• 1. Subject to the provisions of articles XVI, XVIII, XIX, XX and XXI, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that Contracting State unless the employment is exercised in the other Contracting State. (skatter.se)
 • Vlerick Business School Executive Remuneration Research Centre publicerar rapport om VD-ersättningar i Europa 2012. (ersattningsakademien.se)
 • Fair and proportionate remuneration for performers should be at the centre of this #copyright reform process. (klys.se)
 • Som Senior Controller kommer du att arbeta på avdelningen IRB(International Remuneration and Benefits) som hanterar HR relaterad administration för alla anställda i koncernen som arbetar i något annat land än deras hemland. (karriar.info)
 • I enlighet härmed har styrelsen inrättat Audit Committee, Corporate Governance Committee och Remuneration Committee. (resursholding.se)
 • Remuneration Committee ska följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt bistå styrelsen med stöd och råd vid utformning av koncernbolagens respektive ersättningspolicy som ska främja en sund och effektiv riskhantering samt vid behov föreslå ändringar. (resursholding.se)
 • Remuneration Committee ska vidare övervaka och utvärdera utfallet av de rörliga ersättningarna och hur koncernen följer riktlinjerna för ersättningar som antagits av bolagsstämman. (resursholding.se)
 • Remuneration Committee har tre ledamöter: Fredrik Carlsson (ordförande), Lars Nordstrand och Susanne Ehnbåge. (resursholding.se)
 • Styrelsens Remuneration and Human Resources Committee bereder förslag till ändringar, efter konsultation med relevanta kontrollfunktioner, för slutligt beslut av styrelsen. (sebgroup.com)
 • Kommittéarvodet fördelas enligt följande: Risk and Capital Committee, 510 000 kronor till ordföranden och 325 000 kronor till annan ledamot, Audit and Compliance Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot samt Remuneration and Human Resources Committee, 387 500 kronor till ordföranden och 195 000 kronor till annan ledamot. (sebgroup.com)
 • Om inte annat anges ska termer (ord och uttryck) s om används i dessa riktlinjer och s om även används i CEBS Guidelines on Remuneration Policies and Practicesha samma innebörd s om i dessa. (yumpu.com)
 • proposal: to carry out a directed issue of shares to H119 Ltd, to elect two new Board members, and their remuneration. (svd.se)
 • If the employment is so exercised, such remuneration as is derived there from may be taxed in that other State. (skatter.se)