• Malignt neuroleptikasyndrom. (ki.se)
  • Malignt neuroleptiskt syndrom är ett sällsynt men potentiellt livshotande tillstånd som kan utvecklas vid neuroleptikamedicinering/överdosering. (giftinformation.se)
  • Allvarliga biverkningar kan vara den potentiellt permanenta rörelsestörningen: tardiv dyskinesi, neuroleptiskt malignt syndrom, ökad risk för självmord, och högt blodsocker. (wikipedia.org)
  • Anafylaktisk reaktion (bred), hyperglykemi / nybörjad diabetes mellitus (bred), malignt neuroleptiskt syndrom (bredt), antikolinergt syndrom (brett), chockassocierad cirkulations- eller hjärtsjukdom (exkl torsade de pointes) (smal), demens (bred ), Kramper (breda), orofaryngeala tillstånd (exkl. (bakomkulisserna.biz)
  • Malignt neuroleptiskt syndrom som karaktäriseras av förhöjd kroppstemperatur, muskelstelhet, påverkan av medvetandet och autonom instabilitet har rapporterats i mycket sällsynta fall hos Parkinson patienter vid snabb dosreduktion eller abrupt avbrytande. (kvinnomedicin.se)
  • källa behövs] Lägre doser av läkemedlet har också visat sig effektivt vid behandling av utagerande eller självskadande beteende hos personer med svårare former av Aspergers syndrom och autism, men bör i dessa fall endast användas av läkare med särskild kompetens beträffande barnneuropsykiatriska tillstånd. (wikipedia.org)
  • Andra orsaker inkluderar bieffekter av medicinering, användning av olagliga stimulantia som kokain och amfetamin, Guillain-Barrés syndrom (en allvarlig form av förlamning som kan leda till andningssvikt), subarachnoidalblödning (en form av hjärnblödning), allvarlig skallskada, och andra hjärnskador. (sjukdomarna.se)
  • Abrupt utsättning av dopaminerg behandling kan leda till utveckling av neuroleptiskt malignt syndrom. (lakemedelsboken.se)
  • Svåra hudutslag, inklusive fall av Stevens-Johnsons syndrom, förekommer i samband med behandling med Zonegran. (kronansapotek.se)