• I f rsta hand har R.T. orsakat s rskilt allvarliga st rningar och har inte r tt till f rl ngning av hyresavtalet d hyresr tten r f rverkad. (notisum.se)
 • I f rsta hand g r hyresv rden g llande att hyresr tten r f rverkad genom att R.T. orsakat brand i l genheten den 10 mars 2013, och att detta utg r en s rskilt allvarlig st rning enligt 12 kap. (notisum.se)
 • Detta r den f rsta bok av Torey Hayden som jag har l st. (boksidan.net)
 • har nu l st min f rsta hayden bok. (boksidan.net)
 • I bibelns f rsta vers st r det i grundtexten att Gud skapade himlarna och jorden. (apg29.nu)
 • Absolut st rsta delen av problem med hundar som m nniskan har uppkommer p g a att m nniskan inte f rst r sina hundar. (piaskennel.com)
 • Hos oss p F rgade linser erbjuder vi: Kontaktlinser Smink Tandblekning Europas st rsta n tbutik f r f rgade linser! (kvalitetskatalogen.se)
 • Buddha kan leda b de den st rste kung och den v rsta brottsling till den V g som vervinner allt lidande. (dhamma.se)
 • Det finns f flyktv g i l genheten, och jag vet att jag med st rsta sannolikhet inte kommer att f ut mig om n gon f rst kommer in. (psykologisverige.com)
 • Jag tar bara upp n gra av de st rsta och starkaste. (stalvik.com)
 • L s mera om en av mina, hittills, st rsta resor. (stalvik.com)
 • Det r branschens st rsta f rbund. (sigbritt.se)
 • Det r ST RSTA fel gjort av spelare i vilket hasardspel som helst. (atspace.us)
 • Det visar den hittills st rsta internationella studien inom omr det, Interphone. (sund.nu)
 • 1. - Payback har lyckats publicera artiklar p internats tv st rsta debattforum och d r r nt stor uppm rksamhet kring artiklarna. (payback.name)
 • ven om R.T. uppenbarligen har vissa psykiska problem och har haft narkotika i l genheten, finner hyresn mnden att branden framst r som en isolerad h ndelse. (notisum.se)
 • KBT fokuserar vanligtvis p sv righeter i h r-och-nu-situationen, och bygger p att terapeuten och patienten utvecklar en samsyn p individens problem. (samradsforum.se)
 • Cirka 10% i v stv rlden f r kroniska problem med r sten i s allvarlig grad att man f r sv rt att tala. (juniper.se)
 • Sv righeterna i sj lva tidsuppfattningen handlar ibland h r om problem med att uppfatta sj lva sekvensen i ett h ndelsef rlopp. (dyskalkyli.nu)
 • Den m lgrupp som vi studerar innefattar klienter med problem som ofta best r av flera, var f r sig inte s rskilt allvarliga, sv righeter som blir allvarliga d de sammanfaller. (seeab.se)
 • Behandlingshem f r barn och ungdomar i ldern 10-18 r, f r barn och ungdomar med sv ra psykiska st rningar och/eller omfattande sociala problem. (sigbritt.se)
 • En grupp av dem gick till l raren och sa att Ahimsaka planerade att st lla till problem f r honom. (dhamma.se)
 • Teorin om "den biokemiska obalansen" - att brister och överskott av signalsubstanser i hjärnan orsakar psykiska problem - är troligen psykiatrins största bluff. (kmrsverige.nu)
 • Bloggar frispr kigt om sex, f r ldraskap, borderline, psykiska problem och sj lvskada. (blogtoplist.se)
 • Det r viktigt att lasten f rdelas r tt i planets lastutrymme eftersom vindarna i de smala dalg ngarna in till Simikot kan vara mycket h rda och st lla till problem. (stalvik.com)
 • Kritikern r en ber ttelse med ansenligt underh llningsv rde, v l utmejslade karakt rer och sp nstiga replikskiften, d r existentiella problem oavl tligt ventileras och st lls p sin spets. (varmlandslitteratur.se)
