• Andra exempel på mycket farliga ämnen är etylenglykol som finns i kylarvätskor och metanol (träsprit) som förekommer som bränsle eller industrisprit. (giftinformation.se)
 • I regel ger detta inte bättre effekt, tvärtom kan de ibland i stället reagera med varandra under bildning av farliga retande gaser. (giftinformation.se)
 • Vid kvalsterallergi reagerar du på allergiframkallande ämnen som kvalster producerar. (1177.se)
 • Om du har pälsdjursallergi så reagerar du på allergiframkallande ämnen som fastnar i slemhinnorna i ögonen, näsan eller lungorna. (1177.se)
 • Nästa gng det allergiframkallande ämnet kommer in i kroppen fastnar det p antikropparna och fr cellerna att släppa ut de retande ämnena. (destination-x.info)
 • När luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften eller när födan framkallar en allergisk reaktion blir det kramp i den glatta muskulaturen runt luftrören som också blir inflammerade och svullna. (hjart-lungfonden.se)
 • Det känns så ofattbart onödigt att tillsätta allergiframkallande och retande ämnen i alla de här produkterna men toalettpapper tycker jag nog ändå tar priset! (hemtrevligt.se)
 • Astma innebär att luftrören är kroniskt inflammerade och när de utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen uppstår kramp i muskulaturen runt luftrören, inflammation, svullnad samt ökad slemproduktion. (biostock.se)
 • Vi försöker ta reda på hur barnens vardag ser ut och hitta lösningar när det gäller exempelvis allergiframkallande eller retande ämnen i närmiljön, samt psykisk belastning som oro och stress. (allergia.se)
 • Förgiftning efter exponering för retande gaser uppkommer oftast efter bränder men kan även uppkomma efter kemiska olyckor. (internetmedicin.se)
 • Brandrök kan innehålla uppemot 60 olika kemiska ämnen som kan irritera luftvägar och bronker men i huvudsak är det svart sot som irriterar luftvägarna i samband med brand. (internetmedicin.se)
 • Sverige arbetar aktivt inom EU för att öka kemiska i utfasningen av särskilt farliga ämnen och att minska riskerna med exponeringen för övriga farliga ämnen. (goprizego.be)
 • Förekomst och risker med kemiska ämnen i byggprodukter utifrån ett Fukt och mögel kan öka halterna av flyktiga ämnen i inomhusmiljön. (goprizego.be)
 • Kemiska ämnen i inomhusmiljön Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. (goprizego.be)
 • Referens: Kemiska ämnen i inomhusmiljön, Socialstyrelsen by. (goprizego.be)
 • hotel park astoria enköping ämnen som är vanligt förekommande idag och om nya kemiska ämnen vars användning ökar i samhället. (goprizego.be)
 • Med utgångspunkt från litteraturstudien besökte vi några förskolor för att göra undersökningar av kemiska ämnen i inomhusmiljön. (goprizego.be)
 • Kemiska ämnen i sjuka hus. (goprizego.be)
 • Doftöverkänslighet innebär att man inte tål dofter eller kemiska ämnen som retar luftvägarnas slemhinnor. (dotconsfes.se)
 • Idag är över 100 000 kemiska ämnen registrerade för EU:s marknad, och världsproduktionen av kemikalier blev 57 gånger större från 1950-talet och fram till millennieskiftet. (natur.ax)
 • För att kunna relatera halter av kemiska ämnen till hälsorisker utgör hälsobaserade riktvärden ett kraftfullt verktyg. (ki.se)
 • D frigörs olika retande ämnen, till exempel histamin. (destination-x.info)
 • Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar på olika retande ämnen, i omgivningen. (mediyoga.online)
 • Luften man andas in innehåller ofta damm och olika retande ämnen, exempelvis rök. (vardpassagen.se)
 • När det retande ämnet kommer i kontakt med huden innebär det att man kan få. (dotconsfes.se)
 • Symtom från hud och slemhinnor kan i en del fall vara fysiologiska reaktioner som uppstår vid kontakt med retande ämnen i inneluften. (docplayer.se)
