• Forskarna lade samman data från 15 fall-kontrollstudier, 8 prospektiva studier och en analys av flera studier. (lakareforframtiden.se)
 • Jag vet inte riktigt varför men i psykologistudier är det vanligt att man rapporterar flera studier i en artikel och så var det också i den här. (traningslara.se)
 • Resultat som rapporterats från tre fas II-studier (se tabell 1 nedan) har visat att imlifidase snabbt och signifikant reducerade anti-HLA-antikroppar, vilket möjliggör njurtransplantation. (aktiespararna.se)
 • Harvardgruppen har i en serie studier [2, 3] visat att högt intag av vare sig totalfett eller mättat fett var associerat med risk att insjukna i hjärt-kärlsjukdom. (netdoktor.se)
 • Syftet med vår forskning är att utveckla sådana strategier och utvärdera dem i randomiserade, kontrollerade studier. (chalmers.se)
 • Förutom tidig endosinstillation finns det andra metoder för att sänka risken för återfall, men inga kontrollerade studier som kunnat påvisa tilläggsvärdet visavi tidig endosinstillation (se bilaga 3 ). (cancercentrum.se)
 • I de fåtal fall där gadoliniumkontrast givits under första trimestern har man inte sett några fosterskador (653), men underlaget är litet och kontrollerade studier saknas. (cancercentrum.se)
 • en adekvat systematisk versikt av prospektiva randomiserade kontrollerade kliniska studier med utv rdering av utfall av en tredje part i representativa populationer. (psykologiguiden.se)
 • Alla andra kontrollerade studier (inkluderande v ldefinierade naturalf rloppsstudier eller p patienter som tj nar som sina egna kontroller) i en representativ population, d r utfallsbed mningen r oberoende av patientbehandlingen. (psykologiguiden.se)
 • Den viktigaste av dessa studier är den prospektiva, matchade kontrollerade svenska SOS-studien (Swedish Obese Subjects). (kostdemokrati.se)
 • Men författarna påtalar behovet av stora, långa, randomiserade väldesignade kontrollerade studier för att studera såväl glykemisk kontroll som livskvalitet och effekten av patinetutbildning. (diabetolognytt.com)
 • Kontrollerade, randomiserade prospek- tiva studier har vid behandling med de. (sverige-apotek.life)
 • Det är därför prospektiva, kontrollerade, randomiserade studier är golden standard inom medicinsk forskning. (vof.se)
 • Mest pålitliga resultat kan man få från randomiserade kontrollerade studier där deltagarna slumpmässigt (randomiserat) väljs till den grupp som får den behandling som ska studeras eller till en kontrollgrupp. (ki.se)
 • Resultaten av prospektiva randomiserade kontrollerade studier kommer att klargöra vilken roll adjuvant CT i framtiden. (svenskepiller.com)
 • Något lägre bevisvärde har prospektiva kontrollerade studier där man jämför en kontrollgrupp med en behandlingsgrupp men där inte slumpurval görs. (livio.se)
 • Randomiserade kontrollerade studier är således nödvändiga, men som vi skall se är varken genomförandet eller tolkningen av primärpreventiva studier alltid helt okomplicerad. (ralfsundberg.se)
 • Det handlar till exempel om regelverk för patientsäkerhet, forskningsetik och kliniska studier. (lakemedelsvarlden.se)
 • Kliniska studier av nya läkemedel och vacciner är en verksamhet som är starkt reglerad och kontrollerad av myndigheter i olika länder. (activebiotech.com)
 • Detta är lätt att förstå eftersom resultaten från kliniska studier utgör den viktigaste kunskapen och dokumentationen när myndigheterna skall bestämma sig för att godkänna en produkt för klinisk användning och marknadsföring. (activebiotech.com)
 • Jag forskar också på möjliga sjukdomsmekanismer vid kroniska psykiska sjukdomar genom att analysera stora nationella databaser, men även genom analyser av blod/plasma från kliniska studier i vårt experimentella laboratorium. (skane.se)
 • Studierna är tvärvetenskapliga och sträcker sig från klassisk epidemiologi och kliniska studier till studier om cellulära mekanismer, proteomik och genetik. (gu.se)
 • ABC AF är en register-baserad randomiserad studie, ett koncept som använder ett nationellt kvalitetsregister för att smidigare genomföra stora prospektiva studier av angelägna kliniska frågeställningar i rutinsjukvård. (uu.se)
 • Kliniska studier utförs i klinisk miljö och innefattar t.ex. (twitchhealth.se)
