• Myoglobin var det första protein som fick sin atomära struktur bestämd med röntgenkristallografi. (wikipedia.org)
 • Med hjälp av röntgenkristallografi och biofysikaliska tekniker kartlägger han proteiners tredimensionella struktur ner på atomnivå, samt deras interaktioner. (ki.se)
 • Hon använder sig av röntgenkristallografi för att bestämma proteinets struktur. (vr.se)
 • Samtliga renades från bakterier och studerades med avseende på sin struktur på atomnivå (röntgenkristallografi), sin dynamik (NMR), sin prestanda (kinetikmätningar) och sin koncentration i cellen (masspektrometri). (kemivarldenbiotech.se)
 • En annan ögonöppnare var kursen i röntgenkristallografi om proteiners struktur och form. (uu.se)
 • Att få fram en bild av en struktur är själva målet för en forskare i röntgenkristallografi. (ki.se)
 • Avgörande för att man ska kunna avbilda en struktur med hjälp av röntgenkristallografi är att proteinet kan bilda kristaller. (ki.se)
 • Sildenafil citrate är en akiral substans och bevis på dess kemiska struktur har adekvat bekräftades medelst elementaranalys, IR-NMR, och mass-spektroskopi och röntgenkristallografi. (petanque.no)
 • viagra price Sildenafil citrate är en akiral substans och bevis på dess kemiska struktur har adekvat bekräftades medelst elementaranalys, IR-NMR, och mass-spektroskopi och röntgenkristallografi. (uskedalil.no)
 • Dess effekt är mer potent på PDE5 än på andra kända fosfodiesteraser.Sildenafil citrate är en akiral substans och bevis på dess kemiska struktur har adekvat bekräftades medelst elementaranalys, IR-NMR, och mass-spektroskopi och röntgenkristallografi. (audnedal-kirken.no)
 • Sildenafil citrate är en akiral substans och bevis på dess kemiska struktur har adekvat bekräftades medelst elementaranalys, IR-NMR, och mass-spektroskopi och röntgenkristallografi.Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna 'B' som mottog 1. (ulvenfilm.no)
 • Men röntgenkristallografi, som denna teknik kallas, innebär att man endast kan studera ett begränsat antal makromolekyler - de som kan förmås att kristallisera. (fof.se)
 • Proteinerna har kristalliserats med konventionell röntgenkristallografi samt med SFX (Serial Femtosecond Crystallography), en relativt ny teknik som ger möjligheter att studera strukturella förändringar i protein över tid. (gu.se)
 • Traditionell mikroskopi räcker inte för att se detaljer i molekyler, utan istället är röntgenkristallografi en bättre lämpad teknik. (vetenskaphalsa.se)
 • Projektets långsiktiga mål är att göra MicroED till en lika snabb, genomförbar och exakt teknik som röntgenkristallografi är i dag, säger Xiaodong Zou. (su.se)
 • I Göteborg är vi specialiserade på att bestämma proteiners tredimensionella strukturer med en teknik som kallas röntgenkristallografi. (gu.se)
 • Dorothy Crowfoot Hodgkin fick 1964 nobelpriset i kemi för sitt arbete med röntgenkristallografi, en teknik som gjorde att hon kunde kartlägga strukturen på komplexa molekyler som t ex insulin och vitamin B12. (kvinnohistoria.com)
 • Alla tre har arbetat med en metod som kallas röntgenkristallografi. (aftonbladet.se)
 • Den strukturella karakteriseringen av framrenat protein, med eller utan agonist, sker i första hand genom röntgenkristallografi, men även med hjälp av cirkulär dikroism, dynamisk ljusspridning, tryptofan-fluorescens, crosslinking och masspektrometri. (mynetworkglobal.com)
 • Luca Jovines forskning har börjat belysa detta viktiga steg i utvecklingen genom att använda röntgenkristallografi för att visualisera 3D-strukturen av ett protein kallat ZP3. (gustafssonsstiftelser.se)
 • Röntgenkristallografi producerar inte en exakt bild av objektet under nanoanalysis - istället, speglar det röntgen (som har små våglängder) utanför en kristall och en diffraktionsmönster registreras, liknande vad som ses när någon håller upp en kristall att tända och iakttar hur ljuset reflekteras. (threebackyards.com)
 • E. Franklin och doktoranden Raymond Gosling tar en bild med hjälp av röntgenkristallografi, som sedan ska visa sig bli en av vetenskapens viktigaste bilder. (sciencefacultymagazine.se)
