• Perfenazin säljs i många länder under varunamnet Trilafon. (wikipedia.org)
  • Perfenazin patenterades år 1956 och marknadsfördes under handelsnamnet Trilafon sedan år 1957. (wikipedia.org)
  • Preparatet ger mindre biverkningar än till exempel perfenazin (Trilafon) men har också något sämre effekt. (wikipedia.org)
  • Trilafon ((Perfenazin) - 1:a gen. (aspergerforum.se)
  • Orion Pharma har sedan hösten 2013 marknadsföringsrättigheterna för Trilafon dekanoat (perfenazin) i Skandinavien. (orionpharma.se)
  • Risken för återinläggning på sjukhus var lägre för långverkande injektionsberedningar (paliperidon, zuklopentixol, perfenazin, olanzapin och risperidon) och för peroralt klozapin, hasardkvot cirka 0,5-0,6. (janusinfo.se)
  • För peroral behandling med flupentixol, quetiapin och perfenazin var hasardkvoten för återinläggning cirka 0,9. (janusinfo.se)
  • Melperon Olanzapin Paliperidon Penfluridol Perfenazin Periciazin Pimozid Pipamparone Priadel Proklorperazin Quetiapin Risperidon Sertindol Sulpirid Tiapirid, alternativ till agyrax göteborg. (timedmg.com)
  • Socialstyrelsen publicerade nya nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling i april 2014 och ger perfenazin i depåform prioritet 4 vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd, upprepat återinsjuknande eller behandlingsavbrott. (orionpharma.se)
  • Perfenazin har en god antipsykotisk effekt och används i regel i doser om 8-16 mg per dygn. (wikipedia.org)
  • Perfenazin, är ett läkemedel av typen neuroleptika. (wikipedia.org)