• Proteinmodellering, dockningsstudier och riktad mutagenes utgör komplement i fördjupade analyser av agonisternas inbindingsställe. (mynetworkglobal.com)
 • Sveriges stärkelseproducenter har i samarbete med forskare på SLU använt riktad mutagenes för att ta fram en potatis vars stärkelse har klara kvalitets och miljöfördelar. (lyckeby.com)
 • Vilka fördelar ser författaren med riktad mutagenes jämfört med konventionell förädling? (docplayer.se)
 • Kursen ger fördjupade kunskaper om riktad mutagenes och rekombinant DNA teknologi, produktion av proteiner i olika system samt proteiners struktur och funktion. (gu.se)
 • Webbplats riktad mutagenes av L1-genen identifierades DE loop rester 133 och FG rester 266 som är kritiska för att ge denna differentierad känslighet. (svenskepiller.com)
 • Du kommer att lära Dig generella molekylärbiologiska metoder som DNA kloning, sekvensbestämning, olika typer av tillämpad PCR, riktad mutagenes, cellodling, radioligandbindning, mätningar av second messengers mm allt eftersom vi skräddarsyr ett projekt som passar din bakgrund. (exjobbstips.se)
 • I avsaknad av godkända sjukdomsmodifierande behandlingar (DMTs) för pediatriska patienter, kliniker resort till data extrapoleras från kliniska prövningar på vuxna med MS. Här redovisar vi framgångsrik riktad mutagenes i vindruva (Vitis vinifera L., cv. (svenskepiller.com)
 • Mutagenes är ett samlingsnamn på de metoder som används för att på konstgjord väg framställa mutationer i DNA. (wikipedia.org)
 • Mutagenes är en grupp av metoder som inducera mutationer i arvsmassan. (genteknik.nu)
 • Klassisk mutagenes omfattar fysikaliska (till exempel radioaktiv strålning eller ultraviolett strålning) och kemiska metoder (till exempel EMS). (genteknik.nu)
 • Mutagenes och cellfusion är de två metoder för genetisk modifiering som ger upphov till organismer som undantas från reglering. (jordbruksverket.se)
 • Sommaren 2018 fattade EU domstolen ett beslut som säger att växter som har förädlats fram med moderna metoder för mutagenes ska regleras som GMO. (jordbruksverket.se)
 • Enligt domen ska "endast organismer som framställts med metoder för mutagenes vilka på vedertaget sätt har använts i ett antal tillämpningar, och vilka under en längre tid inte har visat sig medföra säkerhetsproblem" vara undantagna reglering. (jordbruksverket.se)
 • Det ska förstås som att användning av metoder för mutagenes som har utvecklats efter det att direktivet antogs 2001 ska leda till en reglerad GMO. (jordbruksverket.se)
 • Kan särskilt metoderna för mutagenes, bland annat de nya metoderna för styrd mutagenes där gentekniska förfaranden används, betraktas som en av de metoder som anges i bilaga I A till vilken det hänvisas i artikel 2 i direktivet? (europa.eu)
 • Ska artiklarna 2 och 3 och bilagorna I A och I B till direktivet av den 12 mars 2001 följaktligen tolkas så, att samtliga genetiskt modifierade organismer och frösorter, eller enbart organismer som har erhållits genom konventionella metoder för slumpmässig mutagenes genom joniserande strålning eller behandling med kemiska mutagena ämnen som fanns innan direktivet antogs, är undantagna från kraven på försiktighetsåtgärder, miljökonsekvensbedömningar och spårbarhet? (europa.eu)
 • Då spontana mutationer samt mutagenes via traditionella metoder har uppvisat säker användning, kan man inte tolka det på annat sätt än att all mutagenes som innefattar en skada på DNA strängen och mutation inducerad via organismens reparationssystem inte medför några säkerhetsproblem. (lyckeby.com)
 • I domen har man valt att framförallt granska skäl 17 i kombination med Bilaga I B ur direktivet, 2001/18/EG, och som gäller metoder för genetisk modifiering vilka undantas från reglering där mutagenes anges som en metod vilken undantas (se faktaruta nedan). (lyckeby.com)
 • Vi tolkar skäl 17 som att när direktivet skrevs fann man att metoder som kunde definieras som genetisk modifiering redan förekommit under lång tid, som exempelvis mutagenes, och där resultatet inte visat sig medföra säkerhetsproblem. (lyckeby.com)
