• Hon får priset för utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys. (gustafssonsstiftelser.se)
 • att vi idag inte får använda data för att hantera sammansatta komplexa problem med metoder som involverar informationsöverföring över sekretessgränser, eftersom ändamålen utveckling, beslutsstöd och förebyggande arbete inte har några sekretessbrytande regler. (vgrblogg.se)
 • Hotez säger "Det finns minst 99 autismgener kopplade till fosterhormonutveckling, främst relaterade till genuttryck i hjärnceller eller till kommunikation mellan neuroner. (vaken.se)
 • Studier har nämligen visat att tumörcellers kommunikation med bland annat bindvävs- och blodkärlsceller spelar en viktig roll för cancerns utveckling och spridning. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (exjobbstips.se)
 • Översiktligt beskriva och förklara embryots och fostrets utveckling med fokus på huvud- och halsregionen. (ki.se)
 • Fokus i rapporten Genteknikens utveckling är på den tekniska utvecklingen och den naturvetenskapliga forskningen. (docplayer.se)
 • I en 12-veckors träningsstudie visades nämligen att träningsgrupper som intog ibuprofen eller paracetamol uppnådde bättre resultat med avseende på utveckling av muskelmassa och styrka jämfört med placebo. (bestprac.se)
 • Jag studerar även om genetisk variation i mPGES1 genen kan öka risken för utveckling av reumatism och behandlingsresultat. (ki.se)
 • Fiskar används inom grundforskningen för att bättre förstå bland annat genetisk reglering hos människa. (genteknik.nu)
 • Professor Juleen R. Zierath utses till pristagare "för sina translationella studier rörande cellulära och molekylära mekanismer bakom utveckling av insulinresistens vid diabetes typ 2, samt för klarläggande av molekylära mekanismer bakom positiva effekter av fysisk träning på glukosmetabolism och genuttryck i skelettmuskulatur. (folksam.se)
 • Mot denna bakgrund studerade vi 31 unga (18-35-åriga män och kvinnor), friska individers utveckling av styrka, muskelvolym och träningsprestation samt protein- och genuttryck efter åtta veckors styrketräning med NSAID-intag. (bestprac.se)
 • I praktisk växtodling utnyttjar människan för reglering av växternas utveckling flera syntetiska substanser med växthormonliknande verkan: ogräsutrotnings- och avlövningsmedel av auxintyp (klorerade fenoxiättiksyror som 2,4-D och 2,4,5-T, som ingår i Hormoslyr), besylademin, som ger cytikiniverkan, samt etylen, vilken används för att reglera mogningshastigheten hos lagrad frukt. (wikipedia.org)
 • Uppbyggnaden av fotosyntesens proteinkomplex hos gran och tall under våren skall bestämmas med hjälp av Western blots samt reglering av genuttryck från specifika fotosyntesgener under året med hjälp av RT-PCR. (varbi.com)
 • Jag använder djurmodeller (mPGES-1 -/- möss) för att studera effekter av selektiva PGE syntas hämmare på bildning av prostaglandiner, funktionell aktivitet och nedströms genuttryck i de inflammatoriska cellerna. (ki.se)
 • a) Beskriv den epigenetiska mekanismen DNA-metylering (2 p) b) På vilket/vilka sätt inverkar epigenetisk reglering vid cancer, avseende onkogener och tumörsuppressorgener? (docplayer.se)
 • 8 I muskelbiopsier tagna före och efter träningsperio-den utfördes även molekylära analyser där diverse gen- och proteinuttryck involverade i reglering av muskelmassa och inflammation studerades. (bestprac.se)
 • Alla transkriptionsfaktorer innehåller dock DNA-bindande regioner vilket särskiljer dem från andra proteiner som är involverade i genuttryck såsom t.ex. (wikipedia.org)
 • Han får priset för sina framstående studier av cytotoxiska lymfocyter, deras reglering och funktion vid hälsa och sjukdom. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Frågan kvarstår, hur fungerar denna reglering: huruvida korta peptider penetrerar det cytoplasmiska och kärnmembranet och sedan binder till DNA eller binds till receptorer (intracellulära eller på cellmembran) och aktiverar intracellulära signalkaskader, vilket resulterar i en förändring i uttrycket av gener. (peptide-bioregulator.com)
 • Senare års forskning har visat att C-peptid påverkar organfunktion, cellers signalering och syrgasanvändning och även genuttryck men det är oklart hur alla dessa faktorer samspelar för att skydda mot diabetikers följdsjukdomar. (rolfluftdiabetesfond.se)
 • De flesta molekylärbiologer arbetar med forskning och utveckling, till exempel inom universitetsvärlden eller läkemedels- och bioteknikindustrin. (framtid.se)
 • Den specifika (komplementära) peptiden för DNA-interaktionen kontrollerar epigenetiskt cellens genetiska funktioner, och denna mekanism spelade troligen en viktig roll i de tidigaste stadierna i livets ursprung och vidare utveckling. (peptide-bioregulator.com)
 • Retinsyra är en nödvändig komponent i biokemiska reaktioner som involverar sköldkörtelhormoner och vitamin D. Dessa processer säkerställer korrekt intrauterin utveckling, stimulerar tillväxt, påverkar utvecklingen av blodceller och bidrar till mobilisering av avsatt järn för syntes av hemoglobin. (saweshealth.com)
 • Vi visade tidigare GIPC1 spelar en central roll i fysiologisk tillväxtfaktor signalering, endotelceller reglering och arteriell förgrening morfogenes i både möss och zebrafisk [2], [3]. (kronisksjukdom.com)
 • Lina Nordquist, forskare vid Institutionen för medicinsk cellbiologi vid Uppsala universitet arbetar med ett forskningsprojekt som undersöker samspelet mellan C-peptid, genuttryck och njurfunktion. (rolfluftdiabetesfond.se)