• Frans Sporsén kräver en avkriminalisering av narkotika för eget bruk och argumenterar för att det minskar narkotikadödligheten. (gp.se)
 • En av personerna i bilen bar kniv och uppvisade tecken på att vara påverkad och är nu misstänkt för ringa narkotika, eget bruk, samt brott mot knivlagen. (alvsbynews.se)
 • Men, faktum kvarstår dock: att bruka narkotika är ett brott och om man samtidigt har i åtanke att ett bruk kan tyda på att en person inte mår så bra så brukar det vara lättare att agera. (festtips.nu)
 • Narkotika är inte lösningen och ibland så måste man sätta hårt mot hårt för att hjälpa någon ur ett eskalerande bruk och en ond spiral. (festtips.nu)
 • Målet för ANDT-området är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat bruk av tobak. (regionvarmland.se)
 • Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska. (regionvarmland.se)
 • Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska. (regionvarmland.se)
 • Som grund för den finska narkotikalagstiftningen står i första hand internationella fördrag: Förenta Nationernas (FN) allmänna narkotikakonvention från år 1961 och konventionen angående psykotropiska ämnen (1971) samt den allmänna konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen som ingicks i Wien den 20 december 1988. (fimea.fi)
 • Fimea beviljar import-, export-, tillverknings- och hanteringstillstånd för narkotika för medicinska, vetenskapliga och forskningsrelaterade ändamål samt för att användas för konstaterande av narkotika. (fimea.fi)
 • Efter rekordåret 2017 minskade Tullens beslag av narkotika och dopningsmedel med nästan 15 procent i fjol. (tv4.se)
 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska. (regionvarmland.se)
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. (regionvarmland.se)
 • Formålet med regulering og kontroll av kjøring under påvirkning av medikamenter eller narkotika er å redusere antall ulykker som kan knyttes til påvirkning av medikamenter eller narkotika. (tshandbok.no)
 • I Sverige är det tillåtet att dricka alkohol och röka tobak men det är inte tillåtet att använda narkotika eller dopingpreparat. (sandviken.se)
 • Samtidigt har användandet av narkotika ökat betydligt under de senaste åren. (uta.fi)
 • Det förebyggande arbetet inom ANDT i Värmland (ANDT = alkohol, narkotika, droger och tobak) samordnas av länsstyrelsen och utgår från en gemensam strategi och verksamhetsplan. (regionvarmland.se)
 • Narkotika är ett problem i vårt samhälle. (festtips.nu)
 • Lite roligt att de problem du nämner kring narkotika är skapade just av förbudet. (hillevi.nu)
 • Används alkohol "fel" så skapar den större problem än många av de droger vi idag kallar narkotika. (hillevi.nu)
 • Hur ser missbruket av narkotika ut bland unga? (goteborg.se)
 • Barn och unga ska skyddas från skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning och eller tobak. (regionvarmland.se)
 • Också mängden sjukdomar som orsakas av långvarig rökning fortsätter att växa och speciellt unga provar och använder narkotika mer än tidigare. (uta.fi)
 • Här hittar du fakta och forskning kring narkotika, sniffning och beroendeframkallande läkemedel. (goteborg.se)
 • Alkohol är per definition en drog, se http://sv.wikipedia.org/wiki/Drog . (hillevi.nu)
 • Vi menar dock att alkoholens skadeverkningar och samhällskostnader talar för att hålla all illegal narkotika fortsatt förbjuden. (gp.se)
 • Förordningarna grundar sig på den allmänna konventionen mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen som ingicks 1988. (fimea.fi)
 • Det er mange måter å behandle en person som er avhengig av narkotika på. (sigmanord.no)
 • Oavsett drog så kan man dock ofta se på ögonen om en person tagit narkotika. (festtips.nu)
 • Den övergripande målsättningen för Östersunds kommmuns drogföre-byggande arbete är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. (ostersund.se)
 • Alkohol, narkotika, dopning och tobak är olika sorters droger. (sandviken.se)
 • Alkohol & Narkotika nummer 2/2019 når våra prenumeranter den 26 april. (can.se)
 • På länkarna nedan hittar du fakta om alkohol, narkotika dopning och tobak. (sandviken.se)
