• Efter avslutade studier fick Ann-Marie arbete på Handarbetets Vänner, där hon stannade i två år. (kalmarkonstmuseum.se)
 • Det handlar till exempel om regelverk för patientsäkerhet, forskningsetik och kliniska studier. (lakemedelsvarlden.se)
 • Fram till 2008 har fler än 500 kliniska studier gjorts för att identifiera en möjlig behandling av alzheimer, men man vet inte om någon av de testade åtgärdsstrategierna kommer att visa lovande resultat. (wikipedia.org)
 • Det handlar till exempel om regelverk för patientsäkerhet, forskningsetik och kliniska studier. (lakemedelsvarlden.se)
 • Otillräcklig behandling för många högriskpatienter Flera kliniska studier visar att behandling med det kolesterolsänkande läkemedlet CRESTOR i låga doser leder till att åtta av tio patienter når behandlingsmål för kolesterol (1-2). (mynewsdesk.com)
 • Kliniska studier utförs i klinisk miljö och innefattar t.ex. (twitchhealth.se)
 • Kliniska studier är hårt styrda av etiska regler vilka måste tas hänsyn till och det är noga att studieprotokoll förs så att resultat från studien kan upprepas i en annan population. (twitchhealth.se)
 • Hittills finns tre kliniska studier av CT-P13, varav två har utförts på reumatologipatienter och den tredje på individer med ankyloserande spondylit. (netdoktorpro.se)
 • Att göra kliniska studier eller djurstudier med bara ett kön (eller övervägande ett) representerat men generalisera resultaten till att gälla för båda könen. (medscinet.com)
 • NIH säger nu att hydroxychloroquine och erythromycin har ingen roll (utanför kliniska studier) som behandling eller profylax för covid-19. (akutmottagningen.com)
 • Nyheten kom efter att kliniska studier visat på det stora värdet av dovitinib i kombination med Oncology Ventures diagnostikverktyg, DRP. (biostock.se)
 • höga kostnader som främst beror på det stora antalet patienter som krävs för att kliniska studier ska ge tillförlitliga resultat. (biostock.se)
 • Hittills har teknologin demonstrerat sin förmåga att producera en statistisk signifikant förutsägelse gällande det kliniska resultatet av läkemedelsbehandling hos cancerpatienter i 29 av 37 retrospektiva-prospektiva blindade kliniska studier samt i ett flertal pågående prospektiva studier. (biostock.se)
 • Internationella studier visar relativt samstämmiga resultat även om dessa varierar, dels på grund av olikheter i kirurgisk behandling, dels metodologiska oklarheter. (ki.se)
 • Studier av tidstrender är viktiga för riskvärdering, för att följa resultat av interventioner och för åtgärder för att minska exponeringen. (ki.se)
 • De kan även användas för att diskutera kring denna aktuella fråga vid andra vårdcentraler då flertalet studier visar på liknande resultat med dålig följsamhet till behandlingsrekommendationer vid vanliga infektioner. (researchweb.org)
 • Tyvärr tolkas ofta resultat från studier av personer som saknar statistisk kunskap vilket ofta leder till att t.ex. (twitchhealth.se)
 • Således presenterar studier resultat som med en viss procents säkerhet stämmer överens med en större population (den population man egentligen är intresserad av att studera effekter inom). (twitchhealth.se)
 • Mest pålitliga resultat kan man få från randomiserade kontrollerade studier där deltagarna slumpmässigt (randomiserat) väljs till den grupp som får den behandling som ska studeras eller till en kontrollgrupp. (ki.se)
 • Efter att systemet tränats, genom resultat-jämförelser av olika biomarkörskombinationer i vår programvara, landade vi med en uppsättning av cirka 30 relevanta biomarkörer som tillsammans upptäcker bukspottkörtelcancer med 98% noggrannhet (enligt retrospektiva studier ). (immunovia.com)
 • Sedan resultat från epidemiologiska studier presenterats tilläts marknadsföring av Serdolect, men med särskilda krav och begränsningar i fråga om marknadsförings- och lanseringsåtgärder. (studylibsv.com)
 • Dessa Studier görs dels för att visa att inhalationssedering med AnaConDa har lungprotektiva egenskaper (SESAR) med ökad överlevnad som resultat och dels för att visa en minskad förekomst av delirium (INASED) och förbättrad kognitiv återhämtning efter sedering som är ett stort problem inom intensivvården. (sedanamedical.se)
