• Eftersom pediatrik är en "ålders specialitet" och de två pediatriska kliniker (Barnmedicin respektive barnkirurgi/kardiologi / hjärtkirurgi / Intensivvård / Neonatologi) kan betraktas som "ett sjukhus i sig" inom Skånes universitetssjukhus, vår forskning täcker och innefattar ett brett fält av laboratorie- och klinisk medicin. (lu.se)
 • Den kliniska rotationen omfattar 40 timmars tjänstgöring per vecka inom pediatrik inom och utanför universitetssjukhuset. (ki.se)
 • Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande medicinsk kunskap för att kunna redogöra för vanliga kliniska sjukdomstillstånd inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, geriatrik, pediatrik och psykiatri. (ki.se)
 • Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt inom pediatrik. (ki.se)
 • Kursens ämnesmässiga kärna utgörs av pediatrik. (ki.se)
 • Pediatrik är det akademiska området relaterat till studier om utvecklingen och sjukdomar hos barn och ungdomar. (lu.se)
 • Pediatrik handlar om hur vi kan förbättra hälsan hos barn- och ungdomar - från nyfödda till 18-åringar. (umu.se)
 • Studenten ska efter avslutad kurs kunna identifiera relevanta och vanliga medicinska tillstånd och dess förlopp inom rehabiliteringsmedicin, allmänmedicin, geriatrik, pediatrik och psykiatri samt beskriva respektive symtombild. (ki.se)
 • Kom och lyssna på "Akut pediatrik" av Ingunn Olafdottir och Emma Englund , Överläkare i Pediatrik. (at-tinget.se)
 • Professor Jonas F Ludvigsson, vid MEB, KI har blivit utsedd till nationellt vetenskapligt råd i pediatrik vid Socialstyrelsen med ett fyraårigt förordnande. (ki.se)
 • Det är en besvikelse, säger Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet. (fof.se)
 • På Höglandet är vi cirka 20 medarbetare bestående av barnsjuksköterskor, sjuksköterskor, barnläkare, ST-läkare pediatrik och vårdadministratörer. (rjl.se)
 • En viktig fråga är hur vi gemensamt som vårdpersonal, politiker och föräldrar kan se till att vi har en neonatalvård i den norra regionen som uppfyller FNs barnkonvention, säger Magnus Domellöf, som är professor i pediatrik vid Umeå universitet. (umu.se)
 • Pediatrik En bra start är att söka i Pubmed , som är en öppen databas som inte kräver någon inloggning. (ki.se)
 • Seniorprofessor i pediatrik vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet. (doktorn.com)
 • Professor Jonas F Ludvigsson, vid MEB, KI har blivit utsedd till nationellt vetenskapligt råd i pediatrik vid Socialstyrelsen med ett fyraårigt förordnande. (ki.se)
 • Olle Hernell, barnläkare och professor i pediatrik vid Umeå universitet, minns retoriken från den tiden. (expressen.se)
 • En viktig fråga är hur vi gemensamt som vårdpersonal, politiker och föräldrar kan se till att vi har en neonatalvård i den norra regionen som uppfyller FNs barnkonvention, säger Magnus Domellöf, som är professor i pediatrik vid Umeå universitet. (umu.se)
 • Det är en besvikelse, säger Johnny Ludvigsson, professor i pediatrik vid Linköpings universitet. (fof.se)
 • pediatrik, kirurgi, ortopedi och ron-n sa-hals. (vakanser.se)
 • Det ställs också krav på specialist i pediatrik med kompetens inom neonatala intensivvårdstransporter och sjuksköterska/barnmorska med tillräcklig kompetens i neonatologi för att hantera CPAP/transportkuvös. (lakartidningen.se)
 • Pediatrik (även barnhälsovård, BHV ) är den specialitet inom medicinen som handlar om spädbarns och barns hälsa och sjukdomar . (wikipedia.org)
 • För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom pediatrik. (arbetsgivarverket.se)
 • Smärtutredning kräver bred kunskap", säger Gösta Alfvén, docent i pediatrik med 25 års erfarenhet av smärtvård hos barn. (netdoktorpro.se)
 • Pediatrik är det akademiska området relaterat till studier om utvecklingen och sjukdomar hos barn och ungdomar. (lu.se)
 • I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet pediatrik inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. (arbetsgivarverket.se)
 • Läkarkonsultationer i allmän pediatrik och barnneurologi. (ratsit.se)
 • Susanna Danielsson är specialistläkare i pediatrik och barnneurologi med habilitering. (autism.se)
 • Pediatrik handlar om hur vi kan förbättra hälsan hos barn- och ungdomar - från nyfödda till 18-åringar. (umu.se)
 • Magnus Barres är docent i pediatrik, överläkare och allergolog med speciellt intresse för allergi mot mat och pälsdjur. (doktorn.com)
 • I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom pediatrik. (arbetsgivarverket.se)