 • I och med narkotikalagen som trädde i kraft den 1 september 2008 omfattar kontrollen nu också utöver de ovan nämnda internationella fördragen nya psykotropiska narkotika på basis av Europeiska unionens rådets rambeslut ( 2004/757/RIF ). (fimea.fi)
 • I Finland dör ungefär två hundra personer per år av narkotika. (paihdelinkki.fi)
 • För att nå dessa målsättningar behövs insatser som är inriktade på att begränsa såväl tillgänglighet som efterfrågan av alkohol, narkotika, dopning och tobak. (ostersund.se)
 • Vi arbetar med alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) ur ett folkhälsoperspektiv, för att förebygga ohälsa. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Vi arbetar för att främja hälsa och förebygga ohälsa som orsakas av alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS). (folkhalsomyndigheten.se)
 • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och liknande produkter samt spel om pengar (ANDTS) bidrar i hög grad till ohälsa i samhället. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Alkohol, narkotika, doping och tobak är ett område som har fortsatt hög prioritet för Karlshamn kommuns kommande arbete. (karlshamn.se)
 • Utifrån lokala drogvaneundersökningar har vi sedan 2015 följt utvecklingen över ungdomars förhållningssätt till ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak). (karlshamn.se)
 • Mora kommun har antagit en ny handlingsplan för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för åren 2017-2020. (mora.se)
 • Grunden för handlingsplanen är den strategi som regeringen har lagt fram i arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för åren 2016-2020. (mora.se)
 • Att undervisa barn och ungdomar i tobak, alkohol och narkotika är inte enkelt. (skolverket.se)
 • Hälsoundervisning om tobak, alkohol och narkotika behandlas i detta referensmaterial. (skolverket.se)
 • med anledning av prop. 2020/21:132 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 Motion 2020/21:3958 av Sofia Nilsson m.fl. (riksdagen.se)
 • I propositionen lägger regeringen f ram en förnyad strategi för politiken avseende alko - hol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS-politiken). (riksdagen.se)
 • Det finns betydande utbildnings- och inkomstskillnader i beroende av alkohol, narkotika och tobak i Sverige. (kunskapsguiden.se)
 • Skador av alkohol, narkotika och tobak (ANT) är ett betydande folkhälsoproblem, samtidigt som flera aspekter av jämlikhet på området fortfarande är outforskade. (kunskapsguiden.se)
 • Men även steget från mellanstadiet till högstadiet för med sig en större risk att man provar tobak eller narkotika. (annonsbladet.com)
 • Den som har narkotika i kroppen ska inte lagföras, Den personen ska ha vård och hjälp att komma ur sitt missbruk, förklarar Niels Paarup Petersen. (nsk.se)
 • Personalen har även fått utbildning om missbruk och risker med hantering av narkotika. (lakemedelsvarlden.se)
 • Vid beroende eller missbruk av alkohol och narkotika erbjuder kom-munen samtalsbehandlingar inom öppenvården. (ostersund.se)
 • Och de som har klinisk erfarenhet av missbruk har iakttagit kopplingen mellan cannabis och annan narkotika i årtionden. (rns.se)
 • Man träffas även för att diskutera narkotikarelaterad brottslighet, mänskliga rättigheter, nya narkotiska preparat samt möjligheter för alternativ utveckling, med vilket man syftar på frågor som fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och andra sätt att bekämpa orsakerna bakom både missbruk, handel och framställning av narkotika. (omvarlden.se)
 • Om du är beroende använder du alkohol eller narkotika så mycket att kroppen vänjer sig vid att vara påverkad. (1177.se)
 • Om du har problem med alkohol eller narkotika kan du få bra hjälp. (1177.se)
 • MET är en manualbaserad behandling som syftar till att öka motivation och engagemang för förändring av tankar och beteende kring konsumtion av alkohol eller narkotika. (ystad.se)
 • Syftet med denna rapport är att kartlägga det vetenskapliga kunskapsläget utifrån systematiska översikter om utredningar respektive insatser som genom-förs eller kan genomföras i eller på uppdrag av kommunal socialtjänstverksamhet för vuxna individer som är beroende av eller missbrukar alkohol eller narkotika, eller för deras anhöriga. (sbu.se)
