• Cellulit behandlas enligt samma principer som ros. (kaypahoito.fi)
 • En sådan visdomstand är jämförbar med de 28 övriga tänderna och sköts enligt samma principer. (kaypahoito.fi)
 • Bäckenfrakturer hos äldre barn påminner om de vuxnas och bör behandlas enligt samma principer. (internetmedicin.se)
 • Insulin ges enligt samma principer som vid diabetisk ketoacidos. (vardriktlinjer.se)
 • Med anledning av coronakrisen tillämpas ett antal principer för bidragsgivningen inom kultur- och bildningsnämndens ansvarsområde som innebär tillfälliga avsteg från riktlinjerna för bidrag. (regionvarmland.se)
 • I korthet kan Lean beskrivas som förhållningssätt - en filosofi som bygger på grundläggande värderingar och ett antal principer. (regionvarmland.se)
 • Val av behandlingsstrategi baseras på etiska principer samt medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. (icuregswe.org)
 • Förstå (S3) onormal kroppslig struktur och funktion, symtom, teorier om sjukdomsmekanismer, prognos, principer för utredning och behandling samt i tillämpliga fall rehabiliteringens betydelse vid vanliga, akuta och/eller allvarliga inflammatoriska sjukdomar inom verksamhetsområdena, och ha sådan kännedom (S2) om mindre vanliga sjukdomar. (ki.se)
 • Af Klercker angav följande skäl: för att få en insikt i hur läkemedlen används i praktiken (en del av det som brukar kalla post-marketing surveillance eller farmakovigilans), för att förstå vilka frågor människor oftast ställer sig och kunna anpassa sin patientinformation till detta, exempelvis kring biverkningar, samt för att bevaka sin egen verksamhet och bättre hantera potentiella kriser. (janusinfo.se)
 • Under utvecklingen och kommande testning av appen har den centrala aspekten varit att säkerställa att uppgifter kopplade till personen samlas in och används med respekt för integriteten, genomskinligt och på ett datasäkert sätt, samt med människors samtycke också enligt Sitras principer för rättvis dataekonomi. (vaasankeskussairaala.fi)
 • Patientinformation att skicka med till den sjukskrivne med allmän information om sjukskrivning och om hur försäkringskassan bedömer rätten till ersättning. (regiongavleborg.se)
 • Vi kan bara ge dig generella svar och förklara sammanhang och principer, men aldrig ge dig detaljerade och individanpassade rekommendationer. (modifast.se)
 • Våra lösningar har flera smidiga stöd för dokumentation - både för patientinformation (t.ex. (doctrin.se)
 • En patientinformation som beskriver syfte och bieffekter med sjukskrivning och vad patienten själv kan göra för att sjukskrivningen ska ge återhämtning. (vardgivarguiden.se)
 • Celgenes uppförande- och etikkod beskriver de viktigaste riskområdena och de principer som ska styra medarbetarnas agerande. (celgene.se)
 • Boken beskriver de principer som ett hälsofrämjande möte bygger på och illustrerar hur det kan se ut i praktiken. (icuregswe.org)
 • Jag jobbar utifrån kognitiv beteendeterapeutiska principer som arbetsmetod. (salavardcentral.se)
 • Det är också en vetenskap som bygger på naturvetenskapliga principer och utvecklas i takt med aktuell forskning. (hklulea.se)
 • Speciellt när det gäller hantering av känsliga och konfidentiella data, exempelvis information om bankkunder, kreditkortsinformation, patientinformation och liknande. (du.se)
 • Att utveckla metoder för behandling av barn med cerebral pares baserat på kunskap om motorisk kontroll och utveckling med principer för motoriskt lärande. (ki.se)
 • En patientinformation för patienter med nyupptäckt njursvikt kommer inom kort att finnas tillgänglig för utskrift via Viss. (janusinfo.se)
 • Utifrån undersökningens resultat bedömer Vårdanalys därför att sex vägledande principer bör genomsyra användningen av digitala hälsouppgifter: uppgifterna ska komma till nytta, uppgifterna ska skyddas, uppgifterna ska vara korrekta, patienter ska erbjudas insyn och information, patienters egen vilja ska visas hänsyn och personer som inte själva vill eller kan ta ställning ska inte missgynnas. (it-halsa.se)
 • Detta vårdpro-gram syftar till att ge nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av vuxna patienter med AML oavsett ålder, inklusive principer för handläggning av återfall. (cancercentrum.se)
 • Undervisningsprogrammet baserades på self-efficacy-principer och utgjorde ett helt nytt koncept inom patientundervisningen. (svenskreumatologi.se)
 • Inera har i uppdrag att tillhandahålla en infrastruktur som skapar möjlighet att tillgängliggöra patientinformation för enskilds direktåtkomst. (atlassian.net)
 • Förstå principer för (M2) urval, utförande och patientinformation om vanliga undersökningar vid utredning av inflammation. (ki.se)
 • Förstå (M2) övergripande principer för behandling av mindre vanliga men potentiellt farliga sjukdomar. (ki.se)
 • Checklistor, redigerbara schemata för användning på kliniken, patientinformation. (dental24.se)
 • En genomgång har också gjorts av guider, principer och strategier från länder som har lång erfarenhet av patientinflytande och patientsamverkan. (cancercentrum.se)