• Naloxon , C 19 H 21 NO 4 , är ett motgift mot opioider samt opiater . (wikipedia.org)
 • Naloxon är ett läkemedel som fungerar som motgift vid en överdos av opioider, till exempel heroin och morfin. (socialstyrelsen.se)
 • Naloxon, C19H21NO4, är ett motgift mot opioider samt opiater. (wikipedia.org)
 • Från och med november har sjuksköterskor fått behörighet att ordinera naloxon, som är ett motgift mot överdos av narkotika. (vardfokus.se)
 • Naloxon är ett så kallat motgift mot opioider/opiater vid en överdos. (equalsthlm.se)
 • Hittills har enbart läkare fått skriva ut naloxon. (vardfokus.se)
 • WHO:s rekommendation innebär att länder ska göra naloxon tillgängligt för personer i högriskindividers närhet och inte bara för sjukvårdspersonal. (socialstyrelsen.se)
 • WHO:s rekommendation innebär att länder ska göra naloxon tillgängligt för personer i närheten av individer, med hög risk, som exempelvis också anhöriga. (vardfokus.se)
 • De flesta var positiva till naloxonutdelning och 41 personer svarade att de i händelse av överdos hade velat få naloxon injicerat av en person som inte är sjukvårdare, medan motsvarande siffra för nässprej var 45 personer. (equalsthlm.se)
 • Det marknadsförs i Sverige främst under namnet Naloxon. (wikipedia.org)
 • Naloxon används redan av sjukvården i Sverige och gick förut under det numera avregistrerade namnet Narcanti. (equalsthlm.se)
 • I Sverige är naloxon enbart godkänt i injicerad form, men det pågår pilotstudier i bland annat Norge och Danmark för att undersöka möjligheten till att använda läkemedlet som exempelvis nässpray. (alliansforskane.se)
 • Förgiftningar med tramadol och buprenorfin utgör dock undantag och för dessa preparat kan i extremfall upp till 10 mg naloxon krävas för effekt. (giftinformation.se)
 • Socialstyrelsen håller på att ta fram ett nationellt informationsmaterial om naloxon, som kommer att vara klart i slutet av januari 2019. (socialstyrelsen.se)
 • Om man har tillgång till naloxon och vet hur man ska behandla en person med en akut opioidöverdos så kan man rädda liv, säger Eva Nyman, läkemedelssamordnare på Socialstyrelsen. (socialstyrelsen.se)
 • Naloxon användes tidigare under namnet Naracanti men sedan 1997 är detta namn avregistrerat för läkemedlet. (wikipedia.org)
 • Från och med 1 november kan sjuksköterskor ges behörighet att förskriva och ordinera överdosmotgiftet naloxon. (socialstyrelsen.se)
 • Efter en ändring i Socialstyrelsens föreskrift kan nu sjuksköterskor ordinera naloxon, ett läkemedel för att häva överdoser av narkotiska preparat. (vardfokus.se)
 • Naloxon som exempelvis nässpray fungerar som en hjärtstartare för missbrukare och kan alltid finnas med i missbrukarens ficka och rädda liv vid överdoser. (alliansforskane.se)
 • Enligt honom går alla åtgärder som handlar om skadeprevention, exempelvis att göra naloxon mer tillgängligt, på tvärs mot den ideologi som tills nyligen varit dominerande. (arbetaren.se)
 • Hos vuxna som inte svarat på 2 mg naloxon är isolerad opioidintoxikation osannolik. (giftinformation.se)
 • Och sedan augusti kan räddningstjänsten ges möjlighet att behandla opioidöverdoser med naloxon i väntan på ambulans. (socialstyrelsen.se)
 • Naloxon används för att behandla en narkotisk överdos i en nödsituation. (thehealthylifestyleexpo.com)
 • Nu får även sjuksköterskor förskriva vissa läkemedel som innehåller naloxon under förutsättning att sjuksköterskan har den kompetens som krävs för att förskrivningen ska vara förenlig med en god och säker vård. (socialstyrelsen.se)
 • En kontinuerlig infusion av naloxon kan underlätta behandlingen vid långdragna symtom. (giftinformation.se)
 • I mars blev det möjligt att lämna över naloxon vid förskrivningstillfället, i stället för att läkemedlet ska hämtas ut på apotek. (socialstyrelsen.se)
 • Bland de åtgärder vi föreslår för att minska dessa dödsfall ingår att sprida Naloxon över hela landet. (rfhl.se)