 • Från ett kliniskt perspektiv har det uppmärksammats att personer som missbrukar eller är beroende av alkohol eller narkotika ofta samtidigt har psykiska och psykosociala problem. (sbu.se)
 • skilja privata personliga sexuella kontakter från att kärlek mindre utbrett alkohol- eller narkotika- också eller 3. (filasinternational.eu)
 • Efter rekordåret 2017 minskade Tullens beslag av narkotika och dopningsmedel med nästan 15 procent i fjol. (tv4.se)
 • Men även att arbeta förebyggande gällande narkotika riktad mot unga och de som arbetar i ungas miljö, genom följande arbete. (arvidsjaur.se)
 • Han hänvisar till polisens lägesbild och fler andra källor som pekar åt samma håll - att allt fler unga använder narkotika. (annonsbladet.com)
 • Denna linje företräds framför allt av länder i Latinamerika, som framhåller hur kampen mot narkotika snarare än att lösa frågan lett till en våldsspiral. (omvarlden.se)
 • För att klassas som narkotika ska ett ämne anses vara hälsofarligt samt beroendeframkallande eller euforiserande. (wikipedia.org)
 • Det är regeringen som fattar beslut om vilka ämnen som ska klassas som narkotika eller på annat sätt hälsofarliga. (dinamediciner.se)
 • Walter Kegö, Mobilisering mot narkotika, beskriver den internationella situationens påverkan på den svenska narkotikasituationen och Maria Renström, Mobilisering mot narkotika, beskriver vårt förebyggande arbete. (mynewsdesk.com)
 • Kriminalvården har nu blivit mer systematisk i sitt arbete mot narkotika. (metro.se)
 • Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) är det framförallt bland pojkar i årskurs 2 på gymnasiet där allt fler uppger att de någon gång provat narkotika, och kurvan pekar brant uppåt. (annonsbladet.com)
 • Men även hos flickor i samma ålder är det fler som också uppger att de provat narkotika. (annonsbladet.com)
 • Enligt statistik som områdespoliserna hänvisade till uppger sju procent av pojkarna och fem procent av tjejerna i årskurs nio att de provat narkotika. (perstorp.se)
 • Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken ( ANDT ) ska stärka folkhälsan. (rattvik.se)
 • För mig och andra som dagligen arbetar med att minska bruket av narkotika och alkohol i Landskrona och i övriga landet så är det en markering som visar att arbetet är uppskattat och prioriterat, säger Stefan Åberg, ANDT-samordnare Landskrona stad. (landskrona.se)
 • Utredningen Ålänningars alkohol-, narkotika- och tobaksbruk samt spelvanor 2016 har genomförts av ÅSUB på initiativ av social- och miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering. (asub.ax)
 • Tyvärr fungerar detta mindre bra på svenska, då jag inte nyttjar narkotika. (crankitup.se)
 • Personer som använder narkotika kan dö av både direkta drogeffekter och av yttre omständigheter som kan ha samband med missbruket eller en i allmänhet riskfylld livsstil, till exempel sjukdomar, olyckor och våld. (drugsmart.com)
 • I Finland dör ungefär två hundra personer per år av narkotika. (paihdelinkki.fi)
 • Driver behandlingshem och arbetar mot narkotika. (curlie.org)
 • Folkbildning mot narkotika i Stockholm: Konferens om. (mynewsdesk.com)
 • Det tyder på att det har funnits elever med narkotika i området, men det fanns inte något där när vi var där. (stockholmdirekt.se)
 • Man har sett extrema fall där elever på mellanstadiet har provat på narkotika. (annonsbladet.com)
 • Strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk. (mora.se)
 • De greps i samband med att de förra sommaren transporterade narkotika till ett sammanlagt värde av 42 miljoner kronor. (polisen.se)
 • Av de fyra åtalspunkterna som kammaråklagare Robert Knutsson radar upp i stämningsansökan står att 37-åringen har kört personbil efter att ha "använt kokain och amfetamin i sådan mängd att det under eller efter färden har funnits narkotika kvar i hans blod. (olandsbladet.se)
 • Om de ökade beslagen beror på en mer effektiv myndighet, eller om mängden narkotika som smugglas in faktiskt har ökat, är svårt att veta. (metro.se)
 • Den västsahariska befrielsearmén Polisario beslagtar narkotika som smugglas in i Västsahara med den marockanska arméns goda minne. (vastsahara.net)