 • Alltför många vetenskapliga studier är av den typen vilket gör att i alla fall jag blir misstänksam så fort det blir tal om något resultat. (annikadahlqvist.com)
 • Kolposkopi som diagnostisk metod har visat varierande prestanda i olika studier. (cancercentrum.se)
 • Svenska studier har visat 83-88 % sensitivitet för att avvikande kolposkopi ska motsvara CIN 2+ (119, 120)och sensitiviteten är högre för CIN 3. (cancercentrum.se)
 • Studier har visat att de CIN 2+-förändringar som inte detekteras av erfarna kolposkopister främst är små eller tunna med troligen lägre risk för malignifiering (121). (cancercentrum.se)
 • Studier i Finland, Italien, Frankrike och flera länder har tidigare visat att endast hälften eller ännu färre av alla patienter som behandlas för höga kolesterolvärden når hälsosamma värden (5-7). (mynewsdesk.com)
 • Flera retrospektiva studier har visat att man kan uppnå ökad lokal kontroll med strålbehandling efter lymfkörtelutrymning av axiller och ljumskar, samt inte minst efter "modifierad radical neck dissection där man reducerar risken för återfall med 5-20 % (Agrawal et al. (cancercentrum.se)
 • Tidigare studier har visat att allvarliga infektioner hos mamman under graviditeten är kopplad till en ökad risk för autism hos barnet. (ki.se)
 • Både interventionsstudier och epidemiologiska studier har i själva verket visat ännu högre andel [13, 24-27]. (huvudspecialisterna.se)
 • Stress har länge misstänkts som en riskfaktor för typ 1 diabetes och retrospektiva studier har visat att svåra livshändelser var överrepresenterade hos barn nyligen insjuknat i typ 1 diabetes jämfört med friska kontroller. (abis-studien.se)
 • Under det senaste decenniet har ett antal studier dessutom visat en ökad risk för HBV-reaktivering och leverrelaterade komplikationer hos HBV-infekterade patienter som behandlats med biologiska medel (särskilt anti-TNF-behandlingar). (mediatekstore.com)
 • I princip saknas randomiserade studier för behandling i samband med graviditet och av naturliga skäl också stora retrospektiva studier. (cancercentrum.se)
 • Det är oerhört viktigt att initiala studier som ligger till grund för nya läkemedel och behandlingar också följs upp med forskning som visar utfallet när metoder används i hela populationer. (liu.se)
 • De kausala sambanden man visar inom dessa studier kan sedan användas som tänkbara förklaringar till mekanismer bakom associationer vilka man ser i epidemiologiska observationsstudier. (twitchhealth.se)
 • De flesta var retrospektiva journalstudier som visar att ect är effektivt och säkert även för äldre. (aldreicentrum.se)
 • Två studier som har undersökt prevalens med hjälp av serologi visar att bara ca 2-3% av den amerikanska befolkningen har smittats än så länge. (akutmottagningen.com)
 • Våra studier visar att detta vallöfte tre år senare fortfarande är ett av de bäst ihågkomna vallöftena från valrörelsen 2006. (henrikoscarsson.com)
 • Fallstudier, randomiserade, prospektiva och retrospektiva studier samt översiktsartiklar och metaanalyser inkluderades i sökningen. (lakartidningen.se)
 • Då tidigare studier indikerar att akupunktur inducerar ägglossning och normaliserar androgen nivåer är det av betydelse att studera bakomliggande mekanismer. (researchweb.org)
 • Resultaten överensstämmer med tidigare studier. (huvudspecialisterna.se)
 • Men dessutom visades, liksom in vitro i tidigare studier att Foxy-5 in vivo motverkar betacatenin-signalering som ocks annars gynnar cancerstamceller i koloncancer. (infoom.se)
 • I de fåtal fall där gadoliniumkontrast givits under första trimestern har man inte sett några fosterskador (653), men underlaget är litet och kontrollerade studier saknas. (cancercentrum.se)
 • Något lägre bevisvärde har prospektiva kontrollerade studier där man jämför en kontrollgrupp med en behandlingsgrupp men där inte slumpurval görs. (livio.se)