 • Franklin fortsatte sitt arbete inom röntgenkristallografi och fastställde bland annat hur polioviruset är strukturerat. (vof.se)
 • Kompetens krävs speciellt inom biokemi och röntgenkristallografi, erfarenhet av arbete med röntgenkristallografi är ett krav. (mynetworkglobal.com)
 • Arbetsuppgifterna kommer att bestå av laborativt arbete såsom att ta fram stora mängder proteiner för kristallisering och funktion studier, och vidare strukturbestämning med hjälp av röntgenkristallografi, samt rapportering och publicering av forskningsresultat. (mynetworkglobal.com)
 • Den dominerande metoden röntgenkristallografi ger placeringen av varje atom i ett ämne, men den kräver att ämnet omformas till relativt stora kristaller. (su.se)
 • Med elektrondiffraktion kan vi nu studera kristaller som är 100 miljoner gånger mindre än vad som behövs för röntgenkristallografi och det kan används inom väldigt många områden - till exempel för att studera organiska molekyler där bland annat läkemedel ingår. (su.se)
 • Röntgenkristallografi har använts för att bilden strukturen i hundratusentals föreningar, från de enklaste enatomig kristaller till komplexa proteiner. (threebackyards.com)
 • Med hjälp av röntgenkristallografi kunde forskarna se positionerna för samtliga atomer i det fotosyntetiska proteinet bakteriorhodopsin, retinalmolekylen, samt vattenmolekylerna som ingår i proteinstrukturen. (gu.se)
 • Arbetet innebär att delta i slutförandet av projektet "Strukturbestämning av fimbrieproteiner från Porphyromonas gingivalis", att samla och bearbeta röntgenkristallografi- och elektronmikroskopidata samt att assistera på en kurs i biokemi. (varbi.com)
 • Framstegen inom molekylärbiologi - i sin tur möjliggjorda av den höga upplösningen i elektronmikroskopi, röntgenkristallografi m.m. - antyder nya möjligheter till avsiktlig påverkan av människans mest grundläggande element: hjärnan och arvsmassan. (bionicgate.com)
 • Allt syftar till att hitta optimala förhållanden för rening av proteiner avsedda för röntgenkristallografi. (bergmanlabora.se)
 • Med röntgenkristallografi såg vi svaga spår av den signal vi sökte, men signalen var så svag att vi beslutade oss för att integrera avbildningarna med kvantkemiska metoder. (mynewsdesk.com)
 • Erfarenhet av cellmikroskopi, western blotting, siRNA, CRISPR-Cas, proteinuttryck och rening, och/eller röntgenkristallografi är starkt meriterande, och en gedigen publikationslista inom dessa områden är starkt meriterande. (mynetworkglobal.com)
 • Nanoanalysis bedrivs med valfritt antal tekniker som kan lösa bilder på nanonivå - sveptunnelmikroskop (STM), atomkraftsmikroskop (AFMs), svepprobmikroskop (SPMS), transmissionselektronmikroskop (TEMS), fältemissions mikroskop (FEMS) och för den högsta upplösningen, röntgenkristallografi. (threebackyards.com)
 • Detta innefattar en eller flera av följade tekniker: single particle cryo EM", röntgenkristallografi eller NMR-spektroskopi. (varbi.com)
 • Projektet involverar Röntgenkristallografi. (wikipedia.org)
 • Utbildningen inom strukturbiologi kan gå i riktning mot "single particle cryo EM", röntgenkristallografi eller NMR-spektroskopi beroende på utvecklingen av projektet men även beroende på doktorandens intressen. (varbi.com)
 • Beskrivningen av dem gav Nobelpris i kemi år 2012, och byggde på röntgenkristallografi. (fof.se)
 • Röntgenkristallografi uppgifterna användes av Watson och Crick för att bilda sin hypotes på dubbelhelixstruktur av DNA 1953. (threebackyards.com)
 • Figuren överst: Röntgenkristallografi avslöjar atompositionerna i form av ellipsoider i en proteinstruktur. (gu.se)
 • Röntgenkristallografi är i dag den enda metoden som helt autonomt kan användas för att hitta 3D-strukturen för proteinet, även om NMR-analyser kan komplettera studien. (wikipedia.org)
 • Petra Edlund har undersökt strukturen hos fytokromer i bakterier med hjälp av röntgenkristallografi. (gu.se)
 • Informationen bygger oftast på experiment utförda med hjälp av röntgenkristallografi eller NMR-spektroskopi. (wikipedia.org)
 • I detta projekt studerar vi enzymerna med biokemiska analyser kopplat till röntgenkristallografi, för att kunna förstå deras aktiviteter på atom-nivå. (chalmers.se)