• 180 länder har undertecknat konventionen, som bl.a. innebär att änderna ska höja skatten på tobak, förbjuda rökning i offentliga miljöer, sätta varningar på cigarettpaketen, förbjuda reklam för cigaretter och erbjuda stöd till de rökare som vill sluta. (xtracareblogg.se)
 • Rökning skapar ohälsa, ofrihet, fattigdom och skadar vår miljö. (netdoktor.se)
 • Jag är till 100% införstådd i att rökning skadar det ofödda barnet och har självklart som avsikt att inte röka en enda cigarett till, men jag undrar: hur rädd/orolig skall jag vara att jag åsamkat barnet allvarliga skador pga av dessa cigaretter? (netdoktor.se)
 • Rökning går hand i hand med en mängd sjukdomar men det är aldrig för sent att sluta - flera positiva hälsoeffekter märks redan timmar efter sista blosset. (netdoktor.se)
 • Dessutom kan generna öka risken för olika sjukdomar som är förknippade med rökning och alkoholkonsumtion. (nicotinell.se)
 • Rökning under graviditet kan orsaka för tidig födsel, gomspalt, tillväxthämning och i värsta fall fosterdöd. (netdoktor.se)
 • Fråga: Graviditet och rökning. (netdoktor.se)
 • Rökning under graviditet är mycket olyckligt. (netdoktor.se)
 • Kan man verkligen jämföra rökning med att äta socker, under graviditet? (dietdoctor.com)
 • Det heter passiv rökning. (umo.se)
 • Passiv rökning kan ge astma och luftvägsinfektioner. (netdoktor.se)
 • Barn som utsätts för passiv rökning drabbas mer av plötslig spädbarnsdöd, luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion. (netdoktor.se)
 • Många drabbas av passiv rökning. (pfizer.se)
 • Socialstyrelsen har beräknat att passiv rökning årligen bidrar till 5-10 fall av lungcancer hos personer som aldrig rökt samt ca 400 fall av hjärt- kärlsjukdom. (pfizer.se)
 • Passiv rökning dödar 79000 människor i EU varje år. (dagen.tv)
 • Du kan också försöka bara röka hälften av en cigarett snarare än en hel en för att minska rökning. (nikontinoll.com)
 • E-cigaretten är inte i sig framtagen som ett direkt hjälpmedel för att få rökare att sluta, men det har visat sig att ungefär 90% röker mindre eller helt slutar med sin rökning, efter att ha övergått till denna typ av cigarett. (hangups.se)
 • Enligt studier är upp till 90 procent som är alkoholberoende även beroende av rökning. (nicotinell.se)
 • Det innebär att rökning stod för nästan 16 procent av de totalt 91 000 dödsfall som inträffade det året. (pfizer.se)
 • Rökning är dock … 51 procent av de rökningsrelaterade dödsfallen år 2015. (pfizer.se)
 • Att rökning ger lungcancer är ett välkänt faktum, men att 80-90 procent av alla personer som får lungcancer är rökare är skrämmande siffror som kanske inte alla känner till. (xn--saraprleros-p8a.se)
 • Rökning kostar global ekonomi den knappt greppbara summan av över 1.000 miljarder dollar varje år. (svt.se)
 • Detta behöver du veta om sambandet mellan rökning och alkohol. (nicotinell.se)
 • De forskare som först påvisade sambandet mellan rökning och cancer blev motsagda men knappast anklagade för att kränka de miljontals människor som konsumerar cigarretter. (blogspot.com)
 • År 2015 uppgick de totala samhällsekonomiska kostnaden för rökning till 31.5 miljarder kronor. (pfizer.se)
 • Varannan rökare dör i förtid och i genomsnitt förkortar rökning livet med tio år. (pfizer.se)
 • Men vill du verkligen sänka dina risker för alla hälsorisker är det bäst att sluta med rökning helt och hållet. (xtracareblogg.se)
 • Du kan bli beroende av rökning, men det går att sluta. (umo.se)
 • Du kan lätt bli beroende av rökning. (umo.se)
 • I Sverige insjuknar mer än 7000 personer per år av cancer som orsakats av rökning. (netdoktor.se)
 • Eftersom nikotin stimulerar kroppen och alkohol är avslappnande kan alkohol och rökning balansera varandras effekter. (nicotinell.se)
