• proteomik, genomik och metabolomik). (his.se)
 • Med hjälp av stora longitudinella kohorter och en biobank syftar SIMPLER till att bedriva forskning som inkluderar livsstilsinformation, genomik, proteomik, metabolomik, mikrobiota och registerinformation. (uu.se)
 • Vi ser att projektet initialt skulle involvera metabolomik och proteomik som sedan kan f ljas upp av riktade analyser. (vakanser.se)
 • Med precision medicine menas vanligen stratifiering av patienter i grupper baserat på den ökande mängd biologisk information och molekylära biomarkörer som blir tillgänglig som ett resultat av vår ökade förståelse av sjukdomsvägar genom framsteg inom fälten genomik, proteomik, metabolomik, epigenomik och farmakogenomik. (mynewsdesk.com)
 • Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet är huvudmän för SciLife Lab som med stöd från den svenska regeringen erbjuder en nationell svensk plattform för genomik, proteomik, metabolomik och bioimaging. (astrazeneca.se)
 • Erfarenhet av proteinrening, proteomik och/eller metabolomik. (varbi.com)
 • Exempel på ny teknologi som kan komma att föra forskningsfältet framåt är bland annat: transkriptomik (en metod för att mäta aktiviteten av specifika gener i en cell under vissa förhållanden), proteomik (en metod för att mäta förändringar hos ett stort antal proteiner), och metabolomik (kan ge information om cellbeteenden). (ssdf.nu)
 • NBIS har ett 70-tal experter över hela landet inom olika områden såsom DNA-, RNA- och proteinanalyser, systembiologi, genomanalyser, masspektrometri-proteomik, metabolomik. (uu.se)
 • Proteomik är en gren av biologin som undersöker stora mängder data om proteiner i olika sammanhang, framförallt deras struktur och funktion. (wikipedia.org)
 • Dessutom används 15 N används för att märka proteiner i kvantitativ proteomik (exempelvis SILAC). (wikipedia.org)
 • Forskargruppen använder sig av olika proteomik-metoder för att studera hur ett stort antal olika proteiner binder till varandra och hur dessa interaktioner medför att bakterierna kan undvika vårt immunförsvar. (lu.se)
 • Så klart kan man titta på ett visst protein eller en viss grupp av proteiner eller alla proteiner i en viss vävnad vid en viss tidpunkt (proteomik). (genteknik.nu)
 • Arbetet kommer att bestå av att genomföra in vitro experiment av en modell för vävnadsnedbrytning av broskvävnad med följande moment: Omhändertagande av färsk human vävnad, odla vävnadskulturer över tid samt analysera frisättning av proteiner med proteomik. (varbi.com)
 • Riktad proteomik för att identifiera endo-lysosomala proteiner som nya, mefenaminsaure. (recruiterforrealtors.com)
 • Bland annat så presenterades resultat från forskning runt så kallad proteomik, där proteiner studeras. (sva.se)
 • Begreppet proteomik betecknar den storskaliga analys av proteiner som blivit möjlig först på senare år. (mynewsdesk.com)
 • Proteomik är det nya forskningsområde som analyserar alla proteiner (proteomet) och deras funktioner i biologiska system. (researchweb.org)
 • En av slutsatserna från vår studie är att Mendelsk randomisering som baseras på proteomik ser ut att vara ett effektivt sätt att hitta nya kausala signalvägar som kan ge oss nya läkemedel inom flertalet sjukdomar, säger Anders Mälarstig , forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik , och studiens sistaförfattare. (ki.se)
 • Forskare med specialistkompetens inom masspektrometri och biofysikaliska metoder för interaktionsanalyser driver verksamhet inom proteomik och läkemedelsutveckling. (uu.se)
 • Inom programmet finns även en facilitet för proteomik som utför analyser åt forskare inom akademin och industrin med toppmodern utrustning. (varbi.com)
 • Forskaren kommer att agera expert inom masspektrometri och proteomik. (uu.se)
 • Målet var att utveckla ett analysverktyg där stora delar av proteomet skulle kunna analyseras med hjälp av s.k. affinitets-proteomik och masspektrometri. (lu.se)
 • Doktoranden kommer också att lära sig och utföra masspektrometri-baserad proteomik på sina erhållna prover. (varbi.com)
 • Applikation av proteomik vid KOL och atheroskleros kol dating masspektrometri en betydande potential för att studera de. (bd.partners)
 • Vi be-skriver applikationer och användning av nya sekvensteknologier och dataanalys, med tyngdpunkt på genomanalys, epigenomik och komparativ genomik samt aktuella metoder inom proteomik, analys av protein och proteinuttryck inklusive metoder för identifiering av nya bio-markörer med praktisk tillämpning inom den humana proteomresursen (HPR). (uu.se)
