• År 2, 30 hp Kurser inom psykoterapeutisk teori och metod samt professionell utveckling, samt psykoterapeutisk teori och metod inom vald fördjupning. (allastudier.se)
 • YOMI är en vetenskapligt beprövad metod som kombinerar psykologisk teori med yoga- och mindfulnesspraktik. (riddargatanspsykologer.se)
 • Projektiva test bygger på psykoanalytisk teori. (wikipedia.org)
 • De reflektioner som rör den musikterapeutiska verksamheten ryms inom ramen för ett psykodynamiskt tänkande, ett förhållningssätt som hämtat sin näring från psykoanalytisk teori. (free.fr)
 • Psykologisk teori & psykologiska. (adlibris.com)
 • Eleven formulerar med viss säkerhet enkla psykologiska frågeställningar och väljer med viss säkerhet någon psykologisk teori och modell. (unikum.net)
 • Varje session består av teoretiska inslag grundade i psykologisk kunskap, kombinerat med mindfulnessövningar och yinyogapraktik. (riddargatanspsykologer.se)
 • Hon förenade till en helhet Jungs typteori och Kepinskis begrepp 'informationsmetabolism', och så grundade socioniken som en teori av förhållanden som informationsutbyte mellan personlighetstyperna. (socioniko.net)
 • Psykoterapeutprogrammet, allmän inriktning samt Psykoterapeutprogrammet med inriktning som Specialistpsykolog inom psykologisk. (allastudier.se)
 • Det är en stor ära att nu flytta in på Psykologifabriken och jag lovar att fortsätta att skriva om ekonomisk och psykologisk forskning som handlar som just val, förhoppningsvis på ett förståeligt sätt. (psykologifabriken.se)
 • Vi ville skriva en bok utifrån en välkänd psykologisk teori och samtidigt beskriva vardagliga exempel som folk kunde känna igen sig i, säger han. (etc.se)
 • De områden som behandlas i kursen är: Samhällsvetenskapliga perspektiv på socialt arbete, 15 hp (SOC21) avser att förmedla grundläggande kunskaper om sociologisk, socialpsykologisk, psykologisk och socialgerontologisk teoribildning central för det sociala arbetet. (docplayer.se)
 • Bokens andra del, om KBT:s teoretiska och filosofiska utgångspunkter, redogör för inlärningsteori med beteendeanalys, kognitiv teori, emotionsteori, filosofi om medveten närvaro och acceptans samt validering, dvs hur man bekräftar sig själv och andra. (bokborsen.se)
 • MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar. (nok.se)
 • YOMI har utvecklats av och lärs alltid ut av legitimerade psykologer som även är yogalärare genom att systematiskt knyta samman psykologisk kunskap med yoga- och mindfulnesspraktik. (riddargatanspsykologer.se)
 • Varje session består av teoretiska inslag grundade i psykologisk kunskap, kombinerat med mindfulnessövningar och yinyogapraktik. (riddargatanspsykologer.se)
 • Efter genomgången kurs skall studenten - kunna granska, analysera och redogöra för hur psykologiska teorier behandlar frågor om kön, genus och etnicitet och vidare vad dessa frågor tillför psykologiämnet och bidrar med i psykologutbildningen - kritiskt kunna analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och ha kunskap om hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och psykologisk yrkesverksamhet. (uu.se)
 • Förhoppningen är att nätverket på sikt skulle kunna bidra med psykologisk kunskap på politiska beslut och t.ex. (mosskin.se)
 • Utbildningen ger en bred och djup kunskap inom psykologisk teori och fördjupad kunskap om psykologisk behandling, psykologisk utredning och andra interventioner. (psykologforbundet.se)
 • Grunden för psykologisk kunskap ligger både i ämnets teoretiska utgångspunkter och i dess empiriska forskningsmetoder. (uu.se)
 • Den syftar till att ge kursdeltagarna kunskap om hur compassion kan integreras i psykologisk behandling, både individuellt och i grupp. (psykiatriforskning.se)