 • Kan man sköta sin alkoholkonsumtion har det inte de nackdelar som de rökning har som jag räknade upp ovan. (paulinewagstrom.se)
 • Nya studier visar att rökning kan fungera som en neurologisk utlösande faktor för alkohol. (nicotinell.se)
 • En rapport från det oberoende hälsoekonomiskt forsknings- och utredningsinstitutet IHE visar att 14 400 personer dog till följd av rökning år 2015. (pfizer.se)
 • Rökning tar livet av hälften av rökarna (det vill säga är själva dödsorsaken). (netdoktor.se)
 • Trots att rökning minskar i världen stiger det totala antalet rökare. (svt.se)
 • Isolering är lika farligt för den fysiska hälsan som fetma och rökning. (gp.se)
 • Åsidosätt det fysiska beroendet och alla eventuella hälsoproblem din rökning innebär. (kansloplaneraren.se)
 • Rökning påverkar immunförsvaret och ökar risken att få lunginflammation , influensa och tuberkulos . (netdoktor.se)
 • Thailand förbjuder rökning på populära turiststränder runt om i landet. (svt.se)
 • Körde en rökning på hickory-ved rökte på runt 120 grader på ugnen och Bradley´n fick jobba lite hårdare när det är kallare. (bradleysmoker.se)
 • Folkhälsomyndighetens rapport visar att fyrtiotre procent av vuxna med astma rapporterar symtom då de utsätts för passiv rökning. (expressen.se)
 • Passiv rökning är ohälsosam och enligt WHO, Världshälsoorganisationen, finns det inga halter som är ofarliga. (expressen.se)
 • Riksdagen har antagit ett folkhälsomål om att ingen mot sin vilja från och med 2014 ska utsättas för passiv rökning. (expressen.se)
 • Det borde också vara möjligt för fastighetsägare att förbjuda rökning i befintliga flerbostadshus vid problem med passiv rökning från grannar, som inte kan åtgärdas på ett enkelt sätt. (expressen.se)
 • I miljöhälsorapporten beräknades att i Sverige bidrar passiv rökning årligen till 5-10 fall av lungcancer hos personer som aldrig rökt vanemässigt, samt ungefär 400 fall av hjärt-kärlsjukdom bland personer som inte röker eller har rökt tidigare. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det heter passiv rökning. (umo.se)
 • Passiv rökning kan ge astma och luftvägsinfektioner. (netdoktor.se)
 • Barn som utsätts för passiv rökning drabbas mer av plötslig spädbarnsdöd, luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion. (netdoktor.se)
 • Passiv rökning, ibland kallat andrahandsrökning, är när man inandas röken från någon annans cigarett. (euroclinix.net)
 • Passiv rökning är inte bara ett problem hos cigarett-rökare. (euroclinix.net)
 • Effekten av passiv rökning liknar den man kan drabbas av om man själv är rökare, och anses vara mycket skadlig för icke-rökare. (euroclinix.net)
 • Vad händer i kroppen vid passiv rökning? (euroclinix.net)
 • Man kan som icke-rökare få i sig samma 4 000 skadliga kemikalier genom passiv rökning. (euroclinix.net)
 • Följderna av passiv rökning kan vara så pass allvarliga att de kan jämföras med de som rökare drabbas av. (euroclinix.net)
 • Många tror att passiv rökning inomhus är det enda man behöver oroa sig för, men forskning har visat att passiv rökning utomhus också är skadligt. (euroclinix.net)
 • Vad som kan vara bra att veta är att passiv rökning är som mest farligt i bilen. (euroclinix.net)
 • De som är absolut känsligast för passiv rökning är barn. (euroclinix.net)
 • Barn bör aldrig utsättas för passiv rökning överhuvudtaget, då deras kroppar har sämre försvar mot de negativa effekter detta kan innebära. (euroclinix.net)
 • Det har bevisats att passiv rökning i hemmet ger mycket större risk för luftvägssjukdomar, öroninfektioner, astma, och till och med plötslig spädbarnsdöd. (euroclinix.net)
 • Barn som har utsatts för passiv rökning har också en 300 högre större chans att börja röka själva. (euroclinix.net)
 • Passiv rökning kan kännas som ett förlegat problem. (euroclinix.net)