 • Kliniska studier är hårt styrda av etiska regler vilka måste tas hänsyn till och det är noga att studieprotokoll förs så att resultat från studien kan upprepas i en annan population. (twitchhealth.se)
 • Vissa studier där man känner till ett ämnes toxicitet är etiskt olämpliga som randomiserade kliniska interventionsstudier. (twitchhealth.se)
 • Att göra kliniska studier eller djurstudier med bara ett kön (eller övervägande ett) representerat men generalisera resultaten till att gälla för båda könen. (medscinet.com)
 • Med den här definitionen är Phase I- och II-studier inte kliniska försök och regleras därför inte av lagbestämmelserna. (medscinet.com)
 • Andra studier som har genomförts på Natural Cycles är exempelvis "Identification and prediction of the fertile window using Natural Cycles", som visade att Natural Cycles algoritm identifierar ägglossning med en precision som är jämförbar med kliniska metoder. (naturalcycles.com)
 • FDA-godkännandet av XELJANZ för behandling av vuxna patienter med aktiv PsA baseras på data från det kliniska Fas 3-programmet Oral Psoriatic Arthritis Trial (OPAL), som bestått av två pivotala studier, OPAL Broaden och OPAL Beyond, samt på tillgängliga data från en pågående långsiktig förlängningsstudie, OPAL Balance. (mynewsdesk.com)
 • Registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) definieras som prospektiva randomiserade studier som i någon utsträckning använder register för sitt genomförande. (r-rct.se)
 • Där bedriver han kliniska studier som väsentligt kan förbättra framtidens diagnostik, vård och behandling för patienter med spridd prostatacancer. (kliniskastudier.se)
 • Jag lär mig mycket och får möjlighet att utvecklas och ta mer och mer ansvar för att driva kliniska studier. (kliniskastudier.se)
 • Nu är jag handledare för flera doktorander och ansvarig för ett par kliniska studier för att svara på kliniskt relevanta frågor. (kliniskastudier.se)
 • Fallstudier, randomiserade, prospektiva och retrospektiva studier samt översiktsartiklar och metaanalyser inkluderades i sökningen. (lakartidningen.se)
 • Projekten omfattar såväl retrospektiva studier av insamlade data som prospektiva studier. (liu.se)
 • Retrospektiva studier är vanligen lättare att genomföra, då de är billigare och mindre resurskrävande då alla data redan finns och det är inte nödvändigt att rekrytera patienter på samma sätt som till en prospektiv studie. (wikipedia.org)
 • Retrospektiva studier går också snabbare att genomföra, eftersom alla data redan finns när studien startar. (wikipedia.org)
 • Retrospektiva studier genomförs vanligen antingen som kohortstudier eller fall-kontroll-studier. (wikipedia.org)
 • Prospektiva studier är motsattsen till retrospektiva studier där man istället för att följa deltagarna in i framtiden tittar på hur det ser ut nu och försöker avgöra varför det ser ut som det gör. (traningslara.se)
 • Prospektiva studier har ett högre evidensvärde än retrospektiva studier. (traningslara.se)
 • 8 Kvantitativa metoder Icke-experimentella studier - prospektiva vs. retrospektiva studier (dvs. (slideplayer.se)
 • Retrospektiva studier är vanligen lättare att genomföra och mindre resurskrävande än prospektiva (framåtblickande) studier. (ki.se)
 • Det åstadkommer vi genom att undersöka blodet från tidigare diagnostiserade patienter (retrospektiva studier) och genom att fråga systemet flera frågor, exempelvis: Vilka proteinbiomarkörer är relevanta för att upptäcka denna sjukdom? (immunovia.com)
 • Efter att systemet tränats, genom resultat-jämförelser av olika biomarkörskombinationer i vår programvara, landade vi med en uppsättning av cirka 30 relevanta biomarkörer som tillsammans upptäcker bukspottkörtelcancer med 98% noggrannhet (enligt retrospektiva studier ). (immunovia.com)
 • Lägst bevisvärde har s k retrospektiva studier, dvs man undersöker i efterskott hur den ena eller andra metoden har fungerat. (livio.se)
 • Dessa metoder kan användas för att mäta följsamhet i interventionsstudier samt förbättra undersökningarna av kost-hälsa samband i epidemiologiska studier. (chalmers.se)