 • Hoppas nu att det blir randomiserade, kontrollerade studier av Klorokin, utförda på ett riktigt sätt. (annikadahlqvist.com)
 • Vidare baserar sig resultaten huvudsakligen på retrospektiva tvärsnittsstudier i olika åldrar. (ki.se)
 • Resultaten från dessa studier tyder på att de båda preparaten har likvärdig effekt men att biverkningsprofilerna skiljer sig åt. (studylibsv.com)
 • Resultaten från dessa studier indikerar att förskrivningen av vissa receptbelagda läkemedel såsom analgetika vid smärta, respektive sömnmedel/lugnande medel vid stressrelaterad ohälsa, tycks kunna minska efter antroposofisk integrativ vård men öka efter konventionell vård. (gyllenbergs.fi)
 • De studier som gjorts kring AI inom mammografi har hittills varit retrospektiva, dvs. (it-halsa.se)
 • Alla studier hittills talar för att det HIV (särskilt en välbehandlad) inte är en riskfaktor för att få en svår covid-19. (akutmottagningen.com)
 • Hittills pekar två studier inom ABIS-projektet på mycket intressanta samband mellan stress i familjen (t.ex. (abis-studien.se)
 • Observationsstudier kan också indelas i longitudinella studier (individen mäts mer än en gång) och tvärsnittsstudier (individen mäts bara en gång). (presentes-namorados.info)
 • Longitudinella studier kan vara prospektiva undersökningen påbörjas innan de fall undersökningen baseras på har inträffat retrospektiva undersökningen utförs efter det att de fall undersökningen baseras på har inträffat eller ambispektiva undersökningen omfattar både en retrospektiv och en prospektiv del. (presentes-namorados.info)
 • Innehåll Tidsperspektiv Tvärsnittsstudier Longitudinella studier Studiedesign Kohortstudier cohort study Fall-kontrollstudier case-control study Kliniska prövningar Övningar Alla kapitel i denna handboken. (presentes-namorados.info)
 • Detta är särskilt viktigt i s.k. longitudinella studier där förlopp studeras över tidsperioder som ibland omfattar många år. (lagen.nu)
 • Det finns inga randomiserade studier utan enbart ett fåtal retrospektiva genomgångar av data (mellan 4-56 personer per studie) från i huvudsak enstaka institutioner [1-4]. (socialstyrelsen.se)
 • Vidare skriver man att det är "praxis att många retrospektiva studier görs av forskare och personer som är ansvariga för att ta fram och rapportera sådan data" - exempelvis handledare till studenter. (lakemedelsvarlden.se)
 • Några studier hade specifikt undersökt effekten på personer över 75 år. (aldreicentrum.se)
 • I den här retrospektiva kohortstudien undersöktes om dessa samband kunde valideras för vuxna personer med epilepsi i Sverige och om det fanns samband mellan socioekonomisk position och socioekonomiska konsekvenser av epilepsi. (neuro.se)
 • Vi har säkrat värdefulla patientprover för tre studier och lagt grunden för en prospektiv studie samt en hälsoekonomisk analys. (vinnova.se)
 • Alltsedan Neurosedynkatastrofen i början av 1960-talet har i stort sett varje nytt läkemedel samt många gamla undersökts i reproduktions-toxikologiska studier. (fass.se)
 • medicin och folkhälsa samt att vara uppdaterad med den senaste vetskapen inom ett ämne krävs att man kan kritiskt läsa och granska vetenskaplig litteratur som ofta presenteras i form av studier (1). (twitchhealth.se)
 • Innefattar både experimentella studier samt observationsstudier. (twitchhealth.se)
 • Två är fallstudier, tre är retrospektiva studier samt en pilotstudie och en prospektiv insättningsstudie på barn. (netdoktorpro.se)
 • De prekliniska studierna innefattar in vitro-studier samt in vivo-studier på möss. (netdoktorpro.se)
 • Monet, Pissarro, Renoir och Manet, samt trägna studier av mästarnas verk på Louvren, som kom att bli vägledande för hans fortsatta konstnärliga utveckling. (zetcom.ch)
 • Fotografikonstnären Nanna Hänninen behandlar i sin retrospektiva utställning utanförskap samt klimatförändringen. (serlachius.fi)
 • Retrospektiva studier är vanligen lättare att genomföra, då de är billigare och mindre resurskrävande då alla data redan finns och det är inte nödvändigt att rekrytera patienter på samma sätt som till en prospektiv studie. (wikipedia.org)