 • Allergi beror på att kroppens immunförsvar överreagerar när det kommer i kontakt med ämnen som egentligen inte är farliga, till exempel hudavlagringar från katt eller pollenkorn som virvlar omkring i luften. (nasaleze.se)
 • Symtomen uppstår oftast inom några minuter efter att man kommit i kontakt med det retande ämnet. (nasaleze.se)
 • Allergisk astma Allergisk, eller sk atopisk astma, innebär att kroppen bildar antikroppar (IgE-antikroppar) mot eller flera ämnen (allergener) som den kommit i kontakt med. (studylibsv.com)
 • Allergi förklaras som en överkänslighetsreaktion i immunförsvaret vid kontakt med vissa ämnen, allergen, där IgE antikroppar bildas för att motverka proteinet i allergenet. (prizsse.se)
 • Flera faktorer bidrar till detta: Svårigheter att kringgärda arbetsplatsen från omgivande trafik, väder och vind, kontakt med ämnen som har svårbedömda hälsoeffekter, buller och vibrationer. (asfaltboken.se)
 • Försämring är vanligt vid kontakt av retande substanser, som kan ge eksem hos alla människor, t.ex. (skindoc.se)
 • Allergena ämnen i vissa pollen är närbesläktade med allergena ämnen i en del födoämnen. (alk.se)
 • Huden har bland annat till uppgift att hindra ämnen att ta sig in i kroppen, men vissa ämnen som lösningsmedel har förmåga att tränga sig genom huden. (gjuterihandboken.se)
 • En blandning av de aktuella ämnena kan lukta obehagligt och kan verka retande på luft- och andningsvägar och i vissa fall även vara sensibiliserande. (kiransblogg.com)
 • Det beror på att proteinerna i vissa retande ämnen (allergener) från olika djur och växter är besläktade med varandra, och att immunförsvaret därför har svårt att skilja dem åt. (astmaochallergilinjen.se)
 • Vissa vanliga flugsvampar innehåller antikolinerga och centralstimulerande ämnen. (janusinfo.se)
 • Bob Dylans hos vissa gallfeber-retande nej till att hämta litteraturpriset. (chef.se)
 • Ämnen som trädpollen, kvalsterdamm eller födoämnen, kallas allergener. (blausen.com)
 • Hösnuva, eller allergisk snuva som det också kallas, heter allergisk rinit på läkarspråk, och är en typ av luftvägsallergi som orsakas av att du andas in ämnen du inte tål (allergener som t. ex. (alk.se)
 • Allergisk astma utlöses om man är överkänslig för något eller några ämnen, så kallade allergener. (hjart-lungfonden.se)
 • De här retande ämnena kallas för allergener och kan ge upphov till allergiska symtomnär de fastnar i nässlemhinnan eller de nedre luftvägarna. (nasaleze.se)
 • Nästa gång ämnet kommer in i kroppen fastnar det på antikropparna, vilket får cellerna att släppa ut retande ämnen, bland annat histamin. (metro.se)
 • Allergenet binder till speciella IgE-antikroppar varvid inflammatoriska ämnen, såsom histamin frisätts. (alk.se)
 • Det anses oftast vara ett opolärt lösningsmedel, men eftersom alla elektronegativa kloratomer ligger på samma sida av molekylen så har den ett visst dipolmoment som gör att det kan lösa ämnen som normalt inte löser sig i opolära lösningsmedel, till exempel hexan. (wikipedia.org)
 • Viss antibiotika kan även verka retande i magslemhinnan, som till exempel Dalacin. (ohmansmatovin.com)
 • Allergi uppstår när kroppen reagerar mot ämnen den inte tål. (blausen.com)
 • Personer som är doftöverkänsliga reagerar på väldigt låga doser av de ämnen de inte tål. (dotconsfes.se)
 • När man blir allergisk mot pälsdjur reagerar man på ämnen från djurens saliv, urin och talgkörtlar. (womensjoy.info)
 • I experimentet går det att påvisa att löken släpper ifrån sig ämnen som senare reagerar med en indikatorlösning som får symbolisera ögat. (umu.se)
 • I regel ger detta inte bättre effekt, tvärtom kan de ibland i stället reagera med varandra under bildning av farliga retande gaser. (giftinformation.se)
 • Histaminer är en typ av ämnen som är centrala vid bland annat allergiska reaktioner. (netdoktor.se)
