• plasmider , utanför kromosomerna belägna relativt små DNA-segment som kan påträffas hos bakterier och svampar samt i växters mitokondrier. (ne.se)
 • I naturen använder sig bakterier av plasmider för att kunna överföra genetisk information mellan två bakterier. (wikipedia.org)
 • Men dessa plasmider kan föras över till andra bakterier vilket innebär att resistensen sprids mycket, mycket snabbare än den annars skulle. (dietdoctor.com)
 • ESBL-generna sitter ofta på plasmider vilket medför att de kan överföras mellan olika bakterier både inom och mellan arter. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Sådana plasmider innehåller ofta enbart någon enstaka gen och kan överföras bakterier emellan. (wikipedia.org)
 • Forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet har analyserat stora mängder DNA, närmare bestämt över 10 000 genomsekvenser från bakterier och plasmider. (lakemedelsvarlden.se)
 • Yersinia-bakterier med multipla DNA-plasmider är aktiva och orsakar tarmsjukdomar i mus. (kemivarldenbiotech.se)
 • Bakterier kan desuden bære ringformede minikromosomer ( plasmider ). (wikiplanet.click)
 • Plasmider kan overføres mellem bakterier ved konjugation . (wikiplanet.click)
 • Visse plasmider bærer gener, som gør, at bakterier kan blive sygdomsfremkaldende, eller at bakterien bliver resistent overfor antibiotika . (wikiplanet.click)
 • Med bakterier, er sekvensering av mikrobielle genom kompliseres av det faktum at mange bakterier som bærer plasmider. (notmywar.com)
 • Genomanalyse av bakterier kan omfatte separat analyse for å identifisere plasmider. (notmywar.com)
 • For eksempel har sekvensering av noen bakterier viste at de kan være nyttige i miljø opprydding, mens forståelse av hvordan plasmider arbeider har ført til bruk av genetisk konstruerte plasmider som kan anvendes for å sette genetisk materiale inn i andre organismer. (notmywar.com)
 • När man blandar antibiotika med buffer används det vanligtvis för selektiv tillväxt av bakterier med transformerade antibitioka resistens plasmider. (lab.nu)
 • Han har använt algoritmen för att utforska kända genuppsättningar hos drygt 4600 naturliga plasmider från olika typer av bakterier, något som tidigare inte har varit möjligt att göra på ett systematiskt sätt. (it-halsa.se)
 • Resultaten kan tolkas som att det finns ett robust nätverk för överföring av plasmider mellan bakterier i bland annat människor, djur, växter, jord, vattenmiljöer och industrier, säger Jan Zrimec. (it-halsa.se)
 • Plasmider är rörliga DNA-element som kan överföras mellan bakterier, en viktig mekanism för spridning. (sehatek.org)
 • Generna till T3SS kan finnas på s.k. plasmider, en sorts rörliga genetiska element som gör att bakterier av olika arter kan föra över gener till varandra. (wordpress.com)
 • Emmanuelle Charpentier får utmärkelsen för sina upptäckter kring mekanismen hos enzymsaxen CRISPR-Cas9, som utgör ett slags adaptivt immunsystem hos bakterier och skyddar dem mot bakteriofager (virus som infekterar bakterier) och skadliga plasmider. (lifesciencesweden.se)
 • Dessa förs över genom så kallade plasmider. (dietdoctor.com)
 • Fredrik Westerlund på Biologi och bioteknik studerar de DNA-molekyler - så kallade plasmider - som huvudsakligen orsakar snabb spridning av antibiotikaresistens. (chalmers.se)
 • De gener som ger upphov till dessa toxiner fanns framförallt lokaliserade på så kallade plasmider, separata DNA-molekyler som ofta kan förflytta sig mellan bakteriestammar. (lantbruksforskning.se)
 • Det är även vanligt att prokaryoter är bärare av mindre cirkulära DNA-molekyler kallade för plasmider . (wikipedia.org)
 • Helt olika bakteriearter kan sprida resistensgener till varandra med hjälp av så kallade plasmider . (it-halsa.se)
 • Plasmider tillhör olika så kallade mobilitetsgrupper, och kan därför inte överföras mellan vilka bakteriearter som helst. (it-halsa.se)
 • Bland annat har han tagit fram en algoritm som kan identifiera specifika DNA-regioner som behövs för konjugation - så kallade oriT - i stora datamängder som består av genuppsättningar från tusentals plasmider. (it-halsa.se)
 • Informationen som bakterien behöver för att producera E finns i små dna-molekyler, så kallade plasmider, som kan föröka sig självständigt och förflytta sig från cell till cell. (borreliainformation.se)
 • Förbättrar du dig och får snabbt krafter, kallade plasmider som skulle göra självaste Darth Vader grön av avund. (gamereactor.se)
 • [ 1 ] Prokaryota celler har även plasmider , som innehåller ett tiotal gener. (wikipedia.org)
