
 • Den är en etisk kompass med tydliga principer för när intensivvård kan behöva avbrytas eller inte sättas in. (vardfokus.se)
 • Gemensamt för dem, oavsett om de kallas yrkesetiska riktlinjer, etisk kod eller etiska riktlinjer är att de förutom etik också innehåller en mängd annat. (vardfokus.se)
 • Medieföretag i Sverige har sedan länge etiska riktlinjer som följs upp öppet och transparent. (svt.se)
 • Jämställdhet och mångfald är två grundläggande principer och värderingar i Sverige. (fagersta.se)
 • En studie visar att det är värdefullt med riktlinjer för hur vårdpersonal på bästa sätt ska behandla illamående och kräkningar vid avancerad cancer, då man vet att det är ett av de symtom som påverkar patienternas livskvalitet allra mest (287). (cancercentrum.se)
 • Boken beskriver de principer som ett hälsofrämjande möte bygger på och illustrerar hur det kan se ut i praktiken. (icuregswe.org)
 • Avsiktförklaringens värdegrund bygger på sex principer om samverkan: Självständighet och oberoende Dialog Kvalitet och delaktighet Långsiktighet Öppenhet och insyn Mångfald Vårt mål Målet med en fördjupad samverkan mellan våra sektorer är ett rikare liv för alla Malmöbor och en socialt hållbart stad. (docplayer.se)
 • En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte heller skyldig att anta sådana riktlinjer. (byggtjanst.se)
 • 3 Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. (karnovgroup.se)
 • Sjuksköterskans grundläggande ansvar beskrivs i Etiska riktlinjer för sjuksköterskor som att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och minska lidande. (vardfokus.se)
 • Lagändringarna och den nya lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar träder i kraft den 1 januari 2015. (byggtjanst.se)
 • I lagen hänvisas till förvaltningslagens grundläggande principer - att den som överklagar verkligen ska vara berörd av beslutet och att beslutet ska gå 'emot' den överklagade. (klippan.se)
 • Men jag kräver att ni visar respekt för dem som fattar beslut och utarbetar principer och riktlinjer för oss anställda. (cornubot.se)
 • Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar. (klippan.se)
 • Precis som med allt annat som kommunen gör finns det regler och riktlinjer även för e-förslaget. (hallstahammar.se)
 • Det är en politisk uppgift att lägga fast de principer och regler som gäller för skolans agerande. (riksdagen.se)
 • Gemensamt för existerande riktlinjer är dock bristen på tvingande regler och ansvarsutkrävande - det är upp till enskilda stater och EU att lagstifta för en reglering av företags verksamhet. (diakonia.se)
 • Fler etiska riktlinjer och regler kom efter Nürnbergkodexen. (forskning.se)
 • Eurostat och medlemmarna i ESS har gemensamt har tagit fram riktlinjer för det europeiska statistiksystemet (Riktlinjer för europeisk statistik). (scb.se)
 • På FN-nivå har det tagits fram riktlinjer för näringslivet och de mänskliga rättigheterna. (lansstyrelsen.se)
 • I samband med coronapandemin fick Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer som skulle gälla i just den här situationen. (uu.se)
 • Unesco tar även fram riktlinjer och forskningsetiska principer. (unesco.se)
 • Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans publicerat nya etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning. (lakartidningen.se)
 • Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har tillsammans med Svensk sjuksköterskeför-enings etiska råd arbetat fram nya etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning [5]. (lakartidningen.se)
 • Det behövs etiska riktlinjer även för de internationella digitala plattformsföretagen. (svt.se)
 • Medieföretag i Sverige har sedan länge etiska riktlinjer som följs upp öppet och transparent. (svt.se)
 • Vi följer alla tillämpliga lagar och etiska riktlinjer. (bayer.com)
 • Målet är att utveckla standarder för datakvalitet, sammanställa etiska riktlinjer, utveckla principer för effektiv användning av teknik samt nya metoder för dialog mellan forskare och allmänhet. (vinnova.se)
