• Det enskilda arbetet innebär att varje student besvarar en kliniskt relevant frågeställning inom antingen obstetrik eller neonatologi utifrån tillgänglig evidens (vetenskapliga publikationer). (ki.se)
 • Kursen behandlar det nära samarbetet mellan obstetrik och neonatologi som vi brukar benämna perinatologi. (ki.se)
 • Deltagande i vårdarbete och diskussion kring patientfall utgör huvudinnehållet i kursen, som ämnesmässigt omfattar specialiteterna gynekologi och obstetrik, medicinsk pediatrik, barnkirurgi, barn- och ungdomspsykiatri samt klinisk genetik. (ki.se)
 • På kvinnokliniken och BB Stockholm forskar vi inom en rad olika områden ex Obstetrik, Benign gynekologi, Vulvovaginala sjukdomar och Familjeplanering. (ki.se)
 • Beh rig att s ka r l kare med specialistkompetens inom obstetrik och gynekologi och anst llningen b r kombineras med klinisk anst llning inom kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset. (vakanser.se)
 • Under sex veckor har jag nu studerat obstetrik och gynekologi (OB-GYN) på kvinnokliniken på Danderyds sjukhus i Stockholm. (ki.se)
 • Inom området gynekologi och obstetrik erbjuder vi ett noga utvalt sortiment av produkter, kompletterat med vår specialistkompetens, utbildningar och anpassad service. (vingmed.se)
 • Du behöver ha specialistkompetens i obstetrik och gynekologi samt doktorsexamen. (mynetworkglobal.com)
 • Vi är barnmorskor med specialistkompetens i ultraljud, samt en läkare, specialist i obstetrik/gynekologi. (theitis.info)
 • Jag läste kursen reproduktion (obstetrik och gynekologi) på Danderyds sjukhus i Stockholm. (ki.se)
 • Nu har Hillerød för första gången presenterat sina första resultat på NFOG (Nordisk Förening för Obstetrik och Gynekologi) kongress i Stockholm (10-12 juni 2014). (preventtears.com)
 • Läs nyheter, artiklar och se tv-klipp om SFOG, Svensk förening för obstetrik och gynekologi på Aftonbladet.se. (aftonbladet-cdn.se)
 • Rekommendationerna och råden har tagits fram av expertgrupper utsedda av de professionella yrkesorganisationerna (Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska Barnläkarföreningens neonatalförening). (lof.se)
 • Institutionen f r kvinnors och barns h lsa bedriver forskning, forskarutbildning och undervisning inom reproduktiv h lsa, gynekologi, obstetrik, perinatalmedicin, pediatrik, internationell h lsa, kvinnomedicin och klinisk psykologi i h lso- och sjukv rd. (vakanser.se)
 • Verksamheten innefattar slutenvård vid de somatiska vårdavdelningarna och öppenvård för patienter som är i behov av länssjukvårdens resurser, främst inom hjärtrehabilitering, pediatrik, obstetrik/gynekologi samt njursvikt. (mynetworkglobal.com)
 • Inom enheten för obstetrik och gynekologi bedrivs utbildning och forskning. (mynetworkglobal.com)
 • Enheten har huvudansvaret för kursen obstetrik och gynekologi under läkarutbildningen vid Karolinska Institutet. (mynetworkglobal.com)
 • Vid enheten ges också fristående kurser vid KI samt vidareutbildningskurser inom gynekologi och obstetrik. (mynetworkglobal.com)
 • Andres Salumets har utsetts till professor i reproduktiv medicin vid enheten för obstetrik och gynekologi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC. (ki.se)
 • Matts Olovsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala universitet, är nöjd. (dagensmedicin.se)
 • Rönen kan få betydelse för många patienter, anser Kristina Gemzell Danielsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet. (dagensmedicin.se)
 • 6 Övergripande kompetensdefinition Definition av kompetensområdet Specialiteten obstetrik och gynekologi omfattar akuta och ickeakuta tillstånd och sjukdomar. (docplayer.se)
 • Inom specialiteten obstetrik och gynekologi handläggs mångfacetterade problemställningar, och kompetensområdet innefattar etiska, psykosociala, samhälleliga och mångkulturella aspekter. (docplayer.se)
 • Forskningsområdena spänner över de flesta av fälten inom specialiteten, och forskarutbildningen fokuserar på graviditet och förlossningsproblematik, fosterfysiologi, reproduktiv stamcellsbiologi, infertilitet, fertilitetsbevarande åtgärder, kärlfysiologi, fetal regenerativ medicin, endometriosis, inkontinens samt flera andra områden som ryms inom ämnet gynekologi och obstetrik. (mynetworkglobal.com)
 • I mitt förra inlägg kan du läsa översiktligt om specialiteten obstetrik och gynekologi (OB-GYN), som jag just avslutade min praktik inom. (ki.se)
 • Kursens ämnesmässiga kärna utgörs av specialiteten gynekologi och obstetrik. (ki.se)
 • Enhetens ändamål är att samordna forskning inom klinisk obstetrik samt att utnyttja varandras kompetenser för att optimera denna forskning. (ki.se)
 • Vi i gruppen Klinisk Obstetrik är involverade i utbildning på läkarprogrammet och barnmorskeprogrammet, vi håller kurser för läkare under specialistutbildning och fortbildningskurser för barnmorskor och läkare nationellt och internationellt. (ki.se)
 • Arbetsuppgifter: I anst llningen ing r undervisning inom mnesomr det obstetrik och gynekologi, egen forskning och administration. (vakanser.se)