 • Denna retrospektiva registerstudie syftade till att studera vårdtillfällen för patienter inlagda på sjukstugor i norra Sverige och jämföra med patienter som remitterats till vanliga sjukhus. (regionvasterbotten.se)
 • Den retrospektiva studien initierades i mars 2020, under ett tidigt stadium av covid-19-pandemin, och omfattar 87 patienter med svår covid-19 som behandlats på intensivvårdsavdelning (IVA) vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. (ki.se)
 • Främst eftersom det saknas studier som bekräftar att IBD-patienter får en bibehållen effekt och tolerans vid ett sådant byte. (netdoktorpro.se)
 • I den aktuella retrospektiva studien jämfördes utfallen för nyinsjuknade patienter i Västerbottens läns landsting och Stockholms läns landsting avseende läkemedelsavbrott, avbrottsorsak, och biverkningar. (janusinfo.se)
 • I allmänhet krävs många hundra patienter i sådana studier som därför är mycket resurskrävande. (livio.se)
 • Denna retrospektiva studie följde 86 konsekutiva implantat i 75 patienter i upp till 7 år. (dental24.se)
 • Covid-19-pandemin har inte bara påverkat vilken typ av studier vi väljer att stötta, utan har också stark fortsatt att prägla hela vår verksamhet eftersom IVA-sedering är just den behandling som svårt sjuka covid-19-patienter behöver. (sedanamedical.se)
 • De flesta studier där man har försökt undersöka detta har varit retrospektiva, så att man i efterhand har försökt ta reda på om ångestsyndrom och andra diagnoser förelegat i barndomen hos patienter med pågående ätstörning. (foubloggen.com)
 • I väntan på randomiserade studier mellan robotassisterad och öppen radikal hysterektomi (RH) går det i dagsläget inte att rekommendera någon metod framför en annan. (cancercentrum.se)
 • Beträffande robotassisterad kirurgi finns inga randomiserade studier i dagsläget. (cancercentrum.se)
 • Ett fåtal icke-randomiserade studier har jämfört det onkologiska utfallet mellan robotassisterad och öppen kirurgi och den sammantagna bilden talar för att recidivfrekvens och överlevnad är jämförbar mellan metoderna (150) (66-68). (cancercentrum.se)
 • Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. (wikipedia.org)
 • Prospektiva studier är viktiga inom områden där man av etiska skäl inte kan utsätta människor för det som man tror är en riskfaktor. (traningslara.se)
 • Uppföljningsstudier är viktiga inom IVF men är i allmänhet retrospektiva. (livio.se)
 • I det här arbetet är studier mycket viktiga. (op.fi)
 • Det saknas dock jämförande studier över hur bra olika läkemedel fungerar i vanlig klinisk praxis. (janusinfo.se)
 • Rekommendationerna för handläggning utgår från risken för utveckling eller förekomsten av HSIL och cancer som den är känd från vetenskapliga studier. (cancercentrum.se)
 • För att öka kunskap presenterar vi här en artikel om att tolka vetenskapliga studier. (twitchhealth.se)
 • En viktig faktor som påverkar den retrospektiva studien negativt är så kallad recall bias. (wikipedia.org)
 • Studien baseras på retrospektiva data i form av journalgenomgångar. (mynewsdesk.com)
 • På senare tid har luftföroreningar (i likhet med rökning) i epidemiologiska studier visats påverka fosterutvecklingen såtillvida att födelsevikten minskar, även i svenska miljöer. (fass.se)
 • Projekten omfattar såväl retrospektiva studier av insamlade data som prospektiva studier. (liu.se)
 • När data från enkönade studier (vanligen endast med män) har generaliserats till att omfatta båda könen, har påtagligt negativa följder har blivit resultatet (Kim et al. (medscinet.com)
 • Bakomliggande mekanismer för dessa fynd framkommer inte i retrospektiva registerstudier. (regionvasterbotten.se)
 • Registerstudier är en form av retrospektiva undersökningar med stora patientmaterial. (livio.se)
 • Dessutom visade inte halterna av diisononylftalatmetaboliterna en ökande trend vilket hade förväntats från andra studier. (ki.se)
