• DNA replikation, reparation och genetisk rekombination. (lth.se)
 • Mekanismer för bibehållandet av den genetiska informationen i celldelningen och skapandet av genetisk variation: replikation, mitos, meios, rekombination. (lth.se)
 • Homolog rekombination Denna molekylärbiologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Strukturen är namngiven efter forskaren Robin Holliday som föreslog strukturen 1964 för att förklara mekanismen bakom utbyte av genetiskt material i jäst känd som homolog rekombination. (wikipedia.org)
 • I klassisk genetik betyder "rekombination" att celler eller organismer bildats genom att genetiskt material från två föräldrar kombinerats, eller att celler/organismer införlivat nytt DNA i sitt genom. (wikipedia.org)
 • Till exempel kan kromosomal rekombination resultera i förlust av en gen i en kromosom och förvärv av en extra kopia på systerkromosomen. (rilsource.org)
 • Arvbarheten är ett statistiskt mått som anger hur stor del av den mätbara variationen (fenotypisk variation) hos en egenskap som beror på arvet (genetisk variation). (skk.se)
 • Avelsbas - begreppet används vanligen för att ge en bild av hur stor en population är med avseende på genetisk variation och antal individer tillgängliga för avel. (skk.se)
 • Mekanismer för bibehållandet av den genetiska informationen i celldelningen och skapandet av genetisk variation: replikation, mitos, meios, rekombination. (lth.se)
 • Kunna beskriva och väl förklara mekanismerna för homolog rekombination och dess betydelse för genetisk variation inför bildande av könsceller. (docplayer.se)
 • Genetisk variation i uppdelningen av kol i sockerlager gentemot cellväggsmassa, och i perennialitet och tillhörande funktioner som tillsmältning och kvarhållning av stjälkreserv 2 , gör sorghum till ett attraktivt system för att studera egenskaper som är viktiga i fleråriga cellulosa biomassa grödor. (mediatekstore.com)
 • Hög genetisk variation är gynnsamt för en art eftersom det ökar möjligheten att kunna hantera förändringar i omgivningen. (wikipedia.org)
 • Om vi vill veta var mutationer förkommer tittar vi naturligtvis efter genetisk variation - företrädesvis i delar av genomet där vi väntar oss att de ska vara neutrala (alltså utanför kodande gener eller i de reglerande sekvenser som påverkar hur generna uttrycks). (onunicornsandgenes.blog)
 • överkorsningar verkar inte påverka hur genetisk variation uppstår. (onunicornsandgenes.blog)
 • 5) Grad av genetisk variation och evolutionshastighet hos organismen. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Mekanismer för mitos och meios, cellcykeln, grunder för nedärvning och enklare genetisk analys. (liu.se)
 • Homolog rekombination Denna molekylärbiologi-relaterade artikel saknar väsentlig information. (wikipedia.org)
 • Strukturen är namngiven efter forskaren Robin Holliday som föreslog strukturen 1964 för att förklara mekanismen bakom utbyte av genetiskt material i jäst känd som homolog rekombination. (wikipedia.org)
 • Mål 2: - redogöra för förändringsprocesser i genomet via mutationer och rekombination, samt hur skador i DNA repareras Mutationer, reparation av DNA-skador, rekombination samt dessa processers betydelse i överföring av arvsmassa till nya generationer Kap 1.1, 4.2, 4.3 (se 'Överkorsning, homolog rekombination', Mutationer och DNA-reparation. (docplayer.se)
 • principerna för homolog rekombination i överföring av arvsmassa till nya generationer. (docplayer.se)
 • Plasseringen for homolog rekombination kan bestemmes av sekvensen av rekombinasjonselementene. (sawakinome.com)
 • Nytt DNA integrerer stabilt i vertsgenomet ved homolog rekombination, uttrykker og replikerer sammen med genomet. (sawakinome.com)
 • Den här artikeln är bara en i en lång serie arbeten med genetisk kartläggning i olika korsningar av M. guttatus , och vid någon punkt har de sett ett stort svart hål i den genetiska kartan och tänkt: aha, inversion. (onunicornsandgenes.blog)
 • En genetisk modifierad mikroorganism där antingen mikroorganismer tillhör riskklass 2, eller där vektorn kan infektera eller ta sig in i humana celler och leverera det genetiska materialet (oavsett replikationskompetens), eller där uttryck av gener kan ge upphov till allergiska eller toxiska effekter. (ki.se)