 • Men faktum är att passiv rökning fortfarande är ett stort problem. (euroclinix.net)
 • Enligt Folkhälsomyndigheten utsattes 17 procent av alla män och 15 procent av alla kvinnor för passiv rökning 2012. (euroclinix.net)
 • Det finns ingen lag om rökfri arbetstid, utan nuvarande lagstiftning fokuserar på anställdas rätt att slippa bli utsatta för passiv rökning på jobbet. (arbetsmiljoupplysningen.se)
 • Passiv rökning medför i stort sett samma hälsorisker som aktiv rökning. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Förutom de akuta och kroniska besvären i luftvägarna kan passiv rökning även förvärra barnastma och utlösa astma hos friska barn. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Barn är extra känsliga för passiv rökning eftersom deras immunförsvar inte är färdigutvecklat och luftvägarna är trängre än de vuxnas. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Passiv rökning är förknippat med besvär i näsa, ögon, hals och luftvägar, särskilt hos personer med astma, allergi och överkänslighet. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Här är de vanligaste frågorna om passiv rökning. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Hur många utsätts för passiv rökning och vilka konsekvenser får det? (astmaoallergiforbundet.se)
 • Enligt Folkhälsomyndigheten (Folkhälsodata 2011-14) utsattes totalt 16 % av befolkningen för passiv rökning. (astmaoallergiforbundet.se)
 • 9 % rapporterade att de utsätts för passiv rökning på arbetet, 6 % i hemmet, 6 % på annan plats och 3 % i offentlig miljö. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Av de drabbade uppskattas 200 personer dö av passiv rökning varje år. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Vad innehåller tobaksrök och varför är passiv rökning farlig? (astmaoallergiforbundet.se)
 • Vuxna som lever i länder med heltäckande förbud har 5-10 gånger mindre risk att utsättas för passiv rökning än de som lever i länder utan förbud. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Nej till passiv rökning. (mimersbrunn.se)
 • Till exempel har serveringspersonal ofta blivit utsatta för passiv rökning, vilket varit en av orsakerna till att många länder förbjudit rökning på restaurang. (wikipedia.org)
 • En annan grupp som utsätts för passiv rökning är barn till rökande föräldrar. (wikipedia.org)
 • Passiv rökning kan likt aktiv rökning leda till att diverse sjukdomstillstånd utvecklas. (wikipedia.org)
 • Passiv rökning kan även resultera i hjärt- och kärlsjukdomar. (wikipedia.org)
 • Amerikanska Environmental Protection Agency har publicerat en rapport 1992 där det uppskattas att passiv rökning orsakar ca 3000 dödsfall årligen i USA. (wikipedia.org)
 • De kom alltså fram till att Environmental Protection Agencys rapport inte visade samband mellan passiv rökning och cancer. (wikipedia.org)
 • En undersökning i Storbritannien 2005 uppskattade att passiv rökning på arbetsplatsen orsakar ca 617 dödsfall årligen, medan passiv rökning i hemmamiljö uppskattas orsaka ca 2700 dödsfall årligen i åldersgruppen 20-64 år och ca 8000 dödsfall årligen i åldersgruppen över 65 år. (wikipedia.org)
 • a b] "Passiv rökning - din rökning skadar dina nära och kära" (på sv-SE). (wikipedia.org)
 • https://www.121doc.com/se/sluta-roka/passiv-rokning. (wikipedia.org)
 • Tjej ~20: Vet du vad som är värst, aktiv eller passiv rökning? (tjuvlyssnat.se)
 • Tjejen: Jo, för att i passiv rökning andas du in röken medan i aktiv rökning andas du ut. (tjuvlyssnat.se)
 • Här följs passiv rökning definierat som nikotinmetaboliter i urinen av ökat risk för anestesiproblem [v] . (sls.se)
 • Dels vill vi inte att man utsätts för passiv rökning, dels handlar det om att avnormalisera rökningen och det görs genom att minska exponeringen, sa han när utredningen presenterades. (vardfokus.se)
