• I huvudsak inneb r tj nsten kvalitetskontroll p r varor med fysikalisk provning s som viskositet, partikelstorlek, fukt, smuts etc. (vakanser.se)
 • Genom en "in-vitro" studie, alltså en simulering av vad som händer i den sura miljön i magsäcken och i det basiska tarmsystemet har det kunnat konstateras att mellan 0,5 till 1 procent (beroende på partikelstorlek i provet) av det metalliska blyet omvandlas till en vattenlöslig form av bly. (jaktjournalen.se)
 • Mindre partikelstorlek ger mer total yta för snabbare och effektivare kreatinupptag. (fitnessbutiken.se)
 • Kopran mals sedan till mindre partikelstorlek och torkas i 90-110 grader i horisontella spisar. (biofood.se)
 • Som du troligtvis har lärt dig så är det serum som har förmågan att sjunka in i huden lättare än krämer på grund av deras konsistens och mindre partikelstorlek. (eleven.se)
 • Ett viktigt projektmål är att minska pulvermaterialets partikelstorlek till en nivå där varje partikel motsvarar ett kristallkorn med magnetiskt endomäntillstånd eller ett begränsat antal kristallkorn med textur. (uu.se)
 • När fasta material mals i ett vätskemedium för att minska partikelstorlek används en grindometer för att kontrollera partikelstorleken. (elastocon.se)
 • På grund av sin större partikelstorlek passar däremot Prestop Mix och GlioMix bara att blandas i växtunderlag och att spridas genom bevattning. (farmit.net)
 • Microsilver - På grund av dess partikelstorlek är microsilver inte genomträngligt i huden. (doggie.se)
 • Garanterar ett högkvalitativt spridningsmönster på grund av det enhetliga spektrumet av partikelstorlek, vilket möjliggör en exakt distribution även vid breda bredd. (svenskafoder.se)
 • Adhesiva blandningar, i vilka mikroniserade läkemedelspartiklar är fästade vid betydligt större bärarpartiklar och bildar granulära partiklar, används ofta för att övervinna den kohesivitet som härrör från den lilla partikelstorlek som krävs för läkemedelstillförel till lunga. (uu.se)
 • Vår Titandioxid har en partikelstorlek som gör att den inte tas upp av huden. (dermanord.se)
 • Att påstå att solskyddsprodukter med titandioxid i större partikelstorlek (ej i nanostorlek) blir som pasta och att det skulle ge sämre skydd, stör mig så oerhört. (softskin.se)
 • Testad och bekräftad partikelstorlek och distribution i kroppen. (alpha-plus.se)
 • Det stämmer inte alls att dubbdäck skulle skapa en speciell partikelstorlek. (fof.se)
 • Partikelstorlek är generellt den viktigaste parametern hos en partikel om man vill bestämma dess fysiska egenskaper och dess effekter på människors hälsa. (smhi.se)
 • Samtidigt är det få studier som visar till vilka storleksfraktioner metaller och andra föroreningar finns bundna, men några tyder på att innehållet ökar med minskande partikelstorlek. (avfallsverige.se)