 • För att minska skador och död till följd av narkotika har de allra flesta regionerna, men inte alla, nu infört sprututbyten och en systematisk förskrivning av naloxon, som häver opioidöverdoser. (socialstyrelsen.se)
 • Brukarföreningen Linköping kampanjar för att motgiftet naloxon ska bli receptfritt för att minska dödsfallen. (aftonbladet.se)
 • Naloxon kan också kombineras med en opioid (i samma piller) för att minska risken för missbruk av opioider. (topsupplymeds.com)
 • En av de viktigaste åtgärderna som EU:s narkotikabyrå lyfter fram som ett sätt att minska överdosdödligheten är utdelning av nässprayet naloxon, som häver en överdos av heroin eller smärtstillande läkemedel, till missbrukare och deras anhöriga. (svt.se)
 • 17 av 21 regioner kan inom kort erbjuda Naloxon och därmed minska riskerna för död i heroinöverdoser, enligt en ny genomgång. (dagensmedicin.se)
 • Att öka tillgängligheten till naloxon bidrar till att minska antalet dödsfall till följd av överdoser. (folkhalsomyndigheten.se)
 • Utdelning av naloxon beskrivs i Norges nationella strategi mot överdosering som en av de viktigaste åtgärderna för att minska narkotikadödligheten. (nsh.se)
 • Region Skåne ska på bred front dela ut läkemedlet Naloxon för att minska dödligheten till följd av opioidöverdoser. (mynewsdesk.com)
 • 2014 lanserade WHO riktlinjer för att göra naloxon tillgängligt för att minska antalet drogöverdoser och i Sverige har det sedan förra året funnits en förifylld spruta. (seepnetwork.eu)
 • Vad är buprenorfin och naloxon? (medikament.se)
 • Buprenorfin och naloxon är en kombination läkemedel som används för att behandla narkotisk (opiat) missbruk. (medikament.se)
 • Buprenorfin och naloxon kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide. (medikament.se)
 • Buprenorfin och naloxon ska inte användas som ett smärtstillande. (medikament.se)
 • buprenorfin och naloxon kan bromsa eller stoppa din andning, och kan vara vanebildande. (medikament.se)
 • Vissa läkemedel kan interagera med buprenorfin och naloxon och orsaka ett allvarligt tillstånd som kallas serotonergt syndrom. (medikament.se)
 • Buprenorfin och naloxon kan passera över i bröstmjölken och kan orsaka dåsighet eller andningsproblem i ammande barn. (medikament.se)
 • Hur ska jag ta buprenorfin och naloxon? (medikament.se)
 • buprenorfin och naloxon kan vara vanebildande. (medikament.se)
 • Sluta inte använda buprenorfin och naloxon plötsligt, eller du kan ha obehagliga abstinensbesvär. (medikament.se)
 • Alla dina medicinska vårdgivare ska veta att du behandlas för opioid missbruk, och att du tar buprenorfin och naloxon. (medikament.se)
 • Aldrig krossa eller bryta en buprenorfin och naloxon piller att andas pulvret eller blanda den i en vätska för att injicera läkemedlet i en ven. (medikament.se)
 • Vad ska jag undvika när du tar buprenorfin och naloxon? (medikament.se)
 • Liksom andra narkotiska läkemedel kan buprenorfin och naloxon sakta din andning. (medikament.se)
 • Vilka andra droger påverkar buprenorfin och naloxon? (medikament.se)
 • De verksamma substanserna i Suboxone är buprenorfin och naloxon. (wikipedia.org)
 • Suboxone sublingual film (buprenorfin och naloxon) är en ersättningsbehandling för opiodberoende vuxna och ungdomar i åldern 15 år och äldre som har samtyckt till att behandla sitt beroende. (tlv.se)
 • Reckitt Benckiser levererar också läkemedlet Suboxone som innehåller buprenorfin och naloxon. (rns.se)
 • I praktiken kan dock Suboxone missbrukas på det här sättet ändå på grund av att Buprenorfin nästan har 3 gånger högre affinitet för opiatreceptorerna än Naloxon. (wikipedia.org)
 • När Suboxone intas som det är tänkt, genom att lägga de sublinguala tabletterna under tungan, så tas endast Buprenorfin och inte Naloxon upp i kroppen. (wikipedia.org)
 • Suboxone innehåller den smärtstillande opioiden buprenorfin samt naloxon. (tlv.se)
 • Enligt TLV:s hälsoekonomiska analys är kostnaderna för behandling med Suboxone sublingual film är lägre än kostnaderna för behandling med buprenorfin/naloxon sublinguala tabletter. (tlv.se)