 • Med andra ord vill de byta experimentella studier på kost (som är svåra att bevisa saker med) mot epidemiologiska studier på kost (som aldrig kan bevisa något). (dietdoctor.com)
 • På senare tid har luftföroreningar (i likhet med rökning) i epidemiologiska studier visats påverka fosterutvecklingen såtillvida att födelsevikten minskar, även i svenska miljöer. (fass.se)
 • Samtidigt gav de två undersökningarna möjlighet att skapa underlag för s.k. prospektiva, framåtsyftande, epidemiologiska studier. (gu.se)
 • Sambandet mellan risken för stroke och snusning har undersökts i två epidemiologiska studier, en kohortstudie och en fall-kontrollstudie. (swedishmatch.com)
 • De kausala sambanden man visar inom dessa studier kan sedan användas som tänkbara förklaringar till mekanismer bakom associationer vilka man ser i epidemiologiska observationsstudier. (twitchhealth.se)
 • F r detta finns data fr n prospektiva populationsbaserade studier av b de m n och kvinnor tillg ngliga. (vakanser.se)
 • Detta beror dels på att ingen randomisering kan ske, vilket dock inte heller säkert kan ske vid prospektiva studier, och dels på att viktiga data kan saknas i journaler/registerhandlingar och då kan vara omöjliga att få fram i efterhand. (wikipedia.org)
 • I randomiserade koststudier är man därför beroende av att försökspersonerna följer sina kostrekommendationer…Mätfel i självrapporterade kostdata är mycket vanliga, och endast några få studier har tillräckligt detaljerade data för att t ex kunna undersöka kostens fettsammansättning [12]. (dietdoctor.com)
 • Studier där forskarna väljer en metod för registrering av exponering som kombinerar långa perioder av direkt uppmätta data om de faktorer där inte självrapportering är tillförlitlig med väl formulerade frågor om exponeringar där själv-rapportering är kostnads-effektivt (eller eventuellt den enda möjligheten). (sbu.se)
 • Analys av svenska prospektiva data från det Medicinska Födelseregistret bekräftar inte fynden: de utpekade läkemedlen har i detta material inget samband med vare sig gastroschisis eller tunntarmatresi. (janusinfo.se)
 • 2003) användes prospektiva data från två kohortstudier. (swedishmatch.com)
 • När data från enkönade studier (vanligen endast med män) har generaliserats till att omfatta båda könen, har påtagligt negativa följder har blivit resultatet (Kim et al. (medscinet.com)
 • Forskarna lade samman data från 15 fall-kontrollstudier, 8 prospektiva studier och en analys av flera studier. (lakareforframtiden.se)
 • När enbart studier som kompenserat för flertalet störande faktorer inkluderats försvagades data något. (lakareforframtiden.se)
 • Jag har också i befolkningsbaserade, prospektiva studier med data från Hälsoresursprojektet undersökt om självskattad psykisk ohälsa och låg arbetsförmåga kan prediktera återgång i arbete hos sjukskrivna personer med självskattad psykisk ohälsa. (gu.se)
 • Inom enheten för klinisk minnesforskning beskrivs flera stor prospektiva och longitudinella studier där mycket data genereras. (varbi.com)
 • Metoderna tillämpas för storskalig analys av olika prover från prospektiva kohortstudier och biobanker samt för analys av prover genererade i våra olika projekt. (chalmers.se)
 • Analysen av resterande tio studier (så kallade prospektiva kohortstudier ) visade även den en gynnsamt resultat för vegetarianer och veganer. (kurera.se)
 • Nackdelarna är att studierna har en lägre vetenskaplig evidensgrad än de prospektiva studierna. (wikipedia.org)
 • OLIN-studierna ingår i de så kallade FinEsS-studierna är ett samarbetsprojekt mellan Finland, Estland och Sverige för studier av framförallt astma, allergi och KOL. (gu.se)
 • De flesta av studierna var antingen retrospektiva eller prospektiva studier/observationsstudier. (pfizerpro.se)
 • Båda studierna var prospektiva och oblindade, där varje patient utförde sin egen kontroll. (neuro.se)
 • De studier som gjorts inom området visar motsägelsefulla resultat. (dissertations.se)
 • N r det finns olika studier som har samma bevisv rde men vilkas resultat g r is r, anges det vetenskapliga underlaget som mots gande och inga slutsatser kan dras. (psykologiguiden.se)
 • Tyvärr tolkas ofta resultat från studier av personer som saknar statistisk kunskap vilket ofta leder till att t.ex. (twitchhealth.se)
