• Argentina: Sierra del Medio Finland: Onkalo Sverige: SFR vid Forsmarks kärnkraftverk Tyskland: Salzstock Gorleben USA: Yucca Mountain och Waste Isolation Pilot Plant Slutförvaring av radioaktivt avfall i Sverige Radioaktivt avfall Statens råd för kärnavfallsfrågor Svensk Kärnbränslehantering AB Wikimedia Commons har media som rör anläggningar för kärnavfall. (wikipedia.org)
 • I Sverige förvaras låg- och medelaktivt avfall i slutförvaring av radioaktivt avfall, medan det högaktiva mellanlagras i Clab i väntan på att ett definitivt slutförvar ska konstrueras. (wikipedia.org)
 • I september 1996 publicerade Statens kärnkraftsinspektion (SKI) och SSI en gemensam rapport om hanteringen av radioaktivt avfall i Sverige fram till år 1980 och om hanteringen av radium och radiumavfall fram till år 1996. (riksdagen.se)
 • Eva Goës hänvisar i sin fråga till Statens kärnkraftsinspektions (SKI) och Statens strålskyddsinstituts (SSI) gemensamma rapport från år 1996 (SKI Rapport 96:78, SSI Rapport 96:18) om hanteringen av radioaktivt avfall i Sverige fram till år 1996. (riksdagen.se)
 • Den är en av två deponier i Sverige som tar emot och slutförvarar radioaktiva sopor såsom farligt avfall, trots att de egentligen inte har tillstånd för det. (etanol.nu)
 • Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen ska verka för att metoden för förvaring av radioaktivt avfall i djupa borrhål i Sverige grundligt utreds. (mkg.se)
 • I Ryssland finns mycket radioaktivt avfall, kanske 50 till 100 gånger så mycket som i Sverige. (skb.se)
 • I Sverige har vi ännu inte bestämt någon slutlagringsplats för detta avfall. (hurfungerar.se)
 • 2018-01-16) Samtidigt som solrevolutionen tar ordentlig fart globalt, tuffar kärnkraften vidare i Sverige och skapar varje år mer än 100 ton radioaktivt avfall, fast det ännu inte finns någon säkert sätt att slutförvara det. (naturskyddsforeningen.se)
 • Föreskriften anger kraven på märkning av avfallsförpackningar och bokföring när det gäller det radioaktiva avfall som uppstår vid användning av öppna strålkällor samt fastställer friklassningsnivåerna. (stuk.fi)
 • Alla ägare till kärnkraftstreaktorer är skyldiga att ta hand om sitt radioaktiva avfall. (kraftnytt.no)
 • Det av kärnkraftverken gemensamt ägda bolagets huvuduppdrag är att på ett säkert sätt för miljö och människor omhänderta det radioaktiva avfall som svenska kärnkraftverk lämnar ifrån sig. (klimataktion.se)
 • Kärnkraftverken lämnar efter sig stora mängder med radioaktiva avfall som vi måste förvara i 100 000-tals år för att de inte längre ska vara skadligt. (varfor.se)
 • Transporten går till SFR, slutförvaret för radioaktivt avfall, utanför kärnkraftverket vid Forsmark. (okg.se)
 • Ansökan om att deponera radioaktivt avfall i berggrunden i den pyttelilla bruks- och kärnkraftsorten Forsmark i Uppsala län skickades in 2011 av SKB, Svensk Kärnbränslehantering, som hanterar det använda bränslet. (forummag.fi)
 • Ansökningarna gäller att få bygga ut och driva slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall (SFR) i Forsmark (ej att förväxla med Kärnbränsleförvaret) och planeras lämnas in år Tillståndsprövningen kommer att omfatta både befintlig SFR-anläggning och utbyggnaden. (docplayer.se)
 • 7 2 Bakgrund 2.1 Behov av ökad kapacitet för slutförvaring av kortlivat låg- och medelaktivt avfall Slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall, SFR, ligger i Forsmark, Östhammars kommun (figur 2-1). (docplayer.se)
 • Det gamla transportfartyget Sigyn har nyligen bytts ut mot nybyggda Sigrid som tar över uppdraget att transportera radioaktivt avfall och använt kärnbränsle från kärnkraftverken till SKB:s anläggningar, SFR i Forsmark och Clab i Oskarshamn. (mynewsdesk.com)
 • I Forsmark, cirka 50 meter under havsytan i urberget, finns SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall. (okg.se)
 • Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen angående ansökan att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun avslutades i förra veckan. (klimataktion.se)
 • Industrins kärnavfallsbolag SKB säger nej till att komplettera ansökan för att få bygga ett slutförvar för radioaktivt avfall i Forsmark. (mkg.se)
 • Mark- och miljödomstolen tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut det existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. (mynewsdesk.com)
 • SKB:s ansökan om att bygga ut det existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark har godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. (mynewsdesk.com)
 • För att få plats med rivningsavfallet från de svenska kärnkraftverken har SKB ansökt om att få bygga ut slutförvaret för kortlivat radioaktivt, SFR, i Forsmark. (mynewsdesk.com)
 • Nu i dagarna har det gått 30 år sedan slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, togs i drift och den första behållaren med radioaktivt avfall transporterades till det underjordiska lagret i Forsmark. (mynewsdesk.com)
 • SKB:s styrelse har beslutat att reaktortankarna från de svenska kärnkraftverken ska segmenteras innan de slutförvaras i det utbyggda SFR, förvaret för låg- och medelaktivt avfall i Forsmark. (mynewsdesk.com)
 • I dag driver vi två anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark och Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. (vattenfall.com)
 • Vi planerar också att bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och har ansökt hos myndigheterna att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall för att kunna ta emot rivningsavfall från nedlagda svenska kärnkraftverk. (vattenfall.com)
 • Medelaktivt avfall innehåller mer radioaktiva ämen än de lågaktiva. (mimersbrunn.se)
 • När man arbetar med medelaktivt avfall hehöver man viss strålskärmning. (mimersbrunn.se)
 • Medelaktivt avfall utgörs i första hand av filter- och jonbytarmassor, som används för att fånga upp radioaktiva ämnen ur reaktorvattnet på kärnkraftverken. (wikipedia.org)
 • Ett stort kärnkraftverk producerar varje år 3 kubikmeter (25-30 ton) högaktivt avfall och kanske 150 kubikmeter låg- och medelaktivt avfall. (wikipedia.org)
 • En liten del av det medelaktiva avfallet utgörs av förbrukade härdkomponenter som antingen transporteras till Clab på samma sätt som det högaktiva avfallet alternativt förvaras i ståltankar som mellanlagras i ett bergrum på OKG i avvaktan på slutförvar i SFL (slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall). (okg.se)
 • Anläggningen ägs av SKB och har varit i drift sedan I SFR slutförvaras kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall från de svenska kärnkraftverken, samt kortlivat låg- och medelaktivt avfall från svensk forskning, sjukvård och industri. (docplayer.se)
 • Man har bildat ett SKB-liknande bolag och ska bygga ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall liknande SFR, sade han. (skb.se)
 • Dessutom ska yrkandet om mellanlagring av långlivat låg- och medelaktivt avfall i utbyggnadsansökan för SFR dras tillbaka. (mynewsdesk.com)
 • Radioaktivt avfall är radioaktivt material, en restprodukt. (wikipedia.org)
 • Vår expertkunskap har använts till andra kunders utmaningar gällande radioaktivt avfall, naturligt förekommande radioaktivt material, avveckling av kärntekniska anläggningar och strålsäkerhet. (kemakta.se)
 • Sammanlagt är det 600 000 ton radioaktivt material som ska dekontamineras. (byggindustrin.se)
 • Av 600 000 ton radioaktivt material går efter rening 10 000 ton till slutförvar. (byggindustrin.se)
 • Ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik! (mkg.se)
