• I ett svindlande helhetsgrepp för Louisiana samman konst, vetenskap och historia i en encyklopedi över vår närmaste himlakropp. (sydsvenskan.se)
 • I ett svindlande helhetsgrepp för kuratorn Marie Laurberg samman konst och vetenskap, historia och nutid, rymdkapplöpning och romantik. (sydsvenskan.se)
 • Det brukar därför sägas att ceremonin befinner sig i gränslandet mellan konst, vetenskap och religion. (mynewsdesk.com)
 • Den andra delen Det klassiska Grekland behandlar den grekiska kulturvärlden under arkaisk och klassisk tid och tar upp dess historia, religion, konst, litteratur och arkeologi. (uu.se)
 • Den sista delen, Det romerska imperiet , behandlar den romerska kulturvärlden från tidig kejsartid till senantiken med avseende på historia, religion, konst, litteratur, topografi och arkeologi. (uu.se)
 • Nybildade eller expanderande religioner kan ibland medföra att vetenskap, kultur och bildning ökar i spridning. (wikipedia.org)
 • På ett liknande sätt har västerländsk kultur, teknologi och vetenskap spridits när kristendomen bredde ut sig över världen, till följd av migration, erövringar och mission. (wikipedia.org)
 • Alla sakerna hänger ihop, kultur, religion, ideologi, livsåskådning och livsstil, men det är inte självklart hur man ska rangordna eller organisera dessa. (vof.se)
 • God" vetenskap kan förklara hur naturen fungerar och samtidigt peka på guds existens, menar man. (religionsfroknarna.se)
 • c) Begreppet multireligiös tas fram som en möjlig utveckling inom religionen, att människor inte bara tillhör en religion utan flera samtidigt. (studienet.se)
 • Universum är tillräckligt stort, komplicerat och besynnerligt för att både vetenskap och magi ska kunna existera samtidigt. (kopimistsamfundet.se)
 • Identitet och religion a) Livsåskådningar utan Gud som ateism och agnosticism ger också svar på de så kallat stora frågorna. (studienet.se)
 • Att sökandet efter svar skulle leda mig till att undersöka vetenskapens gränser visste jag inte och när en av våra grubblare ställde frågan om "vetenskap går att förena med religion" inför en av våra grubblarträffar gav det mig ett bra skäl till att göra en separat text om det. (wordpress.com)
 • Kopimismen föreslår ett svar på hur vetenskap och magi kan fås att passa ihop. (kopimistsamfundet.se)
 • Många religioner som tillkommit sedan dess - som exempelvis bahá'í-tron - anser att religion och vetenskap måste samverka och utvecklas parallellt för att samhället ska kunna utvecklas på ett harmoniskt sätt. (wikipedia.org)
 • Detta är också kärnan i alla religioner enligt min mening - inte i någon religion överger man de grundläggande dogmerna - i så fall grundar man helt enkelt en ny religion. (annikadahlqvist.com)
 • den nyfiket och ärligt undersökande delen som också äger den ödmjukhet som kännetecknar all sann vetenskap och som enligt min mening också borde genomsyra alla religioner. (annikadahlqvist.com)
 • De är ej heller uteslutande, så två med samma livsåskådning kan ha olika religioner och två med samma religion kan ha var sin livsåskådning. (vof.se)
 • SO-S Religion 7 har tyngdpunkten på att presentera ämnet och religioner och etik i forntida kulturer och traditionella religioner. (smakprov.se)
 • Cusanus och Teologiska fakulteten vid Uppsala Universitet arrangerar en föreläsningsserie om vetenskap och religion i samarbete med Newmaninstitutet och Folkuniversitetet under vårterminen 2017. (newman.se)
 • Vetenskap och Folkbildning (VoF) är en rikstäckande förening som vill främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. (vof.se)
 • Det var framför allt John William Drapers bok History of the Conflict Between Religion and Science (Historien om konflikten mellan religion och vetenskap) från 1874, samt Andrew Dickson Whites bok A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom (En historia om vetenskapens krig mot kristendomens teologi) från 1898 som blev epokgörande och mycket inflytelserika. (varldenidag.se)
 • I Vetenskap eller villfarelse granskar forskare och vetenskapsmän fenomen i vetenskapens utkanter som astrologi, homeopati och parapsykologi. (gregersantikvariat.se)
 • Här kan du diskutera religiösa ämnen som inte direkt rör vetenskap eller folkbildning. (vof.se)
 • Idén om en inneboende konflikt mellan kristen tro och vetenskap bygger på myter. (so-rummet.se)
 • Stämmer detta verkligen eller kan man vara kristen och tro på vetenskap och vice versa? (halldettrehundra.com)
 • Många av dessa påstådda konflikter mellan kristen tro och vetenskap har blivit en del av vårt kulturella allmängods. (varldenidag.se)
 • De ses inte som isolerade händelser, utan som bevis på en mer djupgående motsättning mellan kristen tro och vetenskap. (varldenidag.se)
 • Trots att det har utvecklats en samsyn bland forskare att vetenskap och kristen tro inte har befunnit sig i krig, vägrar konfliktscenariot att dö. (varldenidag.se)