 • I stället handlar det om att slumpen (mutationer) + evolutionära drivkrafter (naturligt urval, genetisk drift, genflöde, o.s.v.) leder till design i naturen. (evolutionsteori.se)
 • Genetisk rekombination (kallas även överkorsning ) innebär att en del av en DNA sträng byts ut mot en annan stäng eller tränger sig in i en annan sekvens med DNA kod. (rilpedia.org)
 • Fenomenet kallas för rekombination. (docplayer.se)
 • Vi presenterar en inledande analys av 30 730-megabas Sorghum bicolor (L.) Moench-genomet, vilket placerar ∼ 98% av generna i deras kromosomala sammanhang med hjälp av helgenom-hagelgevärsekvens validerad med genetisk, fysisk och syntenisk information. (mediatekstore.com)
 • Samverkan mellan de evolutionära krafterna mutation, rekombination, naturlig selektion, migration och genetisk drift påverkar mönster och processer för diversitet på olika nivåer av biologisk organisation studeras. (umu.se)
 • Kromosomers struktur och funktion, genetisk kartering, mutation och rekombination. (liu.se)
 • För två gener på samma kromosom är däremot sannolikheten för att barnet får anlag från olika mor- eller farföräldrar (en så kallad rekombination) en funktion av genernas avstånd från varandra. (blogspot.com)
 • Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Mål 1: - redogöra för eukaryota genoms uppbyggnad, geners struktur samt principer för hur genetisk information nedärvs hos eukaryota organismer DNA:s struktur: genom, gener, kromosomer. (docplayer.se)
 • Följande metoder anses inte leda till genetisk modifiering, förutsatt att de inte inbegriper användning av sådana hybridnukleinsyramolekyler eller genetiskt modifierade organismer som undantas reglering. (jordbruksverket.se)
 • Mutagenes och cellfusion är de två metoder för genetisk modifiering som ger upphov till organismer som undantas från reglering. (jordbruksverket.se)
 • Den primära mekanismen som saknas vid asexuell reproduktion jämfört med sexuell är förmågan att kombinera och rekombinera genetiskt material från olika individer (bortsett från hos till exempel bakterier som kan överföra genetisk information horisontellt ). (wikipedia.org)
 • Rekombination, eller genetisk överkorsning, sker när könsceller bildas. (alltombiodling.se)
 • Till exempel kan kromosomal rekombination resultera i förlust av en gen i en kromosom och förvärv av en extra kopia på systerkromosomen. (rilsource.org)
 • For å endre genuttrykket av et endogent gen i genomet, innføres relativt korte deler av genetisk materiale (20-50 bp) som er komplementære til mRNA til det defekte genet. (sawakinome.com)
 • De infiserte viruselementene styrer den homologe rekombination av det modifiserte virale genomet til vertsgenomet. (sawakinome.com)
 • Idag går det inte att svara på varför just bläddran trots allt klarar sig, eller varför andra arter med noggrannare rekombination överlever med sitt stora lass av till synes överflödigt dna. (fof.se)
 • Den viktigaste typen av rekombination i våra celler är överkorsning. (wikipedia.org)
 • Detta kan ske på flera sätt: Den viktigaste typen av rekombination i våra celler är överkorsning. (wikipedia.org)
 • Genterapi er innføring av fremmed genetisk materiale i kroppens celler for å kompensere for unormale gener eller å syntetisere gunstige proteiner. (sawakinome.com)
 • Medicinsk genetik och tillämpning av gentekniker inom biomedicin, sjukdomsdiagnostik, prenataldiagnostik och genetisk rådgivning, samt tillämpningar inom rättsmedicin. (liu.se)
 • Alla transposoner innehåller genetisk information för enzymet transposas, som behövs för förflyttning av transposonen. (spotidoc.com)
 • Kursen kommer också att ta upp hur genetisk kunskap kan användas i den kliniska situationen samt ge förståelse av de etiska ramar och överväganden som är aktuella inom kliniken. (gu.se)
 • Vid befruktningen skapas en avkomma med kromosomer, som har en genetisk sammansättning som skiljer sig betydligt från båda föräldrarnas (både röd och turkos och ljus och mörk). (docplayer.se)
 • Trots att det är själva kärnan i sexuell förökning är rekombination sorgligt förbisedd i populärvetenskapliga sammanhang, men när det gäller bläddran så verkar det som att de kan vara lite slarviga med just rekombination. (fof.se)