 • Allmänmedicin stod för den största andelen, vilket är något förvånande eftersom tidigare studier visat att kirurgi och gynekologi/ obstetrik stått för den största andelen och att problemet varit betydligt mindre inom allmänmedicin. (lakartidningen.se)
 • En del generell info men jag försöker fokusera på det som rör gynekologi och obstetrik. (9manader.nu)
 • Den aktuella forskning omfattar reproduktionsendokrinologi, familjeplanering, mödrahälso- och förlossningsvård, gynekologisk cancer, gynekologisk kirurgi samt psykosocial gynekologi och obstetrik. (umu.se)
 • Inom området gynekologi och obstetrik erbjuder vi ett noga utvalt sortiment av produkter, kompletterat med vår specialistkompetens, utbildningar och anpassad service. (vingmed.se)
 • Vid enheten ges också fristående kurser vid KI samt vidareutbildningskurser inom gynekologi och obstetrik. (mynetworkglobal.com)
 • Forskningsområdena spänner över de flesta av fälten inom specialiteten, och forskarutbildningen fokuserar på graviditet och förlossningsproblematik, fosterfysiologi, reproduktiv stamcellsbiologi, infertilitet, fertilitetsbevarande åtgärder, kärlfysiologi, fetal regenerativ medicin, endometriosis, inkontinens samt flera andra områden som ryms inom ämnet gynekologi och obstetrik. (mynetworkglobal.com)
 • Kursens ämnesmässiga kärna utgörs av specialiteten gynekologi och obstetrik. (ki.se)
 • Årligen begär SFOGs vetenskapliga nämnd in en beskrivning av alla avhandlingar som gjorts inom gynekologi och obstetrik från samtliga lärosäten i Sverige. (a1m.se)
 • Vi har sedan några år tillbaka utökat vårdcentralen och erbjuder även specialistvård inom gynekologi och obstetrik samt ögonsjukvård. (manpower.se)
 • Hösten 2012 anställdes hon som postdok vid enheten för gynekologi och obstetrik på Umeå universitet. (lkr.se)
 • Ann Lalos leder en grupp som bedriver forskning om psykosocial obstetrik och gynekologi samt reproduktiv hälsa. (umu.se)
 • Svensk förening för psykosocial obstetrik och gynekologi, SFPOG, är en nationell gren av International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology, ISPOG. (sfpog.com)
 • Men eftersom barnen nu växer upp i vårt land och går till skolan och hälso- och sjukvården här, tycker vi att det är viktigt att ta reda på familjens upplevelser, säger Gunilla Sydsjö, forskningsledare vid kvinnokliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och professor i psykosocial obstetrik och gynekologi vid Linköpings universitet. (liu.se)
 • Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG) är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund som utgörs av svenska gynekologer-obstetriker och andra läkare med intresse inom området. (a1m.se)
 • På den svenska föreningen för obstetrik och gynekologi delar man patienternas kritik. (svt.se)
 • Andres Salumets har utsetts till professor i reproduktiv medicin vid enheten för obstetrik och gynekologi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC. (ki.se)
 • Vi udgiver både de store oversigtsværker Medicinsk kompendium og Basisbog i medicin og kirurgi , men du finder også bøger, der går i dybden med enkeltspecialer som fx Hæmatologi og Obstetrik . (munksgaard.dk)
 • Obstetrik (latin ars obstetricia, av obstetrix, barnmorska) avser den gren av medicinen som innefattar det kvinnliga bäckenets och de kvinnliga könsorganens anatomi, graviditetens fysiologi och patologi, förlossningens normala och abnorma gång, barnsängens (puerperiets) och amningens (laktationens) normala och sjukliga förhållanden samt den obstetriska behandlingen och operationsläran. (wikipedia.org)
 • Som biträdande lektor bedriver du forskning inom obstetrik och gynekologi samt deltar i undervisningen och tar ansvar för undervisningen av grundutbildningsstudenter. (varbi.com)
 • Du behöver ha specialistkompetens i obstetrik och gynekologi samt doktorsexamen. (mynetworkglobal.com)
 • prof. i kirurgi ocli obstetrik samt 1814 rektor. (runeberg.org)
 • Första året ingår också kurser om kvinnors hälsa och livsvillkor samt obstetrik, neonatologi och gynekologi. (mdh.se)
 • Arbetsuppgifter: I anst llningen ing r undervisning inom mnesomr det obstetrik och gynekologi, egen forskning och administration. (vakanser.se)
 • Anställningen innefattar forskning och undervisning inom ämnesområdet obstetrik och gynekologi på grundnivå och avancerad nivå inom framför allt läkarprogrammet. (mynetworkglobal.com)
 • Innehavaren förväntas vara beredd att ta ledningsansvar inom läkarprogrammet, framför allt vad gäller obstetrik och gynekologi men andra övergripande uppdrag kan också förekomma. (varbi.com)
 • Anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i obstetrik och gynekologi vid centrum för obstetrik och gynekologi i Västerbotten till en omfattning av högst 13h/vecka. (mynetworkglobal.com)
 • Det friska och normala utgör fokus, därefter sker en fördjupning inom komplicerad obstetrik och gynekologi. (mdh.se)