• Oxikodon Depot Actavis innehåller den aktiva substansen oxikodonhydroklorid som tillhör en grupp läkemedel som kallas opioder. (apoteket.se)
 • Oxikodon Depot Actavis används för att behandla svår smärta som endast kan lindras tillräckligt med smärtstillande opioida läkemedel hos vuxna och barn från 12 års ålder. (apoteket.se)
 • Oxikodonhydroklorid som finns i Oxikodon Depot Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. (apoteket.se)
 • Oxikodon Depot Actavis har en primär beroendepotential. (apoteket.se)
 • Kronisk användning av Oxikodon Depot Actavis kan leda till fysiskt beroende och abstinenssymtom kan uppstå vid plötsligt avbrytande av behandlingen. (apoteket.se)
 • En ökad känslighet för smärta, som inte svarar på en dosökning av oxikodon, kan uppstå vid behandling med Oxikodon Depot Actavis. (apoteket.se)
 • Oxikodon Depot Actavis rekommenderas inte före en operation eller upp till 24 timmar efter. (kronansapotek.se)
 • OxyContin (oxikodon) är en opioid smärtstillande. (blogspot.com)
 • Oxikodon finns i två varianter: oxikodon och OxyContin. (jackabacon.com)
 • Morfin och oxikodon har likvärdig analgetisk effekt och biverkningsmönster. (regionvasterbotten.se)
 • Även för tapentadol gäller att preparatet kan försökas hos patienter som provat men inte tolererat, oxikodon eller morfin. (regionvasterbotten.se)
 • Skådespelaren Carrie Fisher hade kokain, ecstasy, morfin och kodein och oxikodon i kroppen när hon drabbades av en hjärtattack på ett flygplan mellan London och Los Angeles i december 2016. (bt.se)
 • Palexia Depot (tapentadol) får fortsatt begränsad subvention och ingår i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin. (tlv.se)
 • Mot denna bakgrund beslutar vi att Palexia Depot ska vara subventionerat och ingå i högkostnadsskyddet för patienter med svår långvarig smärta som provat, men inte tolererat, oxikodon eller morfin. (tlv.se)
 • Under sommaren2019 väcktes åtal mot en man vid Ångermanlands tingsrätt som injicerat sin hustru med en dödlig dos av morfin och oxikodon. (michaelpalsson.se)
 • I vilka former finns oxikodon? (1177.se)
 • Från och med augusti finns oxikodon/naloxon med som utbytesgrupp på listan över periodens varor. (tlv.se)
 • När en patient inte längre behöver behandling med oxikodon är rådet att trappa ner dosen gradvis för att förhindra abstinenssymtom (se avsnitt om du slutar ta OxyNorm). (kronansapotek.se)
 • Välj i stället i första hand inj oxikodon (Oxynorm) 2,5-5 mg sc/iv. (regionvasterbotten.se)
 • Targiniq är ett läkemedel som innehåller både oxikodon och naloxon. (wikipedia.org)
 • Substansen finns också i läkemedlet Targiniq tillsammans med opioiden oxikodon - kombinationen marknadsförs av läkemedelsföretaget bakom preparatet med ändamålet att ge patienten nödvändig smärtlindring, samtidigt som opioidinducerad förstoppning därmed motverkas. (wikipedia.org)
 • Oxikodon kan ha många biverkningar. (jackabacon.com)
 • När du använder oxikodon kan vara farligt att ta i trafiken på grund av biverkningar, såsom dåsighet, sedering, förvirring och yrsel. (jackabacon.com)
 • Men äldre patienter är mer benägna att ha åldersrelaterade lunga, lever, eller njurproblem, vilket kan kräva försiktighet och en justering av dosen för patienter som fick oxikodon för att undvika potentiellt allvarliga biverkningar. (ilorena.com)
 • Oxikodon tabletter med fördröjd frisättning bör inte användas om du behöver smärtbehandling för bara en kort tid, till exempel när återhämtar sig från operationen. (ilorena.com)
 • Initiering av CYP3A4-hämmare (eller utsättande av CYP3A4-inducerare) kan leda till en dödlig överdos av oxikodon från oxikodonhydroklorid. (ilorena.com)
 • Du bättre stoppa oxikodon gradvis för att undvika abstinenssymtom. (jackabacon.com)
 • Oxikodon verkar fullt ut efter ungefär en-tre timmar. (1177.se)
 • Oxikodon tillhör läkemedelsgruppen morfinliknande läkemedel. (1177.se)
 • Oxikodon är en smärtstillande eller morfinliknande opiater. (jackabacon.com)
 • Oxikodon tillhör den grupp av läkemedel som morfinliknande smärtstillande medel, eller opiater nämns, och det är redan känt sedan 1917. (jackabacon.com)
 • Nämnas bör att under samma period ökade också antalet personer som dog av opioider som metadon, buprenorfin, fentanyl, oxikodon och tramadol. (rns.se)
 • Exempel på opioider: Heroin, fentanyl, buprenorfin och smärtstillande mediciner som tramadol och oxikodon. (hn.se)
 • Under 2015 har ytterligare två opioider lagts till, oxikodon och tramadol. (drugnews.nu)
 • Opioider, vilket är samlingsnamn för både heroin, metadon och substanser i smärtstillande läkemedel, som buprenorfin, oxikodon och fentanyl, är den största orsaken till dödliga överdoser både inom EU och i Sverige. (svt.se)
 • I själva verket härstammar huvuddelen av ökningen från läkemedel som används inom sjukvården: Metadon och buprenorfin som används inom beroendevården, men också i smärtbehandling, eller fentanyl och oxikodon som är vanliga smärtpreparat. (drugnews.nu)
 • Fentanyl och oxikodon ser vi inte så mycket i gatuhandeln, det säljs mest via nätet, menar Lelle Karlsson och tillägger att han bedömer att läckaget från de legalt utskrivna opioiderna är stort. (rns.se)
 • Det senaste året har vi sett en ökning av bruket av fentanyl och oxikodon. (blt.se)
 • Både fentanyl och oxikodon är morfinderivat, ett halvsyntetiskt smärtstillande preparat som skrivs ut av läkare. (blt.se)
 • Från och med augusti finns oxikodon/naloxon med som utbytesgrupp på listan över periodens varor. (tlv.se)
 • Targiniq är ett läkemedel som innehåller både oxikodon och naloxon. (wikipedia.org)
 • Effektstorleken för oxikodon/naloxon jämfört med oxikodon efter 5-12 veckor är svårbedömd då läkemedelsföretaget använde sig av ett eget effektmått, bowel function index (BFI). (janusinfo.se)
 • Naloxon finns även att tillgå i kombination med oxikodon i fast doskombination (långverkande tablett) [8]. (janusinfo.se)
 • Det effektmått på opiodinducerad förstoppning som användes av de flesta kontrollerade studierna mellan oxikodon/naloxon och oxikodon är bowel function index (BFI) en 100-gradig skala som har tagits fram av Mundipharma, som var det läkemedelsbolag som tog fram kombinationspreparatet (oxikodon/naloxon). (janusinfo.se)
 • På patienter med måttlig till svår långvarig icke-cancerrelaterad smärta jämfördes oxikodon/naloxon med oxikodon. (janusinfo.se)
 • I den ena studien OXN3001 [12] på 316 patienter med BFI 61-62 minskade BFI med 27 efter fem veckor med oxikodon/naloxon jämfört med en minskning med 9,4 med oxikodon (differens 17,6). (janusinfo.se)
 • I den andra studien OXN3006 [13] på 165 patienter med BFI 64-67 minskade BFI med 26,5 efter 12 veckor med oxikodon/naloxon och 10,8 med oxikodon (differens 15,7). (janusinfo.se)
 • Ett alternativ vid opioidinducerad förstoppning är att byta till Targiniq , ett kombinationsläkemedel bestående av oxikodon i kombination med naloxon. (internetmedicin.se)
 • Substansen finns också i läkemedlet Targiniq tillsammans med opioiden oxikodon - kombinationen marknadsförs av läkemedelsföretaget bakom preparatet med ändamålet att ge patienten nödvändig smärtlindring, samtidigt som opioidinducerad förstoppning därmed motverkas. (wikipedia.org)
 • Hon gick till en läkare som skrev ut Percocet, ett starkt beroendeframkallande smärtstillande preparat med opioiden oxikodon, och allt förändrades. (modernpsykologi.se)
 • Dolcontin i högre doser kan ersättas av halva dosen Oxikodon Depot, men i dagsläget sakas preparat i depotberedningar som kan ersätta DT. (regionostergotland.se)
 • De tablettstyrkor beskriver mängden oxikodon per tablett som hydrokloridsaltet. (blogspot.com)
 • - Hade jag fått veta att en av mina patienter fått oxikodon och stesolid utskrivet samtidigt hade jag agerat direkt. (gp.se)
 • Men äldre patienter är mer benägna att ha åldersrelaterade lunga, lever, eller njurproblem, vilket kan kräva försiktighet och en justering av dosen för patienter som fick oxikodon för att undvika potentiellt allvarliga biverkningar. (ilorena.com)
 • Preparat innehållande oxikodon kan bland annat orsaka dåsighet, illamående och kräkningar. (wikipedia.org)
 • Samtidigt som Jesper fick oxikodon utskrivet av Närhälsan fick han även beroendemedicinen stesolid utskriven från Sahlgrenska universitetssjukhusets beroendeklinik. (gp.se)
 • Percocet innehåller en kombination av paracetamol och oxikodon. (medikament.se)
 • Skiftet från förskrivning av tramadol till oxikodon måste fortsatt följas och analyseras. (lakartidningen.se)
 • Förskrivningen av tramadol har minskat kraftigt samtidigt som oxikodon har ökat den senaste tolvårsperioden. (dagensmedicin.se)
 • Vad ska jag undvika när du tar paracetamol och oxikodon? (medikament.se)
 • Läkemedel som innehåller de verksamma ämnet oxikodon används vid vissa typer av långvarig och svår smärta, som till exempel cancersmärta. (1177.se)
 • Oxikodon används vid vissa typer av svår smärta, som till exempel cancersmärta. (1177.se)
 • Från och med månadsskiftet kommer till exempel vissa parenterala beredningar med oxikodon, zoledronsyra och leuprorelin att bytas på apotek till det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet. (janusinfo.se)
 • Oxikodon kan orsaka livshotande abstinenssymptom i en nyfödd om mamman har tagit Percocet under graviditeten. (medikament.se)
 • Sjukhuset kontrollerade inte ens hur mycket oxikodon det rörde sig om. (gp.se)
 • Oxikodon (omtalas ibland som "fattigmansheroin") har dessutom under senare år visat sig kunna generera mycket stora problem med beroende, varför preparatet anses som ett andrahandsval. (regionvasterbotten.se)
 • När oxikodon används under en längre tid, kan det bli vanebildande, orsakar psykiska eller fysiska beroende. (ilorena.com)
 • I slutet av 1990-talet började ett amerikanskt läkemedelsföretag, Purdue, marknadsföra långtidsverkande oxikodon, en stark opioid, som läkemedel mot kronisk smärta. (rns.se)
 • Oxikodon är en opioid smärtstillande, som ibland kallas narkotika. (medikament.se)
 • 1] Det är ungefär 1.5 gånger mindre potent opioid än oxikodon. (pharmacyreviewer.co)
 • Vi är specialiserade på att leverera oxikodon i alla doseringsformer och typer. (fortroende-apotek.com)
 • Jag kunde inte hitta information om oxikodon, men jag vet att det är ett narkotiskt medel, recept krävs (gatuautomater är straffbara enligt lag) och det är starkt. (svcministry.org)