 • Här ser vi att grundarna med framgång har skapat en grupp med bred kompetens där allt från klinisk genetisk forskning och hjärnavbildning till proteomik och framtida potentiella behandlingsstrategier inryms. (demensforbundet.se)
 • Exempel på tematiska forskningsområden som för närvarande bearbetas inom SciLifeLab är klinisk genomik/proteomik, cancergenomik och komplexa sjukdomars genomik samt ekologisk och miljörelaterad genomik. (varbi.com)
 • Kursen vänder sig främst till doktorander utan tidigare erfarenhet av proteomik. (liu.se)
 • Du ska ha expertkompetens inom provupparbetning för MS-baserad proteomik såsom selektiv fraktionering och anrikning samt erfarenhet av att arbeta med elektronisk labbjournal och MS-baserad bioinformatik. (uu.se)
 • Du får praktisk erfarenhet av aktuella metoder inom bland annat genomik, epigenetik och proteomik. (uu.se)
 • Proteomik - preanalytiska parametrar. (liu.se)
 • I en svensk studie har en metod som heter proteomik använts för att analysera metabola förändringar i muskel hos travhästar i träning vid. (grovfodertillhast.se)
 • Vår forskning är tvärvetenskaplig och omfattar områdena medicinsk genetik, genomik, epigenetik, proteomik och epidemiologi. (uu.se)
 • Studierna är tvärvetenskapliga och sträcker sig från klassisk epidemiologi och kliniska studier till studier om cellulära mekanismer, proteomik och genetik. (gu.se)
 • proteomik, kliniska parametrar och bioinformatik Långvarig smärta inklusive fibromyalgi har blivit allt vanligare bland befolkningen och är idag ett stort hälsoproblem. (lionsforskningsfond.se)
 • Mitt projekt involverar proteomik och annan "omics-teknik" för att tyda epigenetisk reglering av embryonala stamceller och deras differentiering, vilket betyder mycket arbete med cellkultur, experiment i våtlaboratorier samt dataanalys. (uu.se)
 • Detta projekt visar att proteomik kan vara ett mycket användbart verktyg för att få information om dynamiken i cellernas funktion på molekylär nivå och att få en inblick i viktiga biologiska och biokemiska reaktioner kopplade till cellens metabolism. (lantbruksforskning.se)
 • På masterprogrammet i molekylär medicin får du kunskap om molekyl-ära mekanismer som orsakar sjukdom, användande och tillämpning av nya tekniker inom genomik, epigenomik och proteomik samt utveckling av metoder för prognos, diagnos och behandling, vilket kommer att vara centrala inslag i framtidens sjukvård. (uu.se)
 • Masterprogrammet i molekylär medicin fokuserar på molekylära mekanismer som orsakar sjukdom, användande och tillämpning av nya tekniker inom genomik, epigenomik, proteomik samt utveckling av metoder för prognos, diagnos och behandling. (allastudier.se)
 • proteomik och fenomik, på jästsvampen Sacchaomyces cerevisiae för att studera salt-stress och osmoregulatoriska mekanismer. (gu.se)
 • Tillgängliga metoder räckte inte till för att studera mer komplexa system, men i och med den senaste tidens fantastiskt snabba tekniska utveckling på en rad områden som gensekvensering, proteomik och mikroskopi i kombination med en enorm utveckling av datorkraft är i dag helt nya typer av experiment och analyser möjliga. (pharma-industry.se)
 • Det om något är ett kvitto på det internationella erkännande som svensk proteomik åtnjuter, inte bara tack vare den höga forskningskompetens som finns i Sverige och profilerade initiativ som Science For Life Laboratory och Center of Excellence in Biological and Medical Mass Spectrometry , utan också att vi har en stark uppbackning från högsta politiska nivå. (mynewsdesk.com)
 • Expertis i masspektrometribaserad proteinanalys och proteomik vid Umeå universitet i samarbete med masspektrometrilaboratoriet för proteomik vid BMC i Uppsala och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. (umu.se)
 • 2010 återvände Johan Malmström till Lunds Universitet och blev Professor inom proteomik och infektionsmedicin 2017. (lu.se)
 • Proteomik är ett växande forskningsområde där Sverige är framstående, säger professor György Marko-Varga, som representerar Swedish Proteomics Society, en expertgrupp inom Apotekarsocieteten. (apotekarsocieteten.se)
 • Forskargruppen har fokus på proteomik och ledsjukdomar där vi arbetar med in vitro modeller för att studera vävnadsnedbrytning. (varbi.com)
 • Proteomik facilitets tjänsten har upphört sedan den 1 juni 2019. (umu.se)
 • Han vinner huvudpriset ( Grand Prize) och är även vinnare i kategorin Genomik, proteomik och systembiologiska metoder för sitt arbete med metoder för encellsgenomik, som gjort det möjligt att kartlägga utvecklingen av hela organismer. (scilifelab.se)
 • Applikation av proteomik vid KOL och atheroskleros har en betydande potential för att studera de processer som styr sjukdomsutveckling. (researchweb.org)