 • Således presenterar studier resultat som med en viss procents säkerhet stämmer överens med en större population (den population man egentligen är intresserad av att studera effekter inom). (twitchhealth.se)
 • En meta-analysstudie publicerad 1992 inkluderande 74 studier med resultat från dekompressiv laminektomi vid spinal stenos inbegrep endast tre prospektiva. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • Där föreläste Anna Rostedt Punga, docent och specialistläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala om två svenska studier som utförts avseende konditions- och styrketräning vid mg. (neuro.se)
 • Två svenska studier från vår forskningsgrupp har hittills genomförts, med 10 patienter i Jönköping och 11 patienter i Uppsala. (neuro.se)
 • Hon har idag huvudansvaret för två stora populationsbaserade prospektiva longitudinella kohorter omfattande 110,000 personer. (ki.se)
 • Mest frekvent förekommer kvalitativa studier, fallstudier, tvärsnittstudier, longitudinella och prospektiva studier samt experimentella designer. (hh.se)
 • Imlifidase utvärderas för närvarande i två studier hos högsensitiserade patienter som inte är möjliga att transplantera idag med hjälp av de idag tillgängliga behandlingsmetoderna. (aktiespararna.se)
 • Denna prospektiva observationsstudie kommer att ge väsentlig information till kommande förskrivare och patienter gällande långtidsresultat för transplantation med hjälp av imlifidase. (aktiespararna.se)
 • En lång rad studier från olika delar av världen som nyligen sammanfattats (4) ger starkt stöd för att covid-19-patienter med normal D-vitaminnivå får lindrigare sjukdomsförlopp och överlever i högre grad än de med brist. (naringscenter.se)
 • ACE-hämmare minskar bildningen av det skadliga angiotensin II och har efter flera stora studier en väl etablerad roll som basbehandling av hjärtsvikt och ges därför till flertalet patienter med hjärtsvikt. (dissertations.se)
 • Alla tre stora NOAK-studier har gjort subanalyser på konverterade patienter, där resultaten beträffande tromboembolism varit jämförbara med warfarin, men tiden till elkonvertering varit kortare för NOAK. (ki.se)
 • Ytterligare studier med större kohorter inklusive prospektiva, multicenterande, jämförande studier med patienter av olika etniska grupper behövs emellertid för att ytterligare validera de gynnsamma resultaten från Udenafil vid behandlingen av ED. (manligapotek.com)
 • I allmänhet krävs många hundra patienter i sådana studier som därför är mycket resurskrävande. (livio.se)
 • Målet med dessa studier var även att objektivt utvärdera skelettmuskelfunktionen hos mg-patienter före det 12-veckor långa träningsprogrammet. (neuro.se)
 • Sammantaget bidrar dessa studier till viktig kunskap som kan användas för att fastställa både kollektiva och individuella riktlinjer för motion för mg-patienter framöver. (neuro.se)
 • Med hjälp av prover från patienter och parallella studier i djurförsök kartlägger forskargruppen viktiga mekanismer som kan fördjupa förståelsen. (kliniskastudier.se)
 • Det ger oss möjlighet att samla vävnader från patienter varje vecka som vi sedan använder i ett flertal prospektiva studier. (kliniskastudier.se)
 • Vidare kan studier endast kontrollera kostsammansättningen under mycket korta perioder. (dietdoctor.com)
 • Prospektiva, dagliga skattningar av symtom om möjligt. (viss.nu)
 • Diagnosen måste bekräftas genom att kvinnan gör dagliga prospektiva skattningar av symtom under minst två på varandra följande menstruationscykler. (janusinfo.se)
 • Hälsoutfallen som ingick var total dödlighet tidigare studier som visar att stil asittande och tv-tittande kan samt dödlighet beroende av hjärt-kärlsjukdom och cancer. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Nutritionell metabolomik (MS och NMR) används i stor utsträckning för att utveckla och validera biomarkörer för kostintag, karaktärisera den molekylära fenotypen, finna nya biomarkörer för respons-/ icke-respons i studier kring individualiserad kost ("personalized nutrition") samt för att finna nya biomarkörer av tidig sjukdom (sk "metabolome wide association"-studier) eller störningar i ämnesomsättningen. (chalmers.se)