 • Vi omsätter kunskap/teori och lång erfarenhet till handfasta råd och insatser. (evidentiapsykoterapi.se)
 • Evidentia Psykoterapi erbjuder psykologisk behandling med kvalité och värme! (evidentiapsykoterapi.se)
 • Psykoterapi , psykologisk behandling , innebär behandling av psykiska, relationella och existentiella problem med psykologiska metoder. (wikipedia.org)
 • KBT r ett paraplybegrepp f r en upps ttning teorier och tekniker baserade p inl rningspsykologiska principer och kognitiv teori/psykologi d r betoningen kan l ggas olika. (samradsforum.se)
 • Kegan kallar sin teori subjekt-objekt-psykologi. (modernpsykologi.se)
 • Syftet är att på ett så enkelt sätt organisera och knyta samman människor som är intresserade av psykologi och hållbarhet för att utbyta kunskaper, erfarenheter, teori och praktik. (mosskin.se)
 • Forskningen inom klinisk psykologi g ller i h g grad behandlingsforskning, d r betydelsen av terapirelationen samt nya metoder f r att f rmedla psykologisk behandling studeras (exempelvis via Internet). (vakanser.se)
 • Delkursen innehåller laborativa moment och ett projektarbete där studenter i grupp genomför en experimentell undersökning utifrån kognitiv teori. (kau.se)
 • Bokens andra del, om KBT:s teoretiska och filosofiska utgångspunkter, redogör för inlärningsteori med beteendeanalys, kognitiv teori, emotionsteori, filosofi om medveten närvaro och acceptans samt validering, dvs hur man bekräftar sig själv och andra. (bokborsen.se)
 • Psykologisk teori og praksis kan ha ulik effekt. (uio.no)
 • Undervisning: Universitetsklinikken tilstræber en praksisorienteret undervisning med det formål at give de studerende en grundig indføring i den kliniske psykologis teori og praksis i forhold til psykodynamisk psykoterapeutisk behandling. (aau.dk)
 • I denna bok varvas teori och praktik. (bokus.com)
 • Varje tips bygger på en psykologisk forskningsartikel och ger förslag på en övning som du kan göra för att omsätta teorin till praktik i vardagen. (akademssr.se)
 • MBT i teori och praktik är skriven för verksamma inom psykiatrin, personal på behandlingshem, HVB-hem och socialtjänst samt studerande på psykoterapiutbildningar. (nok.se)
 • Myers-Briggs Type Indicator är ett test som bygger på Carl Gustaf Jungs personlighetspsykologiska teori, som delar in personlighet i 16 olika typer. (wikipedia.org)
 • Projektiva test bygger på psykoanalytisk teori. (wikipedia.org)
 • KBT fokuserar vanligtvis p sv righeter i h r-och-nu-situationen, och bygger p att terapeuten och patienten utvecklar en samsyn p individens problem. (samradsforum.se)
 • psykologisk behandlingsform, hvis metoder bygger på behaviorismens syn på psykologien: Adfærd omfatter ikke blot synlige handlinger, men også tanker, føl. (denstoredanske.dk)
 • Föreläsningar och workshops bygger på teori och övningar från compassionfokuserad terapi. (compassionportalen.se)
 • Metoden kan beskrivas som konsten att göra det som fungerar för patienten och bygger på en väl sammanhållen teori om mänskligt fungerande samt en mängd olika tekniker för att hjälpa patienterna till ett bättre liv. (bokborsen.se)
 • Den har en egen psykologisk f rklaringsmodell som bygger p den tyska s kallade gestaltfilosofin. (samtalspartner.se)
 • Det innebærer at psykologisk kunnskap og teori skal kunne begrunnes ut fra undersøkelser der anerkjente vitenskapelige metoder er brukt. (snl.no)
 • Kjenner til hvordan psykologisk kunnskap kan anvendes og ha betydning for individer, grupper og samfunn, og på ulike yrkesarenaer. (ansgarhoyskole.no)