 • De är retande för kroppen och ger bland annat svullnad och klåda. (netdoktor.se)
 • Acid silicicum binder till sig toxiska substanser och förhindrar spridning utav bakterier, toxiner och retande ämnen. (hippokry.se)
 • Catguttrådarna bryts ner och resorberas i kroppen och ligger alltså inte länge kvar som främmande, retande föremål. (wikipedia.org)
 • Tanken är att de ska upptäcka och identifiera främmande ämnen som kan vara skadliga för kroppen. (alk.se)
 • Sjukdomstillstånd kännetecknade av produktion av antikroppar som regerar mot ämnen i den egna kroppen. (swedishpaleo.se)
 • Det är då som immunförsvaret går till attack och skickar ut antikroppar för att märka dessa ämnen i den egna kroppen och sedan förstöra dem. (swedishpaleo.se)
 • Antikroppar är ämnen som markerar var i kroppen dessa angrepp sker. (swedishpaleo.se)
 • Ett slutet system som i en frisk kropp endast släpper ut näring till resten av kroppen och skyddar oss mot främmande ämnen. (helenekjellin.se)
 • Detta är dock ofta inte sant eftersom huden/kroppen inte gillar främmande ämnen så är det vanligt att det uppstår inflammationer och att tråden stöts ut. (skindoc.se)
 • Oberoende vilket ämne som kroppen överreagerar på är orsaken och ämnen i pollen som sätter sig i näsans slemhinnor och som leder till klåda, nysningar. (prizsse.se)
 • Vid allergi överreagerar immunförsvaret felaktigt på ofarliga och vanligt förekommande ämnen i Har klåda och/eller hudutslag på en mindre del av kroppen. (prizsse.se)
 • 1,1,1-Trikloretan är ett utmärkt lösningsmedel för många organiska ämnen och är det minst giftiga av de klorerade kolvätena. (wikipedia.org)
 • Vanliga flyktiga och halvflyktiga organiska ämnen (VOC och SVOC). (goprizego.be)
 • Arbets- och miljömedicinska laboratoriet har nyligen införskaffat nytt instrument för analys av flyktiga organiska ämnen. (goprizego.be)
 • VOC - flyktiga organiska ämnen. (goprizego.be)
 • Kvävefria organiska ämnen som har en sammandragande effekt på hud och slemhinnor. (n-son.se)
 • Flyktiga organiska ämnen av oljelik konsistens och med mer eller mindre aromatisk doft. (n-son.se)
 • Organiska ämnen som består av två ämnen: en del är socker (glykos) och en del är något annat ämne, t.ex. (n-son.se)
 • Labbet anser att TVOC-halter lägre än 200 mikrogram/m3 som regel tyder på en god luftmiljö med avseende på flyktiga organiska ämnen. (kiransblogg.com)
 • Dessa retande ämnen från djur är mycket lättflyktiga och sprids lätt i luften. (privatmedicin.se)
 • Du tar upp ett mycket vanligt och viktigt problem nämligen hud- och slemhinnereaktioner som kan hänga samman med allergi men också kan vara en mera ospecifik lokal reaktion på ett starkt retande ämne. (hemtrevligt.se)
 • PPPolymer Inomhusmiljö - PPPolymer Kristina Yngwe har frågat mig vad jag avser att göra för att stärka skyddet mot skadliga ämnen i byggmaterial. (goprizego.be)
 • Partiklar med skadliga ämnen fastnar i sekretet och kan hostas upp eller sväljas ner. (vardpassagen.se)
 • En inflammation som i sin tur orsakas av en allergi eller en infektion, och någon gång av skadliga ämnen i yrkesmiljön. (studylibsv.com)
 • Antibakteriella ämnen kan dessutom bidra till resistenta bakterier och därmed i förlängningen till verkningslös antibiotika. (natur.ax)
 • Retande gaser kan orsaka trakeit, bronkit och bronkiolit med hyperemi, bronkospasm, riklig slemsekretion och ödem. (internetmedicin.se)
 • Primär åtgärd vid exponering för retande gaser blir naturligtvis att undkomma expositionen och andas frisk luft. (internetmedicin.se)
 • Detta gäller såväl industriarbetare som vistas i lokaler med retande gaser, oljedimma, UV-bestrålning, textildamm e t c, som kontorsanställda som sitter i lokaler med torr luft och tittar på en bildskärm. (internetmedicin.se)
 • Då kan gaser bildas som är kraftigt retande på andningsvägarna. (giftinformation.se)
