• Vid förökning genom partenogenes behövs det vanligtvis ett sätt att göra avkomman diploid utan befruktning. (wikipedia.org)
 • Partenogenes kan antingen vara strikt, ifall all reproduktion sker genom partenogenes, eller fakultativ, då reproduktionen skiftar mellan att vara sexuell och partenogenes. (wikipedia.org)
 • Om arten istället har homogametiska honor, dvs att könsbestämningen istället sker genom ett XY-system (som hos till exempel däggdjur), kan en hona inte ge upphov till hannar genom partenogenes eftersom honan inte kan bistå med någon Y-kromosom. (wikipedia.org)
 • Inom ett flertal djurgrupper har det observerats att arter som reproducerar sig genom partenogenes ofta lever i andra typer av miljöer än de som deras sexuellt reproducerande släktingar gör. (wikipedia.org)
 • Nyligen fann man att komodovaranen , som vanligtvis förökar sig sexuellt, även kan föröka sig asexuellt genom partenogenes. (wikipedia.org)
 • Meiotisk partenogenes kan ske på en mängd sätt varav många bygger på att genomet dupliceras antingen före eller efter själva meiosen. (wikipedia.org)
 • Partenogenes tillåter också en art att kolonisera nya områden med enbart en individ, till skillnad från ett strikt sexuellt system där det skulle krävas minst två individer (av olika kön, såvida arten inte är hermafroditisk). (wikipedia.org)
 • Partenogenes , eller jungfrufödsel , är när diploida eller haploida individer utvecklas från ett ägg som är obefruktat. (wikipedia.org)
 • Vissa steklar kan på detta sätt bilda uppemot enäggstvåtuslingar Partenogenes, eller jungfrufödsel, är när diploida eller haploida individer utvecklas från ett ägg som är obefruktat. (wikipedia.org)
 • Vid mitotisk partenogenes bildas ägget genom mitos och fortsätter sedan att utvecklas till ett foster. (wikipedia.org)
 • Hos vissa arter förekommer enbart honor vilket fungerar eftersom dessa insekter kan föröka sig könlöst, så kallad partenogenes. (parkenzoo.se)
 • På våren tar sig de färdiga steklarna ut och de flesta är honor och de flesta lägger sina ägg utan befruktning, så kallad partenogenes eller jungfrufödsel. (blogspot.com)
 • Denna process av reproduktion kallas partenogenes, och avkomman av dessa hajar var friska och långlivade. (mynewspapers.net)
 • Jungfrufödsel är detsamma som partenogenes , det vill säga produktion av avkomma ur obefruktade ägg. (alltombiodling.se)
 • Därmed bör det vara fördelaktigt att utveckla partenogenes för arter som är väl anpassade till en relativt oföränderlig miljö eller för arter som uttrycker en hög grad av fenotypisk plasticitet. (wikipedia.org)
 • Avkomman efter en meiotisk partenogenes kommer enbart att ärva halva sin moders arvsmassa och blir därmed helt och hållet homozygot. (wikipedia.org)