 • Naturskyddsföreningen i Södermanlands län har skrivit till Miljödepartementet, Länsstyrelsen i Södermanlands län, Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, och bett dem ta ett samlat grepp om hanteringen av radioaktivt avfall vid Studsvik utanför Nyköping. (mkg.se)
 • MKG har lämnat ett yttrande över Statens kärnkraftsinspektions, SKI:s, förslag till avgift för 2007 enligt lagen om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall mm ("Studsvikslagen" 1988:1537). (mkg.se)
 • Verksamheten utvecklades till att bl a ta hand om visst radioaktivt avfall, något som man tidigare utan tanke på hållbarhet skjutit på framtiden. (kivikas.com)
 • Det kvarvarande avfallet kommer dock trots detta att vara radioaktivt i åtminstone 300 år, jämfört med upp till 1 000 år om aktiniderna inte tas bort. (wikipedia.org)
 • Genom ingjutning i betong hölls specifika aktiviteten hos avfallet under 0,002 µCi/g, varför det enligt strålskyddsförordningen inte var att betrakta som radioaktivt. (riksdagen.se)
 • Om aktiviteten hos avfallet är lägre än friklassningsnivån räknas avfallet inte som radioaktivt avfall och kan överlåtas för återvinning av avfall genom förbränning eller bortskaffande i enlighet med avfallslagen (646/2011). (stuk.fi)
 • Problemet i det här fallet är väl inte just kvicksilvrets giftighet utan risken att det kan uppstå oväntade kemiska reaktioner i avfallet, eller mellan avfall och inkapsling, som ökar risken för läckage. (etanol.nu)
 • Havsdumpningen skedde i enlighet med då gällande krav och åtminstone delar av det avfall som dumpades hade en så låg specifik aktivitet att det inte var att betrakta som radioaktivt enligt strålskyddsförordningen. (riksdagen.se)
 • Naturskyddsföreningen välkomnar dagens krav på att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska komplettera sin ansökan om slutförvaring av radioaktivt kärnavfall. (mkg.se)
 • Hans enda krav är att lagringen av radioaktivt avfall löses. (kildenasman.se)
 • SFR är i allra högsta grad fortfarande i drift och tar varje år emot cirka 600 kubikmeter radioaktivt avfall. (mynewsdesk.com)
 • Denna "fantastiska" uppstädning av radioaktivitet i hittills okänt omfattning kommer slutligen att generera 25 miljoner kubikmeter radioaktivt avfall, motsvarande 10 000 olympiska bassänger fyllda med förorenade grenar, löv och jord. (landskronafoto.org)
 • Totalt erhålls cirka 80 ton högaktivt avfall per år vid OKG. (okg.se)
 • Kapslarna är tillverkade av koppar med inre behållare av segjärn och rymmer cirka två ton avfall. (skb.se)
 • I rapporten redovisas även svensk dumpning av radioaktivt avfall i haven under 1950- och 60-talen. (riksdagen.se)
 • SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) investerar i nya transportbehållarna för radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. (mynewsdesk.com)
 • Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har i uppdrag att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken på ett säkert sätt för människor och miljö. (mynewsdesk.com)
 • Båten som transporterar radioaktivit avfall från kärnkraftverken, forskningsanläggningar och sjukhus heter m/s Sigrid och ägs av SKB (Svensk kärnbränslehantering). (barsebackkraft.se)
 • Kärnkraftsindustrins ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning för radioaktivt kärnkraftsavfall är ett försöka att kortsluta svensk miljölagstiftning. (mkg.se)
 • Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har uppdraget att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. (vattenfall.com)
 • Teknologi kan finnas då för att hantera radioaktivt och giftigt avfall (kom ihåg att radioaktivt avfall från kärnreaktorer är endast 1% av världens giftiga avfall, där det mesta kommer från tung industri och gruvdrift). (politiskfilosofi.com)
 • Även sjukvård och industri producerar radioaktivt avfall som måste slutförvaras. (skb.se)
 • Även radioaktivt avfall från sjukvård, industri och forskning förvaras här. (skb.se)