 • Pl tsliga kortvariga skjutande sm rtor i knogar och fotleder (erinrande om syfilis), hj rtmuskelinflammation, strokeliknande symtom med f rlamningar, synf rs mring, hudf r ndringar, kroniska sjukdomar i nervsystemet, st rningar i urinbl san, g ngst rningar samt psykiska f r ndringar fr n retlighet till depression. (morganstralman.se)
 • Vid fobier och andra r dslor kan det handla om att uts tta sig f r det man r r dd f r (exponering) i st llet f r att undvika. (samradsforum.se)
 • Vi har h r f rs kt beskriva de ekonomiska effekterna av detta utifr n tankar som att varje dag utan kriminalitet f r att finansiera missbruket r en framg ngsrik dag, varje dag utan droger r en framg ngsrik dag, varje dag med en l gre dos i st llet f r en h gre r en framg ng. (seeab.se)
 • H stterminen 2003 lades rskurserna 1-6 vid Stora Vallaskolan ner och A.E. fick d i st llet arbeta som resursl rare p Byggskolan, d r hon arbetade till och med h stterminen 2004. (notisum.se)
 • Hon fick i st llet v lja mellan att terg till arbetet som textilsl jdsl rare, eller att bli uppsagd. (notisum.se)
 • Men det skulle hj lpa mycket mer om de europeiska regeringarna hj lpte med utvecklingen av det som afrikanerna redan beh rskar: textilarbeten, konstverk, jordbruksjobb i st llet f r att satsa s mycket p det f rtryck som ett st ngt Europa inneb r'. 1.800 miljoner euro, vad skulle inte de pengarna kunna stadkomma! (teneriffaidag.com)
 • Vi vill att veteranerna ska f ta plats i samh llet och vad r d b ttre n emojis som kan f rmedla alla de d r k nslorna och upplevelserna b de traumatiska men framf r allt ocks positiva som kan vara s sv ra att kl i ord. (sverigesveteranforbund.se)
 • N r b de modern och Buddha n rmade sig, t nkte Alingumala att han kunde skona sin moder och d da Buddha i st llet. (dhamma.se)
 • Sambof rh llande i st llet f r ktenskap har blivit mycket vanligt. (luk.se)
 • G r n tt kul i st llet, g r n tt som du m r bra av. (bloggsite.se)
 • Men oj vad jag saknar honom och hade nskat att jag fick leva livet tillsammans med honom i st llet. (bloggsite.se)
 • D talar det f r i motsats till Vad Sanecki p st r att ju st rre olikhet i genupps ttningen mellan makarna dess b ttre lyckade barn och det verkar ist llet tydligen s att vi b r ha stor likhet i v ra genupps ttningar f r att avla lyckade barn. (lege.net)
 • Vi jobbar st ndigt med att synligg ra veteraner f r att ge dem erk nsla och respekt, och vi tror att det h r kan vara en hj lp p v gen i det arbetet , s ger Per Lennartsson, tf generalsekreterare p Sveriges Veteranf rbund Fredsbaskrarna. (sverigesveteranforbund.se)
 • fullkomnade m nniskor, som f r oss ter sig som gudar, som st ndigt hj lpt och v glett under tall sa evolutioner i det f rflutna. (teosofiskakompaniet.net)
 • Men om ett s dant de r den naturliga f ljden av tidigare g rningar, eller ett n dv ndigt steg i det cykliska f rloppet, s g r det inte att f rhindra. (teosofiskakompaniet.net)
 • Organiserade religioner, som st ndigt utg r en bastion f r status quo, ger formella strukturer f r kompromisser mellan idealism och m nskliga f rsagdheters krafter m nniskors l ngtan efter yttre s kerhet. (teosofiskakompaniet.net)
 • Fadern f reslog hela tiden dialog via samarbetssamtal men modern avslog st ndigt. (vi-pr.com)
