• Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet har tagit fram Refero som är ett webbaserat läromedel utvecklat för att hjälpa studenter inom akademisk utbildning att förstå vad plagiering innebär och ge tips på hur man ska kunna undvika det. (su.se)
 • Lunds universitet använder sig av programmet Urkund för att förebygga och upptäcka fall av plagiering. (lu.se)
 • Urkund avgör inte om plagiering har skett eller ej - det avgör läraren. (hanken.fi)
 • URKUND är ett system som Högskolan använder för att förebygga och upptäcka plagiering. (his.se)
 • Efter framgångsrik inlämningen genomgår ditt arbete en gransknings- och utvärderingsprocess som inkluderar upptäckt av plagiering i Urkund-systemet. (helsinki.fi)
 • Urkund kan hjälpa dig att få dem förstå vad plagiering handlar om och förse dem med akademiska skrivfärdigheter. (urkund.com)
 • Använd Urkund för att starta en konversation om plagiering och originalitet samt att bygga medvetenhet kring akademisk integritet. (urkund.com)
 • Som en grupp av författare och skapare som värdesätter vårt eget arbete och det som andra har på vårt område, tar IGN: s redaktionstjänst väldigt seriöst plagiering. (oneangrygamer.net)
 • Jyväskylä universitet har beslutat att utreda Laura Huhtasaaris pro gradu-arbete på nytt på grund av misstankarna om plagiering. (yle.fi)
 • Kopierade texter från Internet eller arbeten som saknar källhänvisningar, texter som du har kopierat eller citerat från någon annans arbete (plagiering). (eductus.se)
 • Programmen för plagiatdetektion kan inte självständigt utföra en plagiatkontroll utan är endast att betrakta som ett verktyg för att underlätta lärarnas arbete när det gäller att upptäcka plagiering. (hanken.fi)
 • Plagiering är en grov förseelse i vetenskapliga sammanhang. (hanken.fi)
 • Inom det vetenskapliga samhället är plagiering inte accepterat. (lu.se)
 • Det har blivit vanligare att vetenskapliga artiklar dras tillbaka efter att överdrivna forskningsresultat eller plagiering avslöjats. (newsvoice.se)
 • Detta på grund av kandidaternas påstådda involvering i plagiering och andra oegentligheter. (sn.se)
 • Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering, og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning. (nih.no)
 • Enligt traditionen var det ett flertal författare som bidrog men vissa forskare hävdar att det handlar om en enskild individ och de ovan nämnda likheterna med Suetonius är på sina ställen så påfallande att det har framförts anklagelser om plagiering. (dagensbok.com)
 • Plagiering är ett växande problem idag och den största orsaken är att studenter inte riktigt förstår hur de ska skriva och var gränserna går mellan plagiering och bra akademiskt skrivande. (blogspot.com)
 • Tre studenter fälldes under onsdagen av Disciplinnämnden för plagiering. (lundagard.se)
 • Den vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinära åtgärder har under hela tiden som Högskoleverket/UKÄ granskat disci-plinärenden varit plagiering. (oubliestella.info)
 • Den vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinåtgärder är också plagiering. (stockholmdirekt.se)
 • 3) Videnskabelig uredelighed: Forfalskning, fabrikering, plagiering og andre alvorlige brud på god videnskabelig praksis, som er begået forsætligt eller groft uagtsomt ved planlægning, gennemførelse eller rapportering af forskningsmæssige resultater. (retsinformation.dk)
 • NoPlagiat är en självstudieguide om plagiering och upphovsrätt som tagits fram av Linköpings universitetsbibliotek. (his.se)
 • Som annonsör och som en distributör av upphovsskyddade verk ser vi såklart väldigt allvarligt på plagiering. (svt.se)
 • Vad betyder plagiering? (hh.se)
 • Att ha ett träffsäkert och effektivt system implementerat på din skola som fungerar förebyggande mot plagiering, betyder att du tar dina elevernas akademiska karriär på allvar. (urkund.com)
 • I tillämpliga delar kan detsamma sägas om reaktionen mot den i all sin plagiering andefattiga svenska nazismen. (svensktidskrift.se)
 • Lunds universitet har gemensamma riktlinjer för hur plagiering ska hanteras. (lu.se)
 • Anklagelsen av plagiering först slog upp efter YouTuber Boomstick Gaming märkte att IGN gjorde nästan identiska kommentarer i sin recension av döda celler , där bidragsgivaren Filip Miucin i grunden upprepade Boomsticks granskning nästan ord för ord i vissa delar. (oneangrygamer.net)
 • Det vill säga att anti-plagiering bara är ett program som utvecklats av vissa företagsamma personer, som i alla företagande aktiviteter, vars huvudsakliga mål är att tjäna pengar. (alltforforaldrar.se)
 • Här kan du se en kort film på temat, där bibliotekarie Eli Bytoft Nyaas pratar på temat referenser och plagiering. (hb.se)
 • Plagiering behöver inte ske avsiktligt utan kan handla om att du inte vet vad som gäller vid källhänvisning och referenser. (hh.se)
 • Om man lånar tankar från någon annan utan att hänvisa är det plagiering. (vasa.se)
 • SafeAssign är ett verktyg för att förhindra plagiering och gör det möjligt för din lärare att kontrollera originaliteten i en inlämning. (blackboard.com)
 • Allvarliga avvikelser från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. (nyteknik.se)
 • Oredlighet i forskning definieras i lagen som en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet. (lakemedelsvarlden.se)
 • Plagiering innebär att man använder någon annans verk utan att ange vem som är upphovsman eller varifrån man har hämtat informationen. (gu.se)
 • Om du använder någon annan persons verk utan att referera till källan riskerar du att göra dig skyldig till plagiering. (du.se)
 • innledningene Kalleberg vil drøfte plagiat og plagiering i et forskningsetisk perspektiv. (etikkom.no)
 • Skydda samiska hantverksprodukter mot plagiering och illojal konkurrens. (nordicway.se)
 • 14. mai 2013 I forbindelse med sak om plagiering ved BI ble det nedsatt et ad hoc-utvalg for å (blant annet) nærmere redegjøre for uredelighetsnormens "objektive side", plagiatbegrepet. (etikkom.no)
 • Stim skyddar däremot inte musiken mot plagiering eller stöld. (stim.se)
 • Stim skyddar däremot inte din musik mot plagiering eller stöld, casinostugan sverige det ær också møjligt. (gouw.nu)
 • Det är läraren som gör en bedömning om konstaterad plagiering kan vara ett försök att fuska. (umu.se)