 • Även om vissa eukaryoter har satellit-DNA-strukturer som kallas plasmider, betraktas dessa i allmänhet som ett prokaryotfunktion och många viktiga gener i prokaryoter lagras på plasmider. (dustyway.com)
 • Alla tre typer av nylon-nedbrytande gener förekommer på plasmider och endast på plasmider. (rilsource.org)
 • Han leder en forskargrupp vid Rudbecklaboratoriet, där man även har ett speciallaboratorium, GIN-lab, för tillverkning av virala vektorer och plasmider för genöverföring i kliniska prövningar. (lakemedelsvarlden.se)
 • Vibrio cholerae Den har två kromosomer i form av plasmider. (thpanorama.com)
 • Bakteriers genom består vanligen av en cirkulär kromosom och eventuellt också extrakromosomalt genetiskt material, i form av plasmider, medan virus har cirkulära eller linjära genom. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Bakteriell DNA finnes også som plasmider , minikromosomer som er små sirkulære biter av DNA, og har muligheten til å kopiere seg selv over til andre celler. (wikipedia.org)
 • Laborationens syfte är att rena fram plasmider (cirkulär DNA-molekyl) från bakterien E. coli för att sedan transfektera dessa till celler som odlats under hela veckan. (ki.se)
 • Den har fyra kromosomer och kan även innehålla plasmider. (wikipedia.org)
 • Grensen mellom plasmider og kromosomer er veldig diffus, men størrelse og nødvendighet er typiske faktorer som taes med når en skal skille mellom de to. (wikipedia.org)
 • Plasmider hjälper bakterierna att utveckla resistens. (dietdoctor.com)
 • Kombinationer av dessa Förvärvade resistensgener Kromosom Resistensgen Plasmider Resistensgener Resistensgen Hur uppstår förvärvad resistens? (studylibsv.com)
 • Formad som ett "sugrör", vilket gör att cellerna kan utbyta genetiskt material (plasmider) med varandra, vilket kan användas för att sprida antibiotikaresistens t.ex. (brainscape.com)
 • Amanda, jag, Medina, Bea, Isabel och Jenifer som i ett halvår har tittat på plasmider som eventuellt bär på antibiotikaresistens. (blogg.se)
 • Bakteriestammar som orsakar fågelbotulism bär på många plasmider med potentiella virulensfaktorer. (lantbruksforskning.se)
 • förutom en arsenal med vapen, olika plasmider och drycker som genetiskt förändrar spelarens egenskaper. (magazin.se)
 • När två bakterieceller kommer i kontakt kan de kopiera över plasmider till varandra. (it-halsa.se)
 • Detta har varit svårt att förklara, för även om konjugation är väldigt vanligt så har man trott att det ändå fanns en kraftfull begränsning för vilka bakteriearter som kan skicka plasmider till varandra. (it-halsa.se)
 • Bakterien kan även innehålla en överförbar konjugativ plasmid som dessutom kan överföra beta-laktamas plasmider. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Typiska överförda material kan vara cellinjer, plasmider, reagens och kemiska substanser. (ki.se)
 • Där nere saknas all moral och etik och vansinniga försök för att öka människornas kapacitet har bedrivits och ett av de främsta resultaten är plasmider. (gamereactor.se)
 • En panel med modifierade isolat där enstaka eller en kombination av virulensbärande plasmider saknas har tagits fram. (lantbruksforskning.se)
 • Vid kontakt med värdceller sätter Yersinia igång en kopieringsmaskin som mångfaldigar antalet plasmider. (kemivarldenbiotech.se)
 • Antalet mobila plasmider kan vara dubbelt så många som man hittills har känt till. (it-halsa.se)
 • Med plasmider kan föra in vanligtvis upp till 1 000-10 000 baspar i en värdcell, men upp till 15 000 baspar har rapporterats. (ehinger.nu)
 • Majoriteten av kliniska isolat innehåller en kryptisk plasmid och plasmider som kodar för beta-laktamas (TEM-1) är relativt vanliga. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Forskning inom två olika projekt (i) att utveckla nya metoder för att studera plasmider direkt från patientprover utan mellanliggande odling. (uu.se)
 • Kunne kutte plasmider med restriksjonsenzymer, amplifisere og klone DNA, og isolere rekombinante proteiner fra E. coli. (uio.no)
 • Tillväxt av E. coli i SOC-medium resulterar i högre transformationseffektivitet av plasmider. (lab.nu)
 • Efter att de plasmider som ingår i produktionen av CG01 levererats av Cobra. (combigene.com)
 • Därutöver har CombiGene tecknat ett nytt avtal om produktion av CG01 med Viralgen, samt ett avtal med Cobra Biologics som säkrar GMP-produktion av plasmider som ingår i tillverkningen av CG01. (biostock.se)
 • Den ligger i plasmider, små rörliga element av dna. (vardfokus.se)