 • self-realization, self-development, self-fulfilment, USA-stavning: self-fulfillment ) inneb r i allm n betydelse (utan koppling till n gon best md psykologisk, filosofisk eller religi s f rest llning om m nniskan och tillvaron): att utvecklas som person och, om man ut var ett s dant, i sitt yrke eller annan samh llsroll. (psykologiguiden.se)
 • I kapitel 3, Förlorad och återvunnen gemenskap, diskuteras i första hand den typ av sociologisk teori som har haft ambitionen att göra reda för industrialismens och urbaniseringens konsekvenser för familjelivets förändrade betydelse, både i funktionell och psykologisk mening. (kb.se)
 • Det p g r vid institutionen idag framg ngsrik forskning d r IT-st d r av central betydelse i psykologisk behandling. (vakanser.se)
 • Vi ville skriva en bok utifrån en välkänd psykologisk teori och samtidigt beskriva vardagliga exempel som folk kunde känna igen sig i, säger han. (etc.se)
 • Teori varvas med populärkulturella exempel och praktiska övningar. (akademssr.se)
 • Ta vilken psykologisk teori som exempel. (clubkino.se)
 • Statistiska metoder används också inom läkemedelsforskning, biologisk forskning, psykologisk forskning och industriell kvalitetskontroll, liksom inom handel och webbanalys. (su.se)
 • Kursen vänder sig till alla som arbetar med psykologisk behandling. (psykiatriforskning.se)
 • Jag arbetar utifrån både traditionell psykodynamisk teori såväl som de mer moderna affektteoretiska och interpersonella modellerna. (psykologkontakt.se)
 • Praktiskt anv ndbar teori och effektiv metodik kombineras i kognitiv terapi med respekt f r komplexiteten i det personliga m tet mellan patient och terapeut. (samradsforum.se)
 • Ja, enkelt uttryckt kan väl sä- gas, att det är fråga om användningen i2 av psykologisk metodik och teori inom marknadsundersökningstekniken. (svensktidskrift.se)
 • Metoden kombinerar v sterl ndsk psykologisk teori med sterl ndsk filosofi. (samtalspartner.se)
 • Stockholm : Bonnier fakta i samarbete med Sv. (bokborsen.se)
 • I dessa träffar varvades teori med övning kring att ge positiv feedback. (psykologifabriken.se)
 • Dagen varvades med teori och övningar med fokus på psykologisk första hjälp utifrån delarna stöd-bedömning-uppföljning. (regionostergotland.se)
 • Denna teori förklarar varför humor skiljer sig åt mellan individer då olika människor har olika psykologisk distans till och olika tolkningar om saker. (wikipedia.org)
 • Självtranscendensutvecklingen medförde även förändringar i respondenternas perception av inre och yttre fenomen exempelvis vad gäller känslighet, jagupplevelse och möjlighet till distans och objektivitet, vilket även bidrog till psykologisk hälsa. (mimersbrunn.se)
 • Du får del av Jan Blomströms bästa affärspsykologiska verktyg, alla grundande i såväl psykologisk teori som utmanad praxis. (smakprov.se)
 • De områden som behandlas i kursen är: Samhällsvetenskapliga perspektiv på socialt arbete, 15 hp (SOC21) avser att förmedla grundläggande kunskaper om sociologisk, socialpsykologisk, psykologisk och socialgerontologisk teoribildning central för det sociala arbetet. (docplayer.se)
 • Det är en stor ära att nu flytta in på Psykologifabriken och jag lovar att fortsätta att skriva om ekonomisk och psykologisk forskning som handlar som just val, förhoppningsvis på ett förståeligt sätt. (psykologifabriken.se)
 • Just forskning på val och beslutsfattande har länge varit min tekopp, kanske för att ekonomisk och psykologisk forskning ofta möts här. (psykologifabriken.se)
 • Extended DISC-system är baserat på en psykologisk teori som utvecklades på 1920-talet. (utbildning.se)
 • Detta beror främst på en psykologisk teori som kallas kognitiv dissonans. (yesbridge.se)
 • De huvudskillnad mellan psykologisk egoism och etisk egoism är det psykologisk egoism betonar det faktum att människor handlar framför allt av egenintresse medan etisk egoism betonar att människor ska agera för egenintresse. (alnoch.com)