 • Alltsedan Neurosedynkatastrofen i början av 1960-talet har i stort sett varje nytt läkemedel samt många gamla undersökts i reproduktions-toxikologiska studier. (fass.se)
 • medicin och folkhälsa samt att vara uppdaterad med den senaste vetskapen inom ett ämne krävs att man kan kritiskt läsa och granska vetenskaplig litteratur som ofta presenteras i form av studier (1). (twitchhealth.se)
 • Innefattar både experimentella studier samt observationsstudier. (twitchhealth.se)
 • I dessa studier varierar incidensen stort, mellan 0.063 och 9.7 / 1000 timmars utövning, vilket framför allt beror på studiemetodik, idrottsnivå (elitidrott jämfört med motionsidrott) samt vilken idrott som undersökts. (aclregister.nu)
 • I projektet ingår en survey till ca 5000 chefer samt kvalitativa studier. (gu.se)
 • Studier av könsskillnader samt av recidiv och progress vid ytlig tumör. (apotekvarer-nettbutikk.life)
 • För att uteslutande kunna studera och utvärdera PEG- och VAG-metoderna har studier där ytterligare samtidiga operativa åtgärder genomförts inte inkluderats. (lakartidningen.se)
 • Ytterligare studier krävs dock för att bestämma dess plats inom diagnostiken [25]. (blogspot.com)
 • För att till fullo förstå vad som händer behövs långa, befolkningsbaserade, prospektiva studier där man tar hänsyn till kostens hela sammansättning. (dietdoctor.com)
 • Det är oerhört viktigt att initiala studier som ligger till grund för nya läkemedel och behandlingar också följs upp med forskning som visar utfallet när metoder används i hela populationer. (liu.se)
 • Ulf Ekelund och medförfattare visar för första gången att den granskat prospektiva studier som följt individer över tid. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Prospektiva studier visar att detta mönster (som kallas typ 1) är starkast associerat med maligna arytmier och hjärtstillestånd. (ekg.nu)
 • Detta möjliggjorde prospektiva jämförande studier med Sverige om hur immunsystemet utvecklas efter födelsen i ett land med låg, respektive hög förekomst av allergi. (wikipedia.org)
 • Prospektiva studier är viktiga inom områden där man av etiska skäl inte kan utsätta människor för det som man tror är en riskfaktor. (traningslara.se)
 • Även tidigare studier finns över eventuellt samband mellan vissa av dessa läkemedel och gastroschisis, som är lika litet övertygande. (janusinfo.se)
 • Rekommendationerna för handläggning utgår från risken för utveckling eller förekomsten av HSIL och cancer som den är känd från vetenskapliga studier. (cancercentrum.se)
 • För att öka kunskap presenterar vi här en artikel om att tolka vetenskapliga studier. (twitchhealth.se)
 • D refter kommer metodens f rm ga att prediktera frakturrisk i populationsbaserade studier att utv rderas. (vakanser.se)
 • Riskfaktorerna för melanom är väl karaktäriserade inom populationsbaserade studier och kan användas för att bedöma den framtida risken att utveckla melanom. (cancercentrum.se)
 • Populationsbaserade studier av intag av totalfett respektive mättat fett i relation till risken att utveckla bröstcancer [7] och koloncancer [8] har inte heller kunnat påvisa ett signifikant positivt risksamband. (netdoktor.se)
 • Målsättningen är att studien skall omfatta alla sensitiserade njurtransplantationspatienter från fas II-studier med imlifidase. (aktiespararna.se)
 • Det pågår stora prospektiva studier på miljöfaktorer vid typ 1-diabetes och hur upptäckterna kan omsättas i preventiva åtgärder", skriver författarna i studien. (ssdf.nu)
 • Den hittills största prospektiva studien på Natural Cycles och på så kallad naturlig familjeplanering i stort har genomförts. (naturalcycles.com)
 • Det har gjorts en systematisk review och metaanalys av sammanlagt 18 studier, varav16 prospektiva och 2 cross-sectional observationsstudier med totalt 794 577 deltagare från 7 länder (Australien, USA, England, Skottland, Tyskland, Canada och Japan). (perspektiv.nu)
 • 96 studier av olika storlek ingick sammanlagt i metaanalysen och resultatet forskarna kom fram till var tydligt. (kurera.se)
 • Av sammanlagt 572 studier befanns 5 uppfylla inklusionskriterierna och senare inkluderades även en studie som var nder pressläggning. (diabetolognytt.com)
