• Hos en psykolog kan du få genomgå neuropsykologiska tester för att kartlägga eventuell kognitiv påverkan. (ms-guiden.se)
 • Studien kommer presentera detaljer av vår språkteknologiska analys, visa på de skillnader som finns mellan grupperna och de samband som eventuellt finns med andra, redan genomförda, neuropsykiatriska tester för samma population. (gu.se)
 • Pluralis: neuropsykologiska test, europsykologiska testen eller neuropsykologiska tester, neuropsykologiska testerna. (psykologiguiden.se)
 • abstract = {Ordflödestest är en typ av test som ofta ingår vid språkliga och neuropsykologiska utredningar, och de används för att bedöma språkliga förmågor, så som ordmobilisering, och exekutiva funktioner, så som verbalt arbetsminne och bearbetningshastighet. (gu.se)
 • Vi har ett stort batteri av neuropsykologiska tester som används för att undersöka många olika kognitiva funktioner och vi följer även varje individ över tid, säger Magdalena Eriksson Domellöf. (mynewsdesk.com)
 • I den kommer vi bland annat att genomföra neuropsykologiska tester och mäta ADL-funktioner hos deltagarna för att utvärderar de kliniska effekterna av vaccinet, säger han. (demenscentrum.se)
 • abstract = {Ordflödestest är en typ av test som ofta ingår vid språkliga och neuropsykologiska utredningar, och de används för att bedöma språkliga förmågor, så som ordmobilisering, och exekutiva funktioner, så som verbalt arbetsminne och bearbetningshastighet. (gu.se)
 • Kost liknande Medelhavskosten, som är rik på fisk, frukt och grönsaker, olivolja och nötter, minskar risken för försämring av kognitiva funktioner och påverkar primära riskfaktorer och neuropsykologiska tester positivt. (nutritionsfakta.se)
 • De patienter som haft problem får omkring en månad efter intervjun träffa en läkare, lämna exempelvis blod- och urinprov, och genomgå tester där man bland annat mäter ångest, kognitiva funktioner och sömnsvårigheter. (doktorn.com)
 • Ett superkul moment där vi grävde in oss i hjärnan och neuropsykologiska funktioner och dysfunktioner. (ki.se)
 • HSS fördjupningstest består av nio självständiga tester som utvärderar afferenta hörselrelaterade funktioner, centrala språkrelaterade funktioner och efferenta talrelaterade funktioner. (studylibsv.com)
 • Neuropsykologiska utredningar är till för att reda ut vad som kan göras för att förbättra livssituationen för den som söker vården. (bokapsykolog.se)
 • Neuropsykologiska utredningar får göras av legitimerade psykologer, eller av andra yrkesverksamma inom vården (som läkare eller sjuksköterska) eller närstående i samråd med legitimerad psykolog. (bokapsykolog.se)
 • Att skapa riktlinjer för personlighetsbedömning (personality assessment) ligger i linje med andra liknande riktlinjer som utvecklats i USA exempelvis för neuropsykologiska utredningar (Board of Directors, 2007) och forensiska utredningar (APA, 2013). (personlighetsbedomning.se)
 • Kbtgruppen erbjuder psykologiska utredningar och tester för både barn, ungdomar och vuxna. (kbtgruppen.se)
 • patienterna får lika bra poäng på neuropsykologiska tester som genomsnittsindividen. (wikipedia.org)
 • Patienterna genomgick förutom neuropsykologiska tester av minnet även flera PET-undersökningar med 17 månaders mellanrum. (ki.se)
 • Bland annat g rs d en psykiatrisk utredning, med en rad olika tester och unders kningar. (fossmo.se)
 • Efter denna tid kunde forskarna inte se någon statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna avseende hur de presterade i vanliga tester för att mäta bland annat minnesfunktion hos patienter med Alzheimers sjukdom. (neurologiisverige.se)
 • Man brukar dela upp den neuropsykologiska utredningen i två fack beroende på vilket funktionshinder utredningen gäller. (bokapsykolog.se)
 • Utredningen består i sin tur av flera tester som mäter olika förmågor. (habilitering.se)
 • Dessa frågor, tillsammans med de frågeställningar som var upphovet till den diagnostiska utredningen, styr valet av vilka tester som ska göras. (habilitering.se)
 • Den neuropsykologiska utredningen resulterar i en beskrivning av personens styrkor och svagheter samt om personen har hittat sätt för att kompensera för sina svagheter, så kallade kompensatoriska strategier. (habilitering.se)
