• Vid dykning ökar partialtrycket, vid 10 meters djup (2 atmosfärers tryck) är syrets partialtryck 0,42 atm osv. (wikipedia.org)
 • Aortabågens kemoreceptorer är således främst känsliga för syrets partialtryck. (wikipedia.org)
 • Maximalt arbetsdjup för en andningsgas är det djup där syrets partialtryck (pO 2 ) i gasblandningen överskrider en säker gräns. (suunto.com)
 • I luften är syrets partialtryck 160 mmHg. (runnersworld.se)
 • Den styr syrets partialtryck inom inställda värden. (dyk.net)
 • Ju högre syrets partialtryck är desto mer syrgas diffunderar in i membranet. (scandinovata.se)
 • Partialtryck av syre. (suunto.com)
 • Både syre (O2) och koldioxid (CO2) är ju gaser som finns i vårt blod, så de har olika partialtryck i blodet. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Och tvärt om - ett högt partialtryck av syre gör så att erytrocyten binder till sig fler syremolekyler. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Den enda tabell som finns är en lista (NOAA Oxygen Exposure Limit) över maxtider för partialtryck mellan 1,0 och 1,6 för syre avseende enskilt dyk och per dygn (sida 61). (dykarna.nu)
 • Höjdhypoxi orsakad av syrehushåll på grund av lågt partialtryck av syre i luften. (valentimcare.com)
 • Apollo 1 besättningen befann sej i 114 % partialtryck syre, jämfört med 21 % partialtryck syre i normal luft. (ifokus.se)
 • Jag har observerat stora förändringar i beteendet hos en katatonisk patient när denne utsatts för högt partialtryck på syre i en tryckkammare. (adhd-npf.com)
 • pH, samt är känsligare för koldioxidens partialtryck. (wikipedia.org)
 • Jo: hur bra hemoglobinet i våra röda blodkroppar binder till sig syret (hur hög syremättnaden är), det beror på koldioxidens partialtryck i vår plasma. (biomedicinskanalytiker.org)
 • Mängden råkar motsvara ca hälften av våra utsläpp (det som binds i haven är relaterat till halten CO2 i haven respektive koldioxidens partialtryck i luften). (martinhedberg.se)
 • Partialtryck är det tryck som orsakas av en enskild gas. (wikipedia.org)
 • Partialtryck är det tryck (deltryck) som orsakas av en enskild gas i en gasbladning i en behållare (t ex glasflaska). (ki.se)
 • Partialtryck (p) är detsamma som det tryck en gas orsakar i sitt utrymme. (biomedicinskanalytiker.org)
 • kroppstemperaturen, pH-värdet, vilket partialtryck (p) koldioxiden (CO2) har i vårt blod, samt genom en molekyl kallad difosfoglycerat (2,3-DPG). (biomedicinskanalytiker.org)
 • Ökad mängd fysikaliskt löst O 2 i blodet (proportionellt mot partialtrycket) → tillräcklig O 2 -leverans för basalmetabolism (oberoende av hemoglobinnivån) samt 10-20-faldigt ökat O 2 -partialtryck i blod → diffusion 2-4 gånger längre ut i vävnader → ischemiska vävnader oxygeneras → metabolism normaliseras. (internetmedicin.se)
 • I kanalerna är vattenångans partialtryck på grund av temperaturskillnaderna. (femirco.ru)
 • I kanalerna är vattenångans partialtryck på grund av temperaturskillnaderna mycket högre närmare markytan än nere vid grundplattan. (finnfoam.se)
 • På grund av skillnaderna i partialtryck transporteras vattenångan därför nedåt och kondenseras till vatten som rinner ut i täckdikningen. (finnfoam.se)
 • Begreppet partialtryck är förekommande inom fysiologin där ofta halterna av löst syrgas, koldioxid och andra fysiologiska gaser anges som partialtryck. (wikipedia.org)
 • När syres partialtryck når 1,6 blir halten av syrgas giftig, vilket innebär att det är riskfyllt att dyka djupare än 66 meter om man andas luft. (wikipedia.org)
 • För ett givet partialtryck av syrgas i luft kommer koncentrationen i mättat rent vatten att vara fixerat vid varje given temperatur. (scandinovata.se)
 • Om vi andas ren syrgas under lång tid blir det för mycket - eller om vi andas syrgas mer alltför högt partialtryck. (dyk.net)
 • Både experiment och praktisk användning har visat att vi kan tolerera syrgas med ett partialtryck (ppO2) på upp till 1,6 bar. (dyk.net)
 • Man kan se det s , att f r att vatten ngan ska orka tr nga undan luften, m ste vi h ja temperaturen till 100 o C. I luft m ttad med vatten nga vid 20 o C har vatten nga motsvarande 23 hektopascal, men h r kallas det partialtryck. (fysik.org)
 • Hur stort är partialtryck för Ar respektive N2 om det totala trycket är 100bar, kostar xcel priser . (apotekvarerpanettet.life)
 • Djupt nedsjunken i andningssystemet och i och med det gasutbyte, gasers fysikaliska egenskaper, partialtryck och löslighet kom jag osökt att tänka på den här underbara sketchen med mina favoriter. (blogspot.com)
 • Dessa känner av blodtryck och blodgasernas partialtryck samt pH-förändringar, vilket leder till signalering till NTS-området i hjärnstammen genom tung- och svalgnerven. (wikipedia.org)
 • Fysik: Gaslagen, partialtryck, hydrauliska principer. (slu.se)
 • Luftens relativa fuktighet (Φ) är kvoten mellan vattenångans partialtryck (p w ) och vattenångans partialtryck vid mättat tillstånd (p s , indexet s kommer från engelskans saturate) i atmosfären, det vill säga vattnets ångtryck vid aktuell temperatur. (wikipedia.org)
 • Det totala lufttrycket i atmosfären (P 0 ) kan betraktas som summan av den torra luftens partialtryck (P L ) och vattenångans partialtryck (P w ), allt enligt Daltons lag . (wikipedia.org)
 • Partialtryck anges normalt, även då de representerar koncentrationer, med versalt p följt av ämnet om möjligt i subscript. (blogspot.com)
 • Om man stänger in ett visst antal syremolekyler (O2) i ett blodkärl har man ett viss partialtryck av syret (pO2) inne i det kärlet. (biomedicinskanalytiker.org)