 • Under de senaste åren tack vare utvecklingen av kraftfulla nya metoder för sekvenseringsgener (se DNA-sekvensering: Nästa generations metoder ) blev det möjligt att mäta mängden mutagenes direkt genom att jämföra genomerna hos föräldrar och deras efterkommande. (vsesomnoy.ru)
 • Två, slumpmässiga mutationer eller fysikalisk mutagenes (till exempel radioaktiv strålning och EMS). (genteknik.nu)
 • [ 1 ] Mutagener kan användas om man på konstgjord väg vill orsaka mutationer, detta kallas för mutagenes . (wikipedia.org)
 • EU-domstolen menar att mutagenes, förutom om man använt giftiga kemikalier eller strålning för att införa slumpmässiga och mångfaldiga mutationer, skall regleras enligt GMO-direktivet. (lyckeby.com)
 • 1. Ska de organismer som har erhållits genom mutagenes anses utgöra genetiskt modifierade organismer, i den mening som avses i artikel 2 i direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 1 , trots att de enligt artikel 3 och bilaga I B till direktivet inte omfattas av de krav som föreskrivs för utsättning och utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade organismer? (europa.eu)
 • Enligt den EU-gemensamma lagstiftning som reglerar genetiskt modifierade organismer räknas en organism som utvecklats med hjälp av mutagenes som en genetiskt modifierad organism men undantas reglering. (genteknik.se)
 • I slumpmässig mutagenes använder man sig av olika kombinatioriska tekniker för att få DNA att förändra sig på ett oförutsett sätt. (wikipedia.org)
 • Moderna mutagenes omfattar genteknik och genediterings tekniker. (genteknik.nu)
 • De flesta nya tekniker är moderna former av mutagenes. (jordbruksverket.se)
 • Direkt mutagenes är ett samlingsnamn på flera liknande tekniker. (agfo.se)
 • I lagstiftningen anses mutagenes leda till en genetiskt modifierad organism, men undantas reglering. (genteknik.se)
 • I detta projekt får du använda dig av bioinformatiska verktyg och databaser för att designa ett genetiskt modifierat protein samt planera för mutagenes, kloning och överuttryck av dess gen. (his.se)
 • I lägesspecifik mutagenes vill man byta ut ett eller en serie av baspar för att få DNA att framställa förändrade proteiner. (wikipedia.org)
 • Lägesspecifik mutagenes användes för att byta ut aminosyrarester i ett proteinskelett och därefter studerades förändringar i struktur och dynamik. (wikipedia.org)
 • Arbetsuppgifterna innefattar bakteriegenetik med diverse kloningsarbete, mutagenes och fenotypsanalyser, produktion av transposon-bibliotek i Y pseudotuberculosis och arbete med stora omfattande screeningsanalyser, helgenomsekvensering av bakterier, avancerade PCR-analyser samt biokemiska analyser av bakteriens genprodukter. (varbi.com)
 • Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas främst vid vetenskaplig skicklighet och meriter inom rekombinant expression av enzymer, proteinrening, mutagenes och konstruktion av genbibliotek, mätning av enzymaktivitet och enzymkinetik. (arbetslivsinstitutet.se)
 • Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om det humana genomets sammansättning, samt genetiska mekanismer för DNA-replikation, mutagenes, reparation och rekombination. (uu.se)
 • God kunskap inom ämnet mikrobiologi med dokumenterad erfarenhet av självständigt molekylärbiologiskt arbete med Y. pseudotuberculosis innefattande mutation av gener, konstruktion av genetiska reportersystem och transposonbibliotek för mutagenes och även expression (TnHiJump) samt arbete med efterföljande screeningsanalyser är ett krav. (varbi.com)
 • Dock tycker jag definitivt att det finns utrymme för personlig oro över att det skulle kunna vara skadligare med GMO - just av den anledningen att tusentals gener förändras samtidigt vid korsning eller mutagenes. (traningslara.se)
 • Det traditionella sättet att förädla växter med hjälp av mutagenes inbegriper behandling med strålning eller mutationsframkallade ämnen. (genteknik.se)
 • Den senaste utvecklingen inom CRISPR-Cas9-baserad mutagenes, high throughput -mikroskopi och bildbaserade analyser har visat att zebrafisk är ett lovande modellsystem för systematisk, storskalig, genetisk karakterisering. (uu.se)