 • I V steuropa h rskar inom socialdemokratin f rvirrade idealistiska och nykantianska str mningar, d r man r fullst ndigt oklar ver marxismens filosofi. (marxists.org)
 • Ja f rbjud genusteori och genusforskning, som r pseudovetenskap, och leder till allvarliga psykiska st rningar hos m nniskor! (apg29.nu)
 • Regeringens samordnare inom psykiatrin Anders Milton anser att gemensamma n mnder r ett bra verktyg f r att till exempel st rka v rden kring m nniskor som b de r missbrukare och har psykisk sjukdom. (rsmhvasternorrland.se)
 • Arbetat i tio r som v rdare med m nniskor med olika former av psykiska st rningar. (janeriksson.se)
 • Fortl pande anstr ngningar av m nniskor, att handla efter sina str vanden mot ett h gre och dlare liv, g r alltid emot de sociala etablerade systemens gr nser och tr nger igenom dem. (teosofiskakompaniet.net)
 • Har du ocks l st boken? (bokus.com)
 • Det kan ocks vara fr ga om situationer d r det kan f rutses att en beg ran om r ttelse fr n hyresv rden inte kommer att leda till r ttelse och st rningarna kan betecknas som outh rdliga f r de boende. (notisum.se)
 • Men ocks vid andra tillst nd s som DAMP d r individen kan ha sv rt f r att avg ra om en l ng eller kort stund har f rflutit ( C. Gillberg, 1996). (dyskalkyli.nu)
 • En del psykiskt funktionshindrade beh ver ocks professionellt st d med motivering och stimulering till l mpliga fritidsaktiviteter, f r motverkande av isolering och eventuella terfall med kostsam v rd och behandling som f ljd. (rsmhvasternorrland.se)
 • Realitetsv rderingen r ocks st rd. (psykjouren.com)
 • Du kan ocks v nda dig till St dlinjen om du kommer i kontakt med spelare eller anh riga i ditt arbete. (kuratoronline.se)
 • Du hittar ocks Fr gel dan d r du kan st lla egna fr gor om Linn eller leta bland redan besvarade fr gor. (lankskafferiet.org)
 • Det hade ju ocks varit om jligt f r honom att f en inbjudan av Stalin om det hade varit sant, s p st enden r helt absurt. (lege.net)
 • Jo det skulle jag s ga ocks vad det g llde Bar-sv ngen. (glegolo.com)
 • Varf r inte pr va att ta r d och f perspektiv utifr n, fr n n gon med h g kompetens, en riktig coach som ocks r utbildad legitimerad psykolog och socionom, med vana att p ett f rtroendefullt s tt hantera sv ra valsituationer och problemst llningar - dagligen. (eliazon.com)
 • Hormonerna best mmer egenskaperna f r bland annat m ns och kvinnors k ns-utseenden, f r det feminina och maskulina, eller sk gg och muskler, men ocks br st, med mera. (rikareliv.info)
 • I relationer kan kontrollbehov ta sig uttryck i form av verdriven svartsjuka eller st ndiga krav p f rs kringar om att den andre lskar en och aldrig kommer att f rsvinna. (psykologiguiden.se)
 • G llande konflikter som har angetts som sk l, f r att en gemensam v rdnad skulle vara om jlig grundades helt p moderns st ndiga behov av konflikter. (vi-pr.com)
 • Vi v nder oss till personer med psykiska funktionshinder och olika former av demens som r i behov av l ngvarigt eller kortvarigt. (sigbritt.se)
 • Psykologf rbundet kr ver liksom IPF och RSMH att personer med psykiska besv r ska erbjudas psykologisk behandling inom ramen f r den solidariskt finansierade v rden p samma villkor som medicinsk v rd erbjuds. (rsmhvasternorrland.se)
