• mortalitet morbiditet incidens ^ Svenska Akademiens ordbok: Prevalens ^ Raymond S Greenberg et. (wikipedia.org)
 • Prevalensen beräknas så här: P r e v a l e n s = a a + b {\displaystyle {\rm {{Prevalens}={\frac {a}{a+b}}}}} där a är antalet individer med ett tillstånd och b antalet individer utan tillståndet vid ett visst tillfälle. (wikipedia.org)
 • Prevalensen kan också skrivas P r e v a l e n s = a n {\displaystyle {\rm {{Prevalens}={\frac {a}{n}}}}} där a är antalet individer med ett tillstånd och n totala antalet individer i populationen. (wikipedia.org)
 • Prevalensen för influensa på skolan är alltså P r e v a l e n s = 16 320 = 0 , 05 = 5 % {\displaystyle {\rm {{Prevalens}={\frac {16}{320}}=0,\!05=5\,\%}}} Begreppet livstidsprevalens används då man avser andelen ur en population som någon gång under sin livstid får en viss sjukdom. (wikipedia.org)
 • Prevalens , av latinets praevalens - överlägsenhet, dominans, [ 1 ] är en epidemiologisk term som anger den andel individer i en population som har en given sjukdom eller ett givet tillstånd. (wikipedia.org)
 • Bakgrund Body dysmorphic disorder [BDD] är en psykiatrisk sjukdom med en prevalens på omkring två procent. (uppsatser.se)
 • Det innebär att data angående incidens och prevalens blir svårvärderade och sannolikt underskattade. (cancercentrum.se)
 • I dessa län kommer förskrivningen sannolikt att stabiliseras när incidens och prevalens hamnar i jämvikt. (kunskapsguiden.se)
 • Astma är en kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna och är en av de vanligaste sjukdomarna i världen med fördubblad prevalens under de senaste decennierna. (cefam.se)
 • Studier har visat en hög prevalens av många av de vanligaste psykiska diagnoserna samt en hög förekomst av självmord. (umu.se)
 • Aktuella studier tyder på ökad prevalens av psykiatrisk sjuklighet i den globala ekonomiska krisens spår. (adultxdating.eu)
 • Studier i Norge viser prevalens på sykehjemsinfeksjoner mellom fem og ti prosent, apotek zantac. (nicolamarsh.com)
 • Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. (researchweb.org)
 • ADHD är idag en diagnos som varierar kraftigt i prevalens beroende på var i världen vi befinner oss. (uppsatser.se)
 • Förekomsten av campylobacterpositiva flockar varierar kraftigt under året, med en högre prevalens under årets varmare månader (Jore m fl 2010). (sva.se)
 • Prevalens av olika typer av cerebral pares, rullstolsanvändning, epilepsi och utvecklingsstörning. (vgregion.se)
 • Antal fall, d dsfall eller prevalens samt antal person r under risk per k n och ldersgrupp f r vissa populationer och cancerformer finns tillg ngliga. (iarc.fr)
 • VKV:s basutbildning tar upp fakta om våldets prevalens och hälsoeffekter, hur personal kan upptäcka utsatta och hur ett lämpligt bemötande kan se ut, samt vilken hjälp som finns att erbjuda. (valdinararelationer.se)
 • Fokus ligger på förståelsen av preanalytiska och analytiska faktorer vid tolkningen av laboratorieresultat samt av förståelsen av prevalens, sensitivitet, specificitet och liknande begrepp i det diagnostiska arbetet. (adlibris.com)
 • 1) en kvantitativ kartläggning till anställda inom kvinnodominerade yrken där konflikter, prevalens, konsekvenser och bidragande faktorer studeras 2) samt fördjupade kvalitativa interaktiva arbetsplatsstudier med intervjuer och workshops med första linjens chefer, anställda och fackliga representanter där genusaspekter fokuseras i berättelser kring konflikter, konflikthantering och arbetsmiljö. (umu.se)
 • En välgjord norsk studie visar en prevalens på 123 fall per 100 000 invånare. (viss.nu)
 • Sjukdomens prevalens är i Sverige 64 fall/105 invånare och den högsta i Skandinavien. (avhandlingar.se)
 • Vid icke småcellig lungcancer i stadium III visar screening av hjärnmetastaser med datortomografi eller magnetisk resonanstomografi i primär utredning på en prevalens av hjärnmetastaser utan kli-niska symtom på cirka 10 procent (låg evidensstyrka). (socialstyrelsen.se)
 • mortalitet morbiditet incidens ^ Svenska Akademiens ordbok: Prevalens ^ Raymond S Greenberg et. (wikipedia.org)
 • Det vore av värde att fastställa mer exakt prevalens för att bättre beskriva betydelsen av primära immunbrister (PID). (kvalitetsregister.se)
 • prevalens og kliniske aspekter. (uio.no)
 • Indexets data om centrala folksjukdomars prevalens har samlats från flera nationella register. (stm.fi)
 • Nedan är några exempel på den statistik som återfinns i den nationella undersökningen om prevalens, riskbeteende och information om hiv och aids i Mocambique från 2009. (afrikagrupperna.se)
 • I den systematiska översikten är medianvärdet på prevalens 14 procent [1]. (socialstyrelsen.se)
 • I den systematiska översikten är medianvärdet på prevalens av kliniskt tysta hjärnmetastaser 3 procent [1]. (socialstyrelsen.se)
 • HIV/AIDS prevalens i Brunei är relativt låg. (erv.se)
 • I Frankrike har låg prevalens av syndromet i relation till övriga världen uppmärksammats. (uppsatser.se)
 • WHO:s siffror bygger på prevalens - hur många som diagnosticerats med cancer och som fortfarande lever. (kristianstadsbladet.se)
 • Impotens drabbar många medelålders män och har en ökad prevalens med ålder. (aktiespararna.se)
 • Tänk alltid på TBC om knöl på halsen upptäcks hos personer som härstammar från länder med hög TBC-prevalens. (viss.nu)