 • Det finns till och med en koppling mellan barns skrikighet och kolik , och mammans rökning under graviditeten samt passiv rökning under barnets första månader. (gravid.se)
 • Även om lagen i skrift förbjuder rökning av cigaretter på allmänna platser som restauranger, barer, arbetsplatser och så vidare sker ändå regelbundet rökande på dessa platser, speciellt på kvällar och under helger. (wikipedia.org)
 • Emellertid är även begränsad rökning farlig: kvinnor som rökte färre än tio cigaretter om dagen löpte fördubblad (98 procent ökad) risk att avlida jämfört med kvinnor som aldrig rökt. (ludmilla.se)
 • Varken rökning av tobakscigaretter eller e-cigaretter är tillåtet på våra bussar, tåg, stationer, vänthallar eller väderskydd vid hållplatser. (hallandstrafiken.se)
 • Att förbjuda rökning på uteserveringar vore absurt, anser LUF Väst. (metro.se)
 • Lagom till sommaren förbjuds rökning på uteserveringar. (timbro.se)
 • Enligt DN kommer regeringen att förbjuda rökning på uteserveringar och allmänna utrymmen. (timbro.se)
 • Trots att rökning minskar i världen stiger det totala antalet rökare. (svt.se)
 • Restriktioner mot rökning i vissa miljöer leder till bättre hälsa bland befolkningen eftersom både den passiva och den aktiva rökningen minskar. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Med rökfria miljöer minskar den sociala acceptansen för rökning, vilket är särskilt betydelsefullt när det gäller att stärka ungdomar så att de inte börjar röka. (astmaoallergiforbundet.se)
 • Rökning tillintetgör en persons dyrkan och minskar dess belöningar. (islam.se)
 • Intresset för rökning och alkohol minskar bland årskurs 9-elever i Väsby. (tt.se)
 • Rökning däremot är inte tillåtet inomhus i offentliga miljöer. (fridholm.net)
 • Rökning orsakar att blodkärlen i kroppen, bland annat i hjärtat, drar ihop sig (smalnar av). (heartfailurematters.org)
 • Ingen kan förneka den skada som rökning orsakar kroppen då de medicinska bevisen för detta är väl etablerade. (islam.se)
 • Hur farligt är rökning? (euroclinix.net)
 • Isolering är lika farligt för den fysiska hälsan som fetma och rökning. (gp.se)
 • Snus är inte lika farligt som rökning, samtidigt som det är vanligare att män snusar än att kvinnor gör det. (su.se)
 • LARS ERIK RUTQVIST: Jag tycker att det är viktigt att fokusera på de stora sjukdomsgrupperna där vi vet att rökning är farligt, nämligen cancer och hjärtkärlsjukdomar. (swedishmatch.com)
 • Här kan du ta del av fakta om rökning och statistik över hur många människor som dör av rökning . (euroclinix.net)
 • Rökning utomhus minskade barnens utsatthet för tobaken så att kotininhalterna i dessa fall var två gånger högre än hos barn till icke-rökare. (aftonbladet.se)
 • Dessa risker har bidragit till att rökning i dag är förbjudet på många allmänna platser. (euroclinix.net)
 • De väldokumenterade hälsofarorna förknippade med rökning har fått många länder att införa höga skatter på tobaksprodukter, starta antirökningskampanjer och införa rökförbud på offentliga platser för att få folk att sluta röka. (wikipedia.org)
 • Undvik platser där rökning är tillåten, till exempel uteplatser på pubar och barer, i början när du försöker sluta röka. (heartfailurematters.org)
 • Varför inte föredra med ett ännu bättre exempel och förbjuda rökning på allmänna platser. (mimersbrunn.se)
 • Dödsfall som beror på rökning är mer än tre gånger vanligare bland kvinnor med grundskoleutbildning än bland kvinnor med universitetsexamen, säger Olof Östergren. (su.se)
 • O I Lancet presenteras en studie där man tittat på farorna med rökning för kvinnor. (ludmilla.se)
 • Speciellt skadligt är rökning för personer som hör till riskgrupperna, säger Mehiläinens professor. (hbl.fi)
 • Speciellt skadligt är rökning för personer som tillhör riskgrupperna, säger professorn. (hbl.fi)