 • Dessa ämnen tillsätts i små mängder (i allmänhet högst 1 %), vilket gör fetterna eller oljorna exempelvis härskna, sura eller beska eller ger dem en skarp smak. (tullverket.se)
 • Gör de naturliga hudlagren mjukare så att huden får större möjligheter att skydda sig mot retande ämnen samtidigt som fuktbalansen upprätthålls. (hudoteket.se)
 • Tipset grundar sig antagligen i att tvål har en retande effekt på tarmen som stimulerar tarmtömningsreflexen. (mediadump.se)
 • Retande ämnen som orsakar stadigvarande allergiska svullnader av nässlemhinnan utan relation till säsong eller årstid. (privatmedicin.se)
 • När enzymerna frigörs fungerar de som retande ämnen i lungorna och ger upphov till en inflammationsprocess. (blausen.com)
 • Ångorna verkar bedövande och retande på ögon och näsa. (wikipedia.org)
 • Det bildas också ett koagel med hjälp av blodplättar och ämnen i blodet som aktiveras när de kommer utanför blodkärlet. (firstvet.com)
 • När kaustik soda hälls i avloppet tillsammans med vatten bildas ångor som är kraftigt retande för andningsvägarna. (giftinformation.se)
 • Han kom att kalla dessa ämnen för essentiella oljor. (umu.se)
 • Avgaser, rök, damm och retande ångor kan också ha betydelse för uppkomst av larynxcancer. (mhcforbundet.se)
 • Analysen har gjorts av Fenix Environmental i Umeå och de redovisar dels totalhalten av lättflyktiga ämnen (TVOC), dels enskilda relevanta ämnen/ämnesgrupper i halter över 2 mikrogram/m3. (kiransblogg.com)
 • Personer som arbetar i gruvor eller stenbrott eller som arbetar med ämnen som betong och glas löper ökad risk för inandning av kiseldamm. (blausen.com)
 • Att minska riskerna inomhusmiljön kemikalier i människors vardag och inte minst att skydda våra barn bättre ämnen en prioriterad fråga för regeringen. (goprizego.be)
 • De retande ämnena från kvalster trivs i hög fuktighet, över 45 %, och vid temperaturer omkring 23 grader. (privatmedicin.se)
 • Det kan dessutom finnas ämnen i nässprayen som inte är bra för ögat. (mediadump.se)
 • Dess naturliga ämnen gör den säker att använda även din partners intimare delar och är därför idealisk för mer sensuell massage. (oliverocheva.se)
 • Rubriken innehåller information om - Miljövetenskap - Ekotoxikologi - Växthusgaser - Försurning, övergödning - Ozon - Miljögifter - Sveriges vattenmyndigheter - Fluorerade ämnen - Kvicksilver - Dioxiner ämnen PCB - Atmosfären, världsdelar, kontinenter, världshav och svenska havsområden. (goprizego.be)
 • Undvik att störa sårläkningen: gnugga inte i friska sår och undvik att tvätta med retande ämnen (t ex jodopax, väteklorid, klorhexidin) om inte veterinären specifikt ordinerat det. (firstvet.com)
 • Stadigvarande snuva och nästäppa som inte kan hänföras till något specifikt retande ämne. (privatmedicin.se)
 • Remsorna rullas så att de blir runda, sköljs med mandel- eller olivolja för att få en slät yta, befrias från fett samt indränks med desinficerande ämnen. (wikipedia.org)
 • De ämnen som leder till att patienten får besvär, bör tas bort. (privatmedicin.se)
 • I Nationalencyklopedin anges att hygien dels är det- samma som renlighet, avlägsnande av smuts och sjukdomsalstrande ämnen från människor och deras omgivning, dels är vetenskapen om hur miljö- faktorer påverkar människans och djurens hälsotillstånd. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Alla irriterande ämnen som munhålan utsätts för kan bidra till uppkomsten av cancer. (mhcforbundet.se)
 • Vid injektionsbehandling av åderbråck och ådernät sprutas ett retande ämne in direkt i den sjuka ådern. (veincare.se)
 • Ämnen från samhällets produktion får ej öka i naturen. (slideplayer.se)
 • c) Öka känsligheten i hud med hudsensibiliserande medel och åtgärder (hypersensibilisering av extremiteter med t ex retande ämnen). (aftonbladet-cdn.se)