 • Charles Darwin (1809-1882), brittisk naturvetare som studerade såväl medicin som teologi, men intresserade sig mest för natur-vetenskap. (alltomvetenskap.se)
 • Kritik mot ID, dvs att det är ingen vetenskap, det grundar sig inte på fakta och anses vara en oärlig rörelse som maskerar sina motiv (Kornhall, 2016). (catarinariedel.se)
 • Religion är kollektiv tro som grundar sig på en trosföreställning, t.ex. (wikipedia.org)
 • Min syn på saken är att den vetenskapliga metoden är inkompatibel med religion, eftersom vetenskap grundar sig på teorier och bevisföring, medan religion inte är det. (blogg.se)
 • En scientist tror att vetenskap är enda vägen till tillförlitlig kunskap och erfarenhet och tror därför inte på Gud eller övernaturliga ingripande. (davidwellstam.com)
 • Jag tror att vetenskap kan förklara mycket, som man tidigare tillskrev mirakel. (blogg.se)
 • I harmonimodellen går religion och vetenskap hand i hand och ger olika perspektiv och kunskaper om tillvaron. (religionsfroknarna.se)
 • Tolv korta föreläsningar (Ljudfiler/Podcast) om vetenskap och religion, både ur historiskt perspektiv, kulturvetenskapliga aspekter och i nutidsbelysning. (opensnh.se)
 • Ett viktigt sk l f r att i en bok f r l rarstudenter och l rare som gnar sig t religionskunskap rikta intresset mot s dana argument och perspektiv r att det kan vara sv rt att veta hur man kan och b r hantera fr gor om religionskritik. (bokus.com)
 • Därför har det varit viktigt för Börge och mig att berätta om varje religion utifrån dess egna perspektiv. (smakprov.se)
 • Kopimismen är en ny religion för ateister, agnostiker och alla troende som vill ha ett nytt perspektiv på sin nuvarande religion. (kopimistsamfundet.se)
 • Vetenskap är en metod för att analysera, utforska och mäta vårt fysiska universum. (davidwellstam.com)
 • Vetenskap är ju den enda metod som fungerar egentligen när det gäller att förstå naturen och universum. (blogg.se)
 • Eleverna ges på så vis möjlighet till reflektion och diskussion kring frågor som berör kopplingen mellan religion och människors inställningar till olika livsfrågor. (pearltrees.com)
 • 3. Förenklas vår tillvaro om vi har en fast tro på att vårt liv styrs av enbart vetenskap? (blogg.se)
 • Konflikten mellan vetenskap och religion, som uppträdde med Isaac Newtons mekanistiska modell av universum och som har växt sedan dess, är egentligen helt onödig. (kopimistsamfundet.se)
 • Artikel i den kristna tidningen Världen idag där du kan läsa om förhållandet mellan vetenskap och religion. (so-rummet.se)
 • Religion - möjlighet att sprida de kristna budskapet till 'barbarerna' i Afrika. (prezi.com)
 • Främlingarna var då inte de högre kasterna utan muslimer och kristna, vars religion uppstått i Västasien. (sydasien.se)
 • En annan intressant synpunkt som kom fram var att Bråkenhielm ser både vetenskap och religion som ett uttryck för den unikt mänskliga förmågan att ta ett steg tillbaka från sin omedelbara omvärld och ställa de större frågorna om alltings sammanhang och ursprung. (libsyn.com)
 • Hur förklarar parallellt vetenskap och religion människans ursprung? (svtplay.se)
 • Av detta följer att de, för vilka subkontinenten inte var deras förfäders hemland och det land där deras religion har sitt ursprung, är främmande folk. (sydasien.se)
 • Den nya ämnesplanen i religionskunskap lyfter fram förhållandet religion och vetenskap i det centrala innehållet för både Religionskunskap 1 och 2. (akademibokhandeln.se)
 • Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. (unikum.net)
 • Eleven ger flera exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en komplex analys av denna relation i vilken eleven beskriver komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser. (unikum.net)
 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel religiösa skrifter, traditioner, sociala medier samt historiska och nutida händelser. (skolverket.se)
 • Can science be united with religion? (wordpress.com)
 • Today there are two very different views concerning the relation of science and religion. (adlibris.com)
 • En ny kurs om Science and Religion med Ulf Jonsson, Erik Åkerlund och en rad spännande föreläsare börjar nu i module 4. (newman.se)
 • Hur och varför: Vetenskap och religion talar om olika saker, vi behöver båda. (catarinariedel.se)
 • I den här texten som jag inte tänkt ägna åt att svara på frågan vår anförare ställt, om det "går att förena religion och vetenskap" utan mer om att lyfta frågorna om och runt "hur" vi talar om dem istället, kommer ändå väldigt nära hans fråga. (wordpress.com)
 • Givetvis är de inte helt fristående, men det är inte heller så enkelt att religion är en undergrupp till livsåskådning eller vice versa. (vof.se)
 • Det jag tycker är att religion och vetenskap borde gå hand i hand. (blogg.se)