• Min insats i projektet rörde pilotstudier av texter inom genren sekvenskommentarer och resulterade i en avhandling. (su.se)
 • De lösningar som utvecklas inom projektet kommer att testas med hjälp av pilotstudier som även andra forskningsprojekt inom OH EJP kan medverka i. (sva.se)
 • I projektet CemZero ska Cementa och Vattenfall genom pilotstudier undersöka förutsättningarna för en klimatsmart och hållbar produktionsprocess för cement i Sverige. (betong.se)
 • Fokus i det följande ligger på metodiska erfarenheter och överväganden gjorda under de pilotstudier vi har företagit inför projektet. (gu.se)
 • I projektet har pilotstudier gjorts av två enskilda vägar med betydelse för fisket. (leadergute.se)
 • nya, billigare och kraftfullare tekniker hade precis blivit tillgängliga och man hade gjort ett par pilotstudier som bland annat visat att den genetiska variationen inom arten asp var enorm. (forskning.se)
 • Den var från början en vetenskaplig tidskrift som också innehöll utvecklingsartiklar, bland annat pilotstudier, som från 2006 benämndes short papers. (vardfokus.se)
 • Programmet har utvärderats i två pilotstudier och två randomiserade kontrollerade studier och studierna har visat goda resultat. (ki.se)
 • Pilotstudier har visat att hälsofrämjande samtal underlättat för deltagande familjer att visa känslor inom familjen, har givit insikt i den egna upplevelsen, stöd och trygghet att gå vidare i livet. (liu.se)
 • Pilotstudier har visat att man via spektralbilder inom vissa våglängdsområden kan påvisa angrepp av granbarkborre. (fieldsites.se)
 • I Norrbotten utfördes flera pilotstudier i samverkan mellan Region Norrbotten och Norrbottens kommuner, där Luleå tekniska universitets roll var att studera det etiska perspektivet vid användning teknik och ansvara för kommunikationen. (ltu.se)
 • Med andra ord kan man med fog säga att Sverige har haft flera "pilotstudier" att dra lärdomar från. (timbro.se)
 • Två norska läkare har i flera pilotstudier sett att ME-sjuka blivit betydligt bättre, vissa helt symptomfria, av att behandlas med Rituximab. (etc.se)
 • Dessa projekt visar tydligt att små pilotstudier med noggrann mätning är mycket värdefulla. (miljo-utveckling.se)
 • Detta projekt är redan inlett och pilotstudier genomförs just nu för att hitta den bästa processen som är anpassad just för Vombverkets förutsättningar. (sydvatten.se)
 • Här visar våra pilotstudier att det finns möjligheter att komma längre, säger Pontus Johansson, avdelningschef på TLV. (tt.se)
 • I uppdraget ingår att utveckla och förankra arbetsformer, ta fram förslag till en struktur för implementering och att genomföra pilotstudier i ett antal kommuner. (lansstyrelsen.se)
 • Inledande digitaliseringstester och insamling av utvalda delar av aktuella arkiv (pilotstudier) med syfte att skapa en modell för fortsatt datainmatning. (mynetworkglobal.com)
 • TLV ska genomföra två pilotstudier i syfte att förbättra överförbarheten av data från randomiserade kliniska studier till uppföljning av läkemedels behandlingseffekt i klinisk vardag och bidra till bättre bedömningar av läkemedels kostnadseffektivitet över tid. (tlv.se)
 • Man föreslår pilotstudier samt en noggrann uppföljning av starten av Nordens första AGS-anläggning vid Österröds avloppsreningsverk i Strömstad. (svensktvatten.se)
 • Smärtpatienter på Danderyds sjukhus har fått pröva kultur som rehabiliteringsform i två pilotstudier. (doktorn.com)
 • Smärtrehabiliteringen på Danderyds sjukhus, Karolinska Huddinge och Stockholms läns landstings kulturförvaltning har tillsammans genomfört två pilotstudier där smärtpatienter både har fått ta del av och själva medverkat i kulturella aktiviteter. (doktorn.com)
 • Förstudien resulterade i att inom överenskommelsen evidensbaserad praktik (EBP) för 2014 mellan socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting (SKL), gavs SKL uppdraget att genomföra pilotstudier inom området. (regionvasterbotten.se)
 • Detsamma gäller för affärsområdet smarta kort där pilotstudier pågår. (di.se)
 • Ett träningsprogram har ställts samman och testats i så kallade pilotstudier och vid kliniska prövningar, och nu senast alltså i en stor brittisk studie. (ifokus.se)
 • Nästa steg i utvecklingen är att testa tekniken i pilotstudier. (goteborgenergi.se)
 • Anledningen till att man valde att utföra studierna på personer över 55 år var att man i pilotstudier såg mest effekt för den åldersgruppen, säger Mats Mogard. (lakemedelsvarlden.se)
 • Hans arbete går ut på att göra tidiga pilotstudier där förare får testa och utvärdera teknik som är under utveckling. (ingenjoren.se)
 • Skolverket ska redovisa sitt arbete med fortbildning av lärare enligt förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt myndighetens särskilda regeringsuppdrag om fortbildning av lärare och fortbildning i specialpedagogik inklusive fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/3168/S, U2007/6066/G, U2007/6310/G och U2007/7558/SV). (esv.se)
 • Bolaget inledde pilotstudier och tester av Quartzene i färg under mars/april i år och har nått mycket goda resultat med Svenska Aerogels lösning. (aerogel.se)