 • I rapporten redovisas bl.a. den svenska dumpningen av radioaktivt avfall i haven under 1950- och 1960-talen. (riksdagen.se)
 • Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. (skb.se)
 • Dessa fångas dock upp av ett reningsfilter, som även tas om hand som radioaktivt bränsle när de är förbrukade. (mimersbrunn.se)
 • Metoden bygger på att tre barriärer (kopparkapslar, bentonitlera och berggrunden) ska förhindra att radioaktivt avfall kan kunna komma upp till marknivå inom överskådlig tid. (wikipedia.org)
 • den 22 maj Fråga 2001/02:1197 av Kjell-Erik Karlsson v till miljöminister Kjell Larsson om radioaktivt avfall Den senaste tiden har ett flertal fall blivit kända där radioaktivt avfall har hanterats på ett icke acceptabelt sätt. (riksdagen.se)
 • Nya större kärnkraftverk kommer att producera betydligt mer radioaktivt avfall än de gamla. (mynewsdesk.com)
 • Min avsikt med detta arbete är att få en djupare insikt i radioaktivt avfall och att svara på frågorna "Hur fungerar avfallshanteringen på kort sikt? (mimersbrunn.se)
 • Vid arbete med sådant avfall behövs viss strålskärmning. (okg.se)
 • Vi ska under våren anställa ett flertal nya medarbetare varav någon/några som ska förstärka våra tjänster inom förorenad mark, skydd av yt- och grundvatten samt inom avfall, återvinning och deponier. (renaremark.se)
 • Våra huvudsakliga affärsområden är inom miljö samt radioaktivt avfall. (renaremark.se)
 • På miljösidan erbjuder vi tjänster såsom riskbedömning och åtgärdsutredningar för förorenade områden, framtagning av riktvärden, spridningsmodellering, hydrogeologiska utredningar, beställarstöd vid projektering och upphandling av entreprenader, studier av miljöpåverkan i recipienter samt klassificering och återvinning av avfall. (renaremark.se)
 • Stopp för uranprospektering, uranbrytning, import och export av radioaktivt avfall i Norden samt radioaktiva sjöstransporter i Östersjön, världens mest radioaktiva hav. (nonuclear.se)
 • Dessa staplas i sin tur i de speciella Castor-behållare som allt radioaktivt avfall i Tyskland transporteras i. (byggindustrin.se)
 • Fråga 4 - Av ovanstående rivningsavfall, hur många ton är radioaktivt avfall? (kavlinge.se)
 • Detta bränsle är mycket radioaktivt och avger mycket värme. (mimersbrunn.se)
 • Domstolsförhandlingarna om tillstånd för ett slutförvar av radioaktivt kärnavfall avslutades i höstas. (naturskyddsforeningen.se)
 • En smutsig bomb är en vanlig bomb som kombineras med ett radioaktivt ämne. (ugglansno.se)
 • Vattnet i sig blir inte radioaktivt, men däremot kan bränslestavarnas yta avge radioaktiva partiklar till vattnet. (mimersbrunn.se)
 • När vatten kommer i kontakt med aktivt avfall kan radionuklider frigöras till vattnet och därmed spridas. (stralsakerhetsmyndigheten.se)
 • Med en öppen strålkälla avses en strålkälla med radioaktivt innehåll, vars konstruktion eller egenskaper inte hindrar det radioaktiva ämnet från att sprida sig i omgivningen. (stuk.fi)
 • Strålsäkerhetscentralen har den 4 april 2019 med stöd av strålsäkerhetslagen (859/2018) utfärdat en föreskrift om radioaktivt avfall och om utsläpp av radioaktiva ämnen i användningen av öppna strålkällor. (stuk.fi)
 • Slutförvaring av radioaktivt avfall är en form av avfallshantering av radioaktivt avfall, exempelvis i form av uttjänt kärnbränsle, vissa komponenter i kärnkraftverk och radioaktiva ämnen som utnyttjats för tekniska och medicinska ändamål. (wikipedia.org)
 • Slutförvaring av radioaktivt avfall är ett vägval och ett svårt problem. (wikipedia.org)
 • Men om 2 inträffar så är giftigt och radioaktivt avfall ett stort problem. (politiskfilosofi.com)
 • Rapporten baseras på en text som ursprungligen utarbetades av C. McCombie, C. Pescatore, T. Sumerling och P. Smith på uppdrag av NEA:s Kommitté för radioaktivt avfall. (docplayer.se)