 • Här ingår standarder för att säkra datakvalitet, etiska riktlinjer, vägledning för tekniska lösningar och en verktygslåda för dialogbaserad kommunikation. (vinnova.se)
 • Vi har tagit fram principer för digital utveckling. (sca.com)
 • De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling. (coompanion.se)
 • De etiska principerna är verksamhetsprinciper som styr var och en i Alkos personal att agera ansvarsfullt i enlighet med de värderingar och principer som godkänts av bolagsledningen. (alko.fi)
 • Dessa bygger på våra övergripande grafiska riktlinjer och exemplifieras av vår webbplats och kundportalen Mitt SCA, men principerna gäller alltså för all digital utveckling. (sca.com)
 • Men risken för regelöverträdelser torde dock minimeras, om relevanta lagar och principer är specificerade i lokala policyer och riktlinjer, liksom att detta gjorts känt ute i organisationerna, i synnerhet bland aktörer som beslutar om sponsring. (diva-portal.org)
 • Med stöd i dessa principer har WWF antagit mer detaljerade dokument om hur vi arbetar för att främja mänskliga rättigheter, jämställdhet, urfolkens rättigheter och fattigdomsbekämpning inom naturvården. (wwf.se)
 • 13 Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning för VD och övriga ledande befattningshavare. (afconsult.com)
 • Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter stämmans beslut om riktlinjer, liksom för det fall ändringar görs i befintliga villkor efter stämmans beslut. (axis.com)
 • Ett sätt att göra det är att ge skolan tydliga riktlinjer och verktyg för att agera. (riksdagen.se)
 • Lönesättningsprinciperna, det vill säga riktlinjer och kriterier för lönesättningen måste vara kända och förankrade hos alla, både chefer och medarbetare. (almega.se)
 • GENÈVE , Schweiz, och http://www.w3.org/ - 29 augusti 2012 - Fem ledande globala organisationer - IEEE, Internet Architecture Board (IAB), Internet Engineering Task Force (IETF), Internet Society och World Wide Web Consortium (W3C) - meddelade idag att de har undertecknat ett gemensamt uttalande som betonar vikten av en gemensamt utvecklad uppsättning principer, som etablerar en modern paradigm för globala öppna standarder. (w3c.se)
 • I rekommendationen finns riktlinjer om finansinstitutens betalningsstruktur, om utarbetande och tillämpning av ersättningspolicyn och om tillsynsorganens roll i översynen. (europa.eu)
 • Det kommer nya tekniska lösningar och hjälpmedel hela tiden, skulle vi gå in med mer detaljerade principer skulle de snabbt bli inaktuella. (gp.se)
 • Kommunfullmäktige styr bolagens verksamhet främst genom en bolagsordning och ägardirektiv och Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning. (goteborg.se)
 • BCD Travels Corporate Social Responsibility-riktlinjer är en global affärskodex för en global verksamhet. (bcdtravel.com)
 • Vi stödjer och har undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar, UN PRI (Principles for Responsible Investment) och FN:s Global Compact, ett FN-initiativ för ansvarsfullt företagande. (skandia.se)
 • Riktlinjer och rekommendationer om hur samhället ska planera för stigande havsnivåer utformas. (sydsvenskan.se)
 • Utifrån våra principer har landstingen möjlighet att ta fram egna riktlinjer eller rekommendationer för just deras tjänster', säger Jenny Asplund, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande. (gp.se)
 • Svenska nationella riktlinjer publicerades i november 2012 efter konsensus inom en teknisk grupp tillsammans med Konsumentverket och föreningen Sveriges konsumenter. (wikipedia.org)
 • Om dessa principer inte följs, bör medlemsstaterna besluta om nationella sanktioner. (europa.eu)
 • Nationella myndigheter, partier och medier bör också skydda sina nät- och informationssystem från cybersäkerhetshot, på basis av de riktlinjer som nationella myndigheter utarbetat i samarbetsgruppen för nätverks- och informationssystem tillsammans med EU:s cybersäkerhetsbyrå och kommissionen. (europa.eu)
 • Som helhet är bedömningen att planens prioriterade områden, principer för samhällsbyggandet, och riktlinjer för mark- och vattenanvändning har stor bredd, är välformulerade och generellt sett ansluter till nationella mål av relevans för översiktsplaneringen. (uppsala.se)
