• Plasmodium falciparum är en myggburen parasit som orsakar sjukdomen malaria. (wikipedia.org)
 • P. falciparum orsakar den farligaste formen av malaria, med högst dödlighet. (wikipedia.org)
 • Wahlgren disputerade 1986 vid KI på doktorsavhandlingen Antigens and Antibodies involved in humoral immunity to Plasmodium falciparum malaria. (wikipedia.org)
 • Mats Wahlgren upptäckte i mitten av 1980-talet en av mekanismerna för hur malariaparasiten Plasmodium falciparum orsakar svår malaria, nämligen att malariainfekterade röda blodkroppar klumpas samman vilket leder till att blodkärlen blockeras. (wikipedia.org)
 • Malaria orsakas av parasiten Plasmodium falciparum . (genteknik.se)
 • Genom fylogenetiska analyser av olika Plasmodium-parasiters arvsmassa har det föreslagits att både P. falciparum och P. reichenowi utvecklades från parasiter hos gorillor. (wikipedia.org)
 • Plasmodium vivax och Plasmodium ovale är två andra malariaparasiter som infekterar människa. (wikipedia.org)
 • År 2008 anmäldes totalt 91 malariafall fördelat på 59 med P. falciparum, 16 med P. vivax, 7 med P.ovale, 5 med P. malariae och 4 otypade (tabell 1). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Det finns fem olika arter av parasiten: plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae och knowlesi. (netdoktor.se)
 • Den vanligaste är plasmodium falciparum och de andra tre är plasmodium ovale, plasmodium malariae oc plasmodium vivax. (euroclinix.net)
 • Det är i första hand Plasmodium falciparum och Plasmodium vivax som ger sjukdom hos människa, Plasmodium ovale och Plasmodium malariae förekommer men är mer ovanliga. (doktorn.com)
 • Av dem som smittats i Asien eller Syd- och Mellanamerika, är Plasmodium vivax orsaken i de flesta fallen. (doktorn.com)
 • Varje år dör runt en miljon människor av sjukdomen, de flesta av parasiten Plasmodium falciparum som finns i Afrika. (jinge.se)
 • Därför har det varit av stort intresse för forskare att skaffa mer kunskap om hur parasiten Plasmodium falciparum gör för att få de infekterade röda blodkropparna så klistriga. (ki.se)
 • I flera olika slags försök i cellodlingar och försök på djur har forskarna nu kunnat visa hur parasiten Plasmodium falciparum utsöndrar rifin och hur detta rifin sedan tar sig till ytan av blodkroppen och där fungerar som ett klister. (ki.se)
 • Sedan mitten av 1980-talet har infektion med Plasmodium falciparum varit den vanligaste malariatypen som importerats till Sverige och 2009 anmäldes 53 sådana fall (65 % av samtliga fall). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Plasmodium falciparum är den vanligaste, och också den farligaste parasiten. (netdoktor.se)
 • Överlag är P falciparum den vanligaste arten, och de flesta har smittats i Afrika [5]. (lakartidningen.se)
 • Fram till nyligen har man trott att malariaparasiten Plasmodium knowlesi bara smittar apor som lever i Sydostasiens djungel. (jinge.se)
 • P. falciparum-fallen var smittade i Afrika, flertalet i Västafrika. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Merparten av dödsfallen beror på P falciparum och drabbar barn under 5 år boende i Afrika söder om Sahara [3]. (lakartidningen.se)
 • Infektion av P. falciparum hos människan startar med ett bett av en infekterad Anopheles-mygga. (wikipedia.org)
 • Det är främst den allvarliga formen med Plasmodium falciparum-infektion som minskat, från cirka ett hundratal fall till i genomsnitt 60-65 per år. (folkhalsomyndigheten.se)
 • P. falciparum är en eukaryot encellig parasit och en av fåtal Plasmodium-arter som smittar människor. (wikipedia.org)
 • Livscykeln hos alla Plasmodium arter är komplexa. (wikipedia.org)
 • Släktet Plasmodium är väldigt artrikt och innehåller arter som infekterar däggdjur och andra arter vilka är knutna till fåglar och kräldjur. (wikipedia.org)
 • Av de 17 Sverige-födda P. falciparum-fallen hade enligt anmälningarna endast tre tagit läkemedelsprofylax. (folkhalsomyndigheten.se)
 • P. falciparum-infekterade myggor är mer riskbenägna än icke-infekterade myggor och biter oftare. (wikipedia.org)
 • Den närmaste släktingen till P. falciparum är Plasmodium reichenowi, en parasit som företrädesvis infekterar schimpanser. (wikipedia.org)
 • Sentida analyser visar att förmågan att infektera däggdjur utvecklades endast en gång hos Plasmodium spp. (wikipedia.org)
 • Sju dagar-3 månader (vanligen 2-4 veckor) men kan vara längre särskilt för icke-falciparum, eller om individen tagit profylax. (janusinfo.se)
 • Alla patienter med P falciparum bör läggas in. (janusinfo.se)