 • Detta beror på att Suboxone sublingual film är förknippad med lägre administreringskostnader till följd av att upplösningstiden i munnen är kortare för filmen än vad den är för buprenorfin/naloxon sublinguala tabletter. (tlv.se)
 • Buprenorfin (Temgesic® och buprenorfin/naloxon-läkemedelskombinationen Suboxone®) är förutom ett läkemedel också den vanligaste opioiden bland narkotikamissbrukare i Finland. (paihdelinkki.fi)
 • Suboxone (Buprenorfin & Naloxon) behandlar beroende eller beroende av droger. (sakert-apotek.com)
 • Hittills har enbart läkare fått skriva ut naloxon. (altinget.se)
 • Inledningsvis krävs också utbildning av den personal som ska skriva ut naloxon, vilket kommer att kosta ytterligare ett par miljoner. (hn.se)
 • Tidigare har bara läkare haft utskrivningsrätt, men sedan några månader kan även sjuksköterskor skriva ut naloxon. (hn.se)
 • Naloxon har i sig inga morfinlika egenskaper och kan inte användas för missbruk. (altinget.se)
 • Syftet med naloxon som ingrediens är att förhindra intravenöst missbruk det vill säga missbruk av droger som injiceras i blodet. (tlv.se)
 • Förgiftningar med tramadol och buprenorfin utgör dock undantag och för dessa preparat kan i extremfall upp till 10 mg naloxon krävas för effekt. (giftinformation.se)
 • Naloxon måste vara lättillgängligt för att det ska få effekt, säger Madah-Amiri. (nsh.se)
 • Dosering naloxon, vuxna: Vid uttalad andningsdepression ges naloxon 0,4 mg iv i upprepade doser tills effekt fås. (giftinformation.se)
 • Targiniq är ett läkemedel som innehåller både oxikodon och naloxon. (wikipedia.org)
 • Effektstorleken för oxikodon/naloxon jämfört med oxikodon efter 5-12 veckor är svårbedömd då läkemedelsföretaget använde sig av ett eget effektmått, bowel function index (BFI). (janusinfo.se)
 • Det effektmått på opiodinducerad förstoppning som användes av de flesta kontrollerade studierna mellan oxikodon/naloxon och oxikodon är bowel function index (BFI) en 100-gradig skala som har tagits fram av Mundipharma, som var det läkemedelsbolag som tog fram kombinationspreparatet (oxikodon/naloxon). (janusinfo.se)
 • På patienter med måttlig till svår långvarig icke-cancerrelaterad smärta jämfördes oxikodon/naloxon med oxikodon. (janusinfo.se)
 • I den ena studien OXN3001 [12] på 316 patienter med BFI 61-62 minskade BFI med 27 efter fem veckor med oxikodon/naloxon jämfört med en minskning med 9,4 med oxikodon (differens 17,6). (janusinfo.se)
 • I den andra studien OXN3006 [13] på 165 patienter med BFI 64-67 minskade BFI med 26,5 efter 12 veckor med oxikodon/naloxon och 10,8 med oxikodon (differens 15,7). (janusinfo.se)
 • Ett alternativ vid opioidinducerad förstoppning är att byta till Targiniq , ett kombinationsläkemedel bestående av oxikodon i kombination med naloxon. (internetmedicin.se)
 • Han har just fått veta att Läkemedelsverket avslår hans ansökan om att få börja dela ut läkemedlet naloxon som nässpray till missbrukare och deras anhöriga. (svt.se)
 • Folkhälsominister Gabriel Wikström har beställt en utredning som ska undersöka hur Naloxon ska kunna göras mer lättillgängligt för anhöriga till missbrukare. (accentmagasin.se)
 • Hur många liv som går att rädda genom att förse missbrukare med naloxon är oklart. (hn.se)
 • Och sedan augusti kan räddningstjänsten ges möjlighet att behandla opioidöverdoser med naloxon i väntan på ambulans. (socialstyrelsen.se)
 • Räddningstjänsten ska tillåtas ge naloxon, ett läkmedel som används vid överdos, i väntan på ambulans. (altinget.se)
 • Regeländringarna skulle kombineras med att starta naloxonprogram, där förskrivning och utlämning av naloxon kombineras med utbildning. (altinget.se)
 • När försökspersonerna beskrev sina upplevelser av spelomgångarna visade det sig att de njöt mindre av stora vinster om de hade behandlats med naloxon, jämfört med om de hade fått placebobehandling. (doktorn.com)
 • De upplevde också ett större obehag när de förlorade om de hade behandlats med naloxon. (doktorn.com)