 • Alla museer bör därför själva ta reda på vad som gäller för den egna organisationen och utifrån det sätta upp egna riktlinjer och rutiner för hela gallringsprocessen. (raa.se)
 • En grundförutsättning är att museet har egna riktlinjer och rutiner för samlingarna som inkluderar förvärv och gallring. (raa.se)
 • Vid en överlåtelse är det viktigt att säkerställa principer och riktlinjer för de egna behoven. (skl.se)
 • Ersättningen till koncernledningen inkluderar för närvarande även en s.k. "stay on board"-ersättning, som överenskommits och införts i enlighet med de riktlinjer för ersättning som antogs av årsstämman 2015. (axis.com)
 • Det handlar bland annat FN:s grundläggande principer för officiell statistik och riktlinjerna för europeisk statistik. (scb.se)
 • Riktlinjerna överensstämmer väsentligen med de principer som hittills har tillämpats. (axis.com)
 • FN:s grundläggande principer för officiell statistik antogs av FN:s generalförsamling 2014. (scb.se)
 • Före årsstämman 2015 genomfördes en avvikelse från de riktlinjer som antogs på årsstämman 2014, varigenom en s.k. "stay on board"-bonus infördes för de dåvarande medlemmarna i ledningsgruppen. (axis.com)
 • En milstolpe är FNs vägledande principer för företags och mänskliga rättigheter, som antogs i FNs Generalförsamling 2011. (diakonia.se)
 • WWF arbetar utifrån riktlinjer som hjälper oss att integrera de mänskliga och sociala dimensionerna i vårt naturvårdsarbete. (wwf.se)
 • Vi säkerställer att alla arbetar efter samma principer och riktlinjer, säger stabschef Egil Nordli. (forsvarsmakten.se)
 • Därför är det viktigt att alla arbetar efter samma principer och riktlinjer. (forsvarsmakten.se)
 • Har kommunerna i vårt urval policyer och riktlinjer för sponsring? (diva-portal.org)
 • Hur ser faktiska policyer och riktlinjer för sponsring ut, och hur harmonierar dessa med det regelverk som bör reglera möjligheterna att sponsra? (diva-portal.org)
 • Alkos styrelse godkände dessa principer 23.10.2019. (alko.fi)
 • Vilka principer ska styra lönesättningen? (almega.se)
 • WCAG 1.0 är en förkortning för Web Content Accesibility Guidelines 1.0, på svenska Riktlinjer för utformning av innehåll på webben 1.0. (wikipedia.org)
 • Principer för när se-hänvisningar görs finns i Riktlinjer för indexering med Svenska ämensord . (kb.se)
 • Svenska ämnesord följer IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) principer och riktlinjer för ämnesord. (kb.se)
 • Avsteg från ovan redovisade riktlinjer får beslutas av styrelsen, om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det. (axis.com)
 • Avsnittet byggs därefter på så att vi får kompletta digitala riktlinjer. (sca.com)
 • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar Kommunikations- och påverkanspolicy 2019-2023 och ger uppdraget till regionstyrelsen att besluta om riktlinjer för kommunikation och påverkan för samtliga förvaltningar och bolag. (vgregion.se)
 • Dessa riktlinjer avser inte att begränsa innehållsutvecklarens användning av bilder, videoklipp och liknande, utan avser att visa hur multimedia kan göras mer tillgängligt för en större publik. (w3c.se)
 • Policyn innehåller riktlinjer om EEA:s hantering av uppgifter. (europa.eu)
 • Den första versionen av riktlinjer rörande patientmedverkan i klinisk undervisning publicerades av etikdelegationen 2006 [7]. (lakartidningen.se)
 • ytterligare några har övergripande riktlinjer för såväl kommunen som de kommunala bolagen. (diva-portal.org)
 • Vilken lagstiftning och vilka principer bör kommuner och deras bolag förhålla sig till när de ska fatta sponsringsbeslut? (diva-portal.org)
 • För att möta denna utveckling föreslår regeringen en anpassning av de principer som gäller för tillståndsprövningen och en mer heltäckande kontroll av krigsmateriel. (riksdagen.se)
 • och slutligen, att med grund i resultaten från dessa två delstudier, 3) formulera principer avseende hur sponsringsfrågan kan hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt lokalt. (diva-portal.org)