• För en uppfinnare fungerar patent som ett ekonomiskt incitament då forskningen är dyr och tidskrävande. (lu.se)
  • För att bli en vinnare i evolutionen måste man själv leva tillräckligt länge, hitta en I boken används exempel från djurriket, men evolutionens principer fungerar på Evolution i stor skala kan vara väldigt svårt att studera och mäta men med 15% av alla avkommor i en generation är selektionstrycket högre än i en population I programmmet är dock det otroligt mycket mer fler algoritmer men principen. (web.app)
  • Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras Släktträd och principer för indelning av organismvärlden. (web.app)
  • År 1990 startade Stridsberg det nya företaget HDD - High Density Drives för att skapa produkter av sina nytagna patent för elmotorer med mycket högt moment per volym. (wikipedia.org)
  • som campingbelysning) och mer.Vi kan leverera OEM, ODM och one-stop-lösningstjänst.Om du har några nya idéer eller koncept för produkter, vänligen kontakta oss.Vi är villiga att etablera affärsrelationer med ditt företag baserat på principer om jämlikhet, ömsesidig nytta och utbyte av vad varje part behöver. (fashome.com)
  • Stridsberg beviljades 23 amerikanska patent, bland annat för ytmonteringsrobotar, elmotorer och principer för att driva hybridbilar. (wikipedia.org)
  • Från samhällets sida medför ett patent att ny kunskap offentliggörs och därigenom bidrar till att driva forskningen framåt. (lu.se)
  • Populationen för registreringar är alla företag som producerar varor eller tjänster för marknaden och som fått ett FO-nummer av Patent- och registerstyrelsen vid referenstidpunkten. (stat.fi)
  • Beslutades att anta föreslagna principer för valberedningens tillsättande och instruktioner avseende dess arbete. (oncopeptides.com)
  • i kundens verksamhet och principer för till exempel produktifiering lätt kan förbise och missa viktiga detaljer samt rentav brister och direkta felaktigheter i det granskade materialet. (web.app)
  • Det kan uppkomma skillnader mellan fondandelens avkastning och värdeutvecklingen i jämförelseindexet bland annat eftersom fonden föl-jer Nordeas principer för ansvarsfulla investeringar, vilket innebär att vissa aktier som ingår i indexet kan komma att exkluderas. (firebaseapp.com)