 • Denna typ av forskning, alltså att hitta sambanden mellan ohälsa och de faktorer som ökar risken för ohälsa, har egentligen namnet etiologisk forskning, men i praktiken använder man beteckningen epidemiologi både för att beteckna den rena epidemiologin - att studera utbredningen av sjukdomar - och studier om orsaken till sjukdom och ohälsa. (wikipedia.org)
 • För att uteslutande kunna studera och utvärdera PEG- och VAG-metoderna har studier där ytterligare samtidiga operativa åtgärder genomförts inte inkluderats. (lakartidningen.se)
 • 8 Kvantitativa metoder Icke-experimentella studier - prospektiva vs. retrospektiva studier (dvs. (slideplayer.se)
 • De flesta av studierna var antingen retrospektiva eller prospektiva studier/observationsstudier. (pfizerpro.se)
 • Detta är speciellt problematisk när man jämför studier med enbart kvinnor med studier med enbart män. (medscinet.com)
 • Linda Lindström refererade en meta-analys1 av 88 studier med sammanlagt 62 923 kvinnor med ER-positiv bröstcancer. (onkologiisverige.se)
 • De påpekar emellertid att ytterligare studier krävs för att bekräfta fynden och öka kunskapen om den här typen av problem. (umu.se)
 • Ytterligare studier behövs för att belysa utfall över längre tid. (janusinfo.se)
 • Ytterligare studier kommer att behövas för att belysa utfall över en längre tidshorisont. (janusinfo.se)
 • Idag utförs fortfarande de flesta studier på djurmodeller. (abis-studien.se)
 • För metaanalysen söktes efter publicerade studier som utvärderat PEG- och VAG-metoderna på barn. (lakartidningen.se)
 • Retrospektiva studier är vanligen lättare att genomföra och mindre resurskrävande än prospektiva (framåtblickande) studier. (ki.se)
 • Vissa studier där man känner till ett ämnes toxicitet är etiskt olämpliga som randomiserade kliniska interventionsstudier. (twitchhealth.se)
 • Vissa studier har också indikerat att låg socioekonomisk status vid epilepsi kan vara associerad med sämre tillgång till epilepsisjukvård. (neuro.se)
 • Dessa studier bör vara randomiserade, innehålla placebo-behandling och om möjligt även vara blindade. (twitchhealth.se)
 • Framtida studier bör se på om det är skillnad i vårdinnehåll och vårdkvalité när likartade patientgrupper vårdas på sjukhus eller sjukstuga. (regionvasterbotten.se)
 • Riskfaktorerna för melanom är väl karaktäriserade inom populationsbaserade studier och kan användas för att bedöma den framtida risken att utveckla melanom. (cancercentrum.se)
 • Det är också ont om studier där man tittar på förekomst av ångest- och ätstörningssymptom istället för enbart regelrätta diagnoser - en person kan naturligtvis ha mycket ångestbesvär utan att nödvändigtvis få en formell diagnos inom gruppen av ångestsyndrom. (foubloggen.com)
 • För att kartlägga stressens roll i utvecklingen av diabetes har ett antal studier på detta område skisserats inom ramen för ABIS-projektet (Alla Barn I sydöstra Sverige). (abis-studien.se)
 • Det finns ett flertal studier med lägre evidensgrad (fall-kontroll-studier, fallserier, case reports) som jämför robotassisterad kirurgi med både laparoskopisk och öppen kirurgi. (cancercentrum.se)
 • Detta har baserats på retrospektiva studier eller kortare interventionsstudier. (diva-portal.org)
 • För att undersöka om exponeringen för en faktor A medför ökad risk för en sjukdom B så utförs dessa två typer av studier på följande sätt: Vid en kohortstudie indelas, grovt, undersökningsmaterialet i en grupp med dem som exponerats för faktor A, och i en grupp som inte exponerats för faktorn, och därefter undersöks om det föreligger någon skillnad i förekomsten av sjukdomen mellan populationerna. (wikipedia.org)
 • Två retrospektiva studier från Kina gav inga tydliga svar kring ACE-hämmare men talar iaf emot att det ska vara ökad mortalitet att stå på dem. (akutmottagningen.com)
 • De sista tio åren av hennes liv gjordes två stora retrospektiva utställningar: 1982 på Waldermarsudde och 1991 på Gotlands Konstmuseum. (kalmarkonstmuseum.se)
 • För att verkligen förstå och kunna bedöma innehåll i en artikel krävs kritiskt tänkande, viss grundläggande kunskap om tolkning av studier och begrepp inom forskning. (twitchhealth.se)