 • Liknande prospektiva studier med patientrelevanta utfallsmått, till exempel sjukdomsfri överlevnad, saknas för de idag traditionella prognostiska faktorerna, TNM*-klassificering och traditionella biomarkörer . (sbu.se)
 • N r det saknas studier som uppfyller kraven p bevisv rde, anges det vetenskapliga underlaget som otillr ckligt f r att dra slutsatser. (psykologiguiden.se)
 • Under den senaste femårsperioden har ett stort antal studier publicerats som med hjälp av statistiska metoder identifierat olika matmönster. (dietdoctor.com)
 • Tidig endosinstillation med mitomycin eller epirubicin som kan ges i samband med TURB har utvärderats i ett antal prospektiva studier och metaanalyser (1, 2). (cancercentrum.se)
 • 4) Farmakologiprofessorerna Gunnar Lindeberg och Arne Melander utgick i denna från ett antal räkneexempel om absolut riskreduktion (AR) och "number neaded to treat" (NNT) från kända studier, till att kalkylera fram hur många liv en allmänläkare kan rädda om gängse riktlinjer vid behandling av typ 2 diabetes, hypertoni eller hyperkolesterolemi följs. (ralfsundberg.se)
 • Det finns dels ett behov av prospektiva studier, och dels ett behov av undersökningar med flera upprepade mätningar så att en utvärdering av förändringar kan göras, t.ex. (oru.se)
 • Studier där populationen har en samman-sättning som ger förutsättning att undersöka individer med olika kapacitet. (sbu.se)
 • För att undersöka om exponeringen för en faktor A medför ökad risk för en sjukdom B så utförs dessa två typer av studier på följande sätt: Vid en kohortstudie indelas, grovt, undersökningsmaterialet i en grupp med dem som exponerats för faktor A, och i en grupp som inte exponerats för faktorn, och därefter undersöks om det föreligger någon skillnad i förekomsten av sjukdomen mellan populationerna. (wikipedia.org)
 • Man måste ha beredskap att aktivt granska många olika typer av studier, och i den granskningen behöver man anpassade bedömningssystem. (dietdoctor.com)
 • Forskarna betonar att de aktuella fynden behöver bekräftas i prospektiva studier. (6miljonerklubben.com)
 • Det vore önskvärt att forskarna i kommande prospektiva studier av ryggbesvär systematiskt valde ut yrken med utpräglat social och organisatorisk, respektive annan belastning (såsom fysisk ansträngning eller vibrationer). (sbu.se)
 • Denna hypotes stödjs av såväl djurexperimentella studier som undersökning av idrottsmän/-kvinnor [2-5, 8, 10, 11]. (lakartidningen.se)
 • Detta är speciellt problematisk när man jämför studier med enbart kvinnor med studier med enbart män. (medscinet.com)
 • Om det finns studier som talar emot metodens eller tg rdstypens effektivitet kan det vetenskapliga underlaget f r evidens anses som otillr ckligt eller mots gande. (psykologiguiden.se)
 • För metaanalysen söktes efter publicerade studier som utvärderat PEG- och VAG-metoderna på barn. (lakartidningen.se)
 • Bakom alla ord verkar följande åsikt dölja sig: experimentella studier på kost har för många brister för att man skall kunna lita på dem. (dietdoctor.com)
 • Metabolomik definieras som omfattande studier av små molekyler (metaboliter) i biologiska prover. (chalmers.se)
 • Även studier av trender i förekomst av astma och allergisk sjukdom ingår. (gu.se)
 • Vanligen g ller det studier av hur mycket man kan lita p att en behandlingsmetod eller viss typ av tg rd har avsedd effekt. (psykologiguiden.se)
 • För att verkligen förstå och kunna bedöma innehåll i en artikel krävs kritiskt tänkande, viss grundläggande kunskap om tolkning av studier och begrepp inom forskning. (twitchhealth.se)
 • Växtbaserad, fiberrik mat och deras associerade bioaktiva föreningar har ett centralt fokus i studier kring aptit, hormonreglering och kardiometabola riskfaktorer såväl som typ 2-diabetes och vissa cancertyper. (chalmers.se)
 • En hypotes, som stöds av vissa studier, är att sociala och organisatoriska faktorer samverkar med annan belastning på ett synergistiskt sätt. (sbu.se)
 • Större medvetenhet om sjukdomen och förbättrade dia-gnostiska möjlighete r kan vara orsaken till att vi under de senaste decennierna sett en kraftigt ökad prevalens i framför allt europeiska studier. (blogspot.com)