• Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har lyckats ta fram korta syntetiska DNA-analoger, oligonukleotider, som binder direkt till den gen som är skadad vid Huntingtons sjukdom och hindrar produktionen av ett protein som skadar nervcellerna. (neurologiisverige.se)
 • 2. Utveckling av nya genetiska mediciner i form av s.k. syntetiska oligonukleotider. (ki.se)
 • Dessa primrar är vanligtvis korta syntetiska oligonukleotider, med en längd på cirka 20 baser. (wikipedia.org)
 • Kännedom om DNA-sekvensen som ska amplifieras utnyttjas för att skapa två syntetiska primrar (DNA-oligonukleotider). (wikipedia.org)
 • Nu kunde dessa homologier genereras genom syntetiska oligonukleotider gjorda på beställning, vilket kraftigt utökade nyttan av recombineering. (wikipedia.org)
 • Syntetiska peptider och syntetiska oligonukleotider (RNA, DNA) såsom aptamerer och antisense räknas, även om de kan vara komplexa och svårkarakteriserade, inte som biologiska substanser eftersom de inte är av biologiskt ursprung. (lakemedelsverket.se)
 • De är syntetiska oligonukleotider - korta enkelsträngade DNA-molekyler. (solunetti.fi)
 • Enligt Peter Guterstam vid Institutionen för neurokemi, Stockholms universitet väcker denna upptäckt hopp om att oligonukleotider, tillsammans med peptider, ska kunna användas som läkemedel genom att påverka ett stort antal olika sjukdomsalstrande proteiner hos människor. (doktorn.com)
 • Läkemedel som består av syntetiskt tillverkade oligonukleotider gör det möjligt att korrigera sjukdomsalstrande proteiner på ett tidigt stadium i den cellulära tillverkningsprocessen på ett mycket specifikt sätt. (doktorn.com)
 • De erhållna modellerna kommer vidare att utmanas med substanser som erhålls från industriella samarbetspartners för att utvärdera deras generella applicerbarhet utanför den kemiska rymden av peptider, t ex för deras möjlighet att förutsäga absorption av oligonukleotider och mindre proteiner. (uu.se)
 • Proteiner, peptider, oligonukleotider och nukleinsyrafragment är typiska prover som analyseras eller upprenas med TSKgel jonbytarkolonner. (scantecnordic.se)
 • Detta DNA-polymeras tillverkar en ny DNA-sträng enzymatiskt från de byggstenar som DNA normalt består av ( nukleotider ) genom att använda enkelsträngat DNA som mall och särskilda DNA- oligonukleotider (även kallade primers ) som krävs för att initiera syntes av DNA. (wikipedia.org)
 • För att kunna göra en PCR-reaktion användes oligonukleotider ("primers"), dvs korta strängar av DNA, vilka fäster på växtens DNA och styr så att rätt område kopieras. (of.by)
 • Hos professor Ülo Langel vid Stockholms universitet har man sedan sent 90-tal studerat möjligheterna att använda cell-penetrerande peptider för att leverera olika molekyler till mänskliga celler och redan 1998 visade Ülo Langels forskargrupp att peptider kunde användas för cellulär transport av oligonukleotider in i celler i ryggmärgen hos möss. (doktorn.com)
 • De cellförsök med cell-penetrerande peptider som utförts av studenter och forskare det senaste året är mycket lovande för framtida användning av oligonukleotider inom forskningen och så småningom även för läkemedelsapplikationer. (doktorn.com)
 • Med detta licentiatprojekt vill forskargruppen bättre förstå separationsprocesser där man istället för vätska som rörlig fas använder koldioxid i överkritiskt tillstånd för separation av peptider och bättre förstå jonparsmekanismer i vätskebaserade separationsprocesser där man använder jonparsreagens för att separera oligonukleotider. (varbi.com)
 • Upphandlingen ämnar tillgodose behovet av kemikalier inklusive antikroppar, oligonukleotider och övriga molekylärbiologiska produkter samt laboratorieförbrukning för laborativ verksamhet. (magasinetpleje.dk)
 • Dessa oligonukleotider fungerar som primrar vid syntes av DNA in vitro som utförs av ett DNA-polymeras, och de fastställer vilket avsnitt av DNA:t som ska amplifieras. (wikipedia.org)
 • Intressant att notera är att antisense oligonukleotider numera ingår som läkemedel i avancerade kliniska prövningar, varav några redan är godkända av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, säger Maria Eriksson. (ki.se)
 • LGC har också gedigen erfarenhet av GMP-certifierad tillverkning av oligonukleotider och terapeutiska nukelinsyror, vilka båda är avgörande faktorer i Apta-1. (aptahem.com)
 • Rekombination kunde observeras med oligonukleotider så korta som 20 baser. (wikipedia.org)
 • Många forskare har även bevis för att oligonukleotider kan bota, eller i alla fall lindra, symptomen för dessa sjukdomar. (doktorn.com)