 • Visserligen gör luftens rörlighet att röken utomhus försvinner snabbare när ingen längre röker, men så länge rökning pågår kan skadorna bli desamma som vid inomhusrökning. (expressen.se)
 • Vårt hotell är rökfritt och rökning är tillåten endast på uteserveringen och utomhus. (sokoshotels.fi)
 • Rökning fördärvar årligen 171 miljoner funktionsbaserade levnadsår, ett mått som motsvarar förlorad levnadstid på grund av sjukdom eller död. (fof.se)
 • Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten från 2009 dör 6 600 svenskar årligen i förtid på grund av rökning. (wikipedia.org)
 • Räknar man bort de som dör på grund av rökning är ökningen fyra månader bland lågutbildade, och strax över fem månader bland högutbildade. (su.se)
 • För att minska nedskräpningen ska det införas ett förbud mot rökning på 20 populära turiststränder, enligt lokala medier skriver Bangkok post. (aftonbladet.se)
 • Rökning bidrar också till avlagringar av fett i blodkärlen, vilket gör att blodkärlen smalnar av och innebär risk för utveckling av blodpropp (trombos) och förhöjt blodtryck. (heartfailurematters.org)
 • Många av dem är rökare och rökning är en riskfaktor för att utveckla också denna sjukdom. (ki.se)
 • Rökning är en riskfaktor för tarmsjukdomen mikroskopisk kolit. (oru.se)
 • Rökning är en stark riskfaktor för både kollagen kolit och lymfocytär kolit. (oru.se)
 • Rökning är en allvarlig riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. (hjart-lungfonden.se)
 • När det gäller rökning , så är daglig rökning en självständig riskfaktor vid kirurgiska ingrepp. (sls.se)
 • Lungcancer är en annan allvarlig hälsorisk i samband med rökning. (euroclinix.net)
 • Han beskrev hur skyterna brände hampafrön: Rökning i Amerika hade troligen sitt ursprung i shamaners rökelseritualer men användes senare också för njutning och i sociala sammanhang. (wikipedia.org)
 • Rökning och alkohol är självständiga riskfaktorer vid operation. (sls.se)
 • Rökning är farligare än alkohol. (blognyheter.se)
 • Rökning är ett vanligt sätt att konservera och smaksätta livsmedel . (wikipedia.org)
 • Mindre vanligt är rökning av cannabis och opium. (wikipedia.org)
 • Vid rökning används ett speciellt slags träspån som producerar aromatisk rök under grillningen. (hornbach.se)
 • Rökning uppstod där i samband med ritualer där shamaner och präster använde droger för att komma i kontakt med andar eller för att frambringa visioner om framtiden. (wikipedia.org)
 • Man känner också till ett samband mellan rökning och impotens . (euroclinix.net)
 • Rökning under graviditeten är förknippat med för tidig födsel, tillväxthämning, litet huvudomfång, låga apgarpoäng och att barnet dör i samband med förlossningen eller strax efter. (9manader.nu)
 • En rad åtgärder mot minskad rökning föreslås i betänkandet. (hjart-lung.se)
 • Samtidigt så har synen på rökning förändrats i samhället och det kan leda till att praxis förändras, säger PG Nyström. (hemhyra.se)
 • Rökning är ett stort folkhälsoproblem samtidigt som det är en av de orsaker till sjukdom och för tidig död som faktiskt går att förebygga. (nonsmoking.se)
 • Rökning kostar global ekonomi den knappt greppbara summan av över 1.000 miljarder dollar varje år. (svt.se)
 • Fortsatt utveckling av produkter som alternativ till rökning och mera forskning kring snuset. (swedishmatch.com)
 • Rökning är den främsta orsaken till åderförkalkning. (netdoktor.se)
 • Rökning är orsaken till många dödliga följdsjukdomar som kan utvecklas efter en viss tid av regelbunden rökning. (euroclinix.net)
 • Hade kanske varit nere på 250 dödsfall som är involverade med rökning som fortfarande är mycket. (mimersbrunn.se)
 • En ny svensk studie om ungdomars tobaksanvändande utpekar snuset som stor inkörport till rökning. (drugnews.nu)