 • Mens de enkelte komponenter i kriminologi teori prøver å bo alene å forklare kriminell atferd, til syvende og sist den virkelige forklaringen er i en beslektede komponenter. (bajoblade.com)
 • De fem separate komponenter i kriminologi teori er rasjonelle valg, biologiske, psykologiske og sosiologiske faktorer og kritisk tenkning. (bajoblade.com)
 • Det er nye kapitler om teori, skole og katastrofer i verden. (uio.no)
 • Psykologisk køn mellem diversitet og entitet i moderne verden. (ruc.dk)
 • Den teoretiska referensramen innefattar konst, estetik och psykologisk teori. (bildterapi.se)
 • På senare år har den amerikanska militären själv försökt utveckla mikrovågsvapen för användning i psykologisk krigföring. (sydsvenskan.se)
 • Big 5 är ett resultat av mångårig psykologisk forskning som det minimum av element som ger en heltäckande beskrivning av personlighet och beteenden. (greatify.com)
 • Det ekonomiska och politiska livet baserades på en stark förankring i mindre gruppers engagemang i samhället, vilket i sin tur tillgodosåg behovet av psykologisk trygghet och identifikation. (kb.se)
 • För dels har Freuds teorier degraderats kraftigt inom psykologisk forskning de senaste decennierna. (flm.nu)
 • Men med avseende på psykologisk egoism och etisk egoism tar dessa. (alnoch.com)
 • I vissa fall saknas en underliggande teori, och då har testet oftast en helt empirisk forskning som grund. (wikipedia.org)
 • Vi har använt en världskänd psykologisk teori som heter self-determination, som egentligen säger att en människa behöver vissa vitaminer ur psykologiskt perspektiv för att må bra. (hanken.fi)
 • Betydligt många fler har en tydlig teori om varför psykisk ohälsa vidmakthålls och således är det inom vissa terapier (som exempelvis kognitiv beteendeterapi ) vidmakthållandet som angrips. (wikipedia.org)
 • Gjør rede for hva det betyr når kjønn kan defineres som biologisk kjønn og som psykologisk, sosialt og kulturelt kjønn. (docplayer.me)
 • Den biologiske komponenten i kriminologi teori tilsier at det er en biologisk begrunnelse for hvorfor mennesker begår forbrytelser. (bajoblade.com)
 • Universitetsklinikken er en psykologisk klinik, der er etableret under psykologiuddannelsen. (aau.dk)
 • Den amerikanska psykologen Robert Kegan har, utan att själv använda begreppet mentalisering, skapat en teori om mänskligt meningsskapande som jag tror har potential att förändra vår syn på vuxnas mentalisering. (modernpsykologi.se)
 • Folk som har läst boken Omgiven av Idioter, och tror att den är bra psykologisk teori som är användbar ute i verkligheten ska få lära sig att det är lite mer komplext än så. (losnummer.se)
 • Om Darwinisters svar på denna viktiga bok sker genom att ignorera den, förvränga den eller förlöjliga den, kommer det att vara ett bevis till förmån för den omfattande misstanken om att Darwinismen idag enbart fungerar mer som en ideologi än som en vetenskaplig teori. (harunyahya.com)
 • Förfallande pengar är en central idé i denna bok, men innan jag lägger ut texten om dess historia, användning, ekonomiska teori och konsekvenser, skulle jag vilja säga lite om termen "förfall", vilket jag har råtts till att undvika på grund av dess negativa klang. (sacred-economics.com)
 • informationsprocessteori, psykologisk teori som betraktar mentala processer som ett flöde av information. (ne.se)
 • 4 Kode/emnegruppe: Bachelor i Kultur og samfunnspsykologi Kode/emne/studiepoeng: PSY218 Kulturpsykologi Dato: kl:09:00 Hundeide sier at omsorgspersonene kan gi barnet holdepunkter så det kan danne seg en fruktbar teori om seg selv. (docplayer.me)