• Ärftlighet (genetisk disposition genom polymorfism i vissa gener på kromosom 1, 6 och 10) har på senare år visat sig vara den viktigaste faktorn för utveckling av AMD. (internetmedicin.se)
 • Efter fullgjord kurs skall studenten kunna: Mål 1: - redogöra för eukaryota genoms uppbyggnad, geners struktur samt principer för hur genetisk information nedärvs hos eukaryota organismer DNA:s struktur: genom, gener, kromosomer. (docplayer.se)
 • Skillnader mellan individer finns alltid, men skillnaderna kallas polymorfism bara om de är genetiskt betingade, och uppträder i diskreta varianter. (wikipedia.org)
 • Hos människa kan polymorfism i form av skillnader i molekylers struktur mellan olika personer ha allvarliga följder, t.ex. (ismer.se)
 • När det gäller genetisk mottaglighet har människor med viss polymorfism vid HLA-DRB1-allelen fem gånger större risk att utveckla reumatoid artrit. (pfizerpro.se)
 • Att barn utsätts för gluten spelar roll är uppenbart liksom viss genetisk bakgrund, men det är fortfarande oklart vilken roll kombinationen med infektioner och andra miljöfaktorer kan ha. (abis-studien.se)
 • Malignitetsprocesser kan bero på genetisk predisposition, matvanor, påverkan av skadliga kemikalier. (vernondaycare.com)
 • Etiologin är fortfarande okänd, men det finns en genetisk predisposition. (lakemedelsboken.se)
 • Att det är lågfungerande beror på att en av de normala byggstenarna i genens struktur är utbytt mot en annan (polymorfism). (socialstyrelsen.se)
 • THRA- gensekvensering visade en polymorfism i en kritisk region involverad i TRa-alternativ behandling. (mediatekstore.com)
 • 1999). En annan studie visade att polymorfism hos vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF) 936 ökade risken för tjocktarmscancer endast hos kvinnor (Bae, SJ et al. (genderedinnovations.se)
 • Kontinuerlig variation, som till exempel kroppslängd hos människor, räknas inte som polymorfism. (wikipedia.org)
 • Kunna beskriva och väl förklara mekanismerna för homolog rekombination och dess betydelse för genetisk variation inför bildande av könsceller. (docplayer.se)
 • Osynlig" genetisk polymorfism är oerhört vanlig - våra blodgrupper är ett exempel. (wikipedia.org)
 • Polymorfism hos proteiner är särskilt betydelsefull för uppkomsten av vissa ärftliga sjukdomar och för kroppens immunförsvar. (ismer.se)
 • Polymorfismer som konstateras medelst RFLP (genetisk markör) är av stor betydelse bl.a. inom medicinen. (ismer.se)
 • Detta r en vanlig genetisk variabilitet, s vanlig att den ovanliga allelen r inte ovanligare n den vanliga allelen, dvs tittar man p geno- typdistrubutionen s har man 25% som r homozygoter f r den sk 5G- allelen lika m nga som r homozygoter f r 4G allelen och resten, ca 50%, av den friska befolkningen befinner sig mitt emellan. (diabetolognytt.com)
 • Därvid analyserades speciellt FOXP2- genens nukleotid polymorfism . (wikipedia.org)
 • Nyligen beskrevs en tredje genetisk variant av erytropoetisk protoporfyri (CLPX-EPP). (socialstyrelsen.se)
 • 1997 - tidskriften Lancets pris förstapris för sin forskning om genetisk polymorfism av leukotrien C4 syntas och det genetiska anlaget för astma. (wikipedia.org)
 • De molekylslag som är viktigast för människans immunförsvar (immunglobuliner, T-cell-receptorer och HLA-antigen) visar en särdeles utpräglad polymorfism. (ismer.se)
 • Ökningen visar att miljöfaktorer orsakar diabetes, även om genetisk disposition (ärftlig benägenhet, tex en förälder med diabetes) är en förutsättning. (abis-studien.se)
 • I biologi, händer polymorfism när två eller flera tydligen olika fenotyper (eller egenskaper) existerar i samma population av arter eller utveckling av former eller morfar. (skillnadmellan.com)
 • Polymorfism inom biologi innebär att det inom samma population av en art finns två eller flera distinkta varianter, morfer . (wikipedia.org)
 • Skillnader mellan individer finns alltid, men skillnaderna kallas polymorfism bara om de är genetiskt betingade, och uppträder i diskreta varianter. (wikipedia.org)
 • Enstaka avvikande individer gör inte heller en art polymorf - minoritetsvarianten bör vara åtminstone 1 % av populationen för att det ska räknas som polymorfism. (wikipedia.org)