 • Exempel p metoder f r s dan testning r Aleksandr Lurias neuropsykologiska unders kning, Halstead-Reitan-batteriet, Luria-Nebraska Neuropsychological Battery , MMPI- 2 , Qbtest, TMT , WCTS , WAIS-IV NI (beskrivs under s kordet Wechslertesten) och NEPSY . (psykologiguiden.se)
 • I dessa tester ingår inte bara digitala versioner av godkända tester med papper och penna, utan även auditiva, multimediala och adaptiva metoder. (schuhfried.se)
 • Även om det primära målet med studien, att se en effekt på det neuropsykologiska testbatteriet, inte uppfylldes så är resultaten när det gäller de sekundära effekterna extremt värdefulla. (neurologiisverige.se)
 • Enligt beprövad erfarenhet kan det bidra till möjligheten att ställa korrekt diagnos men neuropsykologiska tester bedöms ha större diagnostisk tillförlitlighet. (demenscentrum.se)
 • Det har utvecklats från användning av neuropsykologiska tester som användes för att utvärdera utvecklingen av Alzheimers sjukdom till dagens avancerade neuropsykiatriska testsystem. (filippao.se)
 • 130 Bilagor Bilaga 1: Föräldraenkät Bilaga 2: Normalbarnsenkät Bilaga 3: Testresultat för alla barngrupper Bilaga 4: Språkutvecklingskvoter för matcha rim, ordförståelse, grammatikförståelse, benämning för alla barngrupper Bilaga 5: Sammanställning av föräldraenkäte Hörselskadade barns språkutveckling ____________________________ INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID I. SAMMANFATTNING Nio tester har valts ut eller utvecklats för att logopeder skall kunna göra en fördjupad bedömning av språkutvecklingen hos hörselskadade barn. (studylibsv.com)
 • Vi använder standardiserade tester och frågeformulär för att övervaka kognitiva och psykosociala förändringar under behandlingen. (gu.se)
 • Olika tester har också för avsikt att mäta olika personer, alltså personer med olika sorters problematik. (bokapsykolog.se)
 • Man kartlägger rehabiliteringsbehov med särskild inriktning mot neurologiska, neuropsykologiska och neurokognitiva besvär efter sjukhusvård som getts på grund av covid-19. (doktorn.com)
 • Avhandlingen baseras på två randomiserade placebokontrollerade dubbelblinda kliniska prövningar av dopaminstabilisatorn OSU6162, där självskattning av trötthet, neuropsykologiska tester och funktionell hjärnavbildning användes för att mäta utfallet. (lifesciencesweden.se)
 • Hos henne gick vi igenom resultaten på de neuropsykologiska tester som gjordes när jag var här senast för två år sedan. (blogg.se)
 • Det är dock viktigt att notera att resultaten av dessa tester är endast prediktiva och baseras på de symtom en patient uppvisar snarare än deras underliggande orsak. (filippao.se)
 • Behöver du ett stort antal tester som bedömer neuropsykologiskt relevanta dimensioner? (schuhfried.se)
 • Dessa tester tar liten tid att genomföra, är lätta att administrera och ger värdefull information om kognitiva färdigheter och begränsningar. (gu.se)
 • Vi undersöker patienter med schizofreni och likartade psykossjukdomar och friska försökspersoner med ett omfattande undersökningsbatteri, som inkluderar intervjuer, genomgång av journalhandlingar, personlighetsformulär och neuropsykologiska tester. (ki.se)
 • Den grundar sig på en sammanvägd klinisk bedömning utifrån intervjuer med den drabbade och anhöriga, det fysiska och psykiska tillståndet, kognitiva tester och funktions- och aktivitetsförmåga. (hjarnfonden.se)
 • Det tyder på att en viss procent även av normalbefolkningen kan ha den här neuropsykologiska dysfunktionen i hjärnan. (vardfokus.se)
 • När läkaren utfört allt ovan bör denne även remittera till neuropsykologiska, psykiatriska och geriatriska specialister (sjukdomar kopplade till åldrande) . (utforskasinnet.se)
 • FÖRORD I den föregående studien, Hörselskadade barns språkutveckling (AFI rapport 2 A, 2000 och 2 B, 2003) redovisades en serie tester för talperception, förståelse och produktion, avsedda att användas som screeninginstrument vid uppföljningen av hörselskadade barn. (studylibsv.com)
 • Inom ramen för moment 2 får studenten bekanta sig med psykologiska (inklusive neuropsykologiska) tester. (ki.se)