• Polymeraskedjereaktion , engelska Polymerase Chain Reaction (PCR), är en molekylärbiologisk och biokemisk metod som används för att amplifiera ett exemplar eller ett fåtal kopior av en viss DNA-sekvens över flera storleksordningar, vilket genererar tusentals, och upp till miljontals exemplar av en enskild DNA-sekvens. (wikipedia.org)
  • Förkortningen PCR står för Polymerase Chain Reaction (polymeraskedjereaktion) och är en molekylärbiologisk metod som bland annat används för att söka efter sjukdomsalstrande smittämnen i provmaterial. (umbraco.io)
  • Kvalitativ analys för närvaron av hepatit C utförs med metoden för polymeraskedjereaktion, förkortad PCR. (ensayosclinicoscuba.com)