 • Vi vill att alla som har en anhörig som använder opiater ska ha naloxon hemma. (aftonbladet.se)
 • Naloxon är ett läkemedel som används inom vården för att häva överdoser av opiater, oftast heroinöverdoser. (svt.se)
 • Här delas Naloxon endast ut gratis på sprututbytet på Kungsholmen, samt under radarn på stans brukarförening. (stockholmdirekt.se)
 • Naloxon är ett läkemedel som häver överdoser av opioider, till exempel heroin, metadon och fentanyl. (folkhalsomyndigheten.se)
 • För att få nässprayen Naloxon gratis krävs det att du är inskriven på sprututbytet, och går en utbildning kring hur du ska agera vid en överdos på opioider som till exempel heroin och fentanyl. (stockholmdirekt.se)
 • Naloxon blockerar eller reverserar effekterna av opioidmedicinering, inklusive extrem dåsighet, fördröjd andning eller förlust av medvetande. (thehealthylifestyleexpo.com)
 • Inför en av spelsessionerna behandlades försökspersonerna med läkemedlet naloxon, som blockerar hjärnans receptorer för opioider. (doktorn.com)
 • Samma bromseffekt kunde sedan uppnås med naloxon, en läkemedelssubstans som blockerar kroppens naturliga opioidsystem, vilket också är kopplat till POMC. (fof.se)
 • De flesta regioner har även infört förskrivning av naloxon, en nässpray som kan häva opioidöverdoser och som ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer sedan 2019 tillsammans med en utbildningsinsats. (socialstyrelsen.se)
 • Det är nu 18 av 21 regioner som bedriver ett systematiskt arbete för att tillgängliggöra naloxon till patienter. (socialstyrelsen.se)
 • Läser du om Naloxon på FASS så står det att det är svårt att veta exakt vilka biverkningar det ger då det alltid tas i samband med andra preparat (överdos). (equalsthlm.se)
 • Socialdepartementet har ännu inte officiellt gett Läkemedelsverket uppdraget att utreda hur naloxon kan delas ut. (alkoholochnarkotika.se)
 • Först då kan myndigheterna utreda hur naloxon kan delas ut, en fråga som har brett stöd på fältet men som stött på byråkratiska hinder. (alkoholochnarkotika.se)
 • Du kanske kan få naloxon gratis från din lokala läkemedelsmyndighet eller läkare. (topsupplymeds.com)
 • Landsting och kommuner etablera samarbete med härbärgen, dagcentra, LARO-kliniker och sprututbyten för att tillhandahålla naloxon gratis utan legitimationskrav. (dagenssamhalle.se)
 • Myndigheten ska arbeta för att ytterligare tillgängliggöra naloxon. (regeringen.se)
 • Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv® för behandling av opioidberoende. (lindahl.se)
 • Vem som helst kan administrera naloxon i en nödsituation till någon som de tror kan ha överdoserat. (topsupplymeds.com)
 • Kalifornien lanserade ett pilotprogam 2008 som gör det möjligt för användare, deras familjer, sjukvården, och beroendeexperter i sju län att administrera Naloxon akut. (brukarforeningarna.se)
 • Forskarna konstaterar dock att sedan studien genomfördes 2016 har möjligheterna för allmänheten att köpa Naloxon utan recept, och eventuellt utan användarinstruktioner, ökat markant, och att studien därför ger värdefull information om vilken typ av administreringsform allmänheten kan förväntas behärska bäst. (lakemedelsvarlden.se)
 • Är man medvetslös är det omöjligt att rädda livet på sig själv och Naloxon delas inte ut till kompisar eller anhöriga. (stockholmdirekt.se)
 • Det är visserligen en skruvad och cynisk argumentering, men i någon mån kan man se mer lättillgängligt naloxon som något som gör livet lättare för narkomaner. (arbetaren.se)
 • Du som är intresserad av narkotikapolitik och skademinimering har nog inte undgått att det diskuterats väldigt mycket det senaste året kring Naloxon. (equalsthlm.se)
 • Naloxon är helt ofarligt att använda och kan inte missbrukas. (svt.se)
 • Naloxon är ett ofarligt läkemedel , men verkningsfullt vid opioidöverdos. (altinget.se)
 • Naloxon har funnits inom den svenska sjukvården under lång tid och är ofarligt. (seepnetwork.eu)