 • Jag har l ng klinisk erfarenhet fr n m ten med individer som k mpat med personliga sv righeter och komplicerade levnadsvillkor, orsakade av kris, separation, f rlust, traumatiska erfarenheter m.m. (psykologiguiden.se)
 • Och vi som f rs med av den stora flodv gen, kan endast f r ndra och styra n gra av dess svagare str mningar. (teosofiskakompaniet.net)
 • Ett uppklarande av dessa mots ttningar - som str cker sig alltifr n de politiska perspektiven till samh llslivet och t nkandets alla omr den - r bara m jligt om man terv nder till de djupaste principerna f r vad b gge sidor kallar marxism. (marxists.org)
 • Vi r partipolitiskt och religi st obundna,och vill verka f r att f rebygga och avhj lpa k pberoende. (kuratoronline.se)
 • L ter lite religi st? (ngn.nu)
 • Jag har GUA, verkar min hj rna n stan inte och det ger s mnproblem och tst rningar. (psykologisverige.com)
 • Finare folks eskapader verkar n stan ha varit n got av ett st ndsprivilegium. (luk.se)
 • En f rd med fyrhjulsdriven jeep ver, till stora delar, n stan v gl st land. (stalvik.com)
 • Transport med h st och vagn var n stan lika vanligt som med lastbil. (rolfrasmusson.se)
 • Demens r ett syndrom (symtomkomplex) som r f rv rvat, och best r av st rningar i kognitiva (intellektuella), emotionella och centrala sensomotoriska funktioner (1). (psykjouren.com)
 • Enligt DSM-III -R (Diagnostic an Statistic Manual of Mental Disorder, Revised version, American Psychiatric Association, 1987) och den internationella ICD-10 (International Classification of Mental Diseases) som utarbetats av WHO st lls diagnosen demens huvudsakligen p symtomatologisk basis, oberoende p etiologi. (psykjouren.com)
 • S rskilt allvarliga st rningar i den mening som avses i 12 kap. (notisum.se)
 • Var tredje patient p v rdcentraler har psykiska besv r, men ettusen v rdcentraler saknar psykolog. (rsmhvasternorrland.se)
 • Det vanligaste p st endet fr n v ra doktorer r att de flesta (60% av en unders kt grupp m n (Norrk pingsunders kningen)) har f rtr ngningar i ryggraden och det ger inga besv r alls. (ngn.nu)
 • Fr n att p den tiden anv ndas f r att lindra sm rta och psykiska besv r, har hypnosen under 1900-talet utvecklats och teruppt ckts som effektiv i behandlingen av i stort sett varje, f r tidsandan uppm rksammad, diagnos. (samradsforum.se)
 • S hur p verkar sexualiteten och v rt psykiska m ende varandra? (tidskrift.nu)
 • I RSMH:s studiecirkel 'Vardagsmakt' som p g tt sedan f rra ret i Sundsvall, har deltagarna st ttat varandra till olika fritidsaktiviteter som t ex teater, konstgalleribes k, friskv rd mm. (rsmhvasternorrland.se)
 • Han s g hur samma ledande personer, som st tt emot varandra i kampen om att leda Europas de p gott eller ont under tta- och niohundratalet, nu tusen r senare upptr de p jorden p nytt f r att dra de moraliska konsekvenserna av vad de tidigare gjort. (nordicgnosticunity.org)
 • I Bibeln ber ttas om ett hungrande barn, som blir m ttad av en man vars br st gav n ring. (rikareliv.info)
 • Jag har l st alla Torey Haydens b cker och denna r den b sta tycker jag. (boksidan.net)
 • Men med allt st rre utvecklingen av online-kasinon uppt cker man alltid nåt nytt. (atspace.us)
 • Jag har l st den tv g nger, eftersom jag skrev ett arbete om den p psykologin n r jag gick i skolan, s jag har riktigt analyserat den. (boksidan.net)
 • Jag har s kert l st den fyra g nger och kommer antagligen l sa om den nnu en g ng. (boksidan.net)
 • Ett omfattande vers tt-ningsarbete har f tt till st nd en svensk hemsida med det material som internationella KMR (CCHR) har. (kmrsverige.nu)
 • V lstrukturerad, omfattande, ganska l ttl st text. (lankskafferiet.org)
 • Alla som jag har l st hittills har f tt fyror eller starka treor av mig! (boksidan.net)
 • Man forskar ju f r att f djupare f rst else och f r att hitta l sningar p sv righeter som vissa adoptivbarn f r, och som man antar har med just adoptionsbakgrunden att g ra. (juniper.se)
 • SKL f rhandlar med Socialdepartementet f r att hitta bra s tt att st dja utvecklingen av insatser till medborgarna f r att fr mja psykisk h lsa och motverka oh lsa. (psyksam.se)
 • Alba-Camp G rden vill erbjuda det b sta och effektivaste st det till familjer och ungdomar i kris. (sigbritt.se)
 • De flesta drabbade utvecklar ett inflammerat erythem, en r d ring / ett r tt utslag som ven visar sig p andra st llen p kropen. (morganstralman.se)
 • Str ngt taget r verkar det mer rimligt att de skulle ha fler likheter n skillnader. (dhamma.se)
 • Patient med schizofreni kan ha  nedsatt aktivitet i pannloben p verkar omd me, tidsuppfattning och personlighet  tinninglobens spr kcentrum kan vara st rt. (psykjouren.com)
 • Har l st till mig om att gamla vanor verkar spela en betydelsefull roll f r utfallet. (ibogain.se)
 • Hundarna blir till synes 'tuffa' med tiden, men de lider av st ndig stress, de blir s llan gamla. (piaskennel.com)
 • St rningarna utl ses av en stress som r st rre n f rm gan till anpassning. (teneriffaidag.com)
 • Terapeuten r aktiv och st ller fr gor som hj lper och v gleder klienten att kartl gga och utforska sin livssituation samt sina tankar, k nslor, handlingar och deras konsekvenser i s dana nyckelsituationer som r problematiska. (samradsforum.se)
 • Registret inneh ller officiella identitetsnummer och adress samt subjektiva v rderingar av s v l person som f retags ekonomiska, fysiska eller psykiska h lsotillst nd. (org.se)
 • Registret inneh ller redog relser f r personer eller f retags aff rsf rh llanden samt utpekar vid sidan av landets lagstadgade domstolar uppgifter om brottsg rningar p s tt som uppenbart strider mot skyddet f r de m nskliga r ttigheterna. (org.se)
 • VasseBro v lkomnar kvinnor och m n med psykiska funktionshinder, med eller utan beroendeproblematik (alkohol och droger). (sigbritt.se)
 • Hippson r sajten med inspiration, kunskap och nytta f r dig som ryttare och h st gare. (hippson.se)
 • Den dominanta hj rnhalvan p verkas av den icke-dominanta hj rnhalvan vilket leder till ett utarmat spr k med f rvr ngningar av ord och st rningar i tankef rlopp och tankeinneh ll. (psykjouren.com)
 • Dessa varelser, som st r under lagens sv ngningar, kan ibland te sig of rsonliga. (teosofiskakompaniet.net)
 • Den o ndligt minimala kemisk-fysiska embryo som rvs fr n f r ldrar, f rklarar endast en del av en m nniska, hennes psykiska grundl ggning. (dhamma.se)
 • Man tittar noga p hur olika faktorer s v l fysiska som psykiska kan ha p verkat ett sjukdomsf rlopp. (akupunktur-zonterapi.se)
 • Omsorgsfulla observationer under ett stort antal behandlingar och en analys av journalerna gav inget st d f r denna tolkning. (magiskamolekyler.org)
 • Borelian kan skapa st rningar och blockeringar i s v l muskeltr dar, muskelceller och muskelhinnor. (morganstralman.se)
 • Orsaker till dessa kan vara en sv r depression (s k depressiv pseudodemens) eller annan psykisk sjukdom. (psykjouren.com)
 • Ett annat tecken till psykos r fr nvaro av sjukdomsinsikt, man inser inte sj lv att man har en psykisk st rning trots att tecknen r uppenbara f r omgivningen. (psykjouren.com)
 • F r ndringar i synf rnimmelserna p st s vanligen vara en typisk manifestation av LSD-tillst ndet och f ljaktligen en allvarlig aspirant p rollen som ett farmakologiskt, of r nderligt inslag. (magiskamolekyler.org)
 • Ovanst ende symtom r bara ett urval av vad borrelian kan st lla till. (morganstralman.se)
 • Inte kunde man tycka synd om familjen i Sjuntorp som f r sitt hus versv mmat p.g.a. kommunens obefintliga framf rh llning n r man nedanf r ser Trollh ttepolisen Robert Stenberg st ende i det Tsunamidrabbade Thailand d r han och flera andra fortfarande och f r en l ng tid mer eller minde frivilligt arbetar med bl.a. identifiering av offren. (ngn.nu)
 • Om dessa g r i otakt blir resan man st r inf r inte lika bra. (stalvik.com)
 • De mest k nda tst rningar r anorexi (Anorexsia nerv sa) och bulimi (bulimia nervosa). (psykologisverige.com)
 • Specialiserat p behandling av anorexia/bulimia nervosa och andra tst rningar. (sigbritt.se)
 • Vi kan inte l ngre censureras och v gras r st. (payback.name)
 • Tankest rningen blir uppenbar och det blir sv rt att kontrollera tankarna, detta kallas accelererat tankef rlopp. (psykjouren.com)
 • G r som jag visa att du tycker att alla ska ha samma r ttigheter och m jligheter oavsett psykiska olikheter. (alltforforaldrar.se)
 • Ny bebyggelse och nya anl ggningar f r komma till st nd och andra ingrepp utf ras endast om det kan ske utan intr ng i parklandskap eller naturmark och utan att i vrigt skada natur- och kulturv rden i ett s dant omr de. (ekoparken.org)
 • Inom en nationalstadspark f r ny bebyggelse och nya anl ggningar komma till st nd och andra tg rder vidtas endast om det kan ske utan intr ng i park landskap eller naturmilj och utan att det historiska landskapets natur- och kulturv rden i vrigt skadas. (ekoparken.org)
 • Eftersom han var filosofisk lagd tillbringade han st rre delen av sin fritid i ensamhet, med endast djuren som s llskap. (nordicgnosticunity.org)
 • Psykos inneb r st rd verklighetsuppfattning med symtom som vanf rest llningar, hallucinationer och f rvirring, ven uppsplittrande tankar. (psykjouren.com)
 • Ett st rre deltagande i diskussionen om s kerhets- och f rsvarsfr gorna inneb r fler infallsvinklar och en st rre, samlad erfarenhet. (sverigesveteranforbund.se)
 • Vid olika psykiska st rningar r v r k nsla f r tiden, v r relation till tiden, i n gon mening st rd. (dyskalkyli.nu)
 • Under tiden har jag tr ffat patienter som kommit till oss med redan sv ra minnesst rningar, dvs. (psykjouren.com)
 • Speciellt om du har centrala osteofyter som trycker p ryggm rgen du kan d dels f signalst rningar till magnerver (det g r inte att utesluta att det kan ske s.k. patologiskt verf rda nervimpulser till Nervus Vagus. (ngn.nu)
 • Det ber ttas att f r ldrarna l t st lla den nyf dde sonens horoskop och fann att han var f dd i ett stj rntecken som f rutsade att han skulle bli en r vare. (dhamma.se)