• Den sistnämnda, för att ta ett exempel, är en osmotiskt dieuretisk vätska vilken är klart hyperton (jfr osmolaritet ca 930 mosm/kg) vilket gör att den har den egenskapen att den kan dra ur vattnet ur hjärnan. (wikipedia.org)
  • Ryggradsdjur använder njurar med urinledare och urinblåsa med dubbellösningsprincipen, där urinen får en högre osmolaritet och hos människa kan nå 1 200 mosm/L, vilket är fyra gånger så koncentrerat som blodet. (wikipedia.org)
  • Vid infusion i perifera vener måste lösningen spädas för att inte överskrida en osmolaritet på 800 mOsm/l. (imeds.se)
  • Mången ung adept fick bakläxa på kemiska definitioner som osmolalitet, osmolaritet och GFR. (sfmr.se)
  • Notera i dessa sammanhang att även laktat, etanol samt sannolikt vissa av etanols nedbrytningsprodukter är osmotiskt aktiva varför dessa